Zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Monitor Polski

M.P.2010.47.651

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2010 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje:
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 94, poz. 1035), zmienionym obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 72, poz. 913) oraz obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 19, poz. 193), w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 5.3.1. Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego:
a)
w działaniu "Ułatwianie startu młodym rolnikom":

– część "Forma i wysokość pomocy finansowej" otrzymuje brzmienie:

"Forma i wysokość pomocy finansowej

Jednorazowa premia w wysokości 75.000 zł (19.212 euro). Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny.

Kwota premii nie przekracza równowartości 70.000 euro, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).",

– część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba młodych rolników, którym udzielono pomocy24 117
Całkowita wartość inwestycji (euro)315.000.000
RezultatWzrost wartości dodanej brutto we wspartych gospodarstwach119 % wartości bazowej
OddziaływanieWzrost gospodarczyWzrost o 50,1 % (w tym z PROW 0,41 %)
Wydajność pracyWzrost o 47,8 % (w tym z PROW 0,49 %) Wartość docelowa: 22.270 euro/osobę"
b)
w działaniu "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa":

– w części "Forma i wysokość pomocy" w schemacie II pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), w szczególności w zakresie:

a) niepowodowania pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt na obszarach Natura 2000,

b) uzyskiwania decyzji właściwego organu dotyczącej warunków prowadzenia robót na terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych, w tym na obszarach Natura 2000, rezerwatów przyrody itp.",

– w części "Poziom wsparcia" dodaje się akapit w brzmieniu:

"W przypadku operacji z zakresu retencji wodnej, realizowanych z udziałem środków przyznanych po przeglądzie WPR (Health Check), wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi z budżetu państwa.",

– część "Postanowienia przejściowe" otrzymuje brzmienie:

"Postanowienia przejściowe

Pomoc może być przyznana na realizację projektów w zakresie zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zgłoszonych i zatwierdzonych do realizacji w ramach działania 2.2. "Scalanie gruntów" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Szacowana wysokość zobowiązań z okresu 2004-2006 wynosi 5 mln euro.";

2)
w pkt 5.3.3. Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w działaniu "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej":
a)
w części "Definicja beneficjenta" akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"W przypadku inwestycji związanych z Internetem szerokopasmowym beneficjentem może być gmina lub związek międzygminny.",

b)
w części "Poziom pomocy" w akapicie drugim pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych operacji w zakresie budowy infrastruktury Internetu szerokopasmowego oraz projektów realizowanych w ramach Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej z zakresu energii odnawialnej dotyczy operacji realizowanych z udziałem środków przyznanych po przeglądzie WPR (Health Check)".

______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490.