Art. 3. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1105 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2023 r.
Art.  3. 
1. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi opracowuje:
1)
projekt krajowego planu strategicznego, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia nr 1698/2005,
2)
projekt programu

- po zasięgnięciu opinii samorządów województw oraz partnerów gospodarczych i społecznych, o których mowa w rozporządzeniu nr 1698/2005.

2. 
Rada Ministrów, w drodze uchwały:
1)
przyjmuje krajowy plan strategiczny;
2)
zatwierdza projekt programu.
3. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi:
1)
przekazuje Komisji Europejskiej:
a)
przyjęty przez Radę Ministrów krajowy plan strategiczny,
b)
zatwierdzony przez Radę Ministrów projekt programu;
2)
współpracuje z Komisją Europejską w zakresie oceny przekazanego jej projektu programu oraz przeglądu tego programu zgodnie z rozporządzeniem nr 1698/2005.
4. 
Po zatwierdzeniu programu przez Komisję Europejską minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza program, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
5. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi opracowuje projekt zmiany programu po zasięgnięciu opinii komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 77 rozporządzenia nr 1698/2005. Do zmiany programu przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.