Zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Monitor Polski

M.P.2010.19.193

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 2010 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje:
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 94, poz. 1035), zmienionym obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 72, poz. 913), wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.

ZAŁĄCZNIK 

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w rozdziale 3:
a)
w podrozdziale 3.1 w pkt 3.1.2 "Wyniki w sektorze rolnym, leśnym i żywnościowym":

– w części "Infrastruktura wodna związana z rolnictwem oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" w akapicie trzecim dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Istotne dla rolnictwa oraz ochrony środowiska jest tworzenie warunków dla zwiększenia retencji wody.",

– w części "Produkcja zwierzęca":

– po akapicie piątym dodaje się akapity w brzmieniu:

"Polska z produkcją około 12 mld l mleka rocznie jest jednym z większych producentów w Unii Europejskiej, porównywalnym z Holandią, Włochami, czy Wielką Brytanią. Mleczarstwo jest także jednym z podstawowych sektorów polskiego rolnictwa mającym 18-20% udział w wartości produkcji towarowej. O znaczeniu chowu bydła dla kondycji polskiego rolnictwa decyduje nie tylko wartość wyprodukowanego mleka szacowana na około 3,5 mld euro rocznie, ale również to, że ponad 21% produkcji globalnej polskiego rolnictwa ma swoje źródło w chowie bydła, które jednocześnie jest podstawowym gatunkiem umożliwiającym racjonalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego trwałych użytków zielonych.

W 2008 r. krowy mleczne utrzymywano w ok. 550 tys. gospodarstw. Chowem bydła mlecznego w Polsce zajmowało się co trzecie, a w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim - co drugie gospodarstwo. W Polsce odnotowujemy stopniową poprawę struktury produkcji mleka. O ile w 2002 r. prawie 64% krajowego pogłowia krów znajdowało się w najmniejszych stadach liczących do 9 szt., a w stadach liczących ponad 30 krów zaledwie 10%, to w 2007 r. było to odpowiednio ok. 43% i ok. 20%. Udział stad liczących 10-29 krów zwiększył się w latach 2002-2007 z ok. 26% do ok. 38%.

Jednocześnie średnio w UE-15 przeciętne stado krów w latach 2005-2007 liczyło ponad 37 krów, a w stadach liczących przynajmniej 30 krów znajdowało się ponad 90% pogłowia z tego prawie 1/4 w stadach liczących ponad 100 krów. W najmniejszych stadach liczących do 9 krów znajdowało się niespełna 3% pogłowia krów w UE-15.",

– dziewiąty akapit otrzymuje brzmienie:

"Produkcja mięsa z uboju w Polsce stanowiła w 2004 r. 7,6% produkcji w UE w tym wołowego i cielęcego 3,9%, wieprzowego 9,1% i drobiowego 8,6%. Mleka krowiego produkujemy 8,7%, a jaj kurzych 8,2%. Przemysł mleczarski jest jedną z podstawowych gałęzi przemysłu spożywczego mającym prawie 13,5% udziału w wartości jego sprzedaży. Konieczne jest wsparcie działań podejmowanych przez polskie mleczarstwo do funkcjonowania na zliberalizowanym rynku, po likwidacji kwot mlecznych. Działania te powinny służyć rozwiązywaniu podstawowych barier hamujących jego rozwój i utrudniających konkurowanie polskich produktów na globalnym rynku.",

b)
w podrozdziale 3.1 w pkt 3.1.3 "Środowisko i gospodarka gruntami":

– w części "Stan wód i gospodarka wodna" po akapicie siódmym dodaje się akapit w brzmieniu:

"Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033), gospodarstwa prowadzące chów drobiu powyżej 40 tys. szt. lub trzody chlewnej powyżej 2 tys. szt. od roku 2009 mają obowiązek posiadania planu nawożenia, a także są zobowiązane do zagospodarowania co najmniej 70% gnojówki i gnojowicy na użytkach rolnych. Ponadto od roku 2011 ustawa zobowiązuje wszystkich producentów rolnych do przechowywania płynnych nawozów naturalnych w szczelnych, przykrytych zbiornikach. Tak długie vacatio legis dla tych wymogów miało na celu pozostawienie czasu rolnikom na przeprowadzenie koniecznych dostosowań; wyznaczając termin 1 stycznia 2011 r. założono, że jest to realny termin na spełnienie tego wymogu przez wszystkie gospodarstwa, których to dotyczy. W latach poprzednich, w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 - 2006 oraz SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" oraz PROW 2007-2013 podjęto szerokie działania na rzecz doposażenia gospodarstw rolnych w urządzenia do składowania nawozów naturalnych, przeznaczając na ten cel środki publiczne w wysokości łącznej ok. 2,5 mld zł. Należy oczekiwać, że w związku z upływem terminu vacatio legis rolnicy nadal budować będą zbiorniki do przechowywania płynnych nawozów naturalnych w ramach projektów współfinansowanych z środków unijnych.",

– w części "Energia odnawialna" po akapicie jedenastym dodaje się akapit w brzmieniu:

"Wsparcie rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych zgodne jest z określonymi po przeglądzie WPR (Health Check) nowymi wyzwaniami stojącymi przed polityką rozwoju obszarów wiejskich.",

– część "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" otrzymuje brzmienie:

"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Działanie obejmuje inwestycje służące wykorzystaniu, wytwarzaniu lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (np. energia z biomasy, słoneczna, geotermalna, wiatrowa) i tym samym realizuje jeden z celów określonych w art. 16 a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.).",

c)
w podrozdziale 3.1 w pkt 3.1.4 "Gospodarka wiejska i jakość życia" w części "Internet" dodaje się akapity:

"Dostęp do nowoczesnych technologii Internetu jest bardzo ważny dla rozwoju społeczno-ekonomicznego. Budowa społeczeństwa informacyjnego ma szczególne znaczenie na obszarach wiejskich, jako czynnik niwelujący skutki izolacji geograficznej - gorszy dostęp do usług i rynku. Obecnie dostęp do Internetu na wsi jest trudniejszy niż na obszarach miejskich, przy czym wskaźniki procentowe dostępności usług stale rosną. W skali kraju odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu w domu wzrósł z 26% w 2004 r. do 41% w 2007 r. (GUS, 2007), przy czym w dużych miastach odpowiednio z 34% do 50%, a na wsi z 15% do 29%.

Internet staje się coraz ważniejszym źródłem informacji i narzędziem niezbędnym dla prowadzenia działalności gospodarczej (w tym rolniczej). W sytuacji gdy obszary wiejskie, ze względu na rozproszoną strukturę osadniczą i związane z tym koszty inwestycji infrastrukturalnych, nie stanowią priorytetu dla firm komercyjnych, konieczne jest zaangażowanie środków publicznych w finansowanie przedsięwzięć związanych z rozpowszechnieniem dostępu do Internetu szerokopasmowego dla przedsiębiorców i mieszkańców obszarów wiejskich.

Zadania w zakresie społeczeństwa informacyjnego są realizowane przez Polskę w ramach Polityki Spójności, w związku z ustaleniami Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej włączone zostaną także do PROW 2007-2013.",

d)
w podrozdziale 3.2 w części "Zagrożenia":

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Aspekty rolno-spożywcze

- bariery handlowe z krajami trzecimi,

- presja konkurencyjna.",

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Aspekty społeczno-ekonomiczne

- wzrost ubóstwa i wykluczenia społecznego na obszarach wiejskich,

- ograniczone możliwości dywersyfikacji zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa, wynikające z powolnego wzrostu gospodarczego,

- spowolnienie rozwoju ze względu na braki w zakresie infrastruktury.";

2)
w rozdziale 4:
a)
w podrozdziale 4.1 dodaje się akapity w brzmieniu:

"W ramach przeprowadzonej w roku 2008 oceny Wspólnej Polityki Rolnej (Health Check) oraz opracowania, w związku z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym, Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej (EERP) określono nowe wyzwania stojące przed Unią Europejską:

a) zmiany klimatyczne,

b) odnawialne źródła energii,

c) gospodarka wodna,

d) różnorodność biologiczna,

e) środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego,

f) innowacje związane z priorytetami wymienionymi w lit. a-d,

g) infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich.

Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 takie jak: "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", "Program rolnośrodowiskowy" oraz "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", będą realizowały cele powyższych "nowych wyzwań".",

b)
w podrozdziale 4.2 w części "Synergia pozytywna" po akapicie piątym dodaje się akapit w brzmieniu:

"Działania Osi 3 przyczynią się do rozwoju obszarów wiejskich przez poprawę infrastruktury i stanu zagospodarowania przestrzennego oraz wsparcie inwestycji związanych z rozwojem działalności gospodarczej.",

c)
dodaje się podrozdział 4.3 w brzmieniu:

"Europejski Plan Naprawy Gospodarczej oraz przegląd Wspólnej Polityki Rolnej (Health Check)

W ramach przeprowadzonej w roku 2008 oceny Wspólnej Polityki Rolnej (Health Check) oraz opracowania, w związku z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym, Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej (EERP) określono nowe wyzwania stojące przed Unią Europejską:

a) zmiany klimatyczne,

b) odnawialne źródła energii,

c) gospodarka wodna,

d) różnorodność biologiczna,

e) środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego,

f) innowacje związane z priorytetami wymienionymi w lit. a-d,

g) infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich.

PROW 2007-2013 w kształcie zaproponowanym we wrześniu 2007 r. uwzględniał w szerokim zakresie wskazane wyżej cele.

Dodatkowe środki przyznane Polsce na działania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (168.890.000 euro) zostaną przeznaczone na realizację nowych wyzwań w ramach następujących działań:

a) modernizacja gospodarstw rolnych - projekty dotyczące restrukturyzacji gospodarstw prowadzących produkcję mleka (inwestycje związane z rozwojem produkcji mleka lub reorientację w związku z zaprzestaniem produkcji mleka),

b) poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - projekty w zakresie retencjonowania wody (w tym retencja glebowa i zapobieganie odwadnianiu, renaturyzacja torfowisk i cieków),

c) program rolnośrodowiskowy - projekty w ramach pakietu 5 dotyczące cennych siedlisk przyrodniczych i ochrony zagrożonych gatunków ptaków,

d) podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - projekty w zakresie wykorzystania energii odnawialnej,

e) podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - projekty związane z budową infrastruktury szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich.

Uzasadnieniem wyboru określonych wyżej kierunków wsparcia są następujące przesłanki.

Restrukturyzacja sektora mleczarskiego

W Polsce występuje duże rozdrobnienie produkcji mleka w porównaniu z innym krajami członkowskimi. Wobec planowanego zniesienia kwotowania, konieczne jest więc przyspieszenie działań na rzecz restrukturyzacji sektora przez:

- modernizację produkcji mleka, zwłaszcza w gospodarstwach produkujących co najmniej 100 tys. l mleka rocznie, co przyczyni się do zwiększenia potencjału produkcyjnego oraz konkurencyjności gospodarstw mleczarskich i poprawi pozycję sektora na rynku europejskim,

- wspieranie inwestycji związanych ze zmianą kierunku produkcji gospodarstw rezygnujących z produkcji mleka.

Istotną kwestią w realizacji inwestycji w sektorze mleczarskim, a także w podejmowaniu działalności alternatywnych, będzie dbałość o zgodność inwestycji ze standardami środowiskowymi, zarówno obowiązującymi obecnie, jak i tymi, które będą obowiązywać (w zakresie cross-compliance) od roku 2010 oraz 2013.

Gospodarka wodna

Polska posiada stosunkowo niewielkie zasoby wody. W perspektywie zmian klimatu możliwe jest częstsze występowanie okresowych deficytów wody. Wskaźnik dostępności wody wynosi ok. 1300 m3/mieszkańca/rok (średnia w Europie wynosi ok. 4.500 m3/mieszkańca/rok). Z kolei mała liczba i pojemność zbiorników retencyjnych powoduje, że zatrzymują one tylko 6% rocznego odpływu. Zarówno z punktu widzenia gospodarki, jak i środowiska zasadne jest wsparcie projektów w zakresie retencjonowania wód.

Odnawialne źródła energii

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii staje się coraz bardziej istotne jako element zrównoważonego rozwoju. W ciągu najbliższych lat energia ze źródeł odnawialnych stanowić będzie znaczący składnik bilansu energetycznego Polski. W ramach PROW 2007-2013 realizowane są projekty dotyczące energetyki odnawialnej, które przyczynią się do oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska przez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz ilości wytwarzanych odpadów.

Infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich

Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna na wsi stanowi jedną z najpoważniejszych barier rozwoju obszarów wiejskich, wpływając zarówno na jakość życia mieszkańców, jak i na możliwości inwestowania na tych obszarach. Problemem jest m. in. brak dostatecznego dostępu do Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich. W 2008 r. w Polsce zasięg szerokopasmowego Internetu (przez DSL) osiągnął ok. 70% całkowitej populacji kraju, podczas gdy na obszarach wiejskich wynosił 42,5% ogółu populacji wiejskiej. Jak wynika z 14. Raportu Implementacyjnego Komisji Europejskiej, w Polsce, w porównaniu z rokiem 2007, nastąpił ponad 2,5- krotny wzrost dostępu do Internetu szerokopasmowego. W roku 2007 wskaźnik penetracji (pokrycia) był na poziomie 5,2%, a obecnie wzrósł do poziomu 13,2% czyli o 8 punktów procentowych.

Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu i rozwój społeczeństwa informacyjnego stanowią jeden z priorytetów polityki spójności w Polsce. Na ten cel zaplanowano w różnych programach, realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, ponad 3,25 mld euro ze środków wspólnotowych i ponad 4 mld euro łącznie. Wsparcie inwestycji, m. in. na obszarach wiejskich, uwzględniono w Regionalnych Programach Operacyjnych, Programie Operacyjnym "Rozwój Polski Wschodniej" oraz Programie Operacyjnym "Innowacyjna Gospodarka".

Priorytety i działania przewidziane do realizacji w ramach ww. programów obejmują kompleksowo całą Polskę w układzie horyzontalnym i regionalnym, w tym także obszary wiejskie.

Działania te zostaną uzupełnione przez uwzględnienie rozwoju budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu w PROW 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Polska zdecydowała się przeznaczyć ok. 35% dodatkowych środków związanych z Europejskim Planem Naprawy Gospodarczej na działanie związane z finansowaniem infrastruktury szerokopasmowego Internetu w PROW 2007-2013.

Ważną kwestią jest zwielokrotnienie efektu stworzenia infrastruktury technicznej w zakresie budowy Internetu szerokopasmowego poprzez komplementarne wykorzystanie innych dostępnych, również w ramach PROW 2007-13, instrumentów usprawniających dostęp społeczeństwa do korzyści płynących z wykorzystania narzędzi internetowych, jak np. szkolenia, doradztwo, lokalne projekty informacyjne itp.

Różnorodność biologiczna

Istotnym atutem Polski jest dobrze zachowana bioróżnorodność obszarów rolniczych. Program rolnośrodowiskowy, którego budżet zaplanowano na kwotę 2.303.750.000 euro, obejmuje łącznie 9 pakietów. Wszystkie zaplanowane pakiety rolnośrodowiskowe w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na zachowanie bioróżnorodności. Szczególnie istotny pod tym względem jest pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000", którego wdrożenie powinno obejmować (zgodnie z założeniami) 370 tys. ha. W 2009 r. na realizację pakietu 5 w ramach PROW 2007-2013 rolnicy złożyli 529 wniosków o przyznanie pomocy finansowej na powierzchnię ok. 15.000 ha. Biorąc pod uwagę wartość docelową obszaru objętego wsparciem dla pakietu 5, który wynosi 370.000 ha trwałych użytków zielonych (TUZ), liczbę złożonych wniosków oraz czas trwania programu należy stwierdzić, że środki finansowe przeznaczone na działanie powinny w wystarczającym stopniu pokryć zapotrzebowanie rolników. Jednakże celem wzmocnienia efektów przyrodniczych Programu rolnośrodowiskowego postanowiono skierować na realizację pakietu 5 dodatkowe środki w wysokości 10 mln euro z puli przyznanej w ramach Health Check/EERP.";

3)
w rozdziale 5 w podrozdziale 5.1:
a)
w części "Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego (art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005)" po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

"W związku z planowanym zniesieniem kwot mlecznych niezbędne jest szczególne wsparcie podmiotów działających w sektorze mleczarskim w celu ułatwienia im dostosowania się do nowych warunków rynkowych.",

b)
część "Bilans oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego:" otrzymuje brzmienie:

"Bilans oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego:

W przypadku Polski największy nacisk zostanie położony na działania związane z modernizacją gospodarstw rolnych i infrastrukturą związaną z rolnictwem (w szczególności w zakresie gospodarki wodnej) oraz przetwórstwa produktów rolnych, marketingu i systemów jakości żywności (ok. 47% środków osi 1). Duże znaczenie będzie miało dostosowywanie struktury wiekowej rolników i obszarowej gospodarstw rolnych (ok. 39% środków osi 1). Na pozostałe działania, w tym działania związane z rozwojem kapitału ludzkiego, przeznacza się ok. 14% środków osi 1.",

c)
w części "Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej (art. 52 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005)" po akapicie piątym dodaje się akapit w brzmieniu:

"Istotne dla warunków życia ludności i możliwości rozwoju gospodarczego wsi jest udoskonalenie usług komunalnych. W ramach PROW 2007-2013 wspierane będą inwestycje z zakresu rozwoju sieci szerokopasmowego Internetu, które są niezbędne, aby mieszkańcy wsi uczestniczyli w pełni w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego.",

d)
część "Bilans oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:" otrzymuje brzmienie:

"Bilans oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:

W warunkach Polski zarówno instrumenty sprzyjające tworzeniu miejsc pracy (indykatywnie ok. 39% środków osi 3), jak i jakości życia (indykatywnie ok. 61% środków osi 3) są ze sobą związane i powinny być realizowane przy zachowaniu komplementarności z działaniami w innych funduszach.";

4)
w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.1 "Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego":
a)
w działaniu "Ułatwianie startu młodym rolnikom":

– w części "Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej" akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Za datę rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej uznawana jest data:

a) wejścia po raz pierwszy w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR,

b) w przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed ukończeniem 18 roku życia - data ukończenia 18 lat, z zastrzeżeniem lit. c i d,

c) w przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed zakończeniem nauki szkolnej lub studiów wyższych - data zakończenia lub zaprzestania nauki lub studiów wyższych,

d) w przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed rozpoczęciem służby wojskowej lub w trakcie jej odbywania - data zakończenia tej służby, pod warunkiem że rozpoczęcie tej służby nastąpiło nie później niż 12 miesięcy od daty określonej zgodnie z lit. a, b lub c,

e) w przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR w drodze spadku i nie później niż w ciągu 12 miesięcy od nabycia tej nieruchomości przekazały ją w dzierżawę - data rozwiązania/wygaśnięcia umowy dzierżawy, pod warunkiem, że umowa dzierżawy została zawarta w formie aktu notarialnego albo z datą pewną.",

– w części "Kryteria dostępu" w akapicie drugim pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ma powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia krajowa i nie większą niż 300 ha;",

b)
w działaniu "Renty strukturalne":

– w części "Cel działania" dodaje się akapit w brzmieniu:

"Działanie to będzie uważnie monitorowane i będzie podlegało ocenie pod względem jego wkładu do restrukturyzacji polskiego rolnictwa.",

– w części "Opis działania":

– w akapicie pierwszym zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którzy zdecydują się na zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej i przekazanie gospodarstw rolnych innym producentom rolnym lub następcom.",

– akapit piąty otrzymuje brzmienie:

"Pula środków przydzielona w ramach PROW 2007-2013 na program rent strukturalnych wynosi 2.549.600.000 euro. Ze środków tego okresu programowania będą wypłacane zarówno zobowiązania wobec beneficjentów rent strukturalnych z PROW 2004-2006, jak i wobec beneficjentów działania z PROW 2007-2013, w granicach dostępnych środków.",

– uchyla się akapit szósty,

– w akapicie siódmym uchyla się pkt 1,

– dodaje się akapit w brzmieniu:

"Strona polska nie będzie występowała z żadnych powodów o zwiększenie wkładu UE na to działanie w obecnym okresie programowania.",

– część "Kryteria dostępu" otrzymuje brzmienie:

"Kryteria dostępu

Renta strukturalna może być przyznana, jeśli producent rolny zaprzestanie w sposób trwały prowadzenia komercyjnej działalności rolniczej i przekaże w sposób trwały całe posiadane gospodarstwo rolne (z wyłączeniem działki przeznaczonej na potrzeby własne).

Grunty wchodzące w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego są przekazywane:

1) na powiększenie gospodarstwa rolnego innego producenta rolnego; w przypadku osoby fizycznej producent ten spełnia następujące warunki:

- nie ukończył 50. roku życia,

- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej albo

2) następcy, który rozpocznie po raz pierwszy działalność rolniczą podejmując prowadzenie tego gospodarstwa jako beneficjent działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom".

Powierzchnia przekazanych użytków rolnych wynosi co najmniej 6 ha albo 3 ha w przypadku gospodarstw rolnych położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim.

Powierzchnia gospodarstwa, które powstanie po przejęciu gruntów (docelowego), nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju. Jeśli gospodarstwo o powierzchni większej niż 10 ha przekazywane jest na powiększenie innego gospodarstwa rolnego, wielkość gospodarstwa docelowego musi być większa od gospodarstwa przekazywanego o co najmniej 10%.",

– w części "Definicja beneficjenta" przed akapitem dodaje się akapit w brzmieniu:

"Maksymalna liczba beneficjentów wspieranych w ramach działania "Renty strukturalne" w ramach zobowiązań podjętych w latach 2007-2013 będzie wynosiła 20.400.",

– część "Opis powiązania z działaniem w zakresie podejmowania działalności przez młodych rolników" otrzymuje brzmienie:

"Opis powiązania z działaniem w zakresie podejmowania działalności przez młodych rolników

W ramach działania "Renty strukturalne", poza możliwością przekazania posiadanych gruntów rolnych na powiększenie innego gospodarstwa rolnego istnieje możliwość ich przekazania na rzecz następcy - ale jedynie w przypadku gdy jest to beneficjent działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Dzięki temu istnieje możliwość lepszej kontroli zobowiązań następcy co do prowadzenia gospodarstwa i realizacji założeń biznesplanu. Zapewnia to również lepszą efektywność działania "Renty strukturalne".

Dla obu działań w ten sam sposób określono wymogi dotyczące kwalifikacji zawodowych następcy i ewentualnego ich uzupełniania.

W obydwu działaniach wielkość tworzonego gospodarstwa nie może być mniejsza od średniej krajowej.

W procedurach wdrażania działania zostaną wprowadzone mechanizmy koordynacji w czasie rozpatrywania wniosków tak, aby zapewnić zsynchronizowanie terminu przekazania gospodarstwa z przyznaniem premii dla młodego rolnika.",

– część "Wielkość płatności" otrzymuje brzmienie:

"Wielkość płatności

Podstawowa wysokość pomocy wynosi 1.013 zł. Wysokość renty strukturalnej może zostać zwiększona o 676 zł, jako dodatek na małżonka oraz o 102 zł, jeżeli rolnik przekaże gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha osobie w wieku poniżej 40. roku życia.

Wysokość wsparcia podlega sumowaniu, z tym, że łączna wysokość pomocy nie może wynosić więcej niż 1.791 zł.

Wysokość renty strukturalnej nie przekracza równowartości 18.000 euro rocznie na przekazującego gospodarstwo zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).",

– część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 2.549.600.000 euro

Wydatki publiczne: 2.549.600.000 euro",

– część "Postanowienia przejściowe" otrzymuje brzmienie:

"Postanowienia przejściowe

Liczba beneficjentów z okresu 2004 - 2006 wynosi 53.400. Przy założeniu uśrednionej wysokości renty strukturalnej zobowiązania wynikające z PROW 2004-2006 przeniesione w ciężar budżetu PROW 2007-2013 wyniosą ok. 2.120 mln euro. Oznacza to, że dla beneficjentów okresu 2007 - 2013 założono alokacje na poziomie ok. 420 mln euro.",

– część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba producentów rolnych, którzy przejdą na rentę strukturalną20.400
Liczba producentów rolnych, którzy przeszli na rentę strukturalną w okresie programowania 2004-200653.400
Powierzchnia przekazanych gospodarstw rolnych (ha UR)266.000
Powierzchnia przekazanych gospodarstw rolnych (ha UR) przez producentów rolnych, którzy przeszli na rentę strukturalną w okresie programowania 2004-2006480.000
RezultatWzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwach, którym udzielono pomocy100% wartości bazowej
OddziaływanieWzrost gospodarczyWzrost o 50,1%

(w tym z PROW 0,41%)

Wydajność pracyWzrost o 47,8%

(w tym z PROW 0,49%)

Wartość docelowa:

22.270 euro/osobę"

c)
w działaniu "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów":

– część "Liczba beneficjentów" otrzymuje brzmienie:

"Liczba beneficjentów

1.500.000 uprawnionych do uzyskania wsparcia, przewidywana łączna liczba beneficjentów w latach 2007-2013 szacowana jest na 320.000.",

– część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 272.500.000 euro

Wydatki publiczne: 218.000.000 euro",

– część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba posiadaczy lasów, którym udzielono pomocy20.000
Liczba producentów rolnych, którym udzielono pomocy300.000
RezultatWzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwach, którym udzielono pomocy107% wartości bazowej
OddziaływanieWydajność pracyWzrost o 47,8% (w tym z PROW 0,49%) Wartość docelowa: 22.270 euro/osobę"

– część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
RezultatLiczba wykonanych usług800.000"
d)
w działaniu "Modernizacja gospodarstw rolnych":

– w części "Cele działania" dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Celem działania jest również zapewnienie producentom rolnym prowadzącym produkcję mleczarską możliwości dostosowania się do zmieniających się warunków, w związku z przewidzianym wygaśnięciem systemu kwot mlecznych w roku 2015.",

– w części "Zakres działania" akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Pomoc przyznaje się na inwestycje, które nie spowodują wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu.",

– po części "Rodzaj inwestycji" dodaje się część "Rodzaje operacji związanych z priorytetami, o których mowa w art. 16 a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005" w brzmieniu:

"Rodzaje operacji związanych z priorytetami, o których mowa w art. 16 a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005

Inwestycje związane z produkcją mleczarską, prowadzące do:

1) rozwoju produkcji mleczarskiej;

2) zmiany profilu prowadzonej działalności rolniczej, co jest związane z zaprzestaniem produkcji mleczarskiej.

Inwestycje te przyczynią się do poprawy konkurencyjności sektora mleczarskiego.",

– w części "Intensywność pomocy" dodaje się akapit w brzmieniu:

"W przypadku podmiotów wspólnie realizujących operację związaną z priorytetami, o których mowa w art. 16 a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, i polegająca na zakupie na współwłasność maszyny lub urządzenia, poziom pomocy podnosi się o 10 punktów procentowych w stosunku do poziomu określonego powyżej.",

– część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 4.622.670.279 euro

Wydatki publiczne: 1.849.068.111 euro",

– część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba gospodarstw rolnych, które otrzymały pomoc

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

60.966

(1.588)

Całkowita wartość inwestycji (euro)

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

od 2.902.069.345

do 5.290.144.778

(172.840.278)

RezultatLiczba gospodarstw, które wprowadziły nowe produkty i/lub techniki

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

45.716

(1.183)

Wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwach, którym udzielono pomocy (w tym w ramach "nowych wyzwań")1.293.358.284 euro

(48.358.284 euro)

OddziaływanieWzrost gospodarczyWzrost o 50,1%

(w tym z PROW 0,41%)

Wydajność pracyWzrost o 47,8%

(w tym z PROW 0,49 %)

Wartość docelowa: 22.270 euro/osobę"

– część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba projektów (w tym w ramach "nowych wyzwań")80.759

(1.588)

RezultatWskaźniki rzeczowebrak wartości docelowych"
e)
w działaniu "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej":

– po części "Rodzaj inwestycji (materialne - niematerialne)" dodaje się część "Rodzaje operacji związanych z priorytetami, o których mowa w art. 16 a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005" w brzmieniu:

"Rodzaje operacji związanych z priorytetami, o których mowa w art. 16 a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005

Inwestycje związane z poprawą przetwórstwa i marketingu produktów mleczarskich, przyczyniające się do poprawy konkurencyjności sektora mleczarskiego.",

– część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 3.728.000.000 euro

Wydatki publiczne: 932.000.000 euro",

– część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc1.270
Całkowita wartość inwestycji (euro)2.679.500.000
RezultatLiczba przedsiębiorstw, które wprowadziły nowe produkty i/lub techniki254
Wzrost wartości dodanej brutto w przedsiębiorstwach, którym udzielono pomocy130% wartości bazowej
OddziaływanieWzrost gospodarczyWzrost o 50,1%

(w tym z PROW 0,41%)

Wydajność pracyWzrost o 47,8%

(w tym z PROW 0,49 %)

Wartość docelowa: 22.270 euro/osobę"

– część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba projektów2.960
RezultatWzrost rentowności sprzedaży we wspieranych przedsiębiorstwach130% wartości bazowej
Liczba projektów dotyczących nowych produktów i/lub technik592"
f)
w działaniu "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa":

– w części "Uzasadnienie" dodaje się akapit w brzmieniu:

"Budowa urządzeń umożliwiających retencjonowanie wód, w szczególności retencję glebową i zapobieganie odwadnianiu, a także renaturyzacja torfowisk i cieków w sposób odtwarzający ich zdolność retencyjną ma istotne znaczenie środowiskowe i gospodarcze, przyczynia się do poprawy zdolności magazynowania wody, a operacje z tego zakresu realizują cele wymienione w art. 16 a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, sformułowane zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas przeglądu WPR (Health Check).",

– część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 637.531.111 euro

Wydatki publiczne: 637.531.111 euro

Schemat I: 160.000.000 euro

Schemat II: 477.531.111 euro",

– część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba projektów

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

Schemat I: 350

Schemat II: 880

(Schemat II: 80)

Liczba projektów finansowanych w ramach zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-2006Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.2. "Scalanie gruntów" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

2004-2006": 5

Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.5.

"Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnym "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

2004-2006": 23

Całkowita wartość inwestycji (euro)

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

Schemat I: 160.000.000

Schemat II:

477.531.111

(37.531.111)

Całkowita wartość inwestycji (euro) w ramach zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-2006Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.2. "Scalanie gruntów" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006": 5.000.000

Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.5. "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnym "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006":

14.000.000

RezultatWzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwach, którym udzielono pomocySchemat I: 110% wartości bazowej

Schemat II: 120% wartości bazowej

OddziaływanieWydajność pracyWzrost o 47,8%

(w tym z PROW 0,49%)

Wartość docelowa:

22.270 euro/osobę"

– część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktŚrednia liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowymSchemat I: 70
RezultatŁączna powierzchnia gruntów objętych postępowaniami scaleniowymiSchemat I: 210 tys. ha
Średnia powierzchnia gospodarstwa podlegającego scaleniuSchemat I: 8 ha
Średnia liczba działek ewidencyjnych w gospodarstwie po scaleniuSchemat I: 5
Wskaźnik zmniejszenia liczby działek w gospodarstwie po scaleniuSchemat I: 0,5
Gęstość sieci dróg (km/100ha) na obiektach scaleniowychSchemat I: 4 km/100 ha
Powierzchnia użytków rolnych, na których nastąpiła regulacja stosunków wodnych (melioracje wodne szczegółowe)

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

Schemat II: 66.000 ha (6.000 ha)
Powierzchnia użytków rolnych, na których nastąpiła poprawa ochrony przeciwpowodziowej

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

Schemat II: 55.000 ha (5.000 ha)
Retencja wody

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

Schemat II: 165.000.000 m3

(15.000.000 m3)

Efekty rzeczowe inwestycji

(melioracje wodne podstawowe)

Schemat II: brak wartości docelowych"
g)
w działaniu "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności":

– część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 80.000.000 euro

Wydatki publiczne: 80.000.000 euro",

– część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba wspieranych gospodarstw objętych systemami jakości44.300
RezultatWartość produkcji rolnej z uznanym symbolem jakości lub normą250% wartości z 2008 r.1)
OddziaływanieWzrost gospodarczyWzrost o 50,1%

(w tym z PROW 0,41%)

Wydajność pracyWzrost o 47,8%

(w tym z PROW 0,49%) Wartość docelowa:

22.270 euro/osobę"

– część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba projektów48.000
RezultatProcentowy wzrost poziomu produkcji produktów uczestniczących w systemie jakości100%2)"
5)
w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.2 "OŚ 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich":
a)
w działaniu "Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)":

– w części "Cele działania" dodaje się akapit w brzmieniu:

"Program rolnośrodowiskowy w sposób bezpośredni lub pośredni wpływa na zachowanie bioróżnorodności i tym samym wpisuje się w realizację celów sformułowanych zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas przeglądu WPR (Health Check) i wymienionych w art. 16 a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.",

– w części "Podstawowe wymagania" w akapicie drugim zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Podstawowe wymagania dla programu rolnośrodowiskowego obejmują (zgodnie z art. 39 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005): minimalne normy, wymogi podstawowe w zakresie zarządzania - SMR (art. 5 i 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009) oraz prawodawstwo krajowe (załącznik 11 do Programu).",

– w części "Forma i wysokość pomocy" tabela otrzymuje brzmienie:

"Lp.PakietyLp.Warianty

rolnośrodowiskowe

Wysokość płatności -

zł (euro)

1.Rolnictwo zrównoważone1.Wariant 1.1. Zrównoważony system gospodarowania360 zł/ha

(92,2 euro/ha)

2.Rolnictwo ekologiczne2.Wariant 2.1. Uprawy rolnicze (z certyfikatem zgodności)790 zł/ha

(202,4 euro/ha)

3.Wariant 2.2. Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)840 zł/ha

(215,2 euro/ha)

4.Wariant 2.3. Trwałe użytki zielone

(z certyfikatem zgodności)

260 zł/ha

(66,6 euro/ha)

5.Wariant 2.4. Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania)330 zł/ha

(84,5 euro/ha)

6.Wariant 2.5. Uprawy warzywne (z certyfikatem zgodności)1.300 zł/ha

(333 euro/ha)

7.Wariant 2.6. Uprawy warzywne (w okresie przestawiania)1.550 zł/ha

(397 euro/ha)

8.Wariant 2.7. Uprawy zielarskie (z certyfikatem zgodności)1.050 zł/ha

(269 euro/ha)

9.Wariant 2.8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania)1.150 zł/ha

(294,6 euro/ha)

10.Wariant 2.9. Uprawy sadownicze + jagodowe (z certyfikatem zgodności)1.540 zł/ha

(394,5 euro/ha)

11.Wariant 2.10. Uprawy sadownicze + jagodowe (w okresie przestawiania)1.800 zł/ha

(461,1 euro/ha)

12.Wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze +jagodowe (z certyfikatem zgodności)650 zł/ha

(166,5 euro/ha)

12a.Uprawa orzecha włoskiego nieowocująca (z certyfikatem zgodności)160 zł/ha

(41,0 euro/ha)

12b.Uprawa orzecha włoskiego owocująca (z certyfikatem zgodności)650 zł/ha

(166,5 euro/ha)

13.Wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze +jagodowe (w okresie przestawiania)800 zł/ha

(204,9 euro/ha)

13a.Uprawa orzecha włoskiego nieowocująca (w okresie przestawiania)160 zł/ha

(41,0 euro/ha)

13b.Uprawa orzecha włoskiego owocująca (w okresie przestawiania)800 zł/ha

(204,9 euro/ha)

3.Ekstensywne trwałe użytki zielone14.Wariant 3.1. Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach500 zł/ha

(128,1 euro/ha)

4.Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 200015.Wariant 4.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków1.200 zł/ha

(307,4 euro/ha)

Wariant 4.2. Mechowiska1.200 zł/ha

(307,4 euro/ha)

Wariant 4.3. Szuwary wielkoturzycowe800 zł/ha

(204,9 euro/ha)

Wariant 4.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe1.200 zł/ha

(307,4 euro/ha)

Wariant 4.5. Murawy ciepłolubne1.200 zł/ha

(307,4 euro/ha)

Wariant 4.6. Półnaturalne łąki wilgotne800 zł/ha

(204,9 euro/ha)

Wariant 4.7. Półnaturalne łąki świeże800 zł/ha

(204,9 euro/ha)

Wariant 4.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe800 zł/ha

(204,9 euro /ha)

Wariant 4.9. Słonorośla1.190 zł/ha

(304,8 euro/ha)

Wariant 4.10. Użytki przyrodnicze550 zł/ha

(140,9 euro/ha)

5.Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 200016.Wariant 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków1.370 zł/ha

(350,9 euro/ha)

17.Wariant 5.2. Mechowiska1.390 zł/ha

(356,1 euro/ha)

18.Wariant 5.3. Szuwary wielkoturzycowe910 zł/ha

(233,1 euro/ha)

19.Wariant 5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe1.390 zł/ha

(356,1 euro/ha)

20.Wariant 5.5. Murawy ciepłolubne1.380 zł/ha

(353,5 euro/ha)

21.Wariant 5.6. Półnaturalne łąki wilgotne840 zł/ha

(215,2 euro/ha)

22.Wariant 5.7. Półnaturalne łąki świeże840 zł/ha

(215,2 euro/ha)

23.Wariant 5.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe870 zł/ha

(222,8 euro/ha)

24.Wariant 5.9. Słonorośla1.190 zł/ha

(304,8 euro/ha)

25.Wariant 5.10. Użytki przyrodnicze550 zł/ha

(140,9 euro/ha)

6.Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie26.Wariant 6.1. Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych570 zł/ha

(146 euro/ha)

27.Wariant 6.2. Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych800 zł/ha

(204,9 euro/ha)

28.Wariant 6.3. Produkcja nasienna na zlecenie banku genów4.700 zł/ha

(1.204 euro/ha)

29.Wariant 6.4. Sady tradycyjne2.100 zł/ha

(537,9 euro/ha)

7.Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie30.Wariant 7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła1.140 zł/szt.

(292 euro/szt.)

31.Wariant 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni1.500 zł/szt.

(384,2 euro/szt.)

33.Wariant 7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec320 zł/szt.

(82 euro/szt.)

34.Wariant 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń570 zł/szt.

(146 euro/szt.)

8.Ochrona gleb i wód35.Wariant 8.1. Wsiewki poplonowe330 zł/ha

(84,5 euro/ha)

36.Wariant 8.2. Międzyplon ozimy420 zł/ha

(107,6 euro/ha)

37.Wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy400 zł/ha

(102,5 euro/ha)

9.Strefy buforowe38.Wariant 9.1. Utrzymanie 2-metrowych stref buforowych44 zł/100 mb

(11,3 euro/100 mb)

39.Wariant 9.2. Utrzymanie 5-metrowych stref buforowych110 zł/100 mb

(28,2 euro/100mb)

40.Wariant 9.3. Utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych40 zł /100 mb

(10,2 euro/100mb)

41.Wariant 9.4. Utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych100 zł/100 mb

(25,6 euro/100mb)"

– część "Liczba beneficjentów" otrzymuje brzmienie:

"Liczba beneficjentów

Szacowana liczba beneficjentów w latach 2008 - 2013 wynosi 200 tys.3)",

– część "Powierzchnia wsparcia" otrzymuje brzmienie:

"Powierzchnia wsparcia

Ok. 10% użytków rolnych (1,5 - 1,8 mln ha)4).",

– część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

BudżetSuma [euro]UE [euro]PL [euro]
Program rolnośrodowiskowy2.314.861.111,001.853.000.000,00461.861.111,00"

– część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba wspieranych gospodarstw rolnych200.0005)
Liczba wspieranych gospodarstw rolnych otrzymujących płatności w ramach zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-200669.000
Łączny obszar objęty wsparciem rolnośrodowiskowym

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

2.081.000 ha UR

(8.000 ha UR)

Łączny obszar objęty wsparciem rolnośrodowiskowym w ramach zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-20061.000.000 ha UR
Fizyczny obszar objęty wsparciem rolnośrodowiskowym1.500.000 + 1.800.000 ha
Liczba pakietów realizowanych przez beneficjentów działania600.000
Liczba decyzji w ramach Pakietu 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie oraz w ramach pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie5.300 (pakiet 7),

28.000 (pakiet 6)

RezultatObszar podlegający skutecznemu zagospodarowaniu przestrzennemu6)16.811.708 ha
OddziaływanieOdwrócenie spadku bioróżnorodnościSpadek o 20%

Wartość docelowa FBI: 0,6 (60%)

Zachowanie gruntów o wysokiej wartości przyrodniczej na obszarach rolnych i leśnychWartość docelowa z PROW: 590.000 ha
Poprawa jakości wodyWzrost o 13%

Wartość docelowa: 55 kg N/ha

Zapobieganie procesowi zmian klimatycznychWzrost o od 2,05 do 3,04 Mtoe

Wartość docelowa: od 5,95 do 6,94 Mtoe

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania w ramach pakietu 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000"" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania w ramach pakietu 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000"

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba wspieranych gospodarstw

rolnych

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

153.000 (3.000)
Powierzchnia gruntów rolnych

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

378.000 ha TUZ (8.000 ha TUZ)"

– część "Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000" otrzymuje brzmienie:

"Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000

Skwantyfikowane wartości docelowe dla wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba wspieranych gospodarstw rolnych

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

153.000

(3.000)

Obszar objęty wsparciem

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

378.000 ha TUZ

(8.000 ha TUZ)"

b)
w działaniu "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne":

– część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 513.501.520 euro

Wydatki publiczne: 513.501.520 euro

Budżet [euro]SumaUEPL
Łącznie513.501.5207)410.801.216102.700.304"

– część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba beneficjentów40.000

(schemat I - 24.000,

schemat II - 16.000)

Liczba beneficjentów otrzymujących płatności w ramach zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-2006schemat I - 7.500
Powierzchnia gruntów wspieranych w ramach działania117.865 ha
Powierzchnia zalesiona w ramach zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-200634.000 ha
RezultatObszar podlegający skutecznemu zagospodarowaniu przestrzennemu8)16.811.708 ha
OddziaływanieZachowanie gruntów o wysokiej wartości przyrodniczej na obszarach rolnych i leśnychWartość docelowa z PROW:

590.000 ha

Poprawa jakości wodyWzrost o 13%

Wartość docelowa:

55 kg N/ha

Zapobieganie procesowi zmian klimatycznychWzrost o od 2,05 do 3,04 Mtoe

Wartość docelowa:

od 5,95 do 6,94 Mtoe"

– część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
RezultatWzrost udziału powierzchni obszarów wspieranych w ramach działania (co przyczyni się do rocznej redukcji emitowanego CO2)117.865 ha"
c)
w działaniu "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych"

– część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 100.000.000 euro

Wydatki publiczne: 100.000.000 euro",

– część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba projektów na rzecz odtworzenia potencjału produkcji leśnej i projektów inwestycji o charakterze zapobiegawczym714
Powierzchnia zniszczonych lasów objętych pomocą114.286 ha
Powierzchnia lasów objętych działaniami zapobiegawczymi5.381.013 ha z powierzchni wszystkich lasów - w tym 4.500.000 ha w PGL LP
Całkowita wartość inwestycji o charakterze zapobiegawczym i mających na celu odtworzenie potencjału produkcji leśnej (euro)max 100.000.000
RezultatObszar podlegający skutecznemu zagospodarowaniu przestrzennemu9)16.811.708 ha
OddziaływanieZachowanie gruntów o wysokiej wartości przyrodniczej na obszarach rolnych i leśnychWartość docelowa z PROW:

590.000 ha

Poprawa jakości wodyWzrost o 13%

Wartość docelowa:

55 kg N/h

Zapobieganie procesowi zmian klimatycznychWzrost o od 2,05 do 3,04 Mtoe

Wartość docelowa: od 5,95 do 6,94 Mtoe"

– część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
RezultatPowierzchnia gruntów leśnych potencjalnie zagrożonych przez czynniki biotyczne związane z występowaniem chorób i szkodników464.286 ha - choroby grzybowe,

214.286 ha - szkodniki owadzie

Liczba nadleśnictw w podziale na stopień zagrożenia pożarowego (I, II), zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej kwestiiI -163, II - 195"
6)
w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.3 "OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej":
a)
w działaniu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w części "Forma i wysokość pomocy" akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

1) 100.000 zł (25.616,1 euro) - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

2) 200.000 zł (51.232,1 euro) - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;

3) 300.000 zł (76.848,2 euro) - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.",

b)
w działaniu "Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej":

– w części "Uzasadnienie" dodaje się akapit w brzmieniu:

"Wprowadzenie w ramach działania możliwości dofinansowania inwestycji z zakresu budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu jest zgodne z założeniami Europejskiego Planu Odnowy Gospodarczej i przyczyni się do wyrównania szans rozwojowych pomiędzy miastem a obszarami wiejskimi.",

– część "Cel działania" otrzymuje brzmienie:

"Cel działania

Poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich przez rozwijanie niektórych elementów infrastruktury technicznej zapewniających dostęp do podstawowych usług dla ludności i gospodarki.

W celu zmniejszenia zużycia paliw kopalnych w ramach działania wspierane będą inwestycje dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, tym samym działanie to wpisuje się w realizację celów sformułowanych zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas przeglądu WPR (Health Check) i wymienionych w art. 16 a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.",

– część "Zakres działania" otrzymuje brzmienie:

"Zakres działania

Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie:

1) gospodarki wodno-ściekowej w szczególności:

a) zaopatrzenia w wodę,

b) odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej;

2) tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;

3) wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy;

4) budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu.

Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano - montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia.

W przypadku projektów dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu mogą być finansowane inwestycje prowadzące do utworzenia w gminach sieci dystrybucyjnych. W ramach działania wspierane będą operacje polegające na tworzeniu i umożliwianiu dostępu do infrastruktury szerokopasmowej (w tym instalacji urządzeń do przesyłu wstecznego i urządzeń naziemnych) dla odbiorców prywatnych i instytucjonalnych. W zakresie infrastruktury szerokopasmowego Internetu wspierane będzie również tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (tzw. PIAP).",

– w części "Definicja beneficjenta" dodaje się akapit w brzmieniu:

"W przypadku inwestycji związanych z szerokopasmowym Internetem beneficjentem może być również związek międzygminny.",

– w części "Kryteria dostępu" dodaje się akapity w brzmieniu:

"Projekty z zakresu budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu mogą być realizowane na obszarach wiejskich dotkniętych wykluczeniem cyfrowym, tj. gdzie brak jest dostępu do sieci Internetu szerokopasmowego (obszary "białe").

Wymagana jest komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami z zakresu społeczeństwa informacyjnego (zrealizowanymi bądź planowanymi) oraz wykazanie przez beneficjenta, że na danym obszarze potencjalni użytkownicy są zainteresowani wykorzystaniem planowanej infrastruktury. W ramach działania musi być zachowana zasada neutralności technologicznej, tj. nie może być faworyzowana żadna konkretna technologia.",

– w części "Forma i wysokość pomocy" po akapicie drugim dodaje się akapit w brzmieniu:

"Na projekty w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu limit jest zgodny z zasadą de minimis.",

– część "Poziom pomocy" otrzymuje brzmienie:

"Poziom pomocy

Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, z wyjątkiem budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu oraz projektów realizowanych w ramach Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej z zakresu energii odnawialnej, gdzie poziom wsparcia wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wymagany krajowy wkład środków publicznych w wysokości:

1) co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku operacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,

2) co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych operacji w zakresie budowy infrastruktury Internetu szerokopasmowego oraz projektów realizowanych w ramach Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej z zakresu energii odnawialnej

- pochodzi ze środków własnych.",

– część "Główne kryteria demarkacyjne" otrzymuje brzmienie:

"Główne kryteria demarkacyjne

Opis linii demarkacyjnych znajduje się w Rozdziale 10.2

Działanie/FunduszLinie demarkacyjne
"Modernizacja gospodarstw rolnych"/EFRROWBeneficjent - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.
Fundusze Strukturalne/Fundusz Spójności/EFRR1. Zakres pomocy:

- tworzenie i modernizacja wysypisk,

- budowa sieci szkieletowych i regionalnych centrów dystrybucji w ramach tworzenia infrastruktury szerokopasmowego Internetu.
2. Lokalizacja projektu:
- gospodarka odpadami - tylko gdy jest spójny z Krajowym lub Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarach nieobjętych PROW i obsługujące do 150 tys. mieszkańców (wyjątek stanowią projekty dot. wysypisk, które mogą być realizowane we wszystkich miejscowościach) w przypadku RPO lub min. 150 tys. mieszkańców w przypadku POliŚ,
- infrastruktura szerokopasmowego Internetu - na obszarach wiejskich dotkniętych wykluczeniem cyfrowym (obszary "białe"), w oparciu o mapy dostępu do szerokopasmowego Internetu - projekty dodatkowe w stosunku do Funduszy Strukturalnych,
- pozostałe typy projektów z zakresu infrastruktury technicznej w przypadku RPO - na podstawie kryterium z PROW (gminy wiejskiej itp.), natomiast demarkacje z POliŚ - wielkość aglomeracji powyżej 15 tys. RLM.
3. Wysokość pomocy dla obszaru objętego PROW powyżej:
- 4.000.000 zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- 200.000 zł - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych,
- 3.000.000 zł - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

W celu wyeliminowania możliwości podwójnego finansowania projektów prowadzone będą kontrole krzyżowe. Szczegółowe zasady dotyczące kontroli krzyżowych oraz kooperacji z instytucjami zarządzającymi programami Funduszy Strukturalnych zostaną określone na poziomie krajowym.

W przypadku projektów z zakresu rozwoju infrastruktury szerokopasmowego Internetu, stosowany będzie mechanizm kontroli krzyżowej, w którym wykorzystane będą m.in.:

- oświadczenia Instytucji Zarządzających RPO lub PO RPW lub POiG o nie objęciu operacji finansowaniem w ramach RPO lub RO RPW lub POiG,

- oświadczenia beneficjenta, że koszty inwestycji nie są pokrywane ze środków uzyskanych z innych programów operacyjnych.",

– część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 1.541.317.542 euro

Wydatki publiczne: 1.541.317.542 euro",

– część "Pomoc państwa" otrzymuje brzmienie:

"Pomoc państwa

W przypadku inwestycji w zakresie infrastruktury Internetu szerokopasmowego pomoc ma charakter de minimis.",

– część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba projektów

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

21.525

(315)

Całkowita wartość inwestycji (euro)

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

2.417.753.008

(109.611.330)

RezultatLudność zamieszkująca obszary wiejskie korzystająca z udoskonalonych usług8.642.600
OddziaływanieWzrost gospodarczyWzrost o 50,1%

(w tym z PROW 0,41%)

Tworzenie miejsc pracyWzrost o 2,7%

Wartość docelowa: 14.226 tys. osób

(w tym z PROW: 79,06 tys. osób)"

– część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa

2007-2013

ProduktLiczba beneficjentów

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

7.385

(315)

RezultatWzrost liczby osób zamieszkujących obszary wiejskie z dostępem do lepszych usług50%
Liczba kilometrów wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w wyniku realizacji programu27.000
Ilość odpadów komunalnych objętych systemami stworzonymi w wyniku realizacji projektów w ramach programu120% wartości bazowej
Moc wytwarzana przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii dzięki wsparciu w ramach programu (MW)380
Liczba mieszkańców obszarów wiejskich uzyskujących potencjalny dostęp do sieci szerokopasmowego Internetu

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

2.005.115

(2.005.115)"

7)
w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 w pkt 5.3.4 "OŚ 4 LEADER":
a)
część "Poziom wsparcia" otrzymuje brzmienie:

"Poziom wsparcia

Maksymalny wkład z EFRROW dla osi 4 Leader wynosi 80% dokonanej refundacji.

Wymagany krajowy wkład środków publicznych wynosi co najmniej 20% dokonanej refundacji.

W przypadku projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.",

b)
w działaniu "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju":

– część "Planowana liczba lokalnych grup działania" otrzymuje brzmienie:

"Planowana liczba lokalnych grup działania

Można szacować, iż liczba lokalnych grup działania będzie wynosiła pod koniec okresu programowania około 330 LGD.",

– część "Planowany procentowy udział obszarów wiejskich objętych zakresem działania lokalnych strategii rozwoju" otrzymuje brzmienie:

"Planowany procentowy udział obszarów wiejskich objętych zakresem działania lokalnych strategii rozwoju

Zaangażowanie w realizację osi 4 Leader będzie się zwiększać w miarę jej wdrażania. Szacuje się, iż w połowie okresu realizacji PROW podejściem Leader będzie objęte około 90% obszarów wiejskich spełniających kryteria określone dla tego podejścia.";

8)
w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 dodaje się pkt 5.3.5 "Wykaz rodzajów operacji, o których mowa w art. 16 a ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5 a tego rozporządzenia" w brzmieniu:

"Wykaz rodzajów operacji, o których mowa w art. 16 a ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5 a tego rozporządzenia

Oś/środekRodzaj operacjiPotencjalne skutki"Istniejący" czy "nowy" rodzajOdniesienie do opisu rodzaju operacji w PROWWskaźnik produktu - cel
operacjiLiczba gospodarstw rolnych, które otrzymały pomocCałkowita wartość

inwestycji (euro)

Oś 1:

Środek 121,144

Wsparcie inwestycji związanych z produkcją mleczarskąPoprawa konkurencyjności sektora mleczarskiegoIstniejącyInwestycje związane z rozwojem produkcji mleczarskiej lub zmianą profilu gospodarstwa mleczarskiego1.588172.840.278,00
Liczba projektówCałkowita wartość inwestycji (euro)
Oś 1:

Środek 125

Magazynowanie wodyBardziej racjonalne zużycie wody i poprawa zdolności magazynowania wodyIstniejącyInwestycje związane z budową urządzeń umożliwiających retencjonowanie wód, w szczególności retencję glebową i zapobieganie odwadnianiu, a także renaturyzacja torfowisk i cieków w sposób odtwarzający ich zdolność retencyjną8037.531.111,00
Liczba wspieranych gospodarstw rolnychPowierzchnia gruntów rolnych objęta wsparciem
Oś 2:

Środek 214

Tworzenie biotopów/siedlisk i zarządzanie nimi na obszarach Natura 2000 lub poza nimiOchrona ptaków. innej dzikiej fauny i flory oraz poprawa jakości sieci biotopów, zmniejszająca przenikanie szkodliwych substancji do siedlisk sąsiadujących, zachowanie chronionej fauny i floryIstniejącyProjekty z zakresu pakietu 53.0008.000 ha TUZ
Liczba projektówCałkowita wartość inwestycji (euro)
Oś 3: Środek 321Instalacje/

infrastruktura dla potrzeb produkcji energii z biomasy i innych odnawialnych źródeł energii (słonecznej, wiatrowej i geotermalnej)

Zastępowanie paliw kopalnychIstniejącyInwestycje w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy206.584.750,00
Oś 3: Środek 321Tworzenie i umożliwianie dostępu do infrastruktury szerokopasmowej, w tym urządzeń do przesyłu wstecznego i urządzeń naziemnych (np.: stacjonarnych, bezprzewodowych naziemnych, wykorzystujących połączenia satelitarne lub będących kombinacją różnych technologii)NowyBudowa

infrastruktury szerokopasmowego Internetu

295103.026.580,00"
9)
w rozdziale 6:
a)
podrozdział 6.1 "Roczny wkład EFRROW (w euro)" otrzymuje brzmienie:

"6.1 Roczny wkład EFRROW (w euro)

RokOgółem EFRROWRegiony konwergencji
20071.989.717.841,001.989.717.841,00
20081.932.933.351,001.932.933.351,00
20091.971.439.817,001.971.439.817,00
20101.935.872.838,001.935.872.838,00
20111.860.573.543,001.860.573.543,00
20121.857.244.519,001.857.244.519,00
20131.851.146.247,001.851.146.247,00
Razem13.398.928.156,0013.398.928.156,00"
b)
podrozdział 6.2 "Plan finansowy w podziale na osie (w EUR za cały okres)" otrzymuje brzmienie:

"6.2. Plan finansowy w podziale na osie (w euro na cały okres)

Wkład publiczny
Ogółem wkład publicznyStawka wkładu EFRROW (%)Kwota EFRROW
OŚ 17.379.532.000,0075,00%5.534.649.000,00
Oś 25.366.001.520,0080,00%4.292.801.216,00
Oś 33.430.183.920,0075,00%2.572.637.940,00
Oś 4787.500.000,0080,00%630.000.000,00
Pomoc techniczna266.600.000,0075,00%199.950.000,00
Razem17.229.817.440,0076,79%13.230.038.156,00

Tabela finansowa w podziale na osie, dodatkowe środki, o których mowa w art. 69 ust. 5a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 - regiony konwergencji

Ogółem wkład publiczny (euro)Stawka wkładu EFRROW(%)Kwota EFRROW

(euro)

Oś 1106.667.222,0090,00%96.000.500,00
Oś 211.111.111,0090,00%10.000.000,00
Oś 369.877.222,0090,00%62.889.500,00
Oś 4000
Razem187.655.555,0090,00%168.890.000,00"
c)
dodaje się podrozdział 6.3 "Orientacyjny budżet związany z operacjami, o których mowa w art. 16 a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (art. 16 a ust. 3b do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5a) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005" w brzmieniu:

"Orientacyjny budżet związany z operacjami, o których mowa w art. 16 a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (art. 16 a ust. 3b do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5a) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005

Oś/środekNazwa działaniaWkład EFRROW na lata 2009-2013
Oś 1:

Środek 121,144

Modernizacja gospodarstw wiejskich62.222.500,00
Oś 2: Środek

125

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa33.778.000,00
Łącznie oś 196.000.500,00
Oś 2: Środek

214

Program rolnośrodowiskowy10.000.000,00
Łącznie oś 210.000.000,00
Oś 3:

Środek 321

w tym:

Operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. a)-f) rozporządzenia (WE) nr 1698/20053.778.000,00
Operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1698/200559.111.500,00
Łącznie oś 362.889.500,00
Operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. a)-f) rozporządzenia (WE) nr 1698/20053.778.000,00
Operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1698/200559.111.500,00
Program łącznie166.890.000,00
Ogółem w ramach osi 1, 2, 3 i 4 operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. a)-f) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005109.778.500,00
Ogółem w ramach osi 3 i 4 operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1698/200559.111.500,00"
10)
rozdział 7 "INDYKATYWNY PODZIAŁ NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (W EUR NA CAŁY OKRES)" otrzymuje brzmienie:

"INDYKATYWNY PODZIAŁ NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (W EURO NA CAŁY OKRES)

Kod działaniaNazwa działania/oś 1Wydatki publiczneWydatki prywatne*Koszt całkowity
111Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie40.000.000,000,0040.000.000,00
112Ułatwianie startu młodym rolnikom420.000.000,000,00420.000.000,00
113Renty strukturalne2.549.600.000,000,002.549.600.000,00
114Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów218.000.000,0054.500.000,00272.500.000,00
121,144Modernizacja gospodarstw rolnych1.849.068.111,002.773.602.168,004.622.670.279,00
123Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej932.000.000,002.796.000.000,003.728.000.000,00
125Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa637.531.111,000,00637.531.111,00
132Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności80.000.000,000,0080.000.000,00
133Działania informacyjne i promocyjne30.000.000,0012.857.143,0042.857.143,00
141Zobowiązania z okresu 2004-2006 dla działania "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych"590.000.000,000,00590.000.000,00
142Grupy producentów rolnych140.000.000,000,00140.000.000,00
RAZEM Oś I7.486.199.222,005.636.959.311,0013.123.158.533,00

* przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności; zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych.

Kod działaniaNazwa działania/oś 2Wydatki publiczneWydatki prywatneKoszt całkowity
211, 212Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)2.448.750.000,000,002.448.750.000,00
214Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) 2.314.861.111,000,002.314.861.111,00
221, 223Zalesienia gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne513.501.520,000,00513.501.520,00
226Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych100.000.000,000,00100.000.000,00
RAZEM Oś II5.377.112.631,000,005.377.112.631,00
Kod działaniaNazwa działania/oś 3Wydatki publiczneWydatki prywatne*Koszt całkowity
311Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej345.580.000,00345.580.000,00691.160.000,00
312Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw1.023.583.600,001.023.583.600,002.047.167.200,00
321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej1.541.317.542,000,001.541.317.542,00
322, 323, 313Odnowa i rozwój wsi589.580.000,000,00589.580.000,00
RAZEM Oś III3.500.001.142,001.369.163.600,004.869.224.742,00

* przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności; zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych.

Kod działaniaNazwa działania/oś 4Wydatki publiczneWydatki prywatne*Koszt całkowity
4.1/413Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju620.500.000,00403.115.385,001.023.615.385,00
4.21Wdrażanie projektów współpracy15.000.000,000,0015.000.000,00
4.31Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja152.000.000,000,00152.000.000,00
Razem tylko Oś IV787.500.000,00403.115.385,001.190.615.385,00
Razem oś I, II, III, IV17.150.872.995,007.409.238.296,0024.560.111.291,00

* przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności; zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych.

Kod działaniaNazwa działaniaWydatki publiczneWydatki prywatneKoszt całkowity
-Pomoc Techniczna266.600.000,000,00266.600.000,00
RAZEM PROW 2007-201317.417.472.995,007.409.238.296,0024.826.711.291,00"
11)
w rozdziale 9:
a)
po akapicie szóstym dodaje się akapit w brzmieniu:

"W ramach działania objętego art. 63 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 ("Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"), zasady pomocy państwa dotyczą projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", a także projektów z zakresu "małych projektów". W przypadku tych projektów stosowana będzie zasada de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.",

b)
po akapicie siódmym dodaje się akapit w brzmieniu:

"Wyjątek stanowi wsparcie rozwoju infrastruktury szerokopasmowego Internetu (art. 16 a lit. g) rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005) - w przypadku inwestycji z tego zakresu znajduje zastosowanie zasada de minimis.";

12)
w rozdziale 10 w podrozdziale 10.2 po części "Gospodarka wodno - ściekowa, zbiór, segregacja, wywóz odpadów komunalnych, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej oraz energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii" dodaje się część "Infrastruktura szerokopasmowego Internetu" w brzmieniu:

"Infrastruktura szerokopasmowego Internetu

Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu i rozwój społeczeństwa informacyjnego stanowią jeden z celów strategicznych polityki spójności w Polsce. Wsparcie inwestycji m. in. na obszarach wiejskich jest zaplanowane w ramach RPO, PO Rozwój Polski Wschodniej oraz PO Innowacyjna Gospodarka.

Zakres wsparcia w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej obejmuje: budowę ponadregionalnej sieci szkieletowej, szerokopasmowej składającej się z 5 regionalnych sieci szkieletowych dla korzystania z Internetu szerokopasmowego z punktami dostępowymi w każdej gminie oraz opracowanie i organizację szkoleń dla osób zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym" w Polsce Wschodniej, które będą korzystać z infrastruktury wytworzonej w ramach działania.

Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach PO Innowacyjna Gospodarka jest realizowane poprzez:

1) priorytet 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji;

2) działania priorytetu 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki:

a) 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,

b) 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,

c) 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion,

d) 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili".

Zakres wsparcia w ramach RPO jest zróżnicowany regionalnie i obejmuje m. in. budowę i rozbudowę sieci szkieletowych, w tym sieci szerokopasmowych, tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu, budowę elektronicznej administracji, rozbudowę systemów wspierających zarządzanie realizacji zadań publicznych w zakresie zdrowia, edukacji, kultury i turystyki, wsparcie tworzenia e-usług dla obywateli i przedsiębiorstw, zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwach, tworzenie cyfrowych platform wymiany informacji, budowę i rozwój dedykowanych portali tematycznych oraz platform e-usług, np. z zakresu nauki, zdrowia, turystyki, bezpieczeństwa obywateli, ochrony środowiska, kultury, administracji, gospodarki oraz unifikacji systemów wymiany informacji oraz e-obiegu dokumentów, szkolenia osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Priorytety i działania przewidziane do realizacji w ramach ww. programów obejmują kompleksowo całą Polskę w układzie horyzontalnym i regionalnym, w tym także obszary wiejskie.

Działania realizowane w ramach polityki spójności zostaną uzupełnione przez uwzględnienie w PROW 2007-2013, w działaniu "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", wsparcia rozwoju budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich dotkniętych wykluczeniem cyfrowym (obszary "białe"), w oparciu o mapy dostępu do szerokopasmowego Internetu. Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach PROW 2007-2013 jest wdrażane przez urzędy marszałkowskie, które jednocześnie wdrażają również RPO. W związku z tym, inwestycje w tym zakresie prowadzone będą w sposób komplementarny z projektami wymienionych wyżej programów.

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 w celu zoptymalizowania rozwoju dostępu do Internetu szerokopasmowego będzie współpracowała z Instytucją Zarządzającą PO Rozwój Polski Wschodniej oraz PO Innowacyjna Gospodarka - Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, a także z Instytucjami Zarządzającymi RPO oraz z instytucją odpowiedzialną za koordynowanie prac nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W celu uniknięciu podwójnego finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury szerokopasmowego Internetu, stosowany będzie mechanizm kontroli krzyżowej.";

13)
w rozdziale 11 w części "Finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" dodaje się akapit w brzmieniu:

"W ramach PROW 2007 - 2013 beneficjentom mogą być udzielane zaliczki na realizację operacji zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 i przepisach krajowych.";

14)
w rozdziale 16 w podrozdziale 16.1 część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba beneficjentów22
Liczba projektów1.239
Całkowita wartość projektów1.066.400.000
RezultatLiczba przeprowadzonych działań12.390"
15)
załącznik 1 "Wykaz obszarów ONW" otrzymuje brzmienie:

"Wykaz obszarów ONW

Kod gminyNazwa gminyKod obrębuNazwa obrębuTypy obszarów ONW
nizinny strefy nizinnej Inizinny strefy nizinnej IIze specyficznymi utrudnieniamigórski
Województwo dolnośląskie
0201032gm. w. GromadkaX
0201052gm. w. OsiecznicaX
0203042gm. w. KotlaX
0204015w. GóraX
0204022gm. w. JemielnoX
0204032gm. w. NiechlówX
0204045w. WąsoszX
0207022gm. w. Kamienna GóraX
0208092gm. w. Lewin KłodzkiX
0208135w. Stronie ŚląskieX
0211032gm. w. RudnaX
0212015w. Gryfów ŚląskiX
0212025w. LubomierzX
0212055w. WleńX
0213012gm. w. CieszkówX
0213022gm. w. KrośniceX
0213035w. MiliczX
0214055w. MiędzybórzX
0214085w. TwardogóraX
0216015w. ChocianówX
0216045w. PolkowiceX
0216055w. PrzemkówX
0216062gm. w. RadwaniceX
0220065w. ŻmigródX
0221042gm. w. Czarny BórX
0221055w. GłuszycaX
0221065w. MieroszówX
0222022gm. w. WińskoX
0222035w. WołówX
0224075w. Złoty StokX
0225045w. PieńskX
0225065w. WęgliniecX
0201022gm. w. Bolesławiec0006DobraX
0201022gm. w. Bolesławiec0014LipianyX
0201045w. Nowogrodziec0008ParzyceX
0210055w. Olszyna0004KałużnaX
0202052gm. w. Dzierżoniów0012OwiesnoX
0202052gm. w. Dzierżoniów0013OstroszowiceX
0203032gm. w. Jerzmanowa0001BądzówX
0203032gm. w. Jerzmanowa0002Gaiki-PotoczekX
0205032gm. w. Męcinka0003KondratówX
0205032gm. w. Męcinka0006MuchówX
0205032gm. w. Męcinka0007MyślinówX
0205032gm. w. Męcinka0009PomocneX
0205032gm. w. Męcinka0014StanisławówX
0205052gm. w. Paszowice0003JakuszowaX
0205052gm. w. Paszowice0007Nowa Wieś WielkaX
0206072gm. w. Mysłakowice0002BukowiecX
0206072gm. w. Mysłakowice0003DąbrowicaX
0206072gm. w. Mysłakowice0005KarpnikiX
0206072gm. w. Mysłakowice0006KostrzycaX
0206072gm. w. Mysłakowice0007KrogulecX
0206072gm. w. Mysłakowice0008ŁomnicaX
0206072gm. w. Mysłakowice0010StrużnicaX
0206072gm. w. Mysłakowice0011WojanówX
0206072gm. w. Mysłakowice0001BobrówX
0206072gm. w. Mysłakowice0009MysłakowiceX
0206082gm. w. Podgórzyn0002GłębockX
0206082gm. w. Podgórzyn0003MarczyceX
0206082gm. w. Podgórzyn0004MiłkówX
0206082gm. w. Podgórzyn0005PodgórzynX
0206082gm. w. Podgórzyn0007SosnówkaX
0206082gm. w. Podgórzyn0008StaniszówX
0208072gm. w. Kłodzko0002BoguszynX
0208072gm. w. Kłodzko0003DroszkówX
0208072gm. w. Kłodzko0007Jaszkowa GórnaX
0208072gm. w. Kłodzko0008JaszkówkaX
0208072gm. w. Kłodzko0009KamieniecX
0208072gm. w. Kłodzko0013ŁącznaX
0208072gm. w. Kłodzko0014MarcinówX
0208072gm. w. Kłodzko0018Ołdrzychowice KłodzkieX
0208072gm. w. Kłodzko0021PodzamekX
0208072gm. w. Kłodzko0022RogówekX
0208072gm. w. Kłodzko0023RomanowoX
0208072gm. w. Kłodzko0024RoszyceX
0208072gm. w. Kłodzko0025RuszowiceX
0208072gm. w. Kłodzko0026StarkówX
0208072gm. w. Kłodzko0028Stary WielisławX
0208072gm. w. Kłodzko0029Szalejów DolnyX
0208072gm. w. Kłodzko0030Szalejów GórnyX
0208072gm. w. Kłodzko0032WilczaX
0208072gm. w. Kłodzko0033WojbórzX
0208072gm. w. Kłodzko0034WojciechowiceX
203022Głogów0006KrzekotówX
203022Głogów0017WilkówX
0208125w. Radków0001GajówX
0208125w. Radków0004RaszkówX
0208125w. Radków0005Ratno DolneX
0208125w. Radków0006Ratno GórneX
0208125w. Radków0008Ścinawka GórnaX
0208125w. Radków0009Ścinawka ŚredniaX
0208125w. Radków0010SuszynaX
0208125w. Radków0011TłumaczówX
0208125w. Radków0012WambierzyceX
0205025w. Bolków0001GorzanowiceX
0205025w. Bolków0002JastrowiecX
0205025w. Bolków0003KaczorówX
0205025w. Bolków0004LipaX
0205025w. Bolków0006Nowe RochowiceX
0205025w. Bolków0008PółwsieX
0205025w. Bolków0009Sady DolneX
0205025w. Bolków0010Sady GórneX
0205025w. Bolków0011Stare RochowiceX
0205025w. Bolków0012ŚwinyX
0205025w. Bolków0013WierzchosławiceX
0205025w. Bolków0014WierzchosławiczkiX
0205025w. Bolków0015WolbromekX
205025Bolków0005MysłówX
205025Bolków0007PłoninaX
0224015w. Bardo0002DębowinaX
0224015w. Bardo0005JanowiecX
0224015w. Bardo0006LaskówkaX
0224015w. Bardo0007OpolnicaX
0224042gm. w. Stoszowice0002GrodziszczeX
0224042gm. w. Stoszowice0003JemnaX
0224042gm. w. Stoszowice0005MikołajówX
0224042gm. w. Stoszowice0006PrzedborowaX
0224042gm. w. Stoszowice0007RóżanaX
0224042gm. w. Stoszowice0009Srebrna GóraX
0224042gm. w. Stoszowice0011ŻdanówX
0224055w. Ząbkowice Śląskie0006KluczowaX
0225035w. Bogatynia0010Jasna GóraX
0209022gm. w. Chojnów0002BiskupinX
0209022gm. w. Chojnów0008JaroszówkaX
0209022gm. w. Chojnów0017RokitkiX
0209022gm. w. Chojnów0021ZamieniceX
0210035w. Leśna0001BartoszówkaX
0210035w. Leśna0003Grabiszyce GórneX
0210035w. Leśna0004Grabiszyce ŚrednieX
0210035w. Leśna0008PobiednaX
0210035w. Leśna0010StankowiceX
0210035w. Leśna0011ŚwiecieX
0210035w. Leśna0013WolimierzX
0210035w. Leśna0014ZaciszeX
0210035w. Leśna0015Złotniki LubańskieX
0210035w. Leśna0016Złoty PotokX
0210062gm. w. Platerówka0005ZalipieX
0211022gm. w. Lubin0010KarczowiskaX
0211022gm. w. Lubin0024Raszowa MałaX
0212035w. Lwówek Śląski0012NagórzeX
0212045w. Mirsk0001BrzeziniecX
0212045w. Mirsk0002GajówkaX
0212045w. Mirsk0003GierczynX
0212045w. Mirsk0004GrudzaX
0212045w. Mirsk0006KamieńX
0212045w. Mirsk0007KłopotnicaX
0212045w. Mirsk0009KrobicaX
0212045w. Mirsk0010KwieciszowiceX
0212045w. Mirsk0011MlądzX
0212045w. Mirsk0012MroczkowiceX
0212045w. Mirsk0013OrłowiceX
0212045w. Mirsk0015PrzecznicaX
0212045w. Mirsk0016RębiszówX
0212045w. Mirsk0017GiebułtówX
0212045w. Mirsk0018KarłowiecX
0214032gm. w. Dobroszyce0001BartkówX
0214032gm. w. Dobroszyce0002Białe BłotoX
0214032gm. w. Dobroszyce0007MalerzówX
0214032gm. w. Dobroszyce0009MiodaryX
0214062gm. w. Oleśnica0003BrzezinkaX
0214062gm. w. Oleśnica0017OstrowinaX
0214075w. Syców0011WioskaX
0215035w. Jelcz-Laskowice0004DębinaX
0219032gm. w. Dobromierz0007JaskulinX
0219032gm. w. Dobromierz0010PietrzykówX
0219072gm. w. Świdnica0005Bystrzyca GórnaX
0219072gm. w. Świdnica0012LubachówX
0219072gm. w. Świdnica0014Lutomia GórnaX
0219072gm. w. Świdnica0017ModliszówX
0219072gm. w. Świdnica0022PogorzałaX
0219072gm. w. Świdnica0030Witoszów GórnyX
0206052gm. w. Janowice Wielkie0001Janowice WielkieX
0206052gm. w. Janowice Wielkie0003MiedziankaX
0206052gm. w. Janowice Wielkie0005RadomierzX
0206052gm. w. Janowice Wielkie0006TrzcińskoX
206052Janowice Wielkie0002KomarnoX
206052Janowice Wielkie4MniszkówX
0206062gm. w. Jeżów Sudecki0001CzernicaX
0206062gm. w. Jeżów Sudecki0002DziwiszówX
0206062gm. w. Jeżów Sudecki0004JanówekX
0206062gm. w. Jeżów Sudecki0005Jeżów SudeckiX
0206062gm. w. Jeżów Sudecki0006PłoszczynaX
0206062gm. w. Jeżów Sudecki0007SiedlęcinX
0206062gm. w. Jeżów Sudecki0008WrzeszczynX
206062Jeżów Sudecki0003ChrośnicaX
206072Mysłakowice0004GruszkówX
206082Podgórzyn0001BorowiceX
206082Podgórzyn0006PrzesiekaX
206082Podgórzyn0009ŚcięgnyX
206082Podgórzyn10ZachełmieX
0206092gm. w. Stara Kamienica0002BarcinekX
0206092gm. w. Stara Kamienica0005KromnówX
0206092gm. w. Stara Kamienica0006Mała KamienicaX
0206092gm. w. Stara Kamienica0007Nowa KamienicaX
0206092gm. w. Stara Kamienica0008RybnicaX
0206092gm. w. Stara Kamienica0009Stara KamienicaX
0206092gm. w. Stara Kamienica0010WojcieszyceX
206092Stara Kamienica0001AntoniówX
206092Stara Kamienica0003ChromiecX
206092Stara Kamienica0004KopaniecX
0207035w. Lubawka0002BłażkowaX
207035Lubawka0001BłażejówX
207035Lubawka0003BukówkaX
207035Lubawka0004Chełmsko ŚląskieX
207035Lubawka0005JarkowiceX
207035Lubawka0006MiszkowiceX
207035Lubawka0007NiedamirówX
207035Lubawka0008OpawaX
207035Lubawka0009OkrzeszynX
207035Lubawka0010PaczynX
207035Lubawka0011PaprotkiX
207035Lubawka0012Stara BiałkaX
207035Lubawka0013SzczepanówX
207035Lubawka0014UniemyślX
0207042gm. w. Marciszów0001CiechanowiceX
0207042gm. w. Marciszów0002DomanówX
0207042gm. w. Marciszów0003MarciszówX
0207042gm. w. Marciszów0006PustelnikX
0207042gm. w. Marciszów0007SędzisławX
0207042gm. w. Marciszów0008ŚwidnikX
207042Marciszów0004NagórnikX
207042Marciszów0005PastewnikX
207042Marciszów0009WieściszowiceX
0208065w. Bystrzyca Kłodzka0002Długopole DolneX
0208065w. Bystrzyca Kłodzka0003Długopole ZdrójX
0208065w. Bystrzyca Kłodzka0004GorzanówX
0208065w. Bystrzyca Kłodzka0009MarianówkaX
0208065w. Bystrzyca Kłodzka0010MielnikX
0208065w. Bystrzyca Kłodzka0015Nowa ŁomnicaX
0208065w. Bystrzyca Kłodzka0019PiotrowiceX
0208065w. Bystrzyca Kłodzka0020PławnicaX
0208065w. Bystrzyca Kłodzka0023PonikwaX
0208065w. Bystrzyca Kłodzka0028Stara BystrzycaX
0208065w. Bystrzyca Kłodzka0029Stara ŁomnicaX
0208065w. Bystrzyca Kłodzka0030StarkówekX
0208065w. Bystrzyca Kłodzka0031Stary WaliszówX
0208065w. Bystrzyca Kłodzka0032SzczawinaX
0208065w. Bystrzyca Kłodzka0033SzklarkaX
0208065w. Bystrzyca Kłodzka0035TopoliceX
0208065w. Bystrzyca Kłodzka0036WilkanówX
0208065w. Bystrzyca Kłodzka0039ZabłocieX
208065Bystrzyca Kłodzka0001Biała WodaX
208065Bystrzyca Kłodzka0005IdzikówX
208065Bystrzyca Kłodzka0006KamiennaX
208065Bystrzyca Kłodzka0007LasówkaX
208065Bystrzyca Kłodzka0008MarcinkówX
208065Bystrzyca Kłodzka0011MiędzygórzeX
208065Bystrzyca Kłodzka0012MłotyX
208065Bystrzyca Kłodzka0013MostowiceX
208065Bystrzyca Kłodzka0014Nowa BystrzycaX
208065Bystrzyca Kłodzka0016Nowy WaliszówX
208065Bystrzyca Kłodzka0017PaszkówX
208065Bystrzyca Kłodzka0018PiaskowiceX
208065Bystrzyca Kłodzka0021PoniatówX
208065Bystrzyca Kłodzka0022Pokrzywno LasyX
208065Bystrzyca Kłodzka0024PorębaX
208065Bystrzyca Kłodzka0025Poręba LasyX
208065Bystrzyca Kłodzka0026RudawaX
208065Bystrzyca Kłodzka0027SpalonaX
208065Bystrzyca Kłodzka0034SzklaryX
208065Bystrzyca Kłodzka0037Wójtowice HutaX
208065Bystrzyca Kłodzka0038WyszkiX
208065Bystrzyca Kłodzka0040ZalesieX
0208085w. Lądek Zdrój0006RadochówX
0208085w. Lądek Zdrój0007SkrzynkaX
0208085w. Lądek Zdrój0008StójkówX
0208085w. Lądek Zdrój0009TrzebieszowiceX
208085Lądek Zdrój0001KarpnoX
208085Lądek Zdrój0002Kąty BystrzyckieX
208085Lądek Zdrój0003KonradówX
208085Lądek Zdrój0004LutyniaX
208085Lądek Zdrój0005OrłowiecX
208085Lądek Zdrój0010WojtówkaX
208085Lądek Zdrój0011WrzosówkaX
0208105w. Międzylesie0002Długopole GórneX
0208105w. Międzylesie0003DolnikX
0208105w. Międzylesie0004DomaszkówX
0208105w. Międzylesie0005GajnikX
0208105w. Międzylesie0007GoworówX
0208105w. Międzylesie0012MichałowiceX
0208105w. Międzylesie0013NagodziceX
0208105w. Międzylesie0018RoztokiX
0208105w. Międzylesie0020SmreczynaX
0208105w. Międzylesie0021SzklarniaX
208105Międzylesie0001BoboszówX
208105Międzylesie0006GniewoszówX
208105Międzylesie0008JaworekX
208105Międzylesie0009JodłówX
208105Międzylesie0010KamieńczykX
208105Międzylesie0011LesicaX
208105Międzylesie0014NiemojówX
208105Międzylesie0015Nowa WieśX
208105Międzylesie0016PisaryX
208105Międzylesie0017PotoczekX
208105Międzylesie0019RóżankaX
0208112gm. w. Nowa Ruda0003BożkówX
0208112gm. w. Nowa Ruda0004CzerwieńczyceX
0208112gm. w. Nowa Ruda0010Nowa WieśX
0208112gm. w. Nowa Ruda0011PrzygórzeX
0208112gm. w. Nowa Ruda0015WłodowiceX
208112Nowa Ruda0001BartnicaX
208112Nowa Ruda0002BieganówX
208112Nowa Ruda0005DworkiX
208112Nowa Ruda0006DzikowiecX
208112Nowa Ruda0007JugówX
208112Nowa Ruda0008KrajanówX
208112Nowa Ruda0009LudwikowiceX
208112Nowa Ruda0012SokolicaX
208112Nowa Ruda0013SokolecX
208112Nowa Ruda0014ŚwierkiX
208112Nowa Ruda0016WolibórzX
208125Radków0002KarłówX
208125Radków0003PasterkaX
0208145w. Szczytna0001ChocieszówX
0208145w. Szczytna0007WolanyX
0208145w. Szczytna0004NiwaX
208145Szczytna0002DolinaX
208145Szczytna0003ŁężyceX
208145Szczytna0005SłoszówX
208145Szczytna0006StudziennoX
208145Szczytna0008ZłotnoX
212045Mirsk0008KotlinaX
212045Mirsk0014ProszowaX
214042Dziadowa Kłoda0002Dziadowa KłodaX
216032Grębocice0005KrzydłowiceX
216032Grębocice0010ProszówekX
216032Grębocice0016WilczynX
220025Prusice0021SkokowaX
0221072gm. w. Stare Bogaczowice0001ChwaliszówX
0221072gm. w. Stare Bogaczowice0002CieszówX
0221072gm. w. Stare Bogaczowice0005LubominX
0221072gm. w. Stare Bogaczowice0007Stare BogaczowiceX
0221072gm. w. Stare Bogaczowice0008StrugaX
221072Stare Bogaczowice0003GostkówX
221072Stare Bogaczowice0004JabłówX
221072Stare Bogaczowice0006Nowe BogaczowiceX
0221082gm. w. Walim0001DziećmorowiceX
0221082gm. w. Walim0003JugowiceX
0221082gm. w. Walim0006OlszyniecX
0221082gm. w. Walim0010Zagórze ŚląskieX
221082Walim0002GlinnoX
221082Walim0004MichałkowaX
221082Walim0005NiedźwiedzicaX
221082Walim0007RusinowaX
221082Walim0008RzeczkaX
221082Walim0009WalimX
223012Czernica0001Chrząstawa MałaX
223012Czernica0002Chrząstawa WielkaX
0226045w. Świerzawa0001BiegoszówX
0226045w. Świerzawa0002DobkówX
0226045w. Świerzawa0003GozdnoX
0226045w. Świerzawa0004LubiechowaX
0226045w. Świerzawa0005Nowy KościółX
0226045w. Świerzawa0007RząśnikX
0226045w. Świerzawa0008RzeszówekX
0226045w. Świerzawa0009SędziszowaX
0226045w. Świerzawa0010SokołowiecX
0226045w. Świerzawa0011Stara KraśnicaX
226045Świerzawa0006PodgórkiX
Województwo kujawsko-pomorskie
0401062gm. w. KoneckX
0402042gm. w. BrzozieX
0402055w. GórznoX
0402062gm. w. BartniczkaX
0402092gm. w. ŚwiedziebniaX
0402102gm. w. ZbicznoX
0403012gm. w. Białe BłotaX
0403022gm. w. Dąbrowa ChełmińskaX
0403052gm. w. Nowa Wieś WielkaX
0403062gm. w. OsielskoX
0403085w. Solec KujawskiX
0405032gm. w. Golub-DobrzyńX
0406012gm. w. GrudziądzX
0407082gm. w. RojewoX
0408022gm. w. BobrownikiX
0408032gm. w. ChrostkowoX
0408062gm. w. LipnoX
0408075w. SkępeX
0408082gm. w. TłuchowoX
0408092gm. w. WielgieX
0409022gm. w. Jeziora WielkieX
0410015w. KcyniaX
0410025w. MroczaX
0410055w. SzubinX
0411055w. Piotrków KujawskiX
0411072gm. w. TopólkaX
0412032gm. w. RogowoX
0412052gm. w. SkrwilnoX
0413015w. Kamień KrajeńskiX
0413025w. Sępólno KrajeńskieX
0413032gm. w. SośnoX
0413045w. WięcborkX
0414012gm. w. BukowiecX
0414032gm. w. DrzycimX
0414042gm. w. JeżewoX
0414052gm. w. LnianoX
0414072gm. w. OsieX
0414102gm. w. ŚwiekatowoX
0414112gm. w. WarlubieX
0415072gm. w. ObrowoX
0415082gm. w. Wielka NieszawkaX
0415092gm. w. Zławieś WielkaX
0416012gm. w. CekcynX
0416032gm. w. KęsowoX
0416042gm. w. LubiewoX
0416052gm. w. ŚliwiceX
0416065w. TucholaX
0418022gm. w. BaruchowoX
0418065w. ChodeczX
0418085w. Izbica KujawskaX
0418092gm. w. KowalX
0418132gm. w. WłocławekX
0419015w. BarcinX
0419045w. ŁabiszynX
0419052gm. w. RogowoX
0401042gm. w. Aleksandrów Kujawski0001ZgodaX
0401042gm. w. Aleksandrów Kujawski0003Białe BłotaX
0401042gm. w. Aleksandrów Kujawski0006ChrustyX
0401042gm. w. Aleksandrów Kujawski0009KuczekX
0401042gm. w. Aleksandrów Kujawski0010KonradowoX
0401042gm. w. Aleksandrów Kujawski0011OdolionX
0401042gm. w. Aleksandrów Kujawski0012Nowy CiechocinekX
0401042gm. w. Aleksandrów Kujawski0021PodgajX
0401042gm. w. Aleksandrów Kujawski0024Rożno ParceleX
0401042gm. w. Aleksandrów Kujawski0029StawkiX
0401042gm. w. Aleksandrów Kujawski0030WilkostowoX
0401042gm. w. Aleksandrów Kujawski0032WygodaX
0401082gm. w. Waganiec0002SzpitalkaX
0401082gm. w. Waganiec0009WiktorynX
0401082gm. w. Waganiec0011WłoszycaX
0401082gm. w. Waganiec0015MichalinX
0401082gm. w. Waganiec0020WólneX
0401092gm. w. Zakrzewo0001GosławiceX
0401092gm. w. Zakrzewo0018GęsinX
0402032gm. w. Brodnica0008KominyX
0402032gm. w. Brodnica0014Nowy DwórX
0403045w. Koronowo0019PopielewoX
0403045w. Koronowo0021SamociążekX
0403045w. Koronowo0024Sokole KuźnicaX
0404022gm. w. Chełmno0007KlamryX
0404022gm. w. Chełmno0010Małe ŁunawyX
0404022gm. w. Chełmno0011Nowawieś ChełmińskaX
0404072gm. w. Unisław0003Bruki IIX
0405052gm. w. Radomin0008PłonkoX
0405052gm. w. Radomin0012RodzoneX
0407022gm. w. Dąbrowa Biskupia0005Dąbrowa BiskupiaX
0407022gm. w. Dąbrowa Biskupia0012Nowy DwórX
0407022gm. w. Dąbrowa Biskupia0016ParchankiX
0407022gm. w. Dąbrowa Biskupia0017PieczyskaX
0407022gm. w. Dąbrowa Biskupia0021RejnaX
0407035w. Gniewkowo0006GodziębaX
0407035w. Gniewkowo0008Kępa KujawskaX
0407035w. Gniewkowo0026ZajezierzeX
0407042gm. w. Inowrocław0001Bachorze ŁęgiX
0407042gm. w. Inowrocław0032Ostrowo KrzyckieX
0407042gm. w. Inowrocław0039SłońskoX
0408045w. Dobrzyń nad Wisłą0010Kolonia ChalinX
0409035w. Mogilno0009DębnoX
0409035w. Mogilno0016Huta PalędzkaX
0409035w. Mogilno0018JózefowoX
0409035w. Mogilno0027MielenkoX
0409035w. Mogilno0033Palędzie DolneX
0409035w. Mogilno0037PrzyjmaX
0409035w. Mogilno0040StawiskaX
0410035w. Nakło n. Notecią0003GorzeńX
0410035w. Nakło n. Notecią0011PaterekX
0410035w. Nakło n. Notecią0013PolichnoX
0410035w. Nakło n. Notecią0014RozwarzynX
0410035w. Nakło n. Notecią0019WystępX
0410042gm. w. Sadki0006JadwiżynX
0410042gm. w. Sadki0009ŁodziaX
0410042gm. w. Sadki0011OstrowiecX
0411022gm. w. Bytoń0004BudzisławX
0411022gm. w. Bytoń0005CzarnociceX
0411022gm. w. Bytoń0008LudwikowoX
0411022gm. w. Bytoń0020Witowo GóryX
0411022gm. w. Bytoń0022WandynowoX
0411022gm. w. Bytoń0023OszczywilkX
0412042gm. w. Rypin0005DębianyX
0412042gm. w. Rypin0010JasinX
0412042gm. w. Rypin0012KwiatkowoX
0412042gm. w. Rypin0016Nowe SadłowoX
0412042gm. w. Rypin0017Puszcza MiejskaX
0412042gm. w. Rypin0018Puszcza RządowaX
0412042gm. w. Rypin0022Sadłowo RumunkiX
0412042gm. w. Rypin0023SikoryX
0412042gm. w. Rypin0028ZakroczX
0412062gm. w. Wąpielsk0006KupnoX
0412062gm. w. Wąpielsk0007LamkowiznaX
0412062gm. w. Wąpielsk0009Łapinóż RumunkiX
0414065w. Nowe0001GajewoX
0414065w. Nowe0002Gajewo ZabudowniaX
0414065w. Nowe0003GłodowoX
0414065w. Nowe0012OsinyX
0414065w. Nowe0013Pastwiska i PiaskiX
0414065w. Nowe0017ZdrojewoX
0414095w. Świecie0011KozłowoX
0414095w. Świecie0017SulnówkoX
0414095w. Świecie0020ŚwięteX
0415032gm. w. Czernikowo0004KiełpinyX
0415032gm. w. Czernikowo0011PokrzywnoX
0415032gm. w. Czernikowo0012SkwirynowoX
0415032gm. w. Czernikowo0015WitowążX
0415032gm. w. Czernikowo0017Zimny ZdrójX
0415042gm. w. Lubicz0003GrabowiecX
0415042gm. w. Lubicz0007JózefowoX
0415042gm. w. Lubicz0009KopaninoX
0415042gm. w. Lubicz0010KrobiaX
0415042gm. w. Lubicz0011Lubicz GórnyX
0415042gm. w. Lubicz0012Lubicz DolnyX
0415042gm. w. Lubicz0013MierzynekX
0415042gm. w. Lubicz0014Młyniec PierwszyX
0415042gm. w. Lubicz0015Młyniec DrugiX
0415042gm. w. Lubicz0016Nowa WieśX
0415042gm. w. Lubicz0019ZłotoriaX
0417052gm. w. Wabrzeźno0002CzystochlebX
0417052gm. w. Wąbrzeźno0005LudowiceX
0417052gm. w. Wąbrzeźno0019WałyczX
0417052gm. w. Wąbrzeźno0020WałyczykX
0418032gm. w. Boniewo0007ArciszewoX
0418032gm. w. Boniewo0008BierzynX
0418032gm. w. Boniewo0013Lubomin RządowyX
0418045w. Brześć Kujawski0003Wieniec ZalesieX
0418045w. Brześć Kujawski0013Kąty KoloniaX
0418045w. Brześć Kujawski0015MachnaczX
0418072gm. w. Fabianki0004CypriankaX
0418072gm. w. Fabianki0006Łęg WitoszynX
0418072gm. w. Fabianki0008OsiekX
0418072gm. w. Fabianki0009LisekX
0418072gm. w. Fabianki0013Wilczeniec BoguckiX
0418072gm. w. Fabianki0014Wilczeniec FabiańskiX
0418072gm. w. Fabianki0015Witoszyn NowyX
0418072gm. w. Fabianki0016Witoszyn StaryX
0418115w. Lubień Kujawski0021Kobyla ŁąkaX
0418115w. Lubień Kujawski0023Krzewie IX
0418115w. Lubień Kujawski0024Krzewie IIX
0418115w. Lubień Kujawski0027NartyX
0418115w. Lubień Kujawski0028Nowa WieśX
0419022gm. w. Gąsawa0001Annowo - WiktorowoX
0419022gm. w. Gąsawa0003Chomiąża SzlacheckaX
0419022gm. w. Gąsawa0009Laski Wielkie - MałeX
0419022gm. w. Gąsawa0017Rozalinowo - PiastowoX
401072Raciążek0004SiarzewoX
401072Raciążek0005PodoleX
402022Bobrowo0014Kruszyny SzlacheckieX
403032Dobrcz0006MagdalenkaX
403032Dobrcz0007NeklaX
403032Dobrcz0019ZalesieX
403072Sicienko0002KruszynX
403072Sicienko0003KruszyniecX
403072Sicienko0010PawłówekX
403072Sicienko0023ZielonczynX
405022Ciechocin0002ElgiszewoX
411032Dobre0001AltanaX
411032Dobre0003BorowoX
411032Dobre0009DębyX
411032Dobre0016MorawyX
411032Dobre0019SmarglinX
411042Osięciny0020PowałkowiceX
414022Dragacz0004FletnowoX
414022Dragacz0005Górna GrupaX
414022Dragacz0009MniszekX
414022Dragacz0010Nowe MarzyX
414022Dragacz0011Stare MarzyX
418102Lubanie0003GąbinekX
418102Lubanie0007Kocia GórkaX
418102Lubanie0008KucerzX
418102Lubanie0011Probostwo DolneX
418125Lubraniec0001AgnieszkowoX
418125Lubraniec0005BodzanowoX
418125Lubraniec0008Dęby JaniszewskieX
418125Lubraniec0010Dąbie PoduchowneX
418125Lubraniec0013JaniszewoX
418125Lubraniec0032SkaszynX
Województwo lubelskie
0601032gm. w. Biała PodlaskaX
0601042gm. w. DrelówX
0601052gm. w. Janów PodlaskiX
0601062gm. w. KodeńX
0601072gm. w. KonstantynówX
0601082gm. w. Leśna PodlaskaX
0601092gm. w. ŁomazyX
0601102gm. w. Międzyrzec PodlaskiX
0601112gm. w. PiszczacX
0601122gm. w. RokitnoX
0601132gm. w. RossoszX
0601142gm. w. SławatyczeX
0601152gm. w. SosnówkaX
0601162gm. w. TerespolX
0601172gm. w. TucznaX
0601182gm. w. WiszniceX
0601192gm. w. ZalesieX
0602022gm. w. AleksandrówX
0602032gm. w. BiłgorajX
0602042gm. w. BiszczaX
0602075w. JózefówX
0602092gm. w. ŁukowaX
0602112gm. w. Potok GórnyX
0602132gm. w. TereszpolX
0603042gm. w. DorohuskX
0603052gm. w. DubienkaX
0603082gm. w. Rejowiec FabrycznyX
0603092gm. w. Ruda-HutaX
0603102gm. w. SawinX
0603122gm. w. WierzbicaX
0603142gm. w. ŻmudźX
0605055w. Janów LubelskiX
0608032gm. w. FirlejX
0608042gm. w. JeziorzanyX
0608052gm. w. KamionkaX
0608065w. KockX
0608082gm. w. MichówX
0608105w. Ostrów LubelskiX
0608112gm. w. OstrówekX
0608132gm. w. UścimówX
0610012gm. w. CycówX
0610022gm. w. LudwinX
0611032gm. w. AdamówX
0611042gm. w. KrzywdaX
0611052gm. w. ŁukówX
0611062gm. w. SerokomlaX
0611072gm. w. StaninX
0611082gm. w. Stoczek ŁukowskiX
0611092gm. w. TrzebieszówX
0611112gm. w. Wola MysłowskaX
0613012gm. w. Dębowa KłodaX
0613022gm. w. JabłońX
0613045w. ParczewX
0613052gm. w. PodedwórzeX
0613062gm. w. SiemieńX
0613072gm. w. SosnowicaX
0614022gm. w. BaranówX
0614032gm. w. JanowiecX
0615022gm. w. BorkiX
0615052gm. w. Komarówka PodlaskaX
0615072gm. w. Ulan-MajoratX
0616022gm. w. KłoczewX
0616052gm. w. StężycaX
0616062gm. w. UłężX
0618082gm. w. SusiecX
0619022gm. w. HannaX
0619032gm. w. HańskX
0619042gm. w. Stary BrusX
0619052gm. w. UrszulinX
0619062gm. w. WłodawaX
0619072gm. w. Wola UhruskaX
0619082gm. w. WyrykiX
0620045w. KrasnobródX
0620155w. ZwierzyniecX
0602055w. Frampol0002Kolonia KątyX
0602055w. Frampol0003KarolówkaX
0602055w. Frampol0006Korytków MałyX
0602055w. Frampol0007PulczynówX
0602082gm. w. Księżpol0003Korchów ŁęgiX
0602082gm. w. Księżpol0005MarkowiczeX
0602082gm. w. Księżpol0006Lipowiec DużyX
0602082gm. w. Księżpol0007Majdan NowyX
0602082gm. w. Księżpol0011RogaleX
0602082gm. w. Księżpol0012KróleX
0602082gm. w. Księżpol0013Lipowiec MałyX
0602082gm. w. Księżpol0014Majdan StaryX
0602082gm. w. Księżpol0015ZanieX
0602082gm. w. Księżpol0017ZynieX
0607025w. Annopol0004BorówX
0607025w. Annopol0005DąbrowaX
0607025w. Annopol0009HutaX
0607025w. Annopol0010JakubowiceX
0607025w. Annopol0012KopiecX
0607025w. Annopol0014NatalinX
0607025w. Annopol0019Rachów StaryX
0607042gm. w. Gościeradów0012ŁanyX
0607042gm. w. Gościeradów0014MniszekX
0607042gm. w. Gościeradów0017SzczecynX
0607042gm. w. Gościeradów0019Wólka SzczeckaX
0608072gm. w. Lubartów0004BrzezinyX
0608072gm. w. Lubartów0005ChlewiskaX
0608072gm. w. Lubartów0006LisówX
0608072gm. w. Lubartów0010MieczysławkaX
0608072gm. w. Lubartów0011Nowodwór PiaskiX
0608072gm. w. Lubartów0013RokitnoX
0608072gm. w. Lubartów0017TrójniaX
0608072gm. w. Lubartów0021Wola LisowskaX
0608072gm. w. Lubartów0022Wola Mieczysławska KoloniaX
0608072gm. w. Lubartów0023Wólka Rokicka KoloniaX
0608072gm. w. Lubartów0024Wólka RokickaX
0608092gm. w. Niedźwiada0005Brzeźnica Książęca KoloniaX
0608092gm. w. Niedźwiada0007Górka LubartowskaX
0608092gm. w. Niedźwiada0008KlementynówX
0608122gm. w. Serniki0002CzerniejówX
0608122gm. w. Serniki0008Serniki KoloniaX
0609042gm. w. Garbów0008MesznoX
0611102gm. w. Wojcieszków0004HelenówX
0611102gm. w. Wojcieszków0008NowinkiX
0611102gm. w. Wojcieszków0009Oszczepalin DrugiX
0611102gm. w. Wojcieszków0010Oszczepalin PierwszyX
0611102gm. w. Wojcieszków0011OtylinX
0612012gm. w. Chodel0006ChodelX
0612012gm. w. Chodel0009GrądyX
0612012gm. w. Chodel0013LipinyX
0612012gm. w. Chodel0014Majdan BorowskiX
0612012gm. w. Chodel0019SiewalkaX
0612012gm. w. Chodel0024ZosinekX
0612055w. Opole Lubelskie0003DarowneX
0612055w. Opole Lubelskie0005DębinyX
0612055w. Opole Lubelskie0007EmilcinX
0612055w. Opole Lubelskie0008Nowy Franciszków X
0612055w. Opole Lubelskie0009Stary Franciszków X
0612055w. Opole Lubelskie0013GrabówkaX
0612055w. Opole Lubelskie0015JankowaX
0612055w. Opole Lubelskie0017KazimierzówX
0612055w. Opole Lubelskie0024Majdan TrzebieskiX
0612055w. Opole Lubelskie0027Ożarów IIX
0612055w. Opole Lubelskie0030RozalinX
0612055w. Opole Lubelskie0031Ruda GodowskaX
0612055w. Opole Lubelskie0032SewerynówkaX
0612055w. Opole Lubelskie0036TrzebieszaX
0612055w. Opole Lubelskie0038Wola RudzkaX
0612055w. Opole Lubelskie0039Wólka KomaszyckaX
0612055w. Opole Lubelskie0042ZagrodyX
0612055w. Opole Lubelskie0043ZajączkówX
0612055w. Opole Lubelskie0044ZosinX
0614072gm. w. Markuszów0001BobowiskaX
0614072gm. w. Markuszów0009Wólka KątnaX
0614092gm. w. Puławy0002SkokiX
0614092gm. w. Puławy0003NiecieczX
0614092gm. w. Puławy0004NiebrzegówX
0614092gm. w. Puławy0020KochanówX
0614092gm. w. Puławy0022TomaszówX
0614092gm. w. Puławy0025Góra Puławska KoloniaX
0614092gm. w. Puławy0027Wólka GołębskaX
0614112gm. w. Żyrzyn0003CezarynX
0614112gm. w. Żyrzyn0004JaworówX
0614112gm. w. Żyrzyn0006KośminX
0614112gm. w. Żyrzyn0011WilczankaX
0618112gm. w. Tomaszów Lubelski0009Łaszczówka-Kolonia X
0618112gm. w. Tomaszów Lubelski0014PasiekiX
0618112gm. w. Tomaszów Lubelski0022Ruda ŻelaznaX
603112Siedliszcze0012JanowicaX
603112Siedliszcze0020Majdan ZahorodyńskiX
603112Siedliszcze0024RomanówkaX
603112Siedliszcze0028WojciechówX
603152Rejowiec0002Aleksandria KrzywowolskaX
603152Rejowiec0005Bieniów NiemirówX
603152Rejowiec0017SiedliszczkiX
603152Rejowiec0018Majdan StaryX
603152Rejowiec0022ZagrodyX
603152Rejowiec0024Zyngierówka FelczynX
605072Potok Wielki0003MaliniecX
605072Potok Wielki0005OsówekX
606042Izbica0020WałX
608022Abramów0007MichałówkaX
609015Bełżyce0009MalinowszczyznaX
609015Bełżyce0017Wierzchowiska Dolne KoloniaX
609015Bełżyce0021ZalesieX
609112Niemce0012KawkaX
609112Niemce0016Nowy StawX
609112Niemce0021Pryszczowa GóraX
609112Niemce0024StoczekX
609112Niemce0028ZalesieX
610042Milejów0004Białka-KoloniaX
610042Milejów0006DąbrowaX
610042Milejów0011KlarówX
610042Milejów0015MaryniówX
610042Milejów0024Zgniła StrugaX
610052Puchaczów0001AlbertówX
610052Puchaczów0015ZawadówX
612032Karczmiska0001BielskoX
612032Karczmiska0002ChodlikX
612032Karczmiska0003Głusko DużeX
612032Karczmiska0004Głusko Duże-KoloniaX
612032Karczmiska0005Głusko MałeX
612032Karczmiska0006GórkiX
612032Karczmiska0011UściążX
612032Karczmiska0012Uściąż-KoloniaX
612032Karczmiska0016ZaborzeX
612032Karczmiska0017Zaborze-KoloniaX
612032Karczmiska0019Zastów SerwitutX
612042Łaziska0016TrzciniecX
612042Łaziska0020ZgodaX
612065Poniatowa0001Dąbrowa WronowskaX
612065Poniatowa0011PlizinX
612072Wilków0006KosiorówX
612072Wilków0026ŻmijowiskaX
613032Milanów0001CichostówX
613032Milanów0002Kolonia CichostówX
613032Milanów0009OkalewX
614062Kurów0001BarłogiX
614062Kurów0010ŁąkoćX
614062Kurów0015SzumówX
614062Kurów0017ZastawieX
615032Czemierniki0002Czemierniki IX
615032Czemierniki0007SkokiX
615032Czemierniki0008SkrudaX
615042Kąkolewnica Wschodnia0002Brzozowica MałaX
615042Kąkolewnica Wschodnia0008LipniakiX
615042Kąkolewnica Wschodnia0016WygnankaX
615042Kąkolewnica Wschodnia0019Żakowola RadzyńskaX
615062Radzyń Podlaski0007BrzostówiecX
615062Radzyń Podlaski0008GłówneX
615062Radzyń Podlaski0009JaskiX
615062Radzyń Podlaski0014PłudyX
615062Radzyń Podlaski0015SiedlanówX
616032Nowodwór0005Grabów SzlacheckiX
616032Nowodwór0006JakubówkaX
616032Nowodwór0010PrzestrzeńX
616032Nowodwór0013UrszulinX
616045Ryki0001BobrownikiX
616045Ryki0004ChrustneX
616045Ryki0007JaniszeX
616045Ryki0008LeopoldówX
616045Ryki0009KleszczówkaX
616045Ryki0010KrasnoglinyX
616045Ryki0012LasońX
616045Ryki0013MoszczankaX
616045Ryki0018Nowy DęblinX
616045Ryki0022PodwierzbieX
616045Ryki0025SędowiceX
616045Ryki0026SierskowolaX
617052Trawniki0004EwopoleX
0618022Bełżec0006ŻyłkaX
620082Radecznica0001CzarnystokX
620082Radecznica0014TrzęsinyX
Województwo lubuskie
0801022gm. w. BogdaniecX
0801032gm. w. DeszcznoX
0801042gm. w. KłodawaX
0801052gm. w. LubiszynX
0801062gm. w. SantokX
0801075w. WitnicaX
0802022gm. w. BobrowiceX
0802032gm. w. BytnicaX
0802042gm. w. DąbieX
0802052gm. w. GubinX
0802065w. Krosno OdrzańskieX
0802072gm. w. MaszewoX
0803012gm. w. BledzewX
0803025w. MiędzyrzeczX
0803032gm. w. PrzytocznaX
0803042gm. w. PszczewX
0803055w. SkwierzynaX
0803065w. TrzcielX
0804025w. Bytom OdrzańskiX
0804032gm. w. KolskoX
0804045w. KożuchówX
0804052gm. w. Nowa SólX
0805015w. CybinkaX
0805022gm. w. GórzycaX
0805035w. Ośno LubuskieX
0805045w. RzepinX
0805055w. SłubiceX
0806015w. DobiegniewX
0806025w. DrezdenkoX
0806032gm. w. Stare KurowoX
0806052gm. w. ZwierzynX
0807012gm. w. KrzeszyceX
0807025w. LubniewiceX
0807032gm. w. SłońskX
0807045w. SulęcinX
0807055w. TorzymX
0808012gm. w. LubrzaX
0808022gm. w. ŁagówX
0808032gm. w. SkąpeX
0808055w. ŚwiebodzinX
0808065w. ZbąszynekX
0809015w. BabimostX
0809022gm. w. BojadłaX
0809035w. CzerwieńskX
0809045w. KargowaX
0809055w. Nowogród BobrzańskiX
0809065w. SulechówX
0809072gm. w. ŚwidnicaX
0809092gm. w. ZabórX
0810032gm. w. BrzeźnicaX
0810045w. IłowaX
0810055w. MałomiceX
0810062gm. w. NiegosławiceX
0810082gm. w. WymiarkiX
0810092gm. w. ŻagańX
0811032gm. w. BrodyX
0811045w. JasieńX
0811052gm. w. Lipinki ŁużyckieX
0811065w. LubskoX
0811072gm. w. PrzewózX
0811082gm. w. TrzebielX
0811092gm. w. TupliceX
0811102gm. w. ŻaryX
0812015w. SławaX
0812025w. SzlichtyngowaX
0812035w. WschowaX
0804072gm. w. Otyń0002CzasławX
0804072gm. w. Otyń0003KonradowoX
0804072gm. w. Otyń0004ŁugiX
0804072gm. w. Otyń0008ZakęcieX
0809102gm. w. Zielona Góra0001BarcikowiceX
0809102gm. w. Zielona Góra0004JarogniewiceX
0809102gm. w. Zielona Góra0005JeleniówX
0809102gm. w. Zielona Góra0006KiełpinX
0809102gm. w. Zielona Góra0008ŁężycaX
0809102gm. w. Zielona Góra0009ŁugowoX
0809102gm. w. Zielona Góra0011OchlaX
0809102gm. w. Zielona Góra0012PrzylepX
0809102gm. w. Zielona Góra0015SuchaX
0809102gm. w. Zielona Góra0016ZatonieX
0810075w. Szprotawa0001BiernatówX
0810075w. Szprotawa0004BuczekX
0810075w. Szprotawa0013Nowa KoperniaX
804082Siedlisko0002BorowiecX
804082Siedlisko0006ZwierzyniecX
806045Strzelce Krajeńskie0004DankówX
806045Strzelce Krajeńskie0015DługieX
806045Strzelce Krajeńskie0020WełminX
806045Strzelce Krajeńskie0021PrzyłęgX
Województwo łódzkie
1001022gm. w. BełchatówX
1001032gm. w. DrużbiceX
1001042gm. w. KleszczówX
1001052gm. w. KlukiX
1001062gm. w. RusiecX
1001072gm. w. SzczercówX
1001085w. ZelówX
1003012gm. w. BuczekX
1003032gm. w. SędziejowiceX
1003042gm. w. WidawaX
1003052gm. w. WodzieradyX
1004072gm. w. Świnice WarckieX
1005042gm. w. DomaniewiceX
1005072gm. w. ŁowiczX
1006075w. KoluszkiX
1006082gm. w. NowosolnaX
1006115w. TuszynX
1007012gm. w. BiałaczówX
1007025w. DrzewicaX
1007032gm. w. MniszkówX
1007052gm. w. ParadyżX
1007062gm. w. PoświętneX
1007072gm. w. SławnoX
1007082gm. w. ŻarnówX
1008032gm. w. DłutówX
1008042gm. w. DobrońX
1008052gm. w. KsawerówX
1009015w. DziałoszynX
1009022gm. w. KiełczygłówX
1009032gm. w. Nowa BrzeźnicaX
1009045w. PajęcznoX
1009052gm. w. RząśniaX
1009062gm. w. SiemkowiceX
1009082gm. w. SulmierzyceX
1010012gm. w. AleksandrówX
1010022gm. w. CzarnocinX
1010052gm. w. Łęki SzlacheckieX
1010072gm. w. RęcznoX
1010095w. SulejówX
1011012gm. w. DalikówX
1011022gm. w. PęczniewX
1011035w. PoddębiceX
1011045w. UniejówX
1011052gm. w. WartkowiceX
1011062gm. w. ZadzimX
1012022gm. w. DobryszyceX
1012032gm. w. GidleX
1012042gm. w. GomuniceX
1012055w. KamieńskX
1012062gm. w. Kobiele WielkieX
1012072gm. w. KodrąbX
1012092gm. w. ŁadziceX
1012102gm. w. MasłowiceX
1012115w. PrzedbórzX
1012132gm. w. WielgomłynyX
1012142gm. w. ŻytnoX
1013032gm. w. CielądzX
1013042gm. w. Rawa MazowieckaX
1013052gm. w. RegnówX
1014032gm. w. BrąszewiceX
1014042gm. w. BrzeźnioX
1014052gm. w. BurzeninX
1014062gm. w. GoszczanówX
1014072gm. w. KlonowaX
1014082gm. w. SieradzX
1014115w. ZłoczewX
1015012gm. w. BolimówX
1015022gm. w. GłuchówX
1015042gm. w. KowiesyX
1015072gm. w. Nowy KawęczynX
1015082gm. w. SkierniewiceX
1016032gm. w. BudziszewiceX
1016042gm. w. CzerniewiceX
1016052gm. w. InowłódzX
1016062gm. w. LubochniaX
1016082gm. w. RzeczycaX
1016112gm. w. ŻelechlinekX
1017032gm. w. KonopnicaX
1017052gm. w. OsjakówX
1017062gm. w. OstrówekX
1017072gm. w. PątnówX
1017102gm. w. WierzchlasX
1018022gm. w. CzastaryX
1018032gm. w. GalewiceX
1018042gm. w. LututówX
1018075w. WieruszówX
1019032gm. w. ZapoliceX
1020045w. Aleksandrów ŁódzkiX
1020052gm. w. GłownoX
1020072gm. w. ParzęczewX
1020085w. StrykówX
1020092gm. w. ZgierzX
1021022gm. w. BrzezinyX
1021032gm. w. DmosinX
1021042gm. w. JeżówX
1002022gm. w. Bedlno0039TrawinX
1002052gm. w. Krzyżanów0015Łęki ŁąkiX
1003025w. Łask0001AleksandrówekX
1003025w. Łask0002AnielinX
1003025w. Łask0003BałuczX
1003025w. Łask0004BorszewiceX
1003025w. Łask0005Kolonia BilewX
1003025w. Łask0006Budy StryjewskieX
1003025w. Łask0010KrzuczX
1003025w. Łask0013Okup MałyX
1003025w. Łask0017RembówX
1003025w. Łask0019RokitnicaX
1003025w. Łask0020SięganówX
1003025w. Łask0021Stryje KsiężeX
1003025w. Łask0022Stryje PaskoweX
1003025w. Łask0023TeodoryX
1003025w. Łask0030Wrzeszczewice NoweX
1003025w. Łask0031Wrzeszczewice SkrejniaX
1003025w. Łask0033ZielęciceX
1004052gm. w. Łęczyca0002BorekX
1004052gm. w. Łęczyca0004BorówX
1004052gm. w. Łęczyca0005BronnoX
1004052gm. w. Łęczyca0014KarkosyX
1004052gm. w. Łęczyca0020Leźnica MałaX
1004052gm. w. Łęczyca0021LiszkiX
1004052gm. w. Łęczyca0028PrusinowiceX
1004062gm. w. Piątek0003BłonieX
1004062gm. w. Piątek0004BoguszyceX
1004062gm. w. Piątek0013KonarzewX
1004062gm. w. Piątek0018MchowiceX
1004062gm. w. Piątek0019MysłówkaX
1004062gm. w. Piątek0026Rsp GiecznoX
1004062gm. w. Piątek0030Sypin-BorowiecX
1006032gm. w. Brójce0002BukowiecX
1006032gm. w. Brójce0004KarpinX
1006032gm. w. Brójce0005KotlinyX
1006032gm. w. Brójce0007Kurowice KościelneX
1006032gm. w. Brójce0009PałczewX
1006032gm. w. Brójce0015Wola RakowaX
1006032gm. w. Brójce0016WygodaX
1007045w. Opoczno0002AntoniówX
1007045w. Opoczno0006DzielnaX
1007045w. Opoczno0008Janów KarwickiX
1007045w. Opoczno0012KruszewiecX
1007045w. Opoczno0013Kolonia KruszewiecX
1007045w. Opoczno0015LibiszówX
1007045w. Opoczno0016Kolonia LibiszówX
1007045w. Opoczno0017MiędzybórzX
1007045w. Opoczno0019ModrzewekX
1007045w. Opoczno0020Mroczków DużyX
1007045w. Opoczno0022OstrówX
1007045w. Opoczno0023RóżannaX
1007045w. Opoczno0024SielecX
1007045w. Opoczno0028StużnoX
1007045w. Opoczno0031Wólka KarwickaX
1007045w. Opoczno0034Kolonia ZiębówX
1008072gm. w. Pabianice0001BychlewX
1008072gm. w. Pabianice0004HermanówX
1008072gm. w. Pabianice0005JadwininX
1008072gm. w. Pabianice0006JanowiceX
1008072gm. w. Pabianice0016PawlikowiceX
1008072gm. w. Pabianice0018PiątkowiskoX
1008072gm. w. Pabianice0020RydzynyX
1008072gm. w. Pabianice0026WysieradzX
1009072gm. w. Strzelce Wielkie0001AntoninaX
1009072gm. w. Strzelce Wielkie0003Dębowiec WielkiX
1009072gm. w. Strzelce Wielkie0004GórkiX
1009072gm. w. Strzelce Wielkie0007PomiaryX
1009072gm. w. Strzelce Wielkie0013Wola WiewieckaX
1010032gm. w. Gorzkowice0001BorzęcinX
1010032gm. w. Gorzkowice0004BujniczkiX
1010032gm. w. Gorzkowice0011GrabostówX
1010032gm. w. Gorzkowice0012Kobyliniec-SzczukociceX
1010032gm. w. Gorzkowice0014KrosnoX
1010032gm. w. Gorzkowice0017MarianekX
1010032gm. w. Gorzkowice0025Wola KotkowskaX
1010042gm. w. Grabica0004CisowaX
1010042gm. w. Grabica0020MaleniecX
1010042gm. w. Grabica0021MajdanyX
1010042gm. w. Grabica0022Kolonia MajdanyX
1010042gm. w. Grabica0026Niwy JutroszewskieX
1010082gm. w. Rozprza0001BagnoX
1010082gm. w. Rozprza0002Biała RóżaX
1010082gm. w. Rozprza0005Budy PorajskieX
1010082gm. w. Rozprza0006CekanówX
1010082gm. w. Rozprza0007GieskiX
1010082gm. w. Rozprza0008IgnacówX
1010082gm. w. Rozprza0017MierzynX
1010102gm. w. Wola Krzysztoporska0021MąkoliceX
1010102gm. w. Wola Krzysztoporska0022MiłakówX
1010102gm. w. Wola Krzysztoporska0023MonikówX
1010102gm. w. Wola Krzysztoporska0026Pawłów DolnyX
1010102gm. w. Wola Krzysztoporska0027Pawłów GórnyX
1010102gm. w. Wola Krzysztoporska0028Parzniewice DużeX
1010102gm. w. Wola Krzysztoporska0030ParzniewiczkiX
1010102gm. w. Wola Krzysztoporska0034PorajX
1010112gm. w. Wolbórz0001AdamówX
1010112gm. w. Wolbórz0005BronisławówX
1010112gm. w. Wolbórz0010JanówX
1010112gm. w. Wolbórz0016LeonówX
1010112gm. w. Wolbórz0018Lubiaszów StaryX
1010112gm. w. Wolbórz0021MłoszówX
1010112gm. w. Wolbórz0029StudziankiX
1012082gm. w. Lgota Wielka0003Kolonia KrępaX
1012082gm. w. Lgota Wielka0005KrępaX
1012122gm. w. Radomsko0001BobryX
1012122gm. w. Radomsko0002DąbrówkaX
1012122gm. w. Radomsko0004GrzebieńX
1012122gm. w. Radomsko0009PłoszówX
1012122gm. w. Radomsko0011Szczepocice PrywatneX
1012122gm. w. Radomsko0012Szczepocice RządoweX
1013025w. Biała Rawska0016GołyńX
1013025w. Biała Rawska0020JelitówX
1013025w. Biała Rawska0025LesiewX
1013025w. Biała Rawska0026MarchatyX
1013025w. Biała Rawska0031OssaX
1013025w. Biała Rawska0038RokszyceX
1013025w. Biała Rawska0039RosławowiceX
1013025w. Biała Rawska0043Stara WieśX
1013025w. Biała Rawska0047TeodozjówX
1013025w. Biała Rawska0052Wólka LesiewskaX
1013025w. Biała Rawska0056ŻurawiaX
1013025w. Biała Rawska0057ŻurawkaX
1013025w. Biała Rawska0058Julianów LesiewskiX
1013062gm. w. Sadkowice0004GacparyX
1013062gm. w. Sadkowice0009LewinX
1013062gm. w. Sadkowice0022Rokitnica-KątyX
1013062gm. w. Sadkowice0026StudziankiX
1013062gm. w. Sadkowice0031ZabłocieX
1013062gm. w. Sadkowice0034Żelazna NowaX
1014025w. Błaszki0019JasionnaX
1014025w. Błaszki0023Kije-PęczekX
1014025w. Błaszki0029Łubna JakusyX
1014025w. Błaszki0032MarianówX
1014025w. Błaszki0034NiedońX
1014025w. Błaszki0036RomanówX
1014025w. Błaszki0042Stok NowyX
1014025w. Błaszki0043Stok PolskiX
1014025w. Błaszki0044SudołyX
1014025w. Błaszki0047Włocin KoloniaX
1014025w. Błaszki0052ŻelisławX
1014095w. Warta0003ChorążkaX
1014095w. Warta0007DzierząznaX
1014095w. Warta0012GlinnoX
1014095w. Warta0013Glinno Kolonia IX
1014095w. Warta0014Glinno Kolonia 2X
1014095w. Warta0017JeziorskoX
1014095w. Warta0018Józefów-WiktorówX
1014095w. Warta0027Miedze LasekX
1014095w. Warta0028MiedźnoX
1014095w. Warta0030MogilnoX
1014095w. Warta0032Ostrów WarckiX
1014095w. Warta0033Pierzchnia GóraX
1014095w. Warta0035ProboszczowiceX
1014095w. Warta0037RaszelkiX
1014095w. Warta0039RożdżałyX
1014095w. Warta0047WłyńX
1014095w. Warta0054Zaspy MiłkowskieX
1014095w. Warta0055ZielęcinX
1014102gm. w. Wróblew0004DrząznaX
1014102gm. w. Wróblew0007GęsówkaX
1014102gm. w. Wróblew0008Gęsówka NowaX
1014102gm. w. Wróblew0010Izabela BuczekX
1014102gm. w. Wróblew0011JózefówX
1014102gm. w. Wróblew0018Orzeł BiałyX
1014102gm. w. Wróblew0021RowyX
1014102gm. w. Wróblew0023Sadokrzyce LasX
1014102gm. w. Wróblew0029TworkowiznaX
1014102gm. w. Wróblew0030Tworkowizna Lit.AX
1015052gm. w. Lipce Reymontowskie0007Wola DrzewieckaX
1015062gm. w. Maków0008SłomkówX
1015062gm. w. Maków0009Święte LaskiX
1015062gm. w. Maków0010Święte NowakiX
1015092gm. w. Słupia0006PodłęczeX
1015092gm. w. Słupia0008Winna GóraX
1015092gm. w. Słupia0009Wólka NazdrojeX
1015092gm. w. Słupia0010ZagórzeX
1017012gm. w. Biała0012Młynisko IX
1017012gm. w. Biała0013Młynisko WieśX
1017012gm. w. Biała0016RososzX
1017012gm. w. Biała0017ŚmiecheńX
1017012gm. w. Biała0019Zabłocie-G. ŚwiątkowskieX
1017042gm. w. Mokrsko0003Jasna GóraX
1017042gm. w. Mokrsko0008Motyl ŻelaznaX
1017095w. Wieluń0002BorowiecX
1017095w. Wieluń0006JodłowiecX
1017095w. Wieluń0014PiaskiX
1017095w. Wieluń0019SrebrnicaX
1018062gm. w. Sokolniki0002KopaninyX
1018062gm. w. Sokolniki0003Ochędzyn NowyX
1018062gm. w. Sokolniki0004Ochędzyn StaryX
1018062gm. w. Sokolniki0005PichliceX
1018062gm. w. Sokolniki0012ZdzierczyznaX
1019025w. Szadek0004DziadkowiceX
1019025w. Szadek0021Szadkowice-OgrodzimX
1002102Strzelce0002BielawyX
1002102Strzelce0029ZgórzeX
1004082Witonia0015PGR GledzianówekX
1005022Bielawy0009EmilianówX
1005022Bielawy0012HelinX
1005022Bielawy0017MarywilX
1005022Bielawy0022PsaryX
1005022Bielawy0023RuliceX
1005022Bielawy0024SeligiX
1005022Bielawy0039ZgodaX
1005022Bielawy0042Stare PiaskiX
1005082Łyszkowice0001BobieckoX
1005082Łyszkowice0002BobrowaX
1005082Łyszkowice0004GzinkaX
1005082Łyszkowice0006KuczkówX
1005082Łyszkowice0010Nowe GrudzeX
1005082Łyszkowice0011PolesieX
1005082Łyszkowice0012SeligówX
1005082Łyszkowice0013SerokiX
1005082Łyszkowice0014StachlewX
1005082Łyszkowice0015Stare GrudzeX
1005082Łyszkowice0017Uchań DolnyX
1005082Łyszkowice0018Uchań GórnyX
1005082Łyszkowice0019WrzeczkoX
1005092Nieborów0001ArkadiaX
1005092Nieborów0004BełchówX
1005092Nieborów0005BobrownikiX
1005092Nieborów0006ChyleniecX
1005092Nieborów0007DzierzgówX
1005092Nieborów0008DzierzgówekX
1005092Nieborów0009JanowiceX
1005092Nieborów0014MichałówekX
1005092Nieborów0015MysłakówX
1005092Nieborów0018PiaskiX
1006022Andrespol0003Bedoń PrzykościelnyX
1006022Andrespol0005JustynówX
1006022Andrespol0006KraszewX
1006022Andrespol0008StróżaX
1006105Rzgów0003CzyżeminekX
1006105Rzgów0004GospodarzX
1006105Rzgów0005GrodziskoX
1006105Rzgów0006Guzew-BabichyX
1006105Rzgów0008KalinkoX
1006105Rzgów0009KalinoX
1006105Rzgów0010PrawdaX
1006105Rzgów0011RomanówX
1008062Lutomiersk0001AlbertówX
1008062Lutomiersk0003BabiczkiX
1008062Lutomiersk0011FranciszkówX
1008062Lutomiersk0015Madaje NoweX
1008062Lutomiersk0022Stanisławów NowyX
1008062Lutomiersk0025Trupianka OrzechówX
1008062Lutomiersk0027WrzącaX
1008062Lutomiersk0028ZalewX
1008062Lutomiersk0032Żurawieniec-LeonówX
1010062Moszczenica0010ImielniaX
1010062Moszczenica0021PodolinX
1010062Moszczenica0022Pieńki KarlińskieX
1015032Godzianów0005PłyćwiaX
1015032Godzianów0006ZapadyX
1016072Rokiciny0001Albertów-JankówekX
1016072Rokiciny0003Chrusty StareX
1016072Rokiciny0004Chrusty NoweX
1016072Rokiciny0005EminówX
1016072Rokiciny0006JankówX
1016072Rokiciny0012MaksymilianówX
1016072Rokiciny0015Pogorzałe ŁugiX
1016072Rokiciny0019Wilkucice DużeX
1016072Rokiciny0020Wilkucice MałeX
1016092Tomaszów Mazowiecki0003Ciebłowice DużeX
1016092Tomaszów Mazowiecki0004Ciebłowice MałeX
1016092Tomaszów Mazowiecki0006JadwigówX
1016092Tomaszów Mazowiecki0009KomorówX
1016092Tomaszów Mazowiecki0011ŁaziskoX
1016092Tomaszów Mazowiecki0012SługociceX
1016092Tomaszów Mazowiecki0013SmardzewiceX
1016092Tomaszów Mazowiecki0014Świńsko-ŁagiewnikiX
1016092Tomaszów Mazowiecki0016TrestaX
1016092Tomaszów Mazowiecki0017TwardaX
1016092Tomaszów Mazowiecki0020ZaborówX
1016092Tomaszów Mazowiecki0021ZawadaX
1016102Ujazd0001BielinaX
1016102Ujazd0002BronisławówX
1016102Ujazd0005JózefinX
1016102Ujazd0006LipiankiX
1016102Ujazd0007ŁączkowiceX
1016102Ujazd0008ŁominyX
1016102Ujazd0009MaksymówX
1016102Ujazd0010Młynek-WładysławówX
1016102Ujazd0011Niewiadów-SzymanówX
1016102Ujazd0015SangrodzX
1016102Ujazd0017StasiolasX
1016102Ujazd0020Wólka KrzykowskaX
1016102Ujazd0021WyknoX
1016102Ujazd0022ZaosieX
1017082Skomlin0002BrzezinyX
1017082Skomlin0006MarężeX
1017082Skomlin0007NiedźwiadyX
1017082Skomlin0012WróblewX
1018012Bolesławiec0001BolesławiecX
1018012Bolesławiec0003Kolonia Bolesławiec-ChróścinX
1018012Bolesławiec0004GolaX
1018012Bolesławiec0005KamionkaX
1018012Bolesławiec0006MieleszynX
1018012Bolesławiec0007PiaskiX
1018012Bolesławiec0008PodbolesławiecX
1018012Bolesławiec0009WiewiórkaX
1018012Bolesławiec0010ŻdżaryX
1018052Łubnice0002BrzozówkaX
1019042Zduńska Wola0002Annopole StareX
1019042Zduńska Wola0009KarszniceX
1019042Zduńska Wola0013MostkiX
1019042Zduńska Wola0017PiaskiX
1019042Zduńska Wola0018PolkówX
1019042Zduńska Wola0019PorębyX
1019042Zduńska Wola0023SuchoczasyX
1019042Zduńska Wola0026Wólka WojsławskaX
1019042Zduńska Wola0027WymysłówX
1019042Zduńska Wola0028ZamłynieX
1019042Zduńska Wola0029ZborowskieX
1019042Zduńska Wola0031HenrykówX
1020062Ozorków0004CelestynówX
1020062Ozorków0007Helenów gm. OzorkówX
1020062Ozorków0008KonaryX
1020062Ozorków0014OstrówX
1020062Ozorków0020Sokolniki-LasX
1021052Rogów0001JasieńX
1021052Rogów0005KotulinX
1021052Rogów0007Mroga DolnaX
1021052Rogów0009WągryX
1021052Rogów0014Rogów WieśX
1021052Rogów0019Wągry NoweX
1021052Rogów0020ZacywilkiX
Województwo małopolskie
1205082gm. w. RopaX
1205102gm. w. Uście GorlickieX
1207032gm. w. DobraX
1207042gm. w. JodłownikX
1207052gm. w. KamienicaX
1207062gm. w. LaskowaX
1207092gm. w. Mszana DolnaX
1207102gm. w. NiedźwiedźX
1207112gm. w. SłopniceX
1209022gm. w. LubieńX
1209042gm. w. PcimX
1209082gm. w. TokarniaX
1210075w. Krynica-ZdrójX
1210082gm. w. ŁabowaX
1210115w. MuszynaX
1210135w. Piwniczna-ZdrójX
1211032gm. w. Czarny DunajecX
1211042gm. w. CzorsztynX
1211052gm. w. JabłonkaX
1211062gm. w. Krościenko nad DunajcemX
1211072gm. w. Lipnica WielkaX
1211082gm. w. Łapsze NiżneX
1211092gm. w. Nowy TargX
1211102gm. w. Ochotnica DolnaX
1211112gm. w. Raba WyżnaX
1211125w. Rabka-ZdrójX
1211132gm. w. SpytkowiceX
1211142gm. w. SzaflaryX
1212042gm. w. KluczeX
1212055w. OlkuszX
1215042gm. w. Bystra-SidzinaX
1215052gm. w. JordanówX
1215072gm. w. StryszawaX
1215082gm. w. ZawojaX
1215092gm. w. ZembrzyceX
1217022gm. w. Biały DunajecX
1217032gm. w. Bukowina TatrzańskaX
1217042gm. w. KościeliskoX
1217052gm. w. PoroninX
1218102gm. w. WieprzX
1210022gm. w. Chełmiec0002Biczyce GórneX
1210022gm. w. Chełmiec0003ChomraniceX
1210022gm. w. Chełmiec0005JanuszowaX
1210022gm. w. Chełmiec0009KlęczanyX
1210022gm. w. Chełmiec0010KlimkówkaX
1210022gm. w. Chełmiec0011KurówX
1210022gm. w. Chełmiec0012Krasne PotockieX
1210022gm. w. Chełmiec0013LibrantowaX
1210022gm. w. Chełmiec0016PaszynX
1210022gm. w. Chełmiec0017PiątkowaX
1210022gm. w. Chełmiec0020TrzetrzewinaX
1210022gm. w. Chełmiec0022WielogłowyX
1210022gm. w. Chełmiec0023Wola KurowskaX
1210022gm. w. Chełmiec0024Wola MarcinkowskaX
1210022gm. w. Chełmiec0025NaściszowaX
1210032gm. w. Gródek nad Dunajcem0001Bartkowa PosadowaX
1210032gm. w. Gródek nad Dunajcem0002BujneX
1210032gm. w. Gródek nad Dunajcem0004JelnaX
1210032gm. w. Gródek nad Dunajcem0005Podole GórowaX
1210032gm. w. Gródek nad Dunajcem0006PrzydonicaX
1210032gm. w. Gródek nad Dunajcem0011LipieX
1210042gm. w. Grybów0001PolnaX
1210042gm. w. Grybów0004WawrzkaX
1210042gm. w. Grybów0005Krużlowa WyżnaX
1210042gm. w. Grybów0006Krużlowa NiżnaX
1210042gm. w. Grybów0009SiołkowaX
1210042gm. w. Grybów0010FlorynkaX
1210042gm. w. Grybów0011KąclowaX
1210042gm. w. Grybów0012PtaszkowaX
1210042gm. w. Grybów0013Stara WieśX
1210042gm. w. Grybów0014WyskitnaX
1210042gm. w. Grybów0015GródekX
1210062gm. w. Korzenna0001BukowiecX
1210062gm. w. Korzenna0002JanczowaX
1210062gm. w. Korzenna0003JasiennaX
1210062gm. w. Korzenna0004KorzennaX
1210062gm. w. Korzenna0005KoniuszowaX
1210062gm. w. Korzenna0006Lipnica WielkaX
1210062gm. w. Korzenna0007Łęka SiedleckaX
1210062gm. w. Korzenna0008ŁyczanaX
1210062gm. w. Korzenna0009MiłkowaX
1210062gm. w. Korzenna0010MogilnoX
1210062gm. w. Korzenna0011NiecewX
1210062gm. w. Korzenna0012Posadowa MogilskaX
1210062gm. w. Korzenna0013SłowikowaX
1210062gm. w. Korzenna0014SiedlceX
1210062gm. w. Korzenna0015TrzycierzX
1210102gm. w. Łososina Dolna0001BiaławodaX
1210102gm. w. Łososina Dolna0006RąbkowaX
1210102gm. w. Łososina Dolna0007StańkowaX
1210102gm. w. Łososina Dolna0010TabaszowaX
1210102gm. w. Łososina Dolna0015ZawadkaX
1210102gm. w. Łososina Dolna0018ŁyczankaX
1201042gm. w. Lipnica Murowana0005RajbrotX
1201065w. Nowy Wiśnicz0009Połom DużyX
1210142gm. w. Podegrodzie0001BrzeznaX
1210142gm. w. Podegrodzie0002ChochorowiceX
1210142gm. w. Podegrodzie0003Długołęka - ŚwierklaX
1210142gm. w. Podegrodzie0004GostwicaX
1210142gm. w. Podegrodzie0005JuraszowaX
1210142gm. w. Podegrodzie0006Mokra WieśX
1210142gm. w. Podegrodzie0007NaszacowiceX
1210142gm. w. Podegrodzie0008OlszanaX
1210142gm. w. Podegrodzie0009OlszankaX
1210142gm. w. Podegrodzie0012RogiX
1201082gm. w. Trzciana0001KamionnaX
1201092gm. w. Żegocina0001BełdnoX
1201092gm. w. Żegocina0002BytomskoX
1201092gm. w. Żegocina0004RozdzieleX
1201092gm. w. Żegocina0005ŻegocinaX
1202012gm. w. Borzęcin0005WaryśX
1202025w. Brzesko0004Mokrzyska-BuczeX
1202025w. Brzesko0008SzczepanówX
1202062gm. w. Iwkowa0001DobrocieszX
1202062gm. w. Iwkowa0003GrabieX
1202072gm. w. Szczurowa0011RajskoX
1202072gm. w. Szczurowa0012Rudy RysieX
1203035w. Chrzanów0002LuszowiceX
1203035w. Chrzanów0003PłazaX
1203035w. Chrzanów0004PogorzyceX
1216015w. Ciężkowice0002BruśnikX
1216015w. Ciężkowice0003FalkowaX
1216015w. Ciężkowice0010SiekierczynaX
1216022gm. w. Gromnik0005PolichtyX
1216032gm. w. Lisia Góra0007Nowe ŻukowiceX
1216032gm. w. Lisia Góra0009Stare ŻukowiceX
1216042gm. w. Pleśna0002Dąbrówka SzczepanowskaX
1216042gm. w. Pleśna0004LichwinX
1216042gm. w. Pleśna0005LubinkaX
1216042gm. w. Pleśna0007RychwałdX
1216072gm. w. Rzepiennik Strzyżewski0005Rzepiennik SuchyX
1216072gm. w. Rzepiennik Strzyżewski0006TurzaX
1216082gm. w. Skrzyszów0003Pogórska WolaX
1216145gm. w. Zakliczyn0001BorowaX
1216145gm. w. Zakliczyn0004DzierżaninyX
1216145gm. w. Zakliczyn0009JamnaX
1216145gm. w. Zakliczyn0016Ruda KameralnaX
1216162gm. w. Szerzyny0005ŻurowaX
1218015w. Andrychów0001BrzezinkaX
1218015w. Andrychów0003RoczynyX
1218015w. Andrychów0004RzykiX
1218015w. Andrychów0005SułkowiceX
1218015w. Andrychów0006TarganiceX
1218015w. Andrychów0007ZagórnikX
1218035w. Kalwaria Zebrzydowska0004BugajX
1218042gm. w. Lanckorona0003LanckoronaX
1218042gm. w. Lanckorona0005SkawinkiX
1218052gm. w. Mucharz0001JaszczurowaX
1218052gm. w. Mucharz0002KoziniecX
1218072gm. w. Stryszów0002LeśnicaX
1218072gm. w. Stryszów0003ŁękawicaX
1218072gm. w. Stryszów0004StronieX
1218072gm. w. Stryszów0005StryszówX
1218072gm. w. Stryszów0006ZakrzówX
1218095w. Wadowice0007KaczynaX
1218095w. Wadowice0010PonikiewX
1218095w. Wadowice0013WysokaX
1218095w. Wadowice0015Kaczyna - PankówkaX
1219012gm. w. Biskupice0007SułówX
1219055w. Wieliczka0003ChorągwicaX
1219055w. Wieliczka0007GorzkówX
1219055w. Wieliczka0018MietniówX
1219055w. Wieliczka0022RożnowaX
1203055w. Trzebinia0002CzyżówkaX
1203055w. Trzebinia0004KarniowiceX
1203055w. Trzebinia0005LgotaX
1203055w. Trzebinia0006MyślachowiceX
1203055w. Trzebinia0007MłoszowaX
1203055w. Trzebinia0009PsaryX
1203055w. Trzebinia0010PłokiX
1205035gm. w. Bobowa0002BrzanaX
1205035gm. w. Bobowa0003JankowaX
1205042gm. w. Gorlice0001BielankaX
1205042gm. w. Gorlice0002BystraX
1205042gm. w. Gorlice0006KwiatonowiceX
1205042gm. w. Gorlice0009SzymbarkX
1205052gm. w. Lipinki0001BednarkaX
1205052gm. w. Lipinki0005RozdzieleX
1205062gm. w. Łużna0004SzalowaX
1205062gm. w. Łużna0005Wola ŁużańskaX
1205072gm. w. Moszczenica0002StaszkówkaX
1201072Rzezawa0001BorekX
1201072Rzezawa0003BuczkówX
1201072Rzezawa0004DąbrówkaX
1202035Czchów0002BędzieszynaX
1202035Czchów0005Piaski DrużkówX
1202035Czchów0008WytrzyszczkaX
1202042Dębno0001Biadoliny SzlacheckieX
1202042Dębno0010PerłaX
1203022Babice0004OlszynyX
1203045Libiąż0002ŻarkiX
1203055Trzebinia0001BolęcinX
1203055Trzebinia0003DulowaX
1203055Trzebinia0008Piła KościeleckaX
1204025Dąbrowa Tarnowska0002BrnikX
1204025Dąbrowa Tarnowska0003Gruszów MałyX
1204025Dąbrowa Tarnowska0004Gruszów WielkiX
1204025Dąbrowa Tarnowska0006LipinyX
1204025Dąbrowa Tarnowska0008SmęgorzówX
1204025Dąbrowa Tarnowska0009SutkówX
1204025Dąbrowa Tarnowska0010SzarwarkX
1204052Olesno0007OleśnicaX
1204062Radgoszcz0001RadgoszczX
1204062Radgoszcz0002LuszowiceX
1204062Radgoszcz0004SmykówX
1204062Radgoszcz0005ŻdżaryX
1205042Gorlice0007Ropica PolskaX
1205042Gorlice0008StróżówkaX
1208012gm. w. Charsznica0008PodlesiceX
1208022gm. w. Gołcza0002BukX
1208022gm. w. Gołcza0003ChobędzaX
1208022gm. w. Gołcza0005Czaple MałeX
1208022gm. w. Gołcza0008KamienicaX
1208022gm. w. Gołcza0012MostekX
1208022gm. w. Gołcza0016TrzebieniceX
1208022gm. w. Gołcza0017Ulina MałaX
1208022gm. w. Gołcza0018Ulina WielkaX
1208022gm. w. Gołcza0019WielkanocX
1208022gm. w. Gołcza0021ZawadkaX
1208022gm. w. Gołcza0022ŻarnowicaX
1208042gm. w. Książ Wielki0013ŁazyX
1208055w. Miechów0027Strzeżów PierwszyX
1208055w. Miechów0029WidnicaX
1208062gm. w. Racławice0005Góry MiechowskieX
1209015w. Dobczyce0003BrzezowaX
1209015w. Dobczyce0006KornatkaX
1209035w. Myślenice0002BorzętaX
1209035w. Myślenice0003BysinaX
1209035w. Myślenice0006JasienicaX
1209035w. Myślenice0007JawornikX
1209035w. Myślenice0009ŁękiX
1209035w. Myślenice0012PorębaX
1209035w. Myślenice0013TrzemeśniaX
1209035w. Myślenice0014ZasańX
1209052gm. w. Raciechowice0007KrzesławiceX
1209052gm. w. Raciechowice0011Poznachowice GórneX
1209075w. Sułkowice0002HarbutowiceX
1209075w. Sułkowice0004Rudnik gm. SułkowiceX
1206032gm. w. Iwanowice0009Krasieniec ZakupnyX
1206032gm. w. Iwanowice0016Krasieniec StaryX
1206042gm. w. Jerzmanowice Przeginia0001CzubrowiceX
1206042gm. w. Jerzmanowice Przeginia0002GotkowiceX
1206042gm. w. Jerzmanowice-Przeginia0003JerzmanowiceX
1206042gm. w. Jerzmanowice-Przeginia0004ŁazyX
1206042gm. w. Jerzmanowice-Przeginia0005PrzeginiaX
1206042gm. w. Jerzmanowice-Przeginia0006RacławiceX
1206042gm. w. Jerzmanowice-Przeginia0007SąspówX
1206042gm. w. Jerzmanowice-Przeginia0008SzklaryX
1206065w. Krzeszowice0003CzernaX
1206065w. Krzeszowice0004DębnikX
1206065w. Krzeszowice0008MiękiniaX
1206065w. Krzeszowice0010Nowa GóraX
1206065w. Krzeszowice0011OstrężnicaX
1206065w. Krzeszowice0012PaczółtowiceX
1206065w. Krzeszowice0019ŻaryX
1206105w. Skała0001BarbarkaX
1206105w. Skała0002CianowiceX
1206105w. Skała0003GołyszynX
1206105w. Skała0004MaszyceX
1206105w. Skała0005MinogaX
1206105w. Skała0006Niebyła ŚwinczówX
1206105w. Skała0007Nowa WieśX
1206105w. Skała0008OjcówX
1206105w. Skała0010PrzybysławiceX
1206105w. Skała0011RzeplinX
1206105w. Skała0012Skała-WX
1206105w. Skała0014SmardzowiceX
1206105w. Skała0015SobiesękiX
1206105w. Skała0016StokiX
1206105w. Skała0017SzczodrkowiceX
1210165w. Stary Sącz0002Barcice GórneX
1210165w. Stary Sącz0003GabońX
1210165w. Stary Sącz0006Łazy BiegonickieX
1210165w. Stary Sącz0008Moszczenica NiżnaX
1210165w. Stary Sącz0009Moszczenica WyżnaX
1210165w. Stary Sącz0010MyślecX
1210165w. Stary Sącz0011PopowiceX
1210165w. Stary Sącz0012PrzysietnicaX
1210165w. Stary Sącz0013SkrudzinaX
1210165w. Stary Sącz0014Wola KroguleckaX
1212062gm. w. Trzyciąż0001GlanówX
1212062gm. w. Trzyciąż0002ImbramowiceX
1212062gm. w. Trzyciąż0003JangrotX
1212062gm. w. Trzyciąż0004MałyszyceX
1212062gm. w. Trzyciąż0005MichałówkaX
1212062gm. w. Trzyciąż0006MilonkiX
1212062gm. w. Trzyciąż0007PodchybieX
1212062gm. w. Trzyciąż0008PorąbkaX
1212062gm. w. Trzyciąż0009SuchaX
1212062gm. w. Trzyciąż0011TarnawaX
1212062gm. w. Trzyciąż0012TrzyciążX
1212062gm. w. Trzyciąż0013ZadrożeX
1212062gm. w. Trzyciąż0014ZagórowaX
1212075w. Wolbrom0001Boża WolaX
1212075w. Wolbrom0002BrzozówkaX
1212075w. Wolbrom0003BudzyńX
1212075w. Wolbrom0004DomaniewiceX
1212075w. Wolbrom0005DłużecX
1212075w. Wolbrom0006GołaczewyX
1212075w. Wolbrom0007ChełmX
1212075w. Wolbrom0008ChrząstowiceX
1212075w. Wolbrom0009JeżówkaX
1212075w. Wolbrom0010KaliśX
1212075w. Wolbrom0011Kąpiele WielkieX
1212075w. Wolbrom0012KąpiołkiX
1212075w. Wolbrom0013Lgota WielkaX
1212075w. Wolbrom0014Lgota WolbromskaX
1212075w. Wolbrom0015ŁobzówX
1212075w. Wolbrom0016MiechówkaX
1212075w. Wolbrom0017Podlesice IIX
1212075w. Wolbrom0018Poręba DzierżnaX
1212075w. Wolbrom0019Poręba GórnaX
1212075w. Wolbrom0020StrzegowaX
1212075w. Wolbrom0021Strzegowa KoloniaX
1212075w. Wolbrom0022SulisławiceX
1212075w. Wolbrom0024WierzchowiskoX
1212075w. Wolbrom0025ZabagnieX
1212075w. Wolbrom0026ZałężeX
1212075w. Wolbrom0027ZarzeczeX
1212075w. Wolbrom0028ZasępiecX
1206132gm. w. Sułoszowa0001Sułoszowa IX
1206132gm. w. Sułoszowa0002Sułoszowa IIX
1206132gm. w. Sułoszowa0003Sułoszowa IIIX
1206132gm. w. Sułoszowa0004WielmożaX
1206132gm. w. Sułoszowa0005Wola KalinowskaX
1206145w. Świątniki Górne0004OchojnoX
1206152gm. w. Wielka Wieś0001BębłoX
1206152gm. w. Wielka Wieś0002BędkowiceX
1206152gm. w. Wielka Wieś0003Biały KościółX
1206152gm. w. Wielka Wieś0004CzajowiceX
1206152gm. w. Wielka Wieś0012WierzchowieX
1206162gm. w. Zabierzów0004BolechowiceX
1206162gm. w. Zabierzów0010KobylanyX
1206162gm. w. Zabierzów0023ZelkówX
1205092gm. w. Sękowa0002BodakiX
1205092gm. w. Sękowa0003CzarneX
1205092gm. w. Sękowa0005MałastówX
1205092gm. w. Sękowa0006Męcina MałaX
1205092gm. w. Sękowa0007Męcina WielkaX
1205092gm. w. Sękowa0008NieznajowaX
1205092gm. w. Sękowa0009OwczaryX
1205092gm. w. Sękowa0010RadocynaX
1205092gm. w. Sękowa0011Ropica GórnaX
1205092gm. w. Sękowa0012SękowaX
1205092gm. w. Sękowa0013SiaryX
1205092gm. w. Sękowa0014WapienneX
1205092gm. w. Sękowa0015WołowiecX
1205092Sękowa0001BartneX
1205092Sękowa0004KrzywaX
1207072gm. w. Limanowa0001BałażówkaX
1207072gm. w. Limanowa0003KisielówkaX
1207072gm. w. Limanowa0004KłodneX
1207072gm. w. Limanowa0005KoszaryX
1207072gm. w. Limanowa0007Łososina GórnaX
1207072gm. w. Limanowa0008MakowicaX
1207072gm. w. Limanowa0009MęcinaX
1207072gm. w. Limanowa0010MłynneX
1207072gm. w. Limanowa0012Nowe RybieX
1207072gm. w. Limanowa0014PisarzowaX
1207072gm. w. Limanowa0015RupniówX
1207072gm. w. Limanowa0017SowlinyX
1207072gm. w. Limanowa0019Stare RybieX
1207072gm. w. Limanowa0020Walowa GóraX
1207072Limanowa0002KaninaX
1207072Limanowa0006LipoweX
1207072Limanowa0011MordarkaX
1207072Limanowa0013PasierbiecX
1207072Limanowa0016SiekierczynaX
1207072Limanowa0018Stara WieśX
1207072Limanowa0021WysokieX
1207082gm. w. Łukowica0001JadamwolaX
1207082gm. w. Łukowica0003ŁukowicaX
1207082gm. w. Łukowica0005OwieczkaX
1207082gm. w. Łukowica0008StronieX
1207082gm. w. Łukowica0009ŚwidnikX
1207082Łukowica0002JastrzębieX
1207082Łukowica0004MłyńczyskaX
1207082Łukowica0006PrzyszowaX
1207082Łukowica0007RoztokaX
1207122gm. w. Tymbark0001PiekiełkoX
1207122gm. w. Tymbark0002PodłopieńX
1207122gm. w. Tymbark0003TymbarkX
1207122gm. w. Tymbark0004ZamieścieX
1207122Tymbark0005ZawadkaX
1209052Raciechowice0002CzasławX
1209092gm. w. Wiśniowa0001GlichówX
1209092gm. w. Wiśniowa0002KobielnikX
1209092gm. w. Wiśniowa0003LipnikX
1209092gm. w. Wiśniowa0004Poznachowice DolneX
1209092gm. w. Wiśniowa0006WierzbanowaX
1209092gm. w. Wiśniowa0007WiśniowaX
1209092Wiśniowa0005WęglówkaX
1210042Grybów0002CieniawaX
1210042Grybów0007BinczarowaX
1210052gm. w. Kamionka Wielka0001Królowa PolskaX
1210052gm. w. Kamionka Wielka0002JamnicaX
1210052gm. w. Kamionka Wielka0003Kamionka MałaX
1210052gm. w. Kamionka Wielka0004MszalnicaX
1210052gm. w. Kamionka Wielka0005MystkówX
1210052gm. w. Kamionka Wielka0006Kamionka WielkaX
1210052gm. w. Kamionka Wielka0008Królowa GórnaX
1210052Kamionka Wielka0007BoguszaX
1210092gm. w. Łącko0001CzerniecX
1210092gm. w. Łącko0003Łazy BrzyńskieX
1210092gm. w. Łącko0004ŁąckoX
1210092gm. w. Łącko0005JazowskoX
1210092gm. w. Łącko0008ZagorzynX
1210092gm. w. Łącko0009ZabrzeżX
1210092gm. w. Łącko0011Czarny PotokX
1210092gm. w. Łącko0013MaszkowiceX
1210092gm. w. Łącko0014KadczaX
1210092gm. w. Łącko0015ZarzeczeX
1210092Łącko0002BrzynaX
1210092Łącko0006Wola PiskulinaX
1210092Łącko0007ObidzaX
1210092Łącko0010KiczniaX
1210092Łącko0012SzczereżX
1210092Łącko0016Wola KosnowaX
1210102Łososina Dolna0009Skrzętla-RojówkaX
1210122gm. w. Nawojowa0002FrycowaX
1210122gm. w. Nawojowa0004NawojowaX
1210122gm. w. Nawojowa0005PopardowaX
1210122gm. w. Nawojowa0008Żeleźnikowa WielkaX
1210122Nawojowa0001Bącza KuninaX
1210122Nawojowa0003HomrzyskaX
1210122Nawojowa0006ZłotneX
1210122Nawojowa0007Żeleźnikowa MałaX
1210152gm. w. Rytro0002RytroX
1210152gm. w. Rytro0003Roztoka RyterskaX
1210152gm. w. Rytro0004Sucha StrugaX
1210152Rytro0001Obłazy RyterskieX
1212032Bolesław0001BolesławX
1212032Bolesław0002HutkiX
1212032Bolesław0003KrążekX
1212032Bolesław0006LaskiX
1212032Bolesław0008PodlipieX
1212032Bolesław0010Ujków Nowy KoloniaX
1212032Bolesław0012MiędzygórzeX
1213035Chełmek0002GorzówX
1215032gm. w. Budzów0001BaczynX
1215032gm. w. Budzów0003BudzówX
1215032gm. w. Budzów0004JachówkaX
1215032gm. w. Budzów0005PalczaX
1215032gm. w. Budzów0006ZachełmnaX
1215032Budzów0002BieńkówkaX
1215065w. Maków Podhalański0001BiałkaX
1215065w. Maków Podhalański0002GrzechyniaX
1215065w. Maków Podhalański0003JuszczynX
1215065w. Maków Podhalański0004KojszówkaX
1215065Maków Podhalański0005WieprzecX
1215065Maków Podhalański0006ŻarnówkaX
1216015Ciężkowice0007KipsznaX
1216092Tarnów0003Jodłówka-WałkiX
1216092Tarnów0011Wola RzędzińskaX
1211021Szczawnica0001Biała WodaX
1211021SZczawnica0002Czarna WodaX
1211021Szczawnica0003JaworkiX
1211021Szczawnica0004SzlachtowaX
Województwo mazowieckie
1401015w. BiałobrzegiX
1401022gm. w. PromnaX
1401032gm. w. RadzanówX
1401042gm. w. Stara BłotnicaX
1401052gm. w. StromiecX
1401065w. WyśmierzyceX
1402022gm. w. CiechanówX
1402035w. GlinojeckX
1402062gm. w. OjrzeńX
1402092gm. w. SońskX
1403062gm. w. ŁaskarzewX
1403072gm. w. MaciejowiceX
1403092gm. w. ParysówX
1403105w. PilawaX
1403112gm. w. SobolewX
1403122gm. w. TrojanówX
1403132gm. w. WilgaX
1403145w. ŻelechówX
1404022gm. w. GostyninX
1404052gm. w. Szczawin KościelnyX
1405062gm. w. Żabia WolaX
1406085w. Nowe Miasto nad PilicąX
1406092gm. w. PniewyX
1407012gm. w. Garbatka-LetniskoX
1407022gm. w. GłowaczówX
1407032gm. w. GniewoszówX
1407042gm. w. Grabów nad PilicąX
1407055w. KozieniceX
1407062gm. w. MagnuszewX
1409012gm. w. ChotczaX
1409022gm. w. CiepielówX
1410012gm. w. HuszlewX
1410032gm. w. OlszankaX
1410052gm. w. SarnakiX
1411022gm. w. CzerwonkaX
1411042gm. w. KrasnosielcX
1411052gm. w. MłynarzeX
1411062gm. w. Płoniawy-BramuraX
1411075w. RóżanX
1411082gm. w. RzewnieX
1411092gm. w. SypniewoX
1411102gm. w. SzelkówX
1412062gm. w. DobreX
1412075w. HalinówX
1412082gm. w. JakubówX
1412095w. KałuszynX
1412102gm. w. LatowiczX
1412122gm. w. MrozyX
1412142gm. w. StanisławówX
1413022gm. w. DzierzgowoX
1413032gm. w. Lipowiec KościelnyX
1413042gm. w. RadzanówX
1413052gm. w. StrzegowoX
1413062gm. w. StupskX
1413072gm. w. SzreńskX
1413082gm. w. SzydłowoX
1413092gm. w. Wieczfnia KościelnaX
1413102gm. w. WiśniewoX
1414022gm. w. CzosnówX
1414032gm. w. LeoncinX
1414045w. NasielskX
1414065w. ZakroczymX
1415012gm. w. BaranowoX
1415022gm. w. CzarniaX
1415032gm. w. CzerwinX
1415042gm. w. GoworowoX
1415052gm. w. KadzidłoX
1415062gm. w. LelisX
1415072gm. w. ŁyseX
1415085w. MyszyniecX
1415092gm. w. Olszewo-BorkiX
1415102gm. w. RzekuńX
1415112gm. w. TroszynX
1416032gm. w. Boguty-PiankiX
1416045w. BrokX
1416052gm. w. Małkinia GórnaX
1416062gm. w. NurX
1416072gm. w. Ostrów MazowieckaX
1416082gm. w. Stary LubotyńX
1416092gm. w. Szulborze WielkieX
1416102gm. w. WąsewoX
1416112gm. w. Zaręby KościelneX
1417062gm. w. OsieckX
1419032gm. w. Brudzeń DużyX
1419065w. GąbinX
1419072gm. w. ŁąckX
1419092gm. w. Nowy DuninówX
1419112gm. w. SłubiceX
1420032gm. w. BaboszewoX
1420052gm. w. DzierzążniaX
1420062gm. w. JoniecX
1420082gm. w. Nowe MiastoX
1420092gm. w. PłońskX
1420102gm. w. RaciążX
1420112gm. w. SochocinX
1422025w. ChorzeleX
1422042gm. w. JednorożecX
1422052gm. w. KrasneX
1422062gm. w. Krzynowłoga MałaX
1422072gm. w. PrzasnyszX
1423012gm. w. BorkowiceX
1423022gm. w. GielniówX
1423032gm. w. KlwówX
1423042gm. w. OdrzywółX
1423052gm. w. PotworówX
1423065w. PrzysuchaX
1423072gm. w. RusinówX
1423082gm. w. WieniawaX
1424012gm. w. GzyX
1424022gm. w. ObryteX
1424032gm. w. PokrzywnicaX
1424052gm. w. ŚwierczeX
1424062gm. w. WinnicaX
1424072gm. w. ZatoryX
1425035w. IłżaX
1425082gm. w. PionkiX
1425092gm. w. PrzytykX
1426012gm. w. DomaniceX
1426022gm. w. KorczewX
1426032gm. w. KotuńX
1426055w. MordyX
1426062gm. w. PaprotniaX
1426072gm. w. PrzesmykiX
1426092gm. w. SkórzecX
1426102gm. w. SuchożebryX
1426112gm. w. WiśniewX
1426122gm. w. WodynieX
1426132gm. w. Zbuczyn PoduchownyX
1427022gm. w. GozdowoX
1427032gm. w. MochowoX
1427042gm. w. RościszewoX
1427052gm. w. SierpcX
1427062gm. w. SzczutowoX
1427072gm. w. ZawidzX
1428022gm. w. BrochówX
1428042gm. w. MłodzieszynX
1429022gm. w. BielanyX
1429032gm. w. CeranówX
1429042gm. w. Jabłonna LackaX
1429055w. Kosów LackiX
1429062gm. w. RepkiX
1429072gm. w. SabnieX
1429092gm. w. SterdyńX
1430012gm. w. ChlewiskaX
1430022gm. w. JastrząbX
1430032gm. w. MirówX
1430055w. SzydłowiecX
1432032gm. w. KampinosX
1433022gm. w. GrębkówX
1433032gm. w. KorytnicaX
1433055w. ŁochówX
1433062gm. w. MiedznaX
1433072gm. w. SadowneX
1433082gm. w. StoczekX
1433092gm. w. WierzbnoX
1434052gm. w. DąbrówkaX
1434062gm. w. JadówX
1434082gm. w. PoświętneX
1434102gm. w. StrachówkaX
1435012gm. w. BrańszczykX
1435022gm. w. DługosiodłoX
1435032gm. w. RząśnikX
1435042gm. w. SomiankaX
1435055w. WyszkówX
1435062gm. w. ZabrodzieX
1436012gm. w. KazanówX
1436022gm. w. PolicznaX
1436032gm. w. PrzyłękX
1436055w. ZwoleńX
1437015w. BieżuńX
1437022gm. w. Kuczbork-OsadaX
1437032gm. w. LubowidzX
1437042gm. w. LutocinX
1437052gm. w. Siemiątkowo KoziebrodzkX
1437065w. ŻurominX
1438025w. MszczonówX
1438032gm. w. Puszcza MariańskaX
1438042gm. w. RadziejowiceX
1402082gm. w. Regimin0002Jarluty DużeX
1402082gm. w. Regimin0003Jarluty MałeX
1402082gm. w. Regimin0017Pniewo WielkieX
1404042gm. w. Sanniki0002BarcikX
1404042gm. w. Sanniki0011MocarzewoX
1404042gm. w. Sanniki0018WólkaX
1406075w. Mogielnica0025MiechowiceX
1406075w. Mogielnica0033StrykówX
1406075w. Mogielnica0036TomczyceX
1406075w. Mogielnica0037Ulaski GostomskieX
1409035w. Lipsko0002BorowoX
1409035w. Lipsko0007GołębiówX
1409035w. Lipsko0010HutaX
1409035w. Lipsko0011JakubówkaX
1409035w. Lipsko0018LeszczynyX
1409035w. Lipsko0024MaziarzeX
1409035w. Lipsko0026PorębaX
1409035w. Lipsko0028SzymanówX
1409035w. Lipsko0036Wólka KrępskaX
1410042gm. w. Platerów0013MężeninX
1410042gm. w. Platerów0014Mężenin - KoloniaX
1410042gm. w. Platerów0023ZaborzeX
1412052gm. w. Dębe Wielkie0002BykowiznaX
1412052gm. w. Dębe Wielkie0004CezarówX
1412052gm. w. Dębe Wielkie0007Choszczówka StojeckaX
1412052gm. w. Dębe Wielkie0009CięciwaX
1412052gm. w. Dębe Wielkie0013GórkiX
1412052gm. w. Dębe Wielkie0015Kąty GoździejewskieX
1412052gm. w. Dębe Wielkie0018Ostrów KaniaX
1412052gm. w. Dębe W