Pytania i odpowiedzi

Jak wykazać w bilansie podjętą uchwałę o podniesieniu kapitału podstawowego, ale jeszcze nie wpłaconego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy matce przysługuje świadczenie wychowawcze na 17-letnią córkę, która ma własne dziecko i z nią nie zamieszkuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wymagana jest zgoda osoby, na której rzecz będzie świadczona pomoc ze strony osoby zawierającej z OPS umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zakup towarów poza granicami kraju stanowi koszt uzyskania przychodów w wartości brutto czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy opłata miejscowa może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy na własnej działce wymagane jest zachowanie odległości ppoż. między budynkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy OPS słusznie uznał wniosek żony jako rozpoczęcie procedury umieszczania męża w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak określić przychód wspólnika spółki jawnej, który opuszcza spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka jest procedura założenia publicznej szkoły branżowej II stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy przyznać dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika w zawodzie fryzjer?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy opłaty licencyjne stanowią zyski kapitałowe na gruncie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób dokonywana jest walidacja złożonych w postępowaniu dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

W jakiej sytuacji słuchacz może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeśli nie uczęszczał na zajęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakimi dowodami od 01.01.2020 r. powinna dysponować spółka, aby mogła skorzystać ze stawki 0% przy realizacji WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki zapis w polityce rachunkowości można wprowadzić w zakresie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy ustalić strony postępowania przy budowie instalacji gazowej w jednym lokalu mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Okoń Michał | Nieaktualne

Czy ratownikowi zatrudnionemu w szkole można wypłacić dodatek za warunki uciążliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Która z placówek powinna wypłacać nauczycielowi świadczenia z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy od wykonywanych usług transportowych należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak określić zasób wód podziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy wiertarkę wolnostojącą wyposażoną w kilka wierteł można używać bez osłon?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy spółki komandytowe należy uznać za powiązane, gdy prowadzone są przez braci?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy znak towarowy powinien zostać ujęty w księgach spółki, a jeśli tak, to w jaki sposób?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za wykonanie i montaż zadaszenia w spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy powinien wrócić do pracy nauczyciel, który przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w dodatkowym miejscu pracy należy do wysługi lat zaliczyć zakończone, udokumentowane świadectwem okresy zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy przekazanie opinii na temat ucznia przez poprzednią szkołę będzie zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaki powinien być tryb postępowania z dokumentacją medyczną w razie zmiany podmiotu sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy usługi budowlane polegające na budowie domów pod klucz mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż i usługa transportu lub załadunku piasku będzie objęta MPP od 1.11.2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy polski pracodawca może delegować obywateli Bangladeszu na pokłady statków należących do innych krajów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracodawca może żądać podania imion rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego dla pracownika czy niezbędna jest jednak decyzja z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zasiłki z ubezpieczenia wypadkowego objęte są zwolnieniem odnoszącym się do podatników do ukończenia 26. roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy lekarz powinien przyjechać hospicjum lub zakładu opiekuńczo-leczniczego w celu stwierdzenia zgonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy dodatkowe wynagrodzenie można uznać jako przychód ze stosunku pracy opodatkowany według skali podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy do wniosku o rejestrację papugi jej nowy właściciel musi posiadać dokument CITES, którego brak?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Jak zaksięgować transakcję, jaką spółka zawarła z bankiem na zakup waluty obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy spółka jawna musi zgłosić do US otrzymanie wpłaty w wys. 15.000 zł od innego przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w deklaracji DN-1 należy wykazać ilość m2 powierzchni użytkowej posiadanych obiektów sklasyfikowanych jako budynki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób i w jakiej formie przedszkole powinno prowadzić dokumentację związaną z udostępnianiem danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy pełnomocnictwo UPL-1 udzielone przez spółkę księgowej z biura rachunkowego wystarcza do podpisania NIP-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zaświadczenie z ZUS może być dokumentem wystarczającym do włączenia danego okresu do stażu pracowniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek udzielić informacji dotyczących danych pielęgniarki pracującej w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Od czego jest zależny okres wypowiedzenia nauczyciela stażysty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz systemu kanalizacji zbiorczej wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi praktycznej nauki zawodu należy się dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy można żądać podania numeru PESEL od osoby, która chce wynająć pokój w schronisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy dyrektor szkoły niepublicznej może być zatrudniony na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy koszty szkolenia pracownika mozna sfinanswoać w ramach IPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy w przypadku odmowy zarejestrowania podwykonawcy jako podatnika VAT mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie wychowawcze ojcu na dziecko, które z nim zamieszkiwało?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne