Monitor Polski

M.P.2015.268

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) ogłasza się, co następuje:
§  1. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. Nr 94, poz. 1035), zmienionym obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. Nr 72, poz. 913), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. Nr 19, poz. 193), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. Nr 47, poz. 651), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. Nr 69, poz. 861), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. Nr 19, poz. 201), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. Nr 65, poz. 654), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. Nr 96, poz. 971), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 113), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 678), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 896), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. z 2014 r. poz. 23), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 237), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 372) oraz obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 877) wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 "Wymagane informacje w odniesieniu do osi i środków":

a) w pkt 5.3.1 "Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego":

- w działaniu "Ułatwianie startu młodym rolnikom":

- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 604 000 000 euro Wydatki publiczne: 604 000 000 euro",

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba młodych rolników, którym udzielono pomocy31 875
Całkowita wartość inwestycji (euro)353 000 000
RezultatWzrost wartości dodanej brutto we wspartych gospodarstwach (euro)1 084 406 760"

- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
RezultatWielkość gospodarstw młodych rolników po realizacji biznesplanu (wskaźnik pomocniczy do wyliczenia średniej gospodarstw MR w stosunku do średniej w województwie)574 587 w skali kraju"

- w działaniu "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa":

- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 562 712 063 euro

Wydatki publiczne: 562 712 063 euro

Schemat I: 125 430 952 euro

Schemat II: 437 281 111 euro",

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba projektów

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

Schemat I: 350

Schemat II: 800

(Schemat II: 43)

Liczba projektów finansowanych w ramach zobowiązań podjętych w okresie programowania

2004-2006

Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.2. "Scalanie gruntów" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006": 5 Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.5. "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006": 0
Całkowita wartość inwestycji (euro) (w tym w ramach "nowych wyzwań")Schemat I:

125 430 952

Schemat II:

437 281 111

(20 281 111)

Całkowita wartość inwestycji (euro) w ramach zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-2006Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.2. "Scalanie gruntów" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006": 5 000 000

Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.5. "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006": 0

RezultatWzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwach, którym udzielono pomocy (euro)Schemat I: 84 030 000

Schemat II: 23 980 000

"

- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktŚrednia liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowymSchemat I: 70
RezultatŁączna powierzchnia gruntów objętych postępowaniami scaleniowymiSchemat I: 210 tys. ha
Średnia powierzchnia gospodarstwa podlegającego scaleniuSchemat I: 8 ha
Średnia liczba działek ewidencyjnych w gospodarstwie po scaleniuSchemat I: 5
Wskaźnik zmniejszenia liczby działek w gospodarstwie po scaleniuSchemat I: 0,5
Gęstość sieci dróg (km/100 ha) na obiektach scaleniowychSchemat I: 4 km/100 ha
Powierzchnia użytków rolnych, na których nastąpiła regulacja stosunków wodnych (melioracje wodne szczegółowe) (w tym w ramach "nowych wyzwań")Schemat II: 60 100 ha

(3 240 ha)

Powierzchnia użytków rolnych, na których nastąpiła poprawa ochrony przeciwpowodziowej (w tym w ramach "nowych wyzwań")Schemat II: 50 100 ha

(2 700 ha)

Retencja wody (w tym w ramach "nowych wyzwań")Schemat II: 150 260 000 m3

(8 110 000 m3)

Efekty rzeczowe inwestycji (melioracje wodne podstawowe)Schemat II: brak wartości docelowych"

- w działaniu "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" część "Kryteria dostępu" otrzymuje brzmienie:

"Kryteria dostępu

Pomoc przyznaje się beneficjentom, w których gospodarstwach, w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, zostały poniesione straty w środkach trwałych służących do produkcji rolnej (budynkach, budowlach, maszynach, urządzeniach, inwentarzu żywym, plantacjach wieloletnich) w wysokości równej co najmniej kwocie 5 tys. zł.",

- w działaniu "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności":

- w części "Lista wspólnotowych i krajowych systemów jakości żywności kwalifikująca się do wsparcia":

- pkt 1 "systemy wspólnotowe" otrzymuje brzmienie:

"1. systemy wspólnotowe:

a) System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1);

b) produkcja ekologiczna w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1).",

- w pkt 2 "systemy krajowe" lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Integrowana produkcja (IP) w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455, z 2014 r. poz. 822 i 827 oraz z 2015 r. poz. 39);",

