Monitor Polski

M.P.2015.409

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173 oraz z 2015 r. poz. 349) ogłasza się, co następuje:
§  1. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. Nr 94, poz. 1035), zmienionym obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. Nr 72, poz. 913), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. Nr 19, poz. 193), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. Nr 47, poz. 651), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. Nr 69, poz. 861), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. Nr 19, poz. 201), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. Nr 65, poz. 654), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. Nr 96, poz. 971), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 113), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 678), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 896), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. z 2014 r. poz. 23), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 237), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 372), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 877) oraz obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. poz. 268) wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3 "Wymagane informacje w odniesieniu do osi i środków":

a) w pkt 5.3.1 "Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego":

- w działaniu "Ułatwianie startu młodym rolnikom":

- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 664 746 667 euro

Wydatki publiczne: 664 746 667 euro",

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba młodych rolników, którym udzielono pomocy34 425
Całkowita wartość inwestycji (euro)498 560 000
RezultatWzrost wartości dodanej brutto we wspartych gospodarstwach (euro)1 192 847 430

",

- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
RezultatWielkość gospodarstw młodych rolników po realizacji biznesplanu (wskaźnik pomocniczy do wyliczenia średniej gospodarstw MR w stosunku do średniej w województwie623 040 w skali kraju

",

- w działaniu "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów":

- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

"Koszt całkowity: 43 150 000 euro

Wydatki publiczne: 34 520 000 euro",

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba posiadaczy lasów, którym udzielono pomocy120
Liczba producentów rolnych, którym udzielono pomocy44 000
RezultatWzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwach, którym udzielono pomocy2 679 500 000

",

- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
RezultatLiczba wykonanych usług205 000

",

- w działaniu "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej":

- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 3 588 800 000 euro

Wydatki publiczne: 897 200 000 euro",

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc1 220
Całkowita wartość inwestycji (EUR)2 579 450 000
RezultatLiczba przedsiębiorstw, które wprowadziły nowe produkty lub techniki245
Wzrost wartości dodanej brutto w przedsiębiorstwach, którym udzielono pomocy (EUR)2 663 680 000

",

- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba projektów2 850
RezultatWzrost rentowności sprzedaży we wspieranych przedsiębiorstwach130% wartości bazowej
Liczba projektów dotyczących nowych produktów lub technik570

",

- w działaniu "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa":

- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 540 712 063 euro

Wydatki publiczne: 540 712 063 euro",

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba projektów

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

Schemat I: 347

Schemat II: 760

(Schemat II: 43)

Liczba projektów finansowanych w ramach zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-2006Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.2. "Scalanie gruntów" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006": 5

Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.5.

"Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006": 0

Całkowita wartość inwestycji (EUR) (w tym w ramach "nowych wyzwań")Schemat I: 124 430 952

Schemat II: 416 281 111

(20 281 111)

Całkowita wartość inwestycji (EUR) w ramach zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-2006Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.2. "Scalanie gruntów" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006": 5 000 000

Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach działania 2.5. "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006": 0

RezultatWzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwach, którym udzielono pomocy (euro)Schemat I: 83 357 700

Schemat II: 22 780 000

",

- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktŚrednia liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowymSchemat I: 70
RezultatŁączna powierzchnia gruntów objętych postępowaniami scaleniowymiSchemat I: 208 tys. ha
Średnia powierzchnia gospodarstwa podlegającego scaleniuSchemat I: 8 ha
Średnia liczba działek ewidencyjnych w gospodarstwie po scaleniuSchemat I: 5
Wskaźnik zmniejszenia liczby działek w gospodarstwie po scaleniuSchemat I: 0,5
Gęstość sieci dróg (km/100 ha) na obiektach scaleniowychSchemat I: 4 km/100 ha
Powierzchnia użytków rolnych, na których nastąpiła regulacja stosunków wodnych (melioracje wodne szczegółowe)

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

Schemat II: 57 250 ha

(3 240 ha)

Powierzchnia użytków rolnych, na których nastąpiła poprawa ochrony przeciwpowodziowej

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

Schemat II: 47 730 ha

(2 700 ha)

Retencja wody

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

Schemat II: 143 152 500 m3

(8 110 000 m3)

Efekty rzeczowe inwestycji (melioracje wodne podstawowe)Schemat II: brak wartości docelowych

",

- w działaniu "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności":

- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 12 460 000 euro

Wydatki publiczne: 12 460 000 euro",

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba wspieranych gospodarstw objętych systemami jakości9 835
RezultatWartość produkcji rolnej z uznanym symbolem jakości lub normą327 550 000

",

- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba projektów11 800
RezultatProcentowy wzrost poziomu produkcji produktów uczestniczących w systemie jakości100%70

",

b) w pkt 5.3.2 "Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich":

- w działaniu "Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)":

- w części "Założenia metodologiczne dla kalkulacji płatności rolnośrodowiskowych w ramach programu rolnośrodowiskowego" tabela "Planowane liczebności lokalnych ras zwierząt gospodarskich w programie rolnośrodowiskowym na lata 2007-2013 oraz projekcja finansowa kosztów realizacji" otrzymuje brzmienie:

"Planowane liczebności lokalnych ras zwierząt gospodarskich w programie rolnośrodowiskowym na lata 2007-2013 oraz projekcja finansowa kosztów realizacji

Gatunek / Rasa / OdmianaWielkość populacji krajowejCałkowity budżet na lata 2007-2013
200579201380
OGÓŁEM11 23292 250242 844 800
Bydło81011 95055 150 500
Bydło polskie czerwone7354 50021 140 000
Bydło białogrzbiete754501 850 500
Bydło polskie czerwono-białe-*4 00019 185 000
Bydło polskie czarno-białe-3 00012 975 000
Konie1 31813 00081 825 000
Koniki polskie2612 00011 325 000
Konie huculskie5062 50015 750 000
Konie małopolskie3492 00012 645 000
Konie śląskie2021 5009 255 000
Konie wielkopolskie-1 0006 450 000
Konie sokólskie-2 00013 200 000
Konie sztumskie-2 00013 200 000
Owce8 00460 80089 823 800
Owce rasy wrzosówka1 8339 00014 506 000
Owce rasy świniarka2281 5002 166 000
Owce rasy olkuska1791 5002 093 900
Polskie owce górskie odmiany barwnej1421 5002 125 000
Owce rasy merynos barwny84600841 500
Owce uhruskie2287 00011 338 000
Owce wielkopolskie1 3768 00011 265 000
Owce żelaźnieńskie1221 6001 595 000
Owce korideil1921 6002 167 400
Owce kamienieckie6224 0005 530 000
Owce pomorskie2 9988 50014 293 000
Cakiel podhalański-8 00010 935 000
Merynos polski w starym typie-8 00010 968 000
Trzoda chlewna1 1006 50016 045 500
Puławska5001 5004 816 500
Złotnicka biała3502 5005 358 000
Złotnicka pstra2502 5005 871 000

",

- odnośnik nr 79 otrzymuje brzmienie:

"79 Wielkość populacji objęta Programem Ochrony Zasobów Genetycznych",

c) w pkt 5.3.3 "Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej":

- w działaniu "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej":

- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 1 744 133 148 euro

Wydatki publiczne: 1 744 133 148 euro",

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba projektów

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

23 115

(Infrastruktura szerokopasmowego Internetu 4)

(Energia odnawialna 114)

Całkowita wartość inwestycji (euro)

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

2 618 053 696

(Infrastruktura szerokopasmowego Internetu 1 349 791)

(Energia odnawialna 22 750 000)

RezultatLudność zamieszkująca obszary wiejskie korzystająca z udoskonalonych usług9 034 430

",

- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba beneficjentów

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

7 950

(Infrastruktura szerokopasmowego Internetu 4)

(Energia odnawialna 114)

Liczba nowych targowisk81
Liczba zmodernizowanych targowisk204
RezultatWzrost liczby osób zamieszkującej obszary wiejskie z dostępem do lepszych usług53%
Liczba kilometrów wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w wyniku realizacji programu30 665
Ilość odpadów komunalnych objętych systemami stworzonymi w wyniku realizacji projektów w ramach programu120% wartości bazowej
Moc wytwarzana przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii dzięki wsparciu w ramach programu (MW)380
Liczba mieszkańców obszarów wiejskich uzyskujących potencjalny dostęp do sieci szerokopasmowego Internetu

(w tym w ramach "nowych wyzwań")

27 000

(27 000)

Liczba sprzedających w nowo wybudowanych lub wyremontowanych targowiskach (osobodni/rok)1 040 460

",

- w działaniu "Odnowa i rozwój wsi":

- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 587 875 342 euro

Wydatki publiczne: 587 875 342 euro",

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba beneficjentów10 030
Całkowita wartość inwestycji (EUR)719 287 600
RezultatLudność zamieszkująca obszary wiejskie odnosząca korzyści ze zrealizowanych projektów11 925 500

",

- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba projektów20 820
Liczba odnowionych obiektów17 700
Liczba miejscowości, w których zrewitalizowana została przestrzeń publiczna5 020

",

d) w pkt 5.3.4 "Oś 4 LEADER":

- w działaniu "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju":

- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 1 032 193 629 euro

Wydatki publiczne: 625 700 000 euro",

- w części "Wskaźniki i ich wartości docelowe dotyczące "Małych projektów"":

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania dotyczące "Małych projektów"" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania dotyczące "Małych projektów"

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba LGD294
Całkowita powierzchnia obszaru objętego działalnością LGD149 770 km2
Liczba projektów22 200
RezultatCałkowita wartość inwestycji (EUR)52 155 600
Liczba uczestników szkoleń, którzy zakończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym10 390
Liczba zbudowanych/ odbudowanych obiektów3 140

",

- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania dotyczące "Małych projektów"" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe wspólnych wskaźników monitorowania dotyczące "Małych projektów"

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktCałkowita liczba ludności żyjącej na obszarach objętych działalnością LGD9 800 000
Liczba beneficjentów11 070

",

- część "Wskaźniki i ich wartości docelowe dotyczące działań Osi 3 realizowanych przez Leadera" otrzymuje brzmienie:

"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba beneficjentów7 640
Całkowita wartość inwestycji (EUR)314 776 000
RezultatLiczba utworzonych miejsc pracy brutto8 340

Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba projektów8 340
Liczba LGD zaangażowanych w realizację działania294
Całkowita powierzchnia obszaru objętego działalnością LGD zaangażowanych w realizację działania149 770 km2
Całkowita liczba ludności żyjącej na obszarach objętych działalnością LGD zaangażowanych w realizację działania9 800 000
RezultatWzrost liczby gospodarstw rolników prowadzących działalność nierolniczą7 640

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba wspieranych mikroprzedsiębiorstw3 570
RezultatLiczba utworzonych miejsc pracy brutto3 740

Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba projektów3 740
Liczba LGD zaangażowanych w realizację działania294
Całkowita powierzchnia obszaru objętego działalnością LGD zaangażowanych w realizację działania149 770 km2
Całkowita liczba ludności żyjącej na obszarach objętych działalnością LGD zaangażowanych w realizację działania9 800 000
Całkowita wartość inwestycji (EUR)314 776 000

Odnowa i rozwój wsi

Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba beneficjentów3 680
Całkowita wartość inwestycji (EUR)263 208 400

Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba projektów7 620
Liczba LGD zaangażowanych w realizację działania294
Całkowita powierzchnia obszaru objętego działalnością LGD zaangażowanych w realizację działania149 770 km2
Całkowita liczba ludności żyjącej na obszarach objętych działalnością LGD zaangażowanych w realizację działania9 800 000
RezultatLiczba odnowionych obiektów6 480
Liczba miejscowości, gdzie rewitalizowana została przestrzeń publiczna1 830

",

- w działaniu "Wdrażanie projektów współpracy":

- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 12 700 000 euro

Wydatki publiczne: 12 700 000 euro",

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba projektów, w tym:170
- liczba międzynarodowych projektów,13
- liczba projektów poprzedzonych przygotowaniem85
Liczba LGD255
Całkowita wartość inwestycji (EUR)425 000
RezultatLiczba zbudowanych/odbudowanych obiektów9

",

- w działaniu "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja":

- część "Finansowanie" otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie

Koszt całkowity: 129 800 000 euro

Wydatki publiczne: 129 800 000 euro",

- część "Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania" otrzymuje brzmienie:

"Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba przedsięwzięć9 510
Liczba uczestników przedsięwzięć przeprowadzonych przez LGD852 600
Liczba podmiotów, którym LGD udzieliła wsparcia doradczego34 010
RezultatLiczba uczestników szkoleń, którzy zakończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym6 960
Liczba podmiotów, którym LGD udzieliła wsparcia doradczego i które złożyły wnioski o przyznanie pomocy17 050
Liczba podmiotów, którym LGD udzieliła wsparcia doradczego i które otrzymały pomoc5 980

",

- część "Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe" otrzymuje brzmienie:

"Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe

Typ wskaźnikaWskaźnikWartość docelowa 2007-2013
ProduktLiczba LGD294

";

2) w rozdziale 6:

a) podrozdział 6.2 "Plan finansowy w podziale na osie (w euro na cały okres)" otrzymuje brzmienie:

"6.2. Plan finansowy w podziale na osie (w euro na cały okres)

Wkład publiczny
Ogółem wkład publicznyStawka wkładu EFRROW (%)Kwota EFRROW
Oś 17 866 582 952,0075,00%5 899 937 213,00
Oś 25 017 001 520,0080,00%4 013 601 216,00
Oś 33 335 986 302,0075,00%2 501 989 727,00
Oś 4768 200 000,0080,00%614 560 000,00
Pomoc techniczna266 600 000,0075,00%199 950 000,00
Razem17 254 370 774,0076,68%13 230 038 156,00

