Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. - M.P.1981.9.76 - OpenLEX

Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

Monitor Polski

M.P.1981.9.76

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 marca 1981 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) i § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 8, poz. 47, z 1975 r. Nr 20, poz. 109 i z 1981 r. Nr 6, poz. 27) zarządza się, co następuje:
1.
Fundusz prewencyjny Państwowego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), utworzony na podstawie art. 22 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91), jest przeznaczony na finansowanie bądź udział w finansowaniu działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu szkód i ograniczenie ich rozmiarów, w szczególności na budowę urządzeń zapobiegawczych i inne przedsięwzięcia, które mają na celu wzmożenie ochrony osób lub mienia przed szkodami i które wiążą się z wykorzystaniem inicjatywy społecznej (czyny społeczne), oraz na powszechne akcje szkoleniowe i propagandowe w zakresie zapobiegania szkodom lub zmniejszenia ich rozmiarów.
2.
Środki funduszu prewencyjnego mogą być wydatkowane tylko na realizację tych zadań prewencyjnych, na które zostały przyznane.
Działalność zapobiegawczą, finansowaną z funduszu prewencyjnego, prowadzą:
1)
Centrala, oddziały wojewódzkie i inspektoraty PZU, zwane dalej "jednostkami organizacyjnymi PZU", wykonujące zadania prewencyjne bezpośrednio oraz działające jako dysponent główny funduszu prewencyjnego w zakresie zadań wykonywanych przez dysponentów bezpośrednich,
2)
dysponenci bezpośredni:
a)
ministerstwa, urzędy centralne i podległe ministrom zjednoczenia, przedsiębiorstwa oraz jednostki i zakłady budżetowe,
b)
urzędy wojewódzkie i urzędy miast stopnia wojewódzkiego oraz podporządkowane radom narodowym stopnia wojewódzkiego zjednoczenia, przedsiębiorstwa, jednostki i zakłady budżetowe,
c)
urzędy miejskie, urzędy miast i gmin oraz urzędy gmin, a także podporządkowane radom narodowym stopnia podstawowego przedsiębiorstwa, jednostki i zakłady budżetowe.
1.
Dysponenci bezpośredni, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c), zgłaszają projekty planów w zakresie działalności zapobiegawczej właściwym inspektoratom PZU. Projekty te inspektoraty PZU przekazują do oddziałów wojewódzkich PZU wraz z własnymi wnioskami co do potrzeb w zakresie działalności zapobiegawczej.
2.
Dysponenci bezpośredni, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b), zgłaszają projekty planów w zakresie działalności zapobiegawczej do oddziałów wojewódzkich PZU. Oddziały wojewódzkie PZU na podstawie projektów planów i wniosków otrzymanych z inspektoratów PZU (ust. 1), projektów planów zgłoszonych przez dysponentów bezpośrednich, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b), oraz własnych potrzeb w zakresie działalności zapobiegawczej opracowują projekty planów wojewódzkich i przekazują je do Centrali PZU.
3.
Dysponenci bezpośredni, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a), przekazują projekty planów w zakresie działalności zapobiegawczej do Centrali PZU.
4.
Centrala PZU na podstawie projektów planów wojewódzkich i projektów planów, o których mowa w ust. 3, opracowuje roczny projekt planu działalności zapobiegawczej, uwzględniając przy tym:
1)
analizy statystyczno-ubezpieczeniowe dotyczące rodzajów i częstotliwości szkód,
2)
możliwości wykonawcze dysponentów bezpośrednich,
3)
wysokość środków finansowych z funduszu prewencyjnego, przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań,
4)
własne potrzeby w zakresie działalności zapobiegawczej.
1.
Centrala PZU w terminie do dnia 20 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy, zawiadamia oddziały wojewódzkie PZU, ministerstwa i urzędy centralne oraz podległe im jednostki i zakłady budżetowe oraz zjednoczenia podległe ministrom o wysokości przyznanych środków finansowych.
2.
Oddziały wojewódzkie PZU dzielą przyznane środki funduszu prewencyjnego w porozumieniu z urzędami wojewódzkimi i urzędami miast stopnia wojewódzkiego między inspektoraty PZU oraz dysponentów bezpośrednich, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b).
3.
Inspektoraty PZU w porozumieniu z urzędami miejskimi, urzędami miast i gmin oraz urzędami gmin dzielą środki funduszu prewencyjnego między dysponentów bezpośrednich, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c).
4.
Zjednoczenia podległe ministrom oraz zjednoczenia podporządkowane radom narodowym stopnia wojewódzkiego dzielą środki funduszu prewencyjnego pomiędzy zgrupowane przedsiębiorstwa w zależności od potrzeb i ze wskazaniem zadań prewencyjnych, zawiadamiając o tym podziale właściwe jednostki organizacyjne PZU.
5.
Podział środków funduszu prewencyjnego powinien być dokonany do dnia 15 stycznia roku, którego plan dotyczy.
6.
Jednostki organizacyjne PZU oraz dysponenci bezpośredni (§ 2 pkt 2) opracowują roczne plany realizacji zadań prewencyjnych stosownie do przyznanych na ten cel środków funduszu i podziału rzeczowego zadań.
1.
Dysponenci bezpośredni funduszu prewencyjnego, będący jednostkami i zakładami budżetowymi, stosują w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, a ponadto klasyfikację tytułów ustaloną w załączniku do zarządzenia.
2.
Dysponenci bezpośredni będący przedsiębiorstwami stosują ewidencję szczegółową ustaloną dla funduszy specjalnych.
1.
Środki funduszu prewencyjnego przekazują:
1)
Centrala PZU - dysponentom bezpośrednim, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a), z wyjątkiem przedsiębiorstw,
2)
terenowe jednostki organizacyjne PZU - dysponentom bezpośrednim, o których mowa w § 2 pkt 2 lit, b) i c),
3)
zjednoczenia - zgrupowanym w nich przedsiębiorstwom.
2.
Przekazanie środków funduszu prewencyjnego następuje w terminach wynikających z aktualnych potrzeb i przebiegu realizacji zadań.
Środki funduszu prewencyjnego gromadzą:
1)
PZU - na odrębnym rachunku bankowym,
2)
dysponenci bezpośredni:
a)
będący jednostkami budżetowymi - na odpowiednim rachunku środków funduszy specjalnych (jako środki specjalne typu 02 "Scentralizowane akcje gospodarcze"),
b)
będący jednostkami na rozrachunku gospodarczym - na odpowiednim rachunku środków funduszy specjalnych,
c)
będący zakładami budżetowymi - na rachunku rozliczeniowym.
Środki funduszu prewencyjnego nie wykorzystane przez dysponenta bezpośredniego po wykonaniu zadania lub przeznaczone na zadania, które nie mogą być wykonane, albo wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem - podlegają zwrotowi najpóźniej do dnia 31 marca roku następnego na rachunek jednostki organizacyjnej PZU, która te środki przydzieliła.
Dysponenci bezpośredni, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a), oraz oddziały wojewódzkie PZU mogą dokonywać zmian w planach działalności zapobiegawczej w odniesieniu do podziału na zadania rzeczowe, jak również - co do poszczególnych dysponentów bezpośrednich - w zakresie ustalonym przez Centralę PZU.
W zakresie finansowania inwestycji i remontów z funduszu prewencyjnego objętych planami resortowymi i terenowymi stosuje się przepisy w sprawie zasad finansowania inwestycji i remontów w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
Bezpośredni nadzór nad gospodarowaniem środkami funduszu prewencyjnego, przydzielonymi dysponentom bezpośrednim, sprawują jednostki organizacyjne PZU w zakresie wynikającym z planów działalności zapobiegawczej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Klasyfikacja tytułów

stosowana w środkach specjalnych typu 02 - Scentralizowane akcje gospodarcze, tworzonych z przelewów funduszu prewencyjnego PZU.

TytułNazwa
44951Rozwój budownictwa ognioodpornego na wsi
44952Rozwój nowoczesnych rozwiązań pod względem zoohigienicznym w budownