Monitor Polski

M.P.2011.96.971

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 6 października 2011 r.
w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2 ) ogłasza się, co następuje:
§  1. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 94, poz. 1035), zmienionym obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 72, poz. 913), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 19, poz. 193), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 47, poz. 651), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 69, poz. 861), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 19, poz. 201) oraz obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 65, poz. 654) wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 4 w podrozdziale 4.3:

a) w akapicie trzecim uchyla się lit. d,

b) uchyla się część "Odnawialne źródła energii";

2) w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3:

a) w pkt 5.3.1 "Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego":

- w działaniu "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba uczestników szkoleń300 000
Liczba dni odbytych szkoleń600 000
RezultatLiczba uczestników szkoleń, którzy

pomyślnie zakończyli szkolenie

związane z rolnictwem

lub leśnictwem z wynikiem pozytywnym

225 000
OddziaływanieWydajność pracy

(wzrost wartości dodanej

brutto/osobę)

22.270 euro/osobę"

- w działaniu "Ułatwianie startu młodym rolnikom":

- w części "Kryteria dostępu" w akapicie pierwszym pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przez okres co najmniej roku od wypłaty pomocy będzie, na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczony jako rolnik w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie;",

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba młodych rolników,

którym udzielono pomocy

24 117
Całkowita wartość inwestycji (euro)315.000.000
RezultatWzrost wartości dodanej brutto

we wspartych gospodarstwach (euro)

704.800.000
OddziaływanieWzrost gospodarczy wyrażony parytetem

siły nabywczej (PPS)

618 318,67
Wydajność pracy

(wzrost wartości dodanej brutto/osobę)

22.270 euro/osobę"

- w działaniu "Renty strukturalne":

- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 2.449.600.000 euro

Wydatki publiczne: 2.449.600.000 euro",

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba producentów rolnych,

którzy przejdą na rentę strukturalną

20 400
Liczba producentów rolnych,

którzy przeszli na rentę strukturalną w okresie programowania 2004-2006

53 400
Powierzchnia przekazanych gospodarstw

rolnych (ha UR)

266 000
Powierzchnia przekazanych gospodarstw rolnych

(ha UR) przez producentów rolnych,

którzy przeszli na rentę strukturalną w okresie

programowania 2004-2006

480 000
RezultatWzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwach, którym udzielono pomocy (euro)271 700 000
OddziaływanieWzrost gospodarczy wyrażony

parytetem siły nabywczej (PPS)

618 318,67
Wydajność pracy

(wzrost wartości dodanej brutto/osobę)

22.270 euro/osobę"

- w działaniu "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów":

- część "Liczba beneficjentów" otrzymuje brzmienie:

"Liczba beneficjentów

1 500 000 uprawnionych do uzyskania wsparcia, przewidywana łączna liczba beneficjentów w latach 2007-2013 jest szacowana na 114 000.",

- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 97.500.000 euro

Wydatki publiczne: 78.000.000 euro",

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba posiadaczy lasów,

którym udzielono pomocy

7 000
Liczba producentów rolnych,

którym udzielono pomocy

107 000
RezultatWzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwach, którym udzielono pomocy (euro)3.726.000.000
OddziaływanieWydajność pracy

(wzrost wartości dodanej brutto/osobę)

22.270 euro/osobę"

- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
RezultatLiczba wykonanych usług285 000"

- w działaniu "Modernizacja gospodarstw rolnych":

- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 5.183.164.722 euro

Wydatki publiczne: 2.073.265.889 euro",

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba gospodarstw rolnych,

które otrzymały pomoc

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

68 293

(1 684)

Całkowita wartość inwestycji (euro)

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

5 183 164 722

(186 758 391)

RezultatLiczba gospodarstw, które wprowadziły nowe produkty lub techniki (w tym w ramach "nowych wyzwań")51 213

(1 278)

Wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwach, którym udzielono pomocy (euro)

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

1.433.000.000

(52.103.324)

OddziaływanieWzrost gospodarczy

wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS)

618 318,67
Wydajność pracy

(wzrost wartości dodanej brutto/osobę)

22.270 euro/osobę"

- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba projektów

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

90 466

(1 684)

RezultatWskaźniki rzeczoweBrak wartości docelowych"

- w działaniu "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba przedsiębiorstw,

które otrzymały pomoc

1 270
Całkowita wartość inwestycji (euro)2.679.500.000
RezultatLiczba przedsiębiorstw,

które wprowadziły nowe produkty lub techniki

254
Wzrost wartości dodanej brutto w przedsiębiorstwach, którym udzielono pomocy (euro)2.767.000.000
OddziaływanieWzrost gospodarczy

wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS)

618 318,67
Wydajność pracy

(wzrost wartości dodanej brutto/osobę)

22.270 euro/osobę"

- w działaniu "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba projektów

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

Schemat I: 350

Schemat II: 880

(Schemat II: 80)

Liczba projektów finansowanych

w ramach zobowiązań podjętych

w okresie programowania 2004-2006

Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.2. "Scalanie gruntów" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006": 5 Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.5. "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006": 0
Całkowita wartość inwestycji (euro)

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

Schemat I: 160.000.000

Schemat II:

477.531.111

(37.531.111)

Całkowita wartość inwestycji (euro)

w ramach zobowiązań podjętych

w okresie programowania 2004-2006

Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.2. "Scalanie gruntów" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006": 5.000.000

Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.5. "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006": 0

RezultatWzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwach, którym udzielono pomocy (euro)Schemat I: 84.030.000

Schemat II: 26.190.000

OddziaływanieWydajność pracy

(wzrost wartości dodanej brutto/osobę)

22.270 euro/osobę"

- w działaniu "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności":

- w części "Lista produktów kwalifikujących się do pomocy w ramach mechanizmu jakości wybranego w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności"" w pkt 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Obecnie w rejestrze wspólnotowym zarejestrowane są następujące produkty rolne:

- jako Chroniona Nazwa Pochodzenia: bryndza podhalańska (rozporządzenie nr 642/2007), oscypek (rozporządzenie nr 127/2008), redykołka (rozporządzenie nr 1176/2009), wiśnia nadwiślanka (rozporządzenie nr 1232/2009), podkarpacki miód spadziowy (rozporządzenie nr 710/2010);

- jako Chronione Oznaczenie Geograficzne: miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (rozporządzenie nr 483/2008), wielkopolski ser smażony (rozporządzenie nr 323/2009), "truskawka kaszubska" lub "kaszëbskô malëna" (rozporządzenie nr 1155/2009), kiełbasa lisiecka (rozporządzenie nr 918/2010), suska sechlońska (rozporządzenie nr 897/2010), miód kurpiowski (rozporządzenie nr 613/2010), fasola korczyńska (rozporządzenie nr 612/2010), jabłka łąckie (rozporządzenie nr 990/2010), śliwka szydłowska (rozporządzenie nr 975/2010);

- jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność: staropolskie miody pitne: czwórniak, trójniak, dwójniak, półtorak (rozporządzenie nr 729/2009), olej rydzowy (rozporządzenie nr 506/2009).

Niniejsza lista nie jest listą zamkniętą. W przyszłości do wsparcia w ramach działania uprawnieni będą producenci rolni wytwarzający inne produkty rolne, które zostaną zarejestrowane jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność.",

- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Całkowity koszt 30.000.000 euro

Wydatki publiczne 30.000.000 euro",

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba wspieranych gospodarstw

objętych systemami jakości

16 613
RezultatWartość produkcji rolnej z uznanym

symbolem jakości lub normą (euro)

499.500.000
OddziaływanieWzrost gospodarczy

wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS)

618 318,67
Wydajność pracy

(wzrost wartości dodanej brutto/osobę)

22.270 euro/osobę"

- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba projektów18 000
RezultatProcentowy wzrost poziomu

produkcji produktów

uczestniczących w systemie jakości

100%1)"

1) Wartość szacunkowa na koniec okresu programowania. Jej osiągnięcie jest w dużym stopniu uzależnione od tempa rejestracji nazw produktów jako chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności.

- w działaniu "Działania informacyjne i promocyjne":

- w części "Lista produktów kwalifikujących się do pomocy w ramach poszczególnych systemów mechanizmu jakości wybranych w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne"" w pkt 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Obecnie w rejestrze wspólnotowym zarejestrowane są następujące produkty rolne i środki spożywcze:

- jako Chroniona Nazwa Pochodzenia: bryndza podhalańska (rozporządzenie nr 642/2007), oscypek (rozporządzenie nr 127/2008), redykołka (rozporządzenie nr 1176/2009), wiśnia nadwiślanka (rozporządzenie nr 1232/2009), podkarpacki miód spadziowy (rozporządzenie nr 710/2010);

- jako Chronione Oznaczenie Geograficzne: miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (rozporządzenie nr 483/2008), rogal świętomarciński (rozporządzenie nr 1070/2008), wielkopolski ser smażony (rozporządzenie nr 323/2009), andruty kaliskie (rozporządzenie nr 326/2009), "truskawka kaszubska" lub "kaszëbskô malëna" (rozporządzenie nr 1155/2009), kiełbasa lisiecka (rozporządzenie nr 918/2010), obwarzanek krakowski (rozporządzenie nr 977/2010), suska sechlońska (rozporządzenie nr 897/2010), miód kurpiowski (rozporządzenie nr 613/2010), fasola korczyńska (rozporządzenie nr 612/2010), jabłka łąckie (rozporządzenie nr 990/2010), śliwka szydłowska (rozporządzenie nr 975/2010), chleb prądnicki (rozporządzenie nr 242/2011);

- jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność: staropolskie miody pitne: czwórniak, trójniak, dwójniak, półtorak (rozporządzenie nr 729/2009), olej rydzowy (rozporządzenie nr 506/2009), pierekaczewnik (rozporządzenie nr 567/2009).

Niniejsza lista nie jest listą zamkniętą. Do wsparcia w ramach działania uprawnieni będą producenci rolni wytwarzający także inne produkty rolne, które zostaną zarejestrowane jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność.",

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba projektów400
RezultatWartość produkcji rolnej z uznanym

symbolem jakości lub normą

563 600 000
OddziaływanieWzrost gospodarczy

wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS)

618 318,67
Wydajność pracy

(wzrost wartości dodanej brutto/osobę)

22.270 euro/osobę"

- w działaniu "Grupy producentów rolnych" część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba grup producentów rolnych

objętych pomocą

350
Liczba grup producentów rolnych

objętych pomocą w okresie

programowania 2004-2006

100
Wysokość obrotu uzyskanego przez

grupy producentów rolnych objętych

wsparciem w kontekście produktu rolnego,

którego dotyczy wsparcie (euro)

2.690.000.000
RezultatLiczba gospodarstw, które weszły na rynek

(dzięki uczestnictwu w grupie producentów)

12 250
OddziaływanieWzrost gospodarczy

wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS)

618 318,67
Wydajność pracy

(wzrost wartości dodanej brutto/osobę)

22.270 euro/osobę"

b) w pkt 5.3.2 "OŚ 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich":

- w działaniu "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba wspieranych gospodarstw rolnych750 000
Powierzchnia gruntów rolnych

wspieranych w ramach działania2)

9 128 290 ha
RezultatObszar podlegający skutecznemu zagospodarowaniu przestrzennemu3)11 747 090 ha
W tym obszary rolne przyczyniające się do:
Bioróżnorodności793 000
Jakości wody1 000 000
Zmian klimatu0
Jakości gleb650 000
Unikania marginalizacji9 128 290
W tym obszary leśne przyczyniające się do:
Bioróżnorodności63 185
Jakości wody6 923
Zmian klimatu80 769
Jakości gleb6 923
Unikania marginalizacji18 000
OddziaływanieOdwrócenie spadku bioróżnorodnościSpadek o 20%

Wartość docelowa FBI:

0,6 (60%)

Zachowanie gruntów o wysokiej wartości przyrodniczej na obszarach rolnych i leśnychWartość docelowa z PROW:

590 000 ha

Poprawa jakości wodyWzrost o 13%

Wartość docelowa:

55 kg N/ha

Zapobieganie procesowi zmian klimatycznychWzrost o od 2,05

do 3,04 Mtoe

Wartość docelowa:

od 5,95 do 6,94 Mtoe"

2) Rzeczywista powierzchnia gruntów rolnych wspieranych w ramach działania, z wyłączeniem gruntów leżących w granicach ONW i przeznaczonych pod zalesienie oraz rolników niewnioskujących o wsparcie z tytułu ONW.

3) Wartość wskaźnika liczona, zgodnie z wytycznymi Wspólnych Ram Monitorowania i Oceny, na poziomie całej osi 2.

- w działaniu "Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)" część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba wspieranych gospodarstw rolnych200 0004)
Liczba wspieranych gospodarstw rolnych otrzymujących płatności w ramach zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-200669 000
Łączny obszar objęty wsparciem rolnośrodowiskowym (w tym w ramach "nowych wyzwań")2 081 000 ha UR (8 000 ha UR)
Łączny obszar objęty wsparciem rolnośrodowiskowym w ramach zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-20061 000 000 ha UR
Fizyczny obszar objęty wsparciem rolnośrodowiskowym1 500 000 ha
Liczba pakietów realizowanych przez beneficjentów działania600 000
Liczba decyzji w ramach pakietu 6

"Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie" oraz w ramach pakietu 7 "Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie"

5 300 (pakiet 7),

28 000 (pakiet 6)

RezultatObszar podlegający skutecznemu zagospodarowaniu przestrzennemu5)11 747 090 ha
W tym obszary rolne przyczyniające się do:
Bioróżnorodności793 000
Jakości wody1 000 000
Zmian klimatu0
Jakości gleb650 000
Unikania marginalizacji9 128 290
W tym obszary leśne przyczyniające się do:
Bioróżnorodności63 185
Jakości wody6 923
Zmian klimatu80 769
Jakości gleb6 923
Unikania marginalizacji18 000
OddziaływanieOdwrócenie spadku bioróżnorodnościSpadek o 20%

Wartość docelowa FBI:

0,6 (60%)

Zachowanie gruntów o wysokiej wartości przyrodniczej na obszarach rolnych i leśnychWartość docelowa z PROW:

590 000 ha

Poprawa jakości wodyWzrost o 13%

Wartość docelowa:

55 kg N/ha

Zapobieganie procesowi zmian klimatycznychWzrost o od 2,05 do 3,04 Mtoe

Wartość docelowa:

od 5,95 do 6,94 Mtoe"

4) Dodatkowo: liczba gospodarstw rolnych położonych na obszarach Natura 2000 - 153 tys. beneficjentów.

5) Wartość wskaźnika liczona, zgodnie z wytycznymi Wspólnych Ram Monitorowania i Oceny, na poziomie całej osi 2.

- w działaniu "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba beneficjentów35 159

(schemat I - 21 095,

schemat II - 14 064)

Liczba beneficjentów otrzymujących płatności

w ramach zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-2006

schemat I - 7 500
Powierzchnia gruntów wspieranych w ramach działania97 036 ha
Powierzchnia zalesiona w ramach zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-200634 000 ha
RezultatObszar podlegający skutecznemu

zagospodarowaniu przestrzennemu6)

11 747 090 ha
W tym obszary rolne przyczyniające się do:
Bioróżnorodności793 000
Jakości wody1 000 000
Zmian klimatu0
Jakości gleb650 000
Unikania marginalizacji9 128 290
W tym obszary leśne przyczyniające się do:
Bioróżnorodności63 185
Jakości wody6 923
Zmian klimatu80 769
Jakości gleb6 923
Unikania marginalizacji18 000
OddziaływanieZachowanie gruntów o wysokiej wartości przyrodniczej na obszarach rolnych i leśnychWartość docelowa z PROW:

590 000 ha

Poprawa jakości wodyWzrost o 13%

Wartość docelowa:

55 kg N/ha

Zapobieganie procesowi zmian klimatycznychWzrost o od 2,05 do 3,04 Mtoe

Wartość docelowa:

od 5,95 do 6,94 Mtoe"

6) Wartość wskaźnika liczona, zgodnie z wytycznymi Wspólnych Ram Monitorowania i Oceny, na poziomie całej osi 2.

- w działaniu "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba projektów na rzecz odtworzenia

potencjału produkcji leśnej i projektów inwestycji

o charakterze zapobiegawczym

714
Powierzchnia zniszczonych lasów objętych pomocą114 286 ha
Powierzchnia lasów objętych

działaniami zapobiegawczymi

5 381 013 ha

z powierzchni wszystkich lasów

- w tym 4 500 000 ha w PGL LP

Całkowita wartość inwestycji

o charakterze zapobiegawczym i mających na celu odtworzenie potencjału produkcji leśnej (euro)

max. 100 000 000
RezultatObszar podlegający skutecznemu zagospodarowaniu przestrzennemu7)11 747 090 ha
W tym obszary rolne przyczyniające się do:
Bioróżnorodności793 000
Jakości wody1 000 000
Zmian klimatu0
Jakości gleb650 000
Unikania marginalizacji9 128 290
W tym obszary leśne przyczyniające się do:
Bioróżnorodności63 185
Jakości wody6 923
Zmian klimatu80 769
Jakości gleb6 923
Unikania marginalizacji18 000
OddziaływanieZachowanie gruntów o wysokiej wartości przyrodniczej na obszarach rolnych i leśnychWartość docelowa z PROW:

590 000 ha

Poprawa jakości wodyWzrost o 13%

Wartość docelowa:

55 kg N/ha

Zapobieganie procesowi zmian klimatycznychWzrost o od 2,05 do 3,04 Mtoe

Wartość docelowa:

od 5,95 do 6,94 Mtoe"

7) Wartość wskaźnika liczona, zgodnie z wytycznymi Wspólnych Ram Monitorowania i Oceny, na poziomie całej Osi 2.

c) w pkt 5.3.3 "OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej":

– w działaniu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba beneficjentów14 146
Całkowita wartość inwestycji (euro)813.129.412
RezultatWzrost wartości dodanej brutto ze wspieranej działalności pozarolniczej (euro)442.230.000
Liczba utworzonych miejsc pracy brutto15 421
OddziaływanieWzrost gospodarczy

wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS)

618 318,67
Tworzenie miejsc pracyWzrost o 2,7%

Wartość docelowa:

14 226 tys. osób

(w tym z PROW: 79,06 tys. osób)"

– w działaniu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba wspieranych mikroprzedsiębiorstw27 300
RezultatWzrost wartości dodanej brutto

w mikroprzedsiębiorstwach,

którym udzielono pomocy (euro)

588.880.000
Liczba utworzonych miejsc pracy brutto28 670
OddziaływanieWzrost gospodarczy

wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS)

618 318,67
Tworzenie miejsc pracyWzrost o 2,7%

Wartość docelowa:

14 226 tys. osób

(w tym z PROW: 79,06 tys. osób)"

– w działaniu "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej":

- w części "Cel działania" uchyla się akapit drugi,

- w części "Poziom pomocy" akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, z wyjątkiem budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu, gdzie poziom wsparcia wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych operacji.",

- w części "Poziom pomocy" w akapicie drugim pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych operacji w zakresie budowy infrastruktury Internetu szerokopasmowego dotyczy operacji realizowanych z udziałem środków przyznanych po przeglądzie WPR (Health Check)",

- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 1.609.786.431 euro

Wydatki publiczne: 1.609.786.431 euro",

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba projektów

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

21 785

(295)

Całkowita wartość inwestycji (euro)

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

2.520.985.055

(103.037.454)

RezultatLudność zamieszkująca obszary wiejskie korzystająca z udoskonalonych usług8 642 600
OddziaływanieWzrost gospodarczy

wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS)

618 308,67
Tworzenie miejsc pracyWzrost o 2,7%

Wartość docelowa:

14 226 tys. osób

(w tym z PROW: 79,06 tys. osób)"

- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba beneficjentów

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

7 645 (295)
Liczba nowych targowisk80
Liczba zmodernizowanych targowisk200
RezultatWzrost liczby osób zamieszkujących obszary wiejskie z dostępem do lepszych usług50%
Liczba kilometrów wybudowanych

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

w wyniku realizacji programu

27 000
Ilość odpadów komunalnych objętych systemami stworzonymi w wyniku realizacji projektów

w ramach programu

120% wartości bazowej
Moc wytwarzana przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii dzięki wsparciu w ramach programu (MW)380
Liczba mieszkańców obszarów wiejskich uzyskujących potencjalny dostęp do sieci szerokopasmowego Internetu (w tym w ramach "nowych wyzwań")2 005 115

(2 005 115)

Liczba sprzedających w nowo wybudowanych

lub wyremontowanych targowiskach (osobodni/rok)

1 038 800"

– w działaniu "Odnowa i rozwój wsi" część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba beneficjentów9 670
Całkowita wartość inwestycji (euro)693 623 529
RezultatLudność zamieszkująca obszary wiejskie

odnosząca korzyści ze zrealizowanych projektów

11 500 000
OddziaływanieWzrost gospodarczy wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS)618 318,67
Tworzenie miejsc pracyWzrost o 2,7%

Wartość docelowa:

14 226 tys. osób

(w tym z PROW: 79,06 tys. osób)"

d) w pkt 5.3.4 "OŚ 4 LEADER" w działaniu "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju":

– część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania dotyczące "Małych projektów"" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania dotyczące "Małych projektów"

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba LGD300
Całkowita powierzchnia obszaru

objętego działalnością LGD

152 825 km2
Liczba projektów21 280
Całkowita wartość inwestycji (euro)50.000.000
RezultatLiczba uczestników szkoleń,

którzy zakończyli szkolenie z pozytywnym wynikiem

10 000
Liczba zbudowanych/odbudowanych obiektów3000
OddziaływanieWzrost gospodarczy

wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS)

618 318,67"

- w części "Wskaźniki i ich wartości docelowe dotyczące działań Osi 3 realizowanych przez Leadera" w działaniu "Odnowa i rozwój wsi" część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba projektów7 310
Liczba LGD zaangażowanych w realizację działania300
Całkowita powierzchnia obszaru objętego działalnością LGD zaangażowanych w realizację działania152 825 km2
Całkowita liczba ludności żyjącej na obszarach objętych działalnością LGD zaangażowanych w realizację działania10 000 000
RezultatLiczba odnowionych obiektów6 210
Liczba miejscowości,

gdzie rewitalizowana została przestrzeń publiczna

1 760"

e) pkt 5.3.5 "Wykaz rodzajów operacji, o których mowa w art. 16 a ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5 a tego rozporządzenia" otrzymuje brzmienie:

"5.3.5 Wykaz rodzajów operacji, o których mowa w art. 16a ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1698/2005, do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5a tego rozporządzenia

Oś/ środekRodzaj operacjiPotencjalne skutki"Istniejący" czy "nowy" rodzaj operacjiOdniesienie do opisu rodzaju operacji w PROWWskaźnik produktu - cel
Liczba gospodarstw rolnych, które otrzymały pomocCałkowita wartość inwestycji (euro)
Oś 1: Środek 121, 144Wsparcie inwestycji związanych z produkcją mleczarskąPoprawa konkurencyjności sektora mleczarskiegoIstniejącyInwestycje związane z rozwojem produkcji mleczarskiej lub zmianą profilu gospodarstwa mleczarskiego1 684186.758.391
Liczba projektówCałkowita wartość inwestycji (euro)
Oś 1: Środek 125Magazynowanie wodyBardziej racjonalne zużycie wody i poprawa zdolności magazynowania wodyIstniejącyInwestycje związane z budową urządzeń umożliwiających retencjonowanie wód, w szczególności retencję glebową i zapobieganie odwadnianiu, a także renaturyzacja torfowisk i cieków w sposób odtwarzający ich zdolność retencyjną8037.531.111
Liczba wspieranych gospodarstw rolnychPowierzchnia gruntów rolnych objęta wsparciem
Oś 2: Środek 214Tworzenie biotopów/ siedlisk i zarządzanie nimi na obszarach Natura 2000 lub poza nimiOchrona ptaków, innej dzikiej fauny i flory oraz poprawa jakości sieci biotopów, zmniejszająca przenikanie szkodliwych substancji do sąsiadujących siedlisk, zachowanie chronionej fauny i floryIstniejącyProjekty z zakresu pakietu 530008 000 ha TUZ
Liczba projektówCałkowita wartość inwestycji (euro)
Oś 3: Środek 321Tworzenie i umożliwianie dostępu do infrastruktury szerokopasmowej, w tym urządzeń do przesyłu wstecznego i urządzeń naziemnych (np.: stacjonarnych, bezprzewodowych naziemnych, wykorzystujących połączenia satelitarne lub będących kombinacją różnych technologii)NowyBudowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu295103.026.580"

3) w rozdziale 6:

a) w podrozdziale 6.2 "Plan finansowy w podziale na osie (w euro na cały okres)" tabela finansowa w podziale na osie, dodatkowe środki, o których mowa w art. 69 ust. 5a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 - regiony konwergencji otrzymuje brzmienie:

"Tabela finansowa z podziałem na osie, dodatkowe środki, o których mowa w art. 69 ust. 5a rozporządzenia nr 1698/2005 - regiony konwergencji

Ogółem wkład publiczny (euro)Stawka wkładu EFRROW

(%)

Kwota EFRROW (euro)
Oś 1110.865.00090,00%99.778.500
Oś 211.111.11190,00%10.000.000
Oś 365.679.44490,00%59.111.500
Oś 4000
Razem187.655.55590,00%168.890.000"

b) podrozdział 6.3 "Orientacyjny budżet związany z operacjami, o których mowa w art. 16 a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (art. 16 a ust. 3b do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5 a) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005" otrzymuje brzmienie:

"6.3 Orientacyjny budżet związany z operacjami, o których mowa w art. 16a rozporządzenia nr 1698/2005, za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (art. 16a ust. 3b do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5a rozporządzenia nr 1698/2005)

Oś/środekNazwa działaniaWkład EFRROW na lata 2009-2013
Oś 1: Środek 121,144Modernizacja gospodarstw wiejskich66.000.500
Oś 1: Środek 125Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa33.778.000
Łącznie oś 199.778.500
Oś 2: Środek 214Program rolnośrodowiskowy10.000.000
Łącznie oś 210.000.000
Oś 3: Środek 321Operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/200559.111.500
Łącznie oś 359.111.500
Program łącznie168.890.000
Ogółem w ramach osi 1, 2, 3 i 4 operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. a-f rozporządzenia nr 1698/2005109.778.500
Ogółem w ramach osi 3 i 4 operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/200559.111.500"

4) Rozdział 7 "Indykatywny podział na poszczególne działania rozwoju obszarów wiejskich (w euro na cały okres)" otrzymuje brzmienie:

"7. INDYKATYWNY PODZIAŁ NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (W EURO NA CAŁY OKRES)

Kod działaniaNazwa działania/oś 1Wydatki publiczneWydatki prywatne*Koszt całkowity
111Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie30.000.000,000,0030.000.000,00
112Ułatwianie startu młodym rolnikom420.000.000,000,00420.000.000,00
113Renty strukturalne2.449.600.000,000,002.449.600.000,00
114Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów78.000.000,0019.500.000,0097.500.000,00
121, 144Modernizacja gospodarstw rolnych2.073.265.889,003.109.898.833,005.183.164.722,00
123Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej932.000.000,002.796.000.000,003.728.000.000,00
125Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa637.531.111,000,00637.531.111,00
126Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych100.000.000,0011.111.111,00111.111.111,00
132Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności30.000.000,000,0030.000.000,00
133Działania informacyjne i promocyjne10.000.000,004.285.714,0014.285.714,00
141Zobowiązania z okresu 2004-2006 dla działania "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych"560.000.000,000,00560.000.000,00
142Grupy producentów rolnych140.000.000,000,00140.000.000,00
RAZEM Oś I7.460.397.000,005.940.795.658,0013.401.192.658,00

* Przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności; zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych.

Kod działaniaNazwa działania/oś 2Wydatki publiczneWydatki prywatneKoszt całkowity
211, 212Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)2.448.750.000,000,002.448.750.000,00
214Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe)2.314.861.111,000,002.314.861.111,00
221, 223Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne473.501.520,000,00473.501.520,00
226Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych100.000.000,000,00100.000.000,00
RAZEM Oś II5.337.112.631,000,005.337.112.631,00
Kod działaniaNazwa działania/oś 3Wydatki publiczneWydatki prywatne*Koszt całkowity
311Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej345.580.000,00345.580.000,00691.160.000,00
312Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw1.023.583.600,001.023.583.600,002.047.167.200,00
321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej1.609.786.431,000,001.609.786.431,00
322, 323, 313Odnowa i rozwój wsi589.580.000,000,00589.580.000,00
RAZEM Oś III3.568.530.031,001.369.163.600,004.937.693.631,00

* Przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności; zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych.

Kod działaniaNazwa działania/oś 4Wydatki publiczneWydatki prywatne*Koszt całkowity
413Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju620.500.000,00403.115.385,001.023.615.385,00
421Wdrażanie projektów współpracy15.000.000,000,0015.000.000,00
431Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja152.000.000,000,00152.000.000,00
RAZEM tylko Oś IV787.500.000,00403.115.385,001.190.615.385,00
RAZEM Osie I, II, III, IV17.153.539.662,007.713.074.643,0024.866.614.305,0

* Przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności; zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych.

Kod działaniaNazwa działaniaWydatki publiczneWydatki prywatneKoszt całkowity
511Pomoc Techniczna266.600.000,000,00266.600.000,00
RAZEM PROW 2007-201317.420.139.662,007.713.074.643,0025.133.214.305,00"

5) załącznik 7 "Wskaźniki bazowe związane z celami; Wskaźniki bazowe związane z kontekstem" otrzymuje brzmienie:

"Wskaźniki bazowe związane z celami

Wskaźnik 1

WskaźnikPomiarRokJednostkaPolskaUE-25
Rozwój gospodarczyProdukt krajowy brutto na 1 mieszkańca w PPS, wyrażony jako% średniej, UE-25 = 100, średnia z 3 latŚrednia

z lat

2003-2005

%48,5100
200346,9
200448,7
200549,7
200649,5

Wskaźnik 2

WskaźnikPomiarRokJednostkaPolskaUE-25
Poziom zatrudnieniaOdsetek osób pracujących w wieku 15-64 lata w stosunku do ogólnej liczby osób w tej samej grupie wiekowej2005%52,863,8
200647,5
Wskaźnik zatrudnienia

wśród kobiet

200640,3
Wskaźnik zatrudnienia

wśród osób

w wieku 15-24 lata

200625,0

Wskaźnik 3

WskaźnikPomiarRokJednostkaPolskaUE-25
BezrobocieStopa bezrobocia, tj. odsetek osób bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby osób aktywnych zawodowo2005%17,78,7
200613,87,9
Stopa bezrobocia wśród kobiet200613,7
Stopa bezrobocia wśród osób

w wieku

15-24 lata

200629,8

Wskaźnik 4

WskaźnikPomiarRokJednostkaPolskaUE-25
Szkolenie i edukacja w rolnictwieOdsetek użytkowników gospodarstw z wykształceniem rolniczymPodstawowym2006%22,2
Pełnym16,3

Wskaźnik 5

WskaźnikPomiarRokJednostkaPolskaUE-25
Struktura wieku

w rolnictwie

Stosunek liczby rolników

w wieku do 35 lat do liczby rolników

w wieku

powyżej 55 lat

2005%37,0

Wskaźnik 6

WskaźnikPomiarRokJednostkaPolskaUE-25
Wydajność pracy w rolnictwieWartość

dodana brutto przypadająca

na roczną

jednostkę pracy

(wdb/rjp)

(UE-25 = 100)

2006%22

Wskaźnik 7

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Nakłady brutto na środki trwałe w rolnictwieNakłady brutto na środki trwałe w rolnictwie2006mln euro2.969,16- -

Wskaźnik 8

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Rozwój zatrudnienia w pierwszym sektorzeZatrudnienie

w pierwszym

sektorze

2006tys. osób2 145,20- -

Wskaźnik 9

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Rozwój gospodarczy w pierwszym sektorzeWartość dodana brutto

w pierwszym

sektorze

2006mln euro10.172,65- -

Wskaźnik 10

WskaźnikPomiarRokJednostkaPolskaUE-25
Wydajność pracy w przemyśle spożywczymWartość dodana brutto przypadająca na jednego pracownika w przemyśle spożywczym2006tys. euro/ zatrudnionego15,8- -

Wskaźnik 12

WskaźnikPomiarRokJednostkaPolskaUE-25
Rozwój pracujących w przemyśle spożywczym (działy 15 i 16)Przeciętna liczba pracujących w przemyśle spożywczym2002tys.4724559
2006460,8

Wskaźnik 13

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Rozwój gospodarczy w przemyśle spożywczym (działy 15 i 16)Wartość dodana brutto w przemyśle spożywczym2006mln euro7.403,40- -

Wskaźnik 14

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Wydajność

Pracy

w leśnictwie

Wartość dodana brutto na osobę zatrudnioną w leśnictwie2006tys. euro/os.11,4- -

Wskaźnik 15

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Nakłady brutto na środki trwałe w leśnictwieNakłady brutto na środki trwałe w leśnictwie2006mln euro2.969,16- -

Wskaźnik 16

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Znaczenie rolnictwa niskotowarowego w nowych państwach członkowskichLiczba gospodarstw

0-2 ESU

2006%56,3- -

Wskaźnik 17

WskaźnikPomiarRokPolskaEU-25EU-15Źródło
Różnorodność biologiczna: populacja ptaków krajobrazu rolniczegoZmiana wskaźnika populacji ptaków charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego

(w odniesieniu do roku 2000 = 100)

2000100,0MPPL/OTOP
200195,0
200289,0
200389,0
200490,0N.a.97,2
200580,0
200692,0

Wskaźnik 18

WskaźnikPomiarRokJednostkaPolska
Różnorodność biologiczna: grunty rolne i leśnictwo na obszarach o wysokiej wartości przyrodniczejPowierzchnia użytków rolnych zajęta przez obszary o wysokiej wartości przyrodniczej2006haBrak danych8)

8) Brak danych - prace nad wyznaczeniem obszarów HNV farmland w Polsce nadal trwają, w związku z czym nie ma aktualnych danych na ten temat. Europejska Agencja Środowiska dysponuje danymi dotyczącymi powierzchni HNV farmland w Polsce na obszarze 2 mln ha. Są to jednak dane liczone na podstawie Corine Land Cover, a więc bardzo przybliżone i obarczone znacznym błędem.

Wskaźnik 19

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Różnorodność biologiczna: skład gatunkowy drzewPowierzchnia lasów i innych terenów leśnych2006tys. ha9229- -
Iglaste%62,2
Liściaste12,5
Mieszane15,3

Wskaźnik 20

WskaźnikPomiarRokJednostkaPolskaUE-25
Jakość wody:

bilans azotu i fosforu brutto

Nadwyżka azotu1995kg/ha4255
199641
199744
199840
199942
200046
200141
200248
200355
200442
200549
200663,9
Nadwyżka fosforu2006kg/ha5,0

Wskaźnik 21

WskaźnikPomiarRokJednostkaRokPolska
Jakość wody: zanieczyszczenie azotanami i pestycydamiŚrednioroczna koncentracja azotanów:w wodach powierzchniowychmg N-NO3/L20051,86
w wodach

gruntowych

18,2
Średnioroczna koncentracja pestycydów:w wodach powierzchniowychµg/L0,38
w wodach

gruntowych

0,25

Wskaźnik 22

WskaźnikPomiarRokJednostkaPolska
Gleba:

erozja

gleb

Obszary zagrożone

ryzykiem erozji gleb

2006t/ha/rok16,00

Wskaźnik 23

WskaźnikPomiarRokJednostkaPolska
Gleba: rolnictwo ekologicznePowierzchnia

użytków rolnych przeznaczonych na rolnictwo

ekologiczne

2001ha38 732
200243 828
200349 928
200482 730
2005159 709
2006220 000

Wskaźnik 24

WskaźnikPomiarRokJednostkaPolska
Zmiana klimatu: wytwarzanie energii odnawialnej

z rolnictwa

i leśnictwa

Wytwarzanie

energii odnawialnej

z rolnictwa

2000Ktoe (1000 ton ekwiwalentu ropy naftowej)3
20014
20027
200315
200427
200548
2006194,5
Wytwarzanie energii odnawialnej z leśnictwa20064 588

Wskaźnik 25

WskaźnikPomiarRokJednostkaPolska
Zmiana klimatu: powierzchnia użytków rolnych (UAA) wykorzystywanych do celów energii odnawialnejPowierzchnia użytków rolnych przeznaczona pod uprawę roślin energetycznych i na produkcję biomasy9)2005ha5 966
20066 991,5

9) Powierzchnia uprawy - wierzby Salix sp. i róży bezkolcowej Rosa multiphlora val.

Wskaźnik 26

WskaźnikPomiarRokJednostkaPolska
Zmiana klimatu/czystość powietrza: emisje gazów z rolnictwaEmisja gazów cieplarnianych z rolnictwa20061000 t ekwiwalentu CO2 dla gazów cieplarnianych34 504,18

Wskaźnik 27

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Użytkownicy gospodarstwa rolnego prowadzący inną działalność zarobkowąOdsetek użytkowników gospodarstw rolnych prowadzących inną działalność zarobkową2006%39,2
w tym kobiety32,8

Wskaźnik 28

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Rozwój pracujących w sektorze nierolniczymPrzeciętna liczba pracujących w II i III sektorze2005tys.11010,3188153,0
200611074,8
w tym na obszarach wiejskich20063506,0

Wskaźnik 29

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Rozwój gospodarczy w sektorze nierolniczymWartość dodana brutto w II i III sektorze2006mln euro84.377,27- -

Wskaźnik 30

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Rozwój samozatrudnieniaOsoby prowadzące własną działalność gospodarcząIV kwartał 2005tys.1 82029 301,0
20062 315
w tym na obszarach wiejskich20061 460

Wskaźnik 31

WskaźnikPomiarRokJednostkaPolskaUE-25
Infrastruktura turystyczna na obszarze wiejskimLiczba ogółem miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania (bez pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych)2003Miejsca noclegowe596 46037 059 288
2006574 612
w tym na obszarach wiejskich200687 144

Wskaźnik 32

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Dostęp do Internetu na obszarach wiejskichOdsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w domu2006%4,9- -
w tym na obszarach wiejskich20060,70

Wskaźnik 33

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolska
Rozwój sektora usługWartość dodana w sektorze usług jako% wartości dodanej ogółem2006%64,7

Wskaźnik 34

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolska
MigracjeRoczna sumaryczna stopa migracji netto2006%-0,90
w tym na obszarach wiejskich20061,70

Wskaźnik 35

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Kształcenie ustawiczne na obszarach wiejskichProcent dorosłych (25-64 lata) uczestniczących w szkoleniach i kursach2006%4,70- -
w tym na obszarach wiejskich20062,50

Wskaźnik 36

WskaźnikPomiarRokJednostkaPolska
Rozwój Lokalnych Grup Działania (LGD)% populacji objętej działaniem LGD2006%19,2

Wskaźniki bazowe związane z kontekstem

Wskaźnik 1

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokPolska
Wyznaczenie obszarów wiejskichLiczba regionów na poziomie NUTS 3200645

Wskaźnik 2

WskaźnikPomiarRokJednostkaPolska
Znaczenie obszarów wiejskich% terytorium zajmowanego przez obszary wiejskie2006%93,2
% ludności zamieszkującej obszary wiejskie200638,7

Wskaźnik 3

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Użytkowanie gruntówUdział powierzchni:2006%- -
gruntów ornych78,01
trwałych użytków zielonych20,15
upraw trwałych1,82
w powierzchni użytków rolnych

Wskaźnik 4

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Struktura gospodarstwLiczba gospodarstw2005Liczba bezwzględna2 579 178- -
Powierzchnia użytkowanych użytków rolnychha16 177 081
Siła roboczaAWU2 291,90
Średnia powierzchnia gospodarstwaha6,27
Struktura wielkości gospodarstw%
< 5 ha70,08
Od 5 do 50 ha28,93
> 50 ha0,83
Średnia wielkość ekonomiczna gospodarstwa%
< 2 ESU63,00
Od 2 do 100 ESU30,00
> 100 ESU1,00

Wskaźnik 5

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Struktura leśnictwaPowierzchnia lasów gospodarczych2005tys. ha9026- -
Własność publiczna%81,3
Własność prywatna17,8
Inne0,9
Średnia wielkość gospodarstwa własności prywatnejha1,33

Wskaźnik 6

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Produktywność lasówŚredni przyrost miąższości drzewostanów2006m3/ha/rok9,10- -

Wskaźnik 7

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Pokrycie terenuTereny rolnicze2006%61,10- -
Tereny leśne30,00
Tereny naturalne2,10
Tereny zurbanizowane6,30

Wskaźnik 8

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania%

użytkowanych użytków rolnych w podziale na kategorie:

2006%- -
poza ONW43,48
ONW górskie1,21
ONW nizinne52,31
ONW ze specyficznymi utrudnieniami3,00

Wskaźnik 9

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Obszary rolnictwa ekstensywnego% użytkowanych użytków rolnych przeznaczonych na ekstensywne grunty orne2006%19,8- -
% użytkowanych użytków rolnych przeznaczonych na ekstensywne pastwiska10,9

Wskaźnik 10

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Obszary

Natura 2000

% terytorium objętego Natura 20002006%7,80- -
% użytkowanych użytków rolnych objętych Natura 20000,80
% powierzchni leśnej objętej Natura 20002,50

Wskaźniku 11

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolska
Bioróżnorodność: lasy ochronneKlasa 1.

Główny cel: Bioróżnorodność

1.1. Brak interwencji2006%2,00
1.2. Minimalna interwencja0,00
1.3. Aktywne zarządzanie14,12
Klasa 2.

Główny cel: Ochrona krajobrazu i elementów naturalnych

24,00

Wskaźnik 12

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Rozwój obszarów leśnychŚrednioroczny wzrost powierzchni leśnej2006ha/rok16 932- -

Wskaźnik 13

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Zdrowotność ekosystemów%

Drzewostanów

w klasach

defoliacji 2-4

2006%- -
Iglaste21,1
Liściaste18,1
Mieszane20,1

Wskaźnik 14

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Jakość wódObszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN)2006%1,70- -

Wskaźnik 15

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Wykorzystanie wodyNawadniane użytkowane użytki rolne2006%0,48- -

Wskaźnik 16

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Lasy ochronne% powierzchni leśnej, jaką stanowią lasy glebochronne i wodochronne2006%37,0- -

Wskaźnik 17

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Gęstość zaludnieniaOgółem2006Liczba mieszkańców/km2122- -
Na obszarach wiejskich51

Wskaźnik 18

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Struktura wieku (% populacji ogółem)Do 14 lat2006%15,79- -
Od 15 do 64 lat70,78
65 lat i więcej13,42
Struktura wieku (% populacji obszarów wiejskich)Do 14 lat16,35
Od 15 do 64 lat68,14
65 lat i więcej13,51

Wskaźnik 19

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Struktura gospodarki (% PKB ogółem)I sektor2006%4,20- -
II sektor31,10
III sektor64,70
Struktura gospodarki (% PKB obszarów wiejskich)I sektorBrak danych
II sektor
III sektor

Wskaźnik 20

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Struktura zatrudnienia (wg sektorów ogółem)I sektor2006%15,80- -
II sektor30,00
III sektor54,20
Struktura zatrudnienia (wg sektorów na obszarach wiejskich)I sektor37,70
II sektor28,00
III sektor34,3

Wskaźnik 21

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Długotrwałe bezrobocieOgółem2006%33,90- -
Na obszarach wiejskich7,40

Wskaźnik 22

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Poziom edukacji (% osób w wieku 25-64 lata ze średnim i wyższym wykształceniem)Ogółem2006%85,80- -
Na obszarach wiejskich77,20

Wskaźnik 23

Nazwa wskaźnikaWskaźnikRokJednostkaPolskaUE-25
Pokrycie szerokopasmowym Internetem (DSL)Ogółem2006%67,1- -"
Na obszarach wiejskich54,8
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1202.