Tabela finansowa w podziale na osie, dodatkowe środki, o których mowa w art. 69 ust. 5a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 - regiony konwergencji

Ogółem wkład publiczny (EUR)Stawka wkładu EFRROW

(%)

Kwota EFRROW (EUR)
Oś 193 615 000,0090,00%84 253 500,00
Oś 268 854 767,0090,00%61 969 291,00
Oś 325 185 788,0090,00%22 667 209,00
Oś 4000
Razem187 655 555,0090,00%168 890 000,00

",

b) podrozdział 6.3 "Orientacyjny budżet związany z operacjami, o których mowa w art. 16a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (art. 16a ust. 3b do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5a) rozporządzenia nr 1698/2005" otrzymuje brzmienie:

"6.3. Orientacyjny budżet związany z operacjami, o których mowa w art. 16a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (art. 16a ust. 3b do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005)

Oś/środekNazwa działaniaWkład EFRROW na lata 2009-2013
Oś 1: Środek 121Modernizacja gospodarstw wiejskich66 000 500,00
Oś 1: Środek 125Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa18 253 000,00
Łącznie oś 184 253 500,00
Oś 2: Środek 214Program rolnośrodowiskowy61 969 291,00
Łącznie oś 261 969 291,00
Oś 3: Środek 321Operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/20052 192 209,00
Operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1698/200520 475 000,00
Łącznie oś 322 667 209,00
Program łącznie168 890 000,00
Ogółem w ramach osi 1, 2, 3 i 4 operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. a-f rozporządzenia nr 1698/2005166 697 791,00
Ogółem w ramach osi 3 i 4 operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/20052 192 209,00

";

3) rozdział 7 "INDYKATYWNY PODZIAŁ NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (W EURO NA CAŁY OKRES)" otrzymuje brzmienie:

"7. INDYKATYWNY PODZIAŁ NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (W EURO NA CAŁY OKRES)

Kod

działania

Nazwa działania/oś 1Wydatki publiczneWydatki prywatne*Koszt całkowity
111Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie30 000 000030 000 000
112Ułatwianie startu młodym rolnikom664 746 6670664 746 667
113Renty strukturalne2 389 600 00002 389 600 000
114Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów34 520 0008 630 00043 150 000
121Modernizacja gospodarstw rolnych2 474 199 2223 711 298 8336 185 498 055
123Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej897 200 0002 691 600 0003 588 800 000
125Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa540 712 0630540 712 063
126Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych194 500 00021 611 111216 111 111
132Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności12 460 000012 460 000
133Działania informacyjne i promocyjne6 000 0002 571 4298 571 429
141Zobowiązania z okresu 2004-2006 dla działania "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych"533 760 0000533 760 000
142Grupy producentów rolnych182 500 0000182 500 000
RAZEM Oś 17 960 197 9526 435 711 37314 395 909 325
Kod

działania

Nazwa działania/oś 2Wydatki publiczneWydatki prywatneKoszt całkowity
211, 212Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)2 418 750 00002 418 750 000
214Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe)2 302 604 76702 302 604 767
221, 223Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne234 501 5200234 501 520
226Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych130 000 0000130 000 000
RAZEM Oś 25 085 856 28705 085 856 287
Kod

działania

Nazwa działania/oś 3Wydatki publiczneWydatki prywatne*Koszt całkowity
311Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej345 580 000345 580 000691 160 000
312Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw683 583 600683 583 6001 367 167 200
321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej1 744 133 14801 744 133 148
322, 323, 313Odnowa i rozwój wsi587 875 3420587 875 342
RAZEM Oś 33 361 172 0901 029 163 6004 390 335 690
Kod

działania

Nazwa działania/oś 4Wydatki publiczneWydatki prywatne*Koszt całkowity
4.1/413Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju625 700 000406 493 6291 032 193 629
4.21Wdrażanie projektów współpracy12 700 000012 700 000
4.31Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja129 800 0000129 800 000
RAZEM tylko Oś 4768 200 000406 493 6291 174 693 629
RAZEM Oś 1, 2, 3, 417 175 426 3297 871 368 60225 046 794 931
Kod

działania

Nazwa działaniaWydatki publiczneWydatki prywatneKoszt całkowity
-Pomoc Techniczna266 600 0000266 600 000
RAZEM PROW 2007-201317 442 026 3297 871 368 60225 313 394 931

* Przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności; zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych.".

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).