Monitor Polski

M.P.2016.266

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) ogłasza się, co następuje:
§  1. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 1035), zmienionym obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 913), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 193), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 651), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 861), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 201), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 654), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 971), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 113), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 678), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 896), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. z 2014 r. poz. 23), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 237), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 372), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 877), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 268), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 409) oraz obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 924) wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3:

a) w pkt 5.3.1 "Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego":

- w działaniu "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie":

-- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 28 417 005 euro

Wydatki publiczne: 28 417 005 euro",

-- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba uczestników szkoleń284 000
Liczba dni odbytych szkoleń568 000
RezultatLiczba uczestników szkoleń, którzy pomyślnie zakończyli szkolenie związane z rolnictwem i/lub leśnictwem z wynikiem pozytywnym213 000
OddziaływanieWydajność pracy

(wzrost wartości dodanej brutto/osobę)

22 270 euro/osobę

",

-- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba projektów355
Liczba szkoleń7 100
RezultatLiczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych159 750

",

- w działaniu "Ułatwianie startu młodym rolnikom":

-- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 766 366 650 euro

Wydatki publiczne: 766 366 650 euro",

-- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba młodych rolników, którym udzielono pomocy38 670
Całkowita wartość inwestycji (euro)574 775 000
RezultatWzrost wartości dodanej brutto we wspartych gospodarstwach (euro)1 375 197 300
OddziaływanieWzrost gospodarczy (wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS))618 318,67
Wydajność pracy

(wzrost wartości dodanej brutto/osobę)

22 270 euro/osobę

",

-- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

RezultatWielkość gospodarstw młodych rolników po realizacji biznesplanu (wskaźnik pomocniczy do wyliczenia średniej wielkości gospodarstw MR w stosunku do średniej w województwie)718 240 ha w skali kraju
Średnia wielkość gospodarstw MR w stosunku do średniej w województwie120% w skali kraju

",

- w działaniu "Renty strukturalne":

-- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 2 416 889 565 euro

Wydatki publiczne: 2 416 889 565 euro",

- w działaniu "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów":

-- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 42 037 390 euro

Wydatki publiczne: 33 629 912 euro",

-- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba posiadaczy lasów, którym udzielono pomocy118
Liczba producentów rolnych, którym udzielono pomocy43 240
RezultatWzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwach, którym udzielono pomocy (euro)2 633 113 600
OddziaływanieWydajność pracy

(wzrost wartości dodanej brutto/osobę)

22 270 euro/osobę

",

-- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

RezultatLiczba wykonanych usług201 400

",

- w działaniu "Modernizacja gospodarstw rolnych":

-- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 6 126 649 683 euro

Wydatki publiczne: 2 450 576 348 euro",

-- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba gospodarstw rolnych, które otrzymały pomoc

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

75 420 (1 684)
Całkowita wartość inwestycji (euro)

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

5 682 663 400

(186 758 391)

RezultatLiczba gospodarstw, które wprowadziły nowe produkty i/lub techniki

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

56 530

(1 278)

Wzrost wartości dodanej brutto

w gospodarstwach, którym udzielono pomocy

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

1 582 700 460 euro

(52 103 324 euro)

OddziaływanieWzrost gospodarczy

(wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS))

618 318,67
Wydajność pracy

(wzrost wartości dodanej brutto/osobę)

22 270 euro/osobę

",

-- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba projektów99 600
(w tym w ramach "nowych wyzwań")(1 684)
RezultatWskaźniki rzeczowebrak wartości docelowych

",

- w działaniu "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej":

-- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 3 344 505 765 euro

Wydatki publiczne: 836 126 441 euro",

-- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc1 135
Całkowita wartość inwestycji (euro)2 403 863 500
RezultatLiczba przedsiębiorstw, które wprowadziły nowe produkty i/lub techniki230
Wzrost wartości dodanej brutto w przedsiębiorstwach, którym udzielono pomocy (euro)2 482 360 000
OddziaływanieWzrost gospodarczy

(wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS))

618 318,67
Wydajność pracy

(wzrost wartości dodanej brutto/osobę)

22 270 euro/osobę

",

-- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba projektów2 660
RezultatWzrost rentowności sprzedaży we wspieranych przedsiębiorstwach130% wartości bazowej
Liczba projektów dotyczących nowych produktów i/lub technik530

",

- w działaniu "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa":

-- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 524 105 278 euro

Wydatki publiczne: 524 105 278 euro

Schemat I: 115 381 063 euro

Schemat II: 408 724 215 euro",

-- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba projektów

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

Schemat I: 322

Schemat II: 746

(Schemat II: 42)

Liczba projektów finansowanych w ramach zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-2006Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.2. "Scalanie gruntów" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006":5

Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.5. "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006":0

Całkowita wartość inwestycji (euro)

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

Schemat I: 115 381 063

Schemat II:

408 724 215

(19 959 563)

Całkowita wartość inwestycji (euro) w ramach zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-2006Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.2. "Scalanie gruntów" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006": 5 000 000

Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.5. "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006":0

RezultatWzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwach, którym udzielono pomocy (euro)Schemat I: 77 295 060

Schemat II: 22 366 400

OddziaływanieWydajność pracy

(wzrost wartości dodanej brutto/osobę)

22 270 euro/osobę

",

-- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktŚrednia liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowymSchemat I: 70
RezultatŁączna powierzchnia gruntów objętych postępowaniami scaleniowymiSchemat I: 193 tys. ha
Średnia powierzchnia gospodarstwa podlegającego scaleniuSchemat I: 8 ha
Średnia liczba działek ewidencyjnych w gospodarstwie po scaleniuSchemat I: 5
Wskaźnik zmniejszenia liczby działek w gospodarstwie po scaleniuSchemat I: 0,5
Gęstość sieci dróg (km/100 ha) na obiektach scaleniowychSchemat I: 4 km/100 ha
Powierzchnia użytków rolnych, na których nastąpiła regulacja stosunków wodnych (melioracje wodne szczegółowe)

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

Schemat II: 56 200 ha

(3 190 ha)

Powierzchnia użytków rolnych, na których nastąpiła poprawa ochrony przeciwpowodziowej

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

Schemat II: 46 860 ha

(2 660 ha)

Retencja wodySchemat II: 140 553 800 m3
(w tym w ramach "nowych wyzwań")(7 981 400 m3)
Efekty rzeczowe inwestycji (melioracjeSchemat II: brak wartości
wodne podstawowe)docelowych

",

- w działaniu "Działania informacyjne i promocyjne":

-- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 5 938 998 euro

Wydatki publiczne: 4 157 299 euro",

-- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba projektów170
RezultatWartość produkcji rolnej z uznanym symbolem jakości lub normą234 333 100
OddziaływanieWzrost gospodarczy

(wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS))

618 318,67
Wydajność pracy

(wzrost wartości dodanej brutto/osobę)

22 270 euro/osobę

",

-- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba wspieranych grup producentów objętych systemami jakości47 2
RezultatLiczba kampanii promocyjnych50 3 przez cały okres 2008-2015
Liczba odbiorców kampanii promocyjnych2 771 533 4

",

- w działaniu "Grupy producentów rolnych" część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 193 500 000 euro

Wydatki publiczne: 193 500 000 euro",

b) w pkt 5.3.2 "Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich":

- w działaniu "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)":

-- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 2 615 315 440 euro

Wydatki publiczne: 2 615 315 440 euro",

-- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba wspieranych gospodarstw rolnych750 000
Powierzchnia gruntów rolnych wspieranych w ramach działania 5 9 128 290 ha
RezultatObszar podlegający skutecznemu zagospodarowaniu przestrzennemu 6 (ha)11 659 266
W tym obszary rolne przyczyniające się do:
Bioróżnorodności793 000
Jakości wody1 000 000
Zmian klimatu0
Jakości gleb650 000
Unikania marginalizacji9 128 290
W tym obszary leśne przyczyniające się do:
Bioróżnorodności27 862
Jakości wody2 577
Zmian klimatu38 661
Jakości gleb2 577
Unikania marginalizacji16 299
OddziaływanieOdwrócenie spadku bioróżnorodnościSpadek o 20%

Wartość docelowa FBI:

0,6 (60%)

Zachowanie gruntów o wysokiej wartości przyrodniczej na obszarach rolnych i leśnychWartość docelowa z PROW:

590 000 ha

Poprawa jakości wodyWzrost o 13%

Wartość docelowa:

55 kg N/ha

Zapobieganie procesowi zmian klimatycznychWzrost o od 2,05

do 3,04 Mtoe

Wartość docelowa:

od 5,95 do 6,94 Mtoe

",

- w działaniu "Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)":

-- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 2 302 324 502 euro

Wydatki publiczne: 2 302 324 502 euro",

-- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ

wskaźnika

WskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba wspieranych gospodarstw rolnych200 000 7
Liczba wspieranych gospodarstw rolnych otrzymujących płatności w ramach zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-200669 000
Łączny obszar objęty wsparciem rolnośrodowiskowym

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

2 081 000 ha UR

(8 000 ha UR)

Łączny obszar objęty wsparciem rolnośrodowiskowym w ramach

zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-2006

1 000 000 ha UR
Fizyczny obszar objęty wsparciem rolnośrodowiskowym1 500 000 ha
Liczba pakietów realizowanych przez beneficjentów działania600 000
Liczba decyzji w ramach pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie oraz w ramach pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie5 300 (pakiet 7),

28 000 (pakiet 6)

RezultatObszar podlegający skutecznemu zagospodarowaniu przestrzennemu 8 (ha)11 659 266
W tym obszary rolne przyczyniające się do:
Bioróżnorodności793 000
Jakości wody1 000 000
Zmian klimatu0
Jakości gleb650 000
Unikania marginalizacji9 128 290
W tym obszary leśne przyczyniające się do:
Bioróżnorodności27 862
Jakości wody2 577
Zmian klimatu38 661
Jakości gleb2 577
Unikania marginalizacji16 299
OddziaływanieOdwrócenie spadku bioróżnorodnościSpadek o 20%

Wartość docelowa FBI: 0,6 (60%)

Zachowanie gruntów o wysokiej wartości przyrodniczej na obszarach rolnych i leśnychWartość docelowa

z PROW:

590 000 ha

Poprawa jakości wodyWzrost o 13%

Wartość docelowa:

55 kg N/ha

Zapobieganie procesowi zmian klimatycznychWzrost o od 2,05

do 3,04 Mtoe

Wartość docelowa:

od 5,95 do 6,94 Mtoe

",

- w działaniu "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne":

-- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 245 780 605 euro

Wydatki publiczne: 245 780 605 euro",

-- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba beneficjentów21 867

(schemat I- 13 120,

schemat II - 8 747)

Liczba beneficjentów otrzymujących płatności w ramach zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-2006schemat I - 7 500
Powierzchnia gruntów wspieranych w ramach działania64 436 ha
Powierzchnia zalesiona w ramach zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-200634 000 ha
RezultatObszar podlegający skutecznemu zagospodarowaniu przestrzennemu 9 (ha)11 659 266
W tym obszary rolne przyczyniające się do:
Bioróżnorodności793 000
Jakości wody1 000 000
Zmian klimatu0
Jakości gleb650 000
Unikania marginalizacji9 128 290
W tym obszary leśne przyczyniające się do:
Bioróżnorodności27 862
Jakości wody2 577
Zmian klimatu38 661
Jakości gleb2 577
Unikania marginalizacji16 299
OddziaływanieZachowanie gruntów o wysokiej wartości przyrodniczej na obszarach rolnych i leśnychWartość docelowa

z PROW:

590 000 ha

Poprawa jakości wodyWzrost o 13%

Wartość docelowa:

55 kg N/ha

Zapobieganie procesowi zmian klimatycznychWzrost o od 2,05

do 3,04 Mtoe

Wartość docelowa:

od 5,95 do 6,94 Mtoe

",

- w działaniu "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych":

-- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 126 768 285 euro

Wydatki publiczne: 126 768 285 euro",

-- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba projektów na rzecz odtworzenia potencjału produkcji leśnej i projektów inwestycji o charakterze zapobiegawczym905
Powierzchnia zniszczonych lasów objętych pomocą144 878 ha
Powierzchnia lasów objętych działaniami zapobiegawczymi5 381 013 ha z powierzchni

wszystkich lasów, w tym

4 500 000 ha w PGL LP

Całkowita wartość inwestycji o charakterze zapobiegawczym i mających na celu odtworzenie potencjału produkcji leśnej (euro)max 126 768 285
RezultatObszar podlegający skutecznemu zagospodarowaniu przestrzennemu 10 (ha)11 659 266
W tym obszary rolne przyczyniające się do:
Bioróżnorodności793 000
Jakości wody1 000 000
Zmian klimatu0
Jakości gleb650 000
Unikania marginalizacji9 128 290
W tym obszary leśne przyczyniające się do:
Bioróżnorodności27 862
Jakości wody2 577
Zmian klimatu38 661
Jakości gleb2 577
Unikania marginalizacji16 299
OddziaływanieZachowanie gruntów o wysokiej wartości przyrodniczej na obszarach rolnych i leśnychWartość docelowa z PROW:

590 000 ha

Poprawa jakości wodyWzrost o 13%

Wartość docelowa:

55 kg N/ha

Zapobieganie procesowi zmian klimatycznychWzrost o od 2,05

do 3,04 Mtoe

Wartość docelowa:

od 5,95 do 6,94 Mtoe

",

c) w pkt 5.3.3 "Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej":

- w działaniu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

-- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 661 920 500 euro

Wydatki publiczne: 330 960 250 euro",

-- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba beneficjentów13 550
Całkowita wartość inwestycji (euro)778 730 000
RezultatWzrost wartości dodanej brutto ze wspieranej działalności pozarolniczej (euro)423 521 400
Liczba utworzonych miejsc pracy brutto14 760
OddziaływanieWzrost gospodarczy (wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS))618 318,67
Tworzenie miejsc pracyWzrost o 2,7%

Wartość docelowa:

14 226 tys. osób (w tym

z PROW: 79,06 tys. osób)

",

-- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba projektów14 760
ProduktLiczba projektów dotyczących wytwarzania biogazu i energii elektrycznej z biogazu577
RezultatWzrost liczby gospodarstw rolników prowadzących działalność nierolniczą13 550

",

- w działaniu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

-- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 1 260 910 358 euro

Wydatki publiczne: 630 455 179 euro",

-- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba wspieranych mikroprzedsiębiorstw16 815
RezultatWzrost wartości dodanej brutto w mikroprzedsiębiorstwach, którym udzielono pomocy (euro)362 689 500
Liczba utworzonych miejsc pracy brutto17 650
OddziaływanieWzrost gospodarczy

(wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS))

618 318,67
Tworzenie miejsc pracyWzrost o 2,7%

Wartość docelowa:

14 226 tys. osób (w tym

z PROW: 79,06 tys. osób)

",

-- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba projektów17 650
Całkowita wartość inwestycji (euro)1 483 346 200
RezultatUdział nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw w ogólnej liczbie mikroprzedsiębiorstw objętych pomocą30%
Udział mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez byłych rolników lub domowników w ogólnej liczbie mikroprzedsiębiorstw objętych pomocą10%

",

- w działaniu "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej":

-- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 1 626 627 898 euro

Wydatki publiczne: 1 626 627 898 euro",

-- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba projektów

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

21 560 (Infrastruktura

szerokopasmowego

Internetu 4)

(Energia odnawialna 126)

Całkowita wartość inwestycji (euro)

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

2 441 670 700

(Infrastruktura

szerokopasmowego Internetu

680 080)

(Energia odnawialna

25 056 470)

RezultatLudność zamieszkująca obszary wiejskie korzystająca z udoskonalonych usług8 425 700
OddziaływanieWzrost gospodarczy

(wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS))

618 308,67
Tworzenie miejsc pracyWzrost o 2,7%

Wartość docelowa:

14 226 tys. osób (w tym

z PROW: 79,06 tys. osób)

",

-- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba beneficjentów

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

7 400

(Infrastruktura

szerokopasmowego

Internetu 4)

(Energia odnawialna 126)

Liczba nowych targowisk76
Liczba zmodernizowanych targowisk190
RezultatWzrost liczby osób zamieszkującej obszary wiejskie z dostępem do lepszych usług50%
Liczba kilometrów wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w wyniku realizacji programu28 600
Ilość odpadów komunalnych objętych systemami stworzonymi w wyniku realizacji projektów w ramach programu120% wartości bazowej
Moc wytwarzana przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii dzięki wsparciu w ramach programu (MW)420
Liczba mieszkańców obszarów wiejskich uzyskujących potencjalny dostęp do sieci szerokopasmowego Internetu

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

13 600

(13 600)

Liczba sprzedających w nowo

wybudowanych lub wyremontowanych

targowiskach [osobodni/rok]

969 300

",

- w działaniu "Odnowa i rozwój wsi":

-- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 580 241 898 euro

Wydatki publiczne: 580 241 898 euro",

-- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba beneficjentów9 900
Całkowita wartość inwestycji (euro)709 947 800
RezultatLudność zamieszkująca obszary wiejskie odnosząca korzyści ze zrealizowanych projektów11 770 700
OddziaływanieWzrost gospodarczy

(wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS))

618 318,67
Tworzenie miejsc pracyWzrost o 2,7%

Wartość docelowa:

14 226 tys. osób (w tym

z PROW: 79,06 tys. osób)

",

-- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba projektów20 550
RezultatLiczba odnowionych obiektów17 470
Liczba miejscowości, gdzie

rewitalizowana została przestrzeń publiczna

4 950

",

d) w pkt 5.3.4 "Oś 4 LEADER":

- w działaniu "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" część "Finansowanie" oraz następujące po niej części otrzymują brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 980 036 462 euro

Wydatki publiczne: 588 600 245 euro

Wskaźniki i ich wartości docelowe dotyczące "Małych projektów"

Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania dotyczące "Małych projektów"

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba LGD294
Całkowita powierzchnia obszaru objętego działalnością LGD149 770 km2
Liczba projektów20 890
RezultatCałkowita wartość inwestycji (euro)49 063 000
Liczba uczestników szkoleń, którzy zakończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym9 780
Liczba zbudowanych/odbudowanych obiektów2 950
OddziaływanieWzrost gospodarczy

(wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS))

618 318,67

Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe wspólnych wskaźników monitorowania dotyczące "Małych projektów"

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktCałkowita liczba ludności żyjącej na obszarach objętych działalnością LGD9 800 000
Liczba beneficjentów10 410

Wskaźniki i ich wartości docelowe dotyczące działań Osi 3 realizowanych przez Leadera Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ

wskaźnika

WskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba beneficjentów7 180
Całkowita wartość inwestycji (euro)296 110 700
RezultatLiczba utworzonych miejsc pracy brutto7 845

Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba projektów7 845
Liczba LGD zaangażowanych w realizację działania294
Całkowita powierzchnia obszaru objętego działalnością LGD zaangażowanych w realizację działania149 770 km2
Całkowita liczba ludności żyjącej na obszarach objętych działalnością LGD zaangażowanych w realizację działania9 800 000
RezultatWzrost liczby gospodarstw rolników prowadzących działalność nierolniczą7 180

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba wspieranych mikroprzedsiębiorstw3 360
RezultatLiczba utworzonych miejsc pracy brutto3 520

Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba projektów3 520
Liczba LGD zaangażowanych w realizację działania294
Całkowita powierzchnia obszaru objętego działalnością LGD zaangażowanych w realizację działania149 770 km2
Całkowita liczba ludności żyjącej na

obszarach objętych działalnością LGD zaangażowanych w realizację działania

9 800 000
Całkowita wartość inwestycji (euro)296 110 700

Odnowa i rozwój wsi

Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba beneficjentów3 460
Całkowita wartość inwestycji (euro)247 600 900

Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba projektów7 170
Liczba LGD zaangażowanych

w realizację działania

294
Całkowita powierzchnia obszaru objętego działalnością LGD zaangażowanych w realizację działania149 770 km2
Całkowita liczba ludności żyjącej na obszarach objętych działalnością LGD zaangażowanych w realizację działania9 800 000
RezultatLiczba odnowionych obiektów6 090
Liczba miejscowości, gdzie rewitalizowana została przestrzeń publiczna1 720

",

- w działaniu "Wdrażanie projektów współpracy":

-- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 11 463 936 euro

Wydatki publiczne: 11 463 936 euro",

-- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba projektów154
- w tym liczba międzynarodowych projektów12
- w tym liczba projektów poprzedzonych przygotowaniem77
Liczba LGD230
Całkowita wartość inwestycji (euro)383 750
RezultatLiczba zbudowanych/odbudowanych obiektów8
OddziaływanieWzrost gospodarczyWzrost o 50,1%

(w tym z PROW

0,41%)

",

- w działaniu "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja":

-- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 121 764 580 euro

Wydatki publiczne: 121 764 580 euro",

-- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba przedsięwzięć8 920
Liczba uczestników przedsięwzięć przeprowadzonych przez LGD799 800
Liczba podmiotów, którym LGD udzieliła wsparcia doradczego31 900
RezultatLiczba uczestników szkoleń, którzy zakończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym6 530
Liczba podmiotów, którym LGD udzieliła wsparcia doradczego i które złożyły wnioski o przyznanie pomocy16 000
Liczba podmiotów, którym LGD udzieliła wsparcia doradczego i które otrzymały pomoc5 610

",

2) w rozdziale 6:

a) podrozdział 6.2 "Plan finansowy w podziale na osie (w euro na cały okres)" otrzymuje brzmienie:

"6.2. Plan finansowy w podziale na osie (w euro na cały okres)

Wkład publiczny
Ogółem wkład publicznyStawka wkładu EFRROW (%)Kwota EFRROW
Oś 17 900 390 97575,00%5 925 293 232
Oś 25 222 110 46480,00%4 177 688 370
Oś 33 142 001 49075,00%2 356 501 117
Oś 4721 828 76180,00%577 463 009
Pomoc techniczna257 456 57175,00%193 092 428
Razem17 243 788 26176,72%13 230 038 156

Tabela finansowa w podziale na osie, dodatkowe środki, o których mowa w art. 69 ust. 5a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 - regiony konwergencji

Ogółem wkład publiczny (euro)Stawka wkładu

EFRROW (%)

Kwota EFRROW (euro)
Oś 193 293 45290,00%83 964 107
Oś 268 078 36890,00%61 270 532
Oś 326 283 73590,00%23 655 361
Oś 4000
Razem187 655 55590,00%168 890 000

",

b) podrozdział 6.3 "Orientacyjny budżet związany z operacjami, o których mowa w art. 16a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (art. 16a ust. 3b do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)" otrzymuje brzmienie:

"6.3. Orientacyjny budżet związany z operacjami, o których mowa w art. 16a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (art. 16a ust. 3b do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

Oś/środekNazwa działaniaWkład EFRROW na lata 2009-2013
Oś 1:

Środek 121

Modernizacja gospodarstw wiejskich66 000 500,00
Oś 1:

Środek 125

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa17 963 607,00
Łącznie oś 183 964 107,00
Oś 2:

Środek 214

Program rolnośrodowiskowy61 270 532,00
Łącznie oś 261 270 532,00
Oś 3:

Środek 321

Operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/20051 104 528,00
Operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1698/200522 550 833,00
Łącznie oś 323 655 361,00
Program łącznie168 890 000,00
Ogółem w ramach osi 1, 2, 3 i 4 operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. a-f rozporządzenia nr 1698/2005167 785 472,00
Ogółem w ramach osi 3 i 4 operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/20051 104 528,00

",

3) rozdział 7 "INDYKATYWNY PODZIAŁ NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (W EURO NA CAŁY OKRES)" otrzymuje brzmienie:

"7. INDYKATYWNY PODZIAŁ NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (W EURO NA CAŁY OKRES)

Kod

działania

Nazwa działania/oś 1Wydatki publiczneWydatki prywatne*)Koszt całkowity
111Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie28 417 005028 417 005
112Ułatwianie startu młodym rolnikom766 366 6500766 366 650
113Renty strukturalne2 416 889 56502 416 889 565
114Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów33 629 9128 407 47842 037 390
121Modernizacja gospodarstw rolnych2 450 576 3483 676 073 3356 126 649 683
123Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej836 126 4412 508 379 3243 344 505 765
125Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa524 105 2780524 105 278
126Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych193 740 00021 526 667215 266 667
132Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności12 460 000012 460 000
133Działania informacyjne i promocyjne4 157 2991 781 6995 938 998
141Zobowiązania z okresu 2004-2006 dla działania "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych"533 715 9290533 715 929
142Grupy producentów rolnych193 500 0000193 500 000
RAZEM Oś 17 993 684 4276 216 168 50314 209 852 930
*) Przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności, zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych.
Kod

działania

Nazwa działania/oś 2Wydatki publiczneWydatki prywatneKoszt całkowity
211, 212Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)2 615 315 44002 615 315 440
214Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe)2 302 324 50202 302 324 502
221, 223Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne245 780 6050245 780 605
226Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych126 768 2850126 768 285
RAZEM Oś 25 290 188 83205 290 188 832
Kod

działania

Nazwa działania/oś 3Wydatki publiczneWydatki prywatne*)Koszt całkowity
311Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej330 960 250330 960 250661 920 500
312Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw630 455 179630 455 1791 260 910 358
321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej1 626 627 89801 626 627 898
322, 323,

313

Odnowa i rozwój wsi580 241 8980580 241 898
RAZEM Oś 33 168 285 225961 415 4294 129 700 654
*) Przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności, zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych.
Kod

działania

Nazwa działania/oś 4Wydatki publiczneWydatki prywatne1)Koszt całkowity
4.1/413Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju588 600 245391 436 217980 036 462
4.21Wdrażanie projektów współpracy11 463 936011 463 936
4.31Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja121 764 5800121 764 580
RAZEM tylko Oś 4721 828 761391 436 2171 113 264 978
RAZEM Oś 1, 2, 3, 417 173 987 2457 569 020 14924 743 007 394
*) Przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności, zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych.
Kod

działania

Nazwa działaniaWydatki publiczneWydatki prywatneKoszt całkowity
-Pomoc Techniczna257 456 5710257 456 571
RAZEM PROW 2007-201317 431 443 8167 569 020 14925 000 463 965

".

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 Wartość szacunkowa na koniec okresu programowania. Jej osiągnięcie jest w dużym stopniu uzależnione od tempa rejestracji nazw produktów jako chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności.
3 Wartość szacunkowa na koniec okresu programowania. Jej osiągnięcie jest w dużym stopniu uzależnione od tempa rejestracji nazw produktów jako chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności.
4 Liczba odbiorców kampanii promocyjnych została oszacowana przy założeniu, że koszt dotarcia do jednego odbiorcy wynosi 1,5 euro.
5 Rzeczywista powierzchnia gruntów rolnych wspieranych w ramach działania, z wyłączeniem gruntów leżących w granicach ONW i przeznaczonych pod zalesienie oraz rolników niewnioskujących o wsparcie z tytułu ONW.
6 Wartość wskaźnika liczona, zgodnie z wytycznymi Wspólnych Ram Monitorowania i Oceny, na poziomie całej Osi 2.
7 Dodatkowo: liczba gospodarstw rolnych położonych na obszarach Natura 2000 - 153 tys. beneficjentów.
8 Wartość wskaźnika liczona, zgodnie z wytycznymi Wspólnych Ram Monitorowania i Oceny, na poziomie całej Osi 2.
9 Wartość wskaźnika liczona, zgodnie z wytycznymi Wspólnych Ram Monitorowania i Oceny, na poziomie całej Osi 2.
10 Wartość wskaźnika liczona, zgodnie z wytycznymi Wspólnych Ram Monitorowania i Oceny, na poziomie całej Osi 2.