Art. 5. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów... - Dz.U.2022.387 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.387 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  5. 
1. 
Program jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje następujące działania:
1)
szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie;
2)
ułatwianie startu młodym rolnikom;
3)
renty strukturalne;
4)
modernizacja gospodarstw rolnych;
5)
zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;
6)
poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez:
a)
scalanie gruntów,
b)
gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;
7)
uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności;
8)
działania informacyjne i promocyjne;
9)
wspieranie gospodarstw rolnych niskotowarowych w fazie restrukturyzacji;
10)
grupy producentów rolnych;
11)
korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów;
12)
wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
13)
płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;
14)
program rolnośrodowiskowy;
15)
zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne;
16)
odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych;
16a)
przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych;
17)
różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
18)
tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
19)
podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;
20)
odnowa i rozwój wsi;
21)
wdrażanie lokalnych strategii rozwoju;
22)
wdrażanie projektów współpracy;
23)
funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizację.
2. 
Program, oprócz działań wymienionych w ust. 1, obejmuje również pomoc techniczną.