- w części "Uzasadnienie dla wsparcia systemu Produkcji Integrowanej" akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Integrowana produkcja (IP) jest systemem, który obejmuje opisy produktów, a zgodność z tymi opisami jest weryfikowana przez niezależny organ kontrolny. Produkt w systemie IP jest uzyskiwany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Produkcja w systemie IP jest prowadzona zgodnie ze szczegółowymi metodykami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, które dokładnie określają sposób prowadzenia upraw. Zgodność sposobu prowadzenia upraw z metodykami IP oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami jest weryfikowana w trakcie przeprowadzonych kontroli obejmujących:

– kontrolę Notatnika IP obejmującą wszystkich producentów,

– kontrolę w gospodarstwie w trakcie wegetacji roślin,

– kontrolę jakości płodów rolnych.

Instytucją kontrolującą i sprawującą nadzór nad prawidłowością funkcjonowania systemu IP jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Za certyfikację w systemie IP jest odpowiedzialny wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa (WIORiN), a także podmiot upoważniony do prowadzenia działalności w tym zakresie przez WIORiN. Posiadanie certyfikatu IP świadczy o tym, że produkt został wyprodukowany zgodnie z zasadami IP.

Integrowana produkcja jest systemem otwartym dla wszystkich producentów, a udział w systemie jest dla nich dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do WIORiN albo do podmiotu upoważnionego do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w IP, a następnie poddanie się kontrolom oraz przestrzeganie zasad, które mają zagwarantować produkcję żywności wysokiej jakości.",

- w części "Lista produktów kwalifikujących się do pomocy w ramach mechanizmu jakości wybranego w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności"" pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. Produkty integrowanej produkcji (IP) w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin obejmują wyłącznie nieprzetworzone produkty pochodzenia roślinnego, dla których zostały opracowane i zaakceptowane metodyki produkcji integrowanej. Przygotowano dwadzieścia cztery metodyki, które obejmują następujące produkty: agrest, borówka wysoka, brzoskwinia i morela, buraki ćwikłowe, cebula, gruszki, jabłka, kalafior, kapusta głowiasta, malina, marchew, ogórek gruntowy, ogórek pod osłonami, papryka, pomidory pod osłonami, porzeczka czarna i czerwona, sałata pod osłonami, śliwki, truskawki, wiśnie oraz ziemniaki, pomidor gruntowy, rzepak ozimy i jary, kukurydza.",

- w części "Wskazanie oficjalnych organów odpowiedzialnych za nadzór nad funkcjonowaniem systemu jakości oraz opis ustaleń organizacyjnych dotyczących nadzoru" lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Integrowana produkcja (IP)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawuje nadzór nad Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Odpowiada za nadzór nad funkcjonowaniem systemu IP.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zatwierdza szczegółowe metodyki prowadzenia upraw w IP.

WIORiN oraz podmiot upoważniony przez WIORiN do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w IP.

WIORiN lub podmiot upoważniony przez WIORiN przyjmują zgłoszenia producentów do systemu IP i wpisują producentów do ewidencji. Ponadto ww. podmioty przeprowadzają kontrolę gospodarstw IP i wydają certyfikaty poświadczające stosowanie IP. WIORiN lub podmioty upoważnione przez WIORiN prowadzą kontrolę posiadania przez uczestnika systemu IP ważnego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie systemu IP.",

- w działaniu "Działania informacyjne i promocyjne":

- w części "Lista systemów kwalifikujących się do pomocy w ramach mechanizmu jakości, wybranego w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne"":

- pkt 1 "systemy wspólnotowe" otrzymuje brzmienie:

"1. systemy wspólnotowe:

a) System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1);

b) produkcja ekologiczna w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str.1).",

- w pkt 2 "systemy krajowe" lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Integrowana produkcja (IP) w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin;",

- w części "Uzasadnienie dla wsparcia systemu Produkcji Integrowanej" akapit trzeci i czwarty otrzymują brzmienie:

"Integrowana produkcja (IP) jest systemem, który obejmuje opisy produktów, a zgodność z tymi opisami jest weryfikowana przez niezależny organ kontrolny. Produkt w systemie IP jest uzyskiwany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Produkcja w systemie IP jest prowadzona zgodnie ze szczegółowymi metodykami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, które dokładnie określają sposób prowadzenia upraw. Zgodność sposobu prowadzenia upraw z metodykami IP oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami jest weryfikowana w trakcie przeprowadzanych kontroli obejmujących:

– kontrolę Notatnika IP obejmującą wszystkich producentów;

– kontrolę w gospodarstwie w trakcie wegetacji roślin;

– kontrolę jakości płodów rolnych.

Instytucją kontrolującą i sprawującą nadzór nad prawidłowością funkcjonowania systemu IP jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Za certyfikację w systemie IP jest odpowiedzialny WIORiN, a także podmiot upoważniony do prowadzenia działalności w tym zakresie przez WIORiN. Posiadanie certyfikatu IP świadczy o tym, że produkt został wyprodukowany zgodnie z zasadami IP.

Integrowana produkcja (IP) jest systemem otwartym dla wszystkich producentów, a udział w systemie jest dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do WIORiN albo do podmiotu upoważnionego do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w IP, a następnie poddanie się kontrolom oraz przestrzeganie zasad, które mają zagwarantować produkcję żywności wysokiej jakości.",

- w części "Lista produktów kwalifikujących się do pomocy w ramach poszczególnych systemów mechanizmu jakości wybranych w ramach działania: "Działania informacyjne i promocyjne"" pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Produkty integrowanej produkcji (IP) w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455, z 2014 r. poz. 822 i 827 oraz z 2015 r. poz. 39), obejmują wyłącznie nieprzetworzone produkty pochodzenia roślinnego, dla których zostały opracowane i zaakceptowane metodyki produkcji integrowanej. Jak dotąd zostały przygotowane dwadzieścia cztery metodyki (obejmują one następujące produkty: agrest, borówka wysoka, brzoskwinia i morela, buraki ćwikłowe, cebula, gruszki, jabłka, kalafior, kapusta głowiasta, malina, marchew, ogórek gruntowy, ogórek pod osłonami, papryka, pomidory pod osłonami, porzeczka czarna i czerwona, sałata pod osłonami, śliwki, truskawki, wiśnie, ziemniaki, pomidor gruntowy, rzepak ozimy i jary, kukurydza).",

b) w pkt 5.3.2 "Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich":

- w działaniu "Program rolnośrodowiskowy" (Płatności rolnośrodowiskowe):

- część "Podstawowe wymagania" otrzymuje brzmienie:

"Podstawowe wymagania

Podstawowe wymagania oznaczają normy obowiązkowe, które muszą być przestrzegane przy prowadzeniu działalności rolniczej, związane w szczególności z ochroną środowiska.

Podstawowe wymagania dla programu rolnośrodowiskowego obejmują (zgodnie z art. 39 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005) minimalne normy, wymogi podstawowe w zakresie zarządzania - SMR (art. 5 i 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009) oraz prawodawstwo krajowe (załącznik 11 do Programu). Prawodawstwo krajowe zawiera wymagania w zakresie stosowania nawozów naturalnych i mineralnych, które są zgodne z dyrektywą 91/676/EWG i dotyczą gospodarstw leżących poza obszarami szczególnie narażonymi (OSN). Dodatkowo podstawowe wymagania określone w prawodawstwie krajowym dotyczą utrzymywania czystości i porządku w gospodarstwie oraz ochrony siedlisk.

W zakres podstawowych wymagań od 2015 r. wchodzą również odpowiednie kryteria i minimalne działania wynikające z definicji działalności rolniczej (ustanowione zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c pkt ii oraz iii rozporządzenia Parlamentu i Rady nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608)).

Podstawowe wymagania stanowią punkt odniesienia do sporządzenia kalkulacji płatności rolnośrodowiskowych. Harmonogram wdrażania tych wymogów określają właściwe przepisy prawa wspólnotowego.

Płatność rolnośrodowiskowa nie może być przyznana za przestrzeganie wymagań, które wynikają z realizacji zasady "zanieczyszczający płaci". W związku z tym wymagania wynikające z programów działań na podstawie Dyrektywy Azotanowej nie mogą być finansowane w ramach Programu rolnośrodowiskowego. W zależności od wymagań zawartych w poszczególnych programach działań, jeżeli pokrywają się one z wymaganiami dla Programu rolnośrodowiskowego, może to dotyczyć pakietów: rolnictwo zrównoważone, ochrona gleb i wód, strefy buforowe.

Zobowiązania podjęte po 2011 r. i kontynuowane w 2015 r. i w kolejnych latach muszą zostać dostosowane do ram prawnych następnego okresu programowania.",

- w części "Forma i wysokość pomocy":

- w tabeli w lp. 9 wiersze 40 i 41 otrzymują brzmienie:

9.Strefy buforowe40.Wariant 9.3. Utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych40 zł/100 mb

(10,2 euro/100mb)

12,70 zł/100 mb

(3,5 euro/100mb)78a)

41.Wariant 9.4. Utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych100 zł/100 mb

(25,6 euro/100mb)

31,70 zł/100 mb

(8,6 euro/100mb)78a)

- dodaje się odnośnik nr 78a w brzmieniu:

"78a) Wysokość płatności dla beneficjentów, którzy podjęli zobowiązania w ramach określonych wariantów Pakietu 9. po 2011 r. i kontynuują je w 2015 r. i latach kolejnych.",

- w działaniu "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" w części "Forma i wysokość pomocy":

- w akapicie 4 w tabeli ze stawkami płatności dla Schematu I - zalesianie gruntów rolnych lp. 3A otrzymuje brzmienie:

3Premia zalesieniowa
APremia zalesieniowazł (euro)/ha na rok
1580 (404,7)119090a)(304,8)

- dodaje się odnośnik nr 90a w brzmieniu:

"90a) Stawka premii zalesieniowej do gruntów, do których od 2015 r. mogą zostać przyznane płatności bezpośrednie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.",

c) w pkt 5.3.3 "Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej":

- w działaniu "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej":

- część "Cel działania" otrzymuje brzmienie:

"Cel działania

Poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich przez rozwijanie niektórych elementów infrastruktury technicznej zapewniających dostęp do podstawowych usług dla ludności i gospodarki.

W celu zmniejszenia zużycia paliw kopalnianych w ramach działania będą wspierane inwestycje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii, w szczególności energii elektrycznej i cieplnej, tym samym działanie to wpisuje się w realizację celów sformułowanych zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas przeglądu WPR (Health Check) i wymienionych w art. 16a. rozporządzenia nr 1698/2005.

Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej przez budowę i modernizację lokalnej infrastruktury handlowej (targowisk).",

- w części "Zakres działania" akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie:

1) gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności:

a) zaopatrzenia w wodę,

b) odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej;

2) tworzenia systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych;

3) wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy lub budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii;

4) budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu;

5) budowy lub modernizacji targowisk.",

- część "Definicja beneficjenta" otrzymuje brzmienie:

"Definicja beneficjenta

Gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w Zakresie pomocy, a w przypadku inwestycji związanych z budową mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii - gmina.

W przypadku inwestycji związanych z Internetem szerokopasmowym, budową lub modernizacją targowisk, beneficjentem może być gmina lub związek międzygminny.",

- część "Forma i wysokość pomocy" otrzymuje brzmienie:

"Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć:

1) 4 000 000 zł (1 024 642,7 euro) - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;

2) 200 000 zł (51 232,1 euro) - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych;

3) 3 000 000 zł (768 482,0 euro) - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,

4) 1 000 000 zł (256 160,6 euro) - na projekty w zakresie budowy lub modernizacji targowisk.

Na projekty w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu limit jest zgodny z zasadą pomocy de minimis.

Na projekty w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii, limit jest zgodny z zasadą pomocy de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Limit pomocy na realizację projektów z zakresu energii odnawialnej z udziałem środków przyznawanych po przeglądzie WPR jest odrębny od limitu 3 000 000 zł określonego dla projektów w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny.",

- część "Poziom pomocy" otrzymuje brzmienie:

"Poziom pomocy

Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, z wyjątkiem budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu oraz budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii, gdzie poziom wsparcia wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości:

1) co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu - w przypadku operacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych oraz budowy lub modernizacji targowisk;

2) co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych operacji w zakresie budowy infrastruktury Internetu szerokopasmowego oraz projektów realizowanych w ramach Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii - dotyczy operacji realizowanych z udziałem środków przyznanych po przeglądzie WPR (Health Check), pochodzi ze środków własnych.",

- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 1 741 333 148 euro

Wydatki publiczne: 1 741 333 148 euro",

- część "Pomoc państwa" otrzymuje brzmienie:

"Pomoc państwa

W przypadku inwestycji w zakresie infrastruktury Internetu szerokopasmowego pomoc ma charakter de minimis. W przypadku inwestycji w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii pomoc ma charakter de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.",

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba projektów (w tym w ramach "nowych wyzwań")23 050 (Infrastruktura szerokopasmowego Internetu 4) (Energia odnawialna 86)
Całkowita wartość inwestycji (euro) (w tym w ramach "nowych wyzwań")2 608 410 000 (Infrastruktura szerokopasmowego Internetu 103 037 454) (Energia odnawialna 17 250 000)
RezultatLudność zamieszkująca obszary wiejskie korzystająca z udoskonalonych usług9 020 000
OddziaływanieWzrost gospodarczy (wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS))618 308,67
Tworzenie miejsc pracyWzrost o 2,7% Wartość docelowa: 14 226 tys. osób (w tym z PROW: 79,06 tys. osób)"

- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba beneficjentów

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

7 910

(Infrastruktura szerokopasmowego Internetu 4)

(Energia odnawialna 86)

Liczba nowych targowisk81
Liczba zmodernizowanych targowisk204
RezultatWzrost liczby osób zamieszkującej obszary wiejskie z dostępem do lepszych usług53%
Liczba kilometrów wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w wyniku realizacji programu30 617
Ilość odpadów komunalnych objętych systemami stworzonymi w wyniku realizacji projektów w ramach programu120% wartości bazowej
Moc wytwarzana przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii dzięki wsparciu w ramach programu (MW)380
Liczba mieszkańców obszarów wiejskich uzyskujących potencjalny dostęp do sieci szerokopasmowego Internetu

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

27 000

(27 000)

Liczba sprzedających w nowo wybudowanych lub wyremontowanych targowiskach (osobodni/rok)1 038 800"

2) w rozdziale 6:

a) podrozdział 6.2 "Plan finansowy w podziale na osie (w euro na cały okres)" otrzymuje brzmienie:

"6.2. Plan finansowy w podziale na osie (w euro na cały okres)

Wkład publiczny
Ogółem wkład publicznyStawka wkładu EFRROW (%)Kwota EFRROW
Oś 17 869 796 285,0075,00%5 902 347 213,00
Oś 25 017 001 520,0080,00%4 013 601 216,00
Oś 33 312 186 302,0075,00%2 484 139 727,00
Oś 4787 500 000,0080,00%630 000 000,00
Pomoc techniczna266 600 000,0075,00%199 950 000,00
Razem17 253 084107,0076,68%13 230 038 156,00

Tabela finansowa w podziale na osie, dodatkowe środki, o których mowa w art. 69 ust. 5a rozporządzenia nr 1698/2005 - regiony konwergencji

Ogółem wkład publiczny (euro)Stawka wkładu EFRROW (%)Kwota EFRROW (euro)
Oś 193 615 000,0090,00%84 253 500,00
Oś 268 854 767,0090,00%61 969 291,00
Oś 325 185 788,0090,00%22 667 209,00
Oś 4000
Razem187 655 555,0090,00%168 890 000,00",

b) podrozdział 6.3 "Orientacyjny budżet związany z operacjami, o których mowa w art. 16a rozporządzenia nr 1698/2005, za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (art. 16a ust. 3b do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5a rozporządzenia nr 1698/2005)" otrzymuje brzmienie:

"6.3. Orientacyjny budżet związany z operacjami, o których mowa w art. 16a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (art. 16a ust. 3b do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5a rozporządzenia nr 1698/2005)

Oś/środekNazwa działaniaWkład EFRROW na lata 2009-2013
Oś 1: Środek 121Modernizacja gospodarstw wiejskich66 000 500,00
Oś 1: Środek 125Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa18 253 000,00
Łącznie oś 184 253 500,00
Oś 2: Środek 214Program rolnośrodowiskowy61 969 291,00
Łącznie oś 261 969 291,00
Oś 3: Środek 321Operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/20057 142 209,00
Operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1698/200515 525 000,00
Łącznie oś 322 667 209,00
Program łącznie168 890 000,00
Ogółem w ramach osi 1, 2, 3 i 4 operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. a-f rozporządzenia nr 1698/2005161 747 791,00
Ogółem w ramach osi 3 i 4 operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/20057 142 209,00";

3) rozdział 7 "INDYKATYWNY PODZIAŁ NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (W EURO NA CAŁY OKRES)" otrzymuje brzmienie:

"7. INDYKATYWNY PODZIAŁ NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (W EURO NA CAŁY OKRES)

Kod działaniaNazwa działania/oś 1Wydatki publiczneWydatki prywatne*)Koszt całkowity
111Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie30 000 000030 000 000
112Ułatwianie startu młodym rolnikom604 000 0000604 000 000
113Renty strukturalne2 389 600 00002 389 600 000
114Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów40 000 00010 000 00050 000 000
121Modernizacja gospodarstw rolnych2 474 199 2223 711 298 8336 185 498 055
123Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej932 000 0002 796 000 0003 728 000 000
125Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa562 712 0630562 712 063
126Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych194 500 00021 611 111216 111 111
132Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności14 000 000014 000 000
133Działania informacyjne i promocyjne6 000 0002 571 4298 571 429
141Zobowiązania z okresu 2004-2006 dla działania "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych"533 900 0000533 900 000
142Grupy producentów rolnych182 500 0000182 500 000
RAZEM Oś I7 963 411 2856 541 481 37314 504 892 658

* Przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego, zaokrąglone w górę do pełnej jedności: zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych

Kod działaniaNazwa działania/oś 2Wydatki publiczneWydatki prywatneKoszt całkowity
211, 212Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)2 418 750 00002 418 750 000
214Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe)2 302 604 76702 302 604 767
221, 223Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne234 501 5200234 501 520
226Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych130 000 0000130 000 000
RAZEM Oś II5 085 856 28705 085 856 287
Kod działaniaNazwa działania/oś 3Wydatki publiczneWydatki prywatne*)Koszt całkowity
311Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej345 580 000345 580 000691 160 000
312Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw683 583 600683 583 6001 367 167 200
321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej1 741 333 14801 741 333 148
322, 323, 313Odnowa i rozwój wsi566 875 3420566 875 342
RAZEM Oś III3 337 372 0901 029 163 6004 366 535 690

* Przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności, zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta, podano w celach informacyjnych

Kod działaniaNazwa działania/oś 4Wydatki publiczneWydatki prywatne*)Koszt całkowity
4.1/413Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju640 500 000416 108 6291 056 608 629
4.21Wdrażanie projektów współpracy15 000 000015 000 000
4.31Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja132 000 0000132 000 000
RAZEM tylko Oś IV787 500 000416 108 6291 203 608 629
RAZEM Oś I, II, III, IV17 174139 6627 986 753 60225 160 893 264

* Przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności, zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta, podano w celach informacyjnych

Kod działaniaNazwa działaniaWydatki publiczneWydatki prywatneKoszt całkowity
-Pomoc Techniczna266 600 0000266 600 000
RAZEM PROW 2007-201317 440 739 6627 986 753 60225 427 493 264";

4) w załączniku nr 10 "Szczegółowy opis pakietów rolnośrodowiskowych oraz kalkulacja wysokości płatności rolnośrodowiskowej":

a) w ramach "Pakietu 8. Ochrona gleb i wód":

- część "Wymogi wariantu 8.1.:" otrzymuje brzmienie:

"Wymogi wariantu 8.1.:

1. Wymogi wariantu 8.1.(dla beneficjentów, którzy podjęli zobowiązanie w 2011 r. i kontynuują je w 2015 r.):

- wsiewanie roślin (wsiewka) w rosnące rośliny ozime lub razem z siewem roślin jarych i utrzymanie ich przez okres zimy;

- sprzątnięcie słomy z całego pola po żniwach;

- możliwość wznowienia zabiegów agrotechnicznych w terminie od dnia 1 marca;

- dopuszczalny wypas;

- biomasa wsiewki poplonowej powinna być przyorana, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

- możliwość przemiennego stosowania wsiewki poplonowej na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat;

- niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na wsiewkę.

Na terenie całego gospodarstwa objętego Programem rolnośrodowiskowym istnieje obowiązek zachowania powierzchni trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo.

2. Wymogi wariantu 8.1. (dla beneficjentów, którzy podjęli zobowiązanie po 2011 r. i kontynuują je w 2015 r. i latach kolejnych):

- wsiewanie roślin (wsiewka) w rosnące rośliny ozime lub razem z siewem roślin jarych i utrzymanie ich przez okres zimy;

- zakaz stosowania wsiewek traw;

- sprzątnięcie słomy z całego pola po żniwach;

- możliwość wznowienia zabiegów agrotechnicznych w terminie od dnia 1 marca;

- dopuszczalny wypas;

- biomasa wsiewki poplonowej powinna być przyorana, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

- możliwość przemiennego stosowania wsiewki poplonowej na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat;

- niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na wsiewkę.

Na terenie całego gospodarstwa objętego Programem rolnośrodowiskowym, istnieje obowiązek zachowania powierzchni trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo.",

- część "Wymogi wariantu 8.2.:" otrzymuje brzmienie:

"Wymogi wariantu 8.2.:

1. Wymogi wariantu 8.2. (dla beneficjentów, którzy podjęli zobowiązanie w 2011 r. i kontynuują je w 2015 r.)

- wykonanie siewu roślin poplonowych (rośliny ozime) do końca września;

- stosowanie pod międzyplon tylko nawozów naturalnych;

- niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na międzyplon;

- biomasa roślin poplonowych powinna być przyorana, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

- możliwość koszenia lub spasania biomasy roślin poplonowych wiosną;

- możliwość wznowienia zabiegów agrotechnicznych w terminie od dnia 1 marca;

- możliwość przemiennego stosowania międzyplonów na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat.

Na terenie całego gospodarstwa objętego Programem rolnośrodowiskowym, istnieje obowiązek zachowania powierzchni trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo.

2. Wymogi wariantu 8.2. (dla beneficjentów, którzy podjęli zobowiązanie po 2011 r. i kontynuują je w 2015 r. i latach kolejnych):

- siew roślin międzyplonowych w terminie do dnia 15 września;

- zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;

- stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;

- zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;

- zakaz nawożenia;

- zakaz stosowania pestycydów i herbicydów w międzyplonie;

- niestosowanie osadów ściekowych;

- przyoranie biomasy, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

- zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin (w przypadku międzyplonu ozimego również form jarych);

- możliwość koszenia lub spasania biomasy roślin poplonowych wiosną;

- możliwość przemiennego stosowania międzyplonów na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat.

Na terenie całego gospodarstwa objętego Programem rolnośrodowiskowym, istnieje obowiązek zachowania powierzchni trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo.",

- część "Wymogi wariantu 8.3." otrzymuje brzmienie:

"Wymogi wariantu 8.3.:

1. Wymogi wariantu 8.3.(dla beneficjentów, którzy podjęli zobowiązanie w 2011 r. i kontynuują je w 2015 r.):

- wykonanie siewu roślin poplonowych (rośliny jare) do końca września;

- stosowanie pod międzyplon tylko nawozów naturalnych;

- niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na międzyplon;

- biomasa roślin poplonowych powinna być przyorana, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

- możliwość spasania biomasy roślin poplonowych jesienią;

- możliwość wznowienia zabiegów agrotechnicznych w terminie od dnia 1 marca;

- możliwość przemiennego stosowania międzyplonów na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat.

Na terenie całego gospodarstwa objętego programem rolnośrodowiskowym istnieje obowiązek zachowania powierzchni trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo.

2. Wymogi wariantu 8.3. (dla beneficjentów, którzy podjęli zobowiązanie po 2011 r. i kontynuują je w 2015 r. i latach kolejnych):

- siew roślin międzyplonowych w terminie do dnia 15 września;

- zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;

- stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;

- zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;

- zakaz nawożenia;

- zakaz stosowania pestycydów i herbicydów w międzyplonie;

- niestosowanie osadów ściekowych;

- przyoranie biomasy, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

- zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin;

- możliwość spasania biomasy roślin poplonowych jesienią;

- możliwość przemiennego stosowania międzyplonów na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat.

Na terenie całego gospodarstwa objętego Programem rolnośrodowiskowym istnieje obowiązek zachowania powierzchni trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo.".

b) w ramach "Pakietu 9. Strefy buforowe" w części "Wariant 9.3 Utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych, Wariant 9.4. Utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych" - część "Wysokość płatności rolnośrodowiskowej" otrzymuje brzmienie:

"1. Wysokość płatności rolnośrodowiskowej (dla beneficjentów, którzy podjęli zobowiązanie w 2011 r. i kontynuują je w 2015 r.) - 2033 PLN/ha

dla miedzy śródpolnej 2-metrowej - 40 PLN/100 mb

dla miedzy śródpolnej 5-metrowej - 100 PLN/100 mb

Kalkulacja płatności:

Podejmowane działaniaKoszty (PLN/ha)Korzyści (PLN/ha)
Dochód utracony
1.Utracona standardowa nadwyżka bezpośredniax
Koszty dodatkowe
2.Koszeniex
3.Utracona płatność obszarowax
4.Utracona płatność z tytułu ONWx
Dodatkowy dochód
5.Wartość siana na ściółkęx
Bilans kosztów i korzyści2033
PROPONOWANA WYSOKOŚĆ PREMII (100%)2033 PLN

1. utrata standardowej nadwyżki bezpośredniej (obszar ten jest wyłączony z produkcji);

2. koszt koszenia w utrudnionych warunkach (częściowo ręcznie) - według danych IERiGŻ PIB. (Klementowski A. Rynek Środków Produkcji i Usług dla Rolnictwa. Stan i perspektywy, 2001-2003 oraz z danych z Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa dotyczące kosztu maszyn. Muzalewski A., 2001-2003. Koszty eksploatacji maszyn IBMER, Warszawa).

4, 5. utracona płatność bezpośrednia i z tytułu ONW (średnia wartość na 1 ha)

5. wartość siana na ściółkę (ilość siana przeznaczona na ściółkę x koszt siana) - na podstawie danych z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, GUS, Małego poradnika zarządzania gospodarstwem rolniczym. wyd. IERiGŻ, p. red. G. Niewęgłowskiej, 2002.

Kalkulacja płatności rolnośrodowiskowej dla miedzy śródpolnej o różnej szerokości na 100 metrów bieżących.

Szerokość miedzy śródpolnej (średnia)(PLN/100mb)
2 m0,02 x 2033 PLN = 40 PLN (10,2 EUR)
5 m0,05 x 2033 PLN = 100 PLN (25,6 EUR)

2. Wysokość płatności rolnośrodowiskowej (dla beneficjentów, którzy podjęli zobowiązanie po 2011 r. i kontynuują je w 2015 r. oraz latach kolejnych) - 633 PLN/ha

dla miedzy śródpolnej 2-metrowej - 12,70 PLN/100 mb

dla miedzy śródpolnej 5-metrowej - 31,70 PLN/100 mb

Kalkulacja płatności:

Podejmowane działaniaKoszty (PLN/ha)Korzyści (PLN/ha)
Koszty dodatkowe
1.Koszeniex
2.Utracona płatność obszarowax
3.Utracona płatność z tytułu ONWx
Dodatkowy dochód
4.Wartość siana na ściółkęx
Bilans kosztów i korzyści633
PROPONOWANA WYSOKOŚĆ PREMII (100%)633 PLN

1. koszt koszenia w utrudnionych warunkach (częściowo ręcznie) - według danych IERiGŻ PIB. (Klementowski A. Rynek Środków Produkcji i Usług dla Rolnictwa. Stan i perspektywy, 2001-2003 oraz z danych z Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa dotyczące kosztu maszyn. Muzalewski A., 2001-2003. Koszty eksploatacji maszyn IBMER, Warszawa).

2, 3. utracona płatność bezpośrednia i z tytułu ONW (średnia wartość na 1 ha)

4. wartość siana na ściółkę (ilość siana przeznaczona na ściółkę x koszt siana) - na podstawie danych z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, GUS, Małego poradnika zarządzania gospodarstwem rolniczym. wyd. IERiGŻ, p. red. G. Niewęgłowskiej, 2002.

Kalkulacja płatności rolnośrodowiskowej dla miedzy śródpolnej o różnej szerokości na 100 metrów bieżących.

Szerokość miedzy śródpolnej (średnia)(PLN/100mb)
2 m0,02 x 633 PLN = 12,70 PLN

(3,5 EUR/100 mb)

5 m0,05 x 633 PLN = 31,70 PLN

(8,6 EUR/100 mb)

"
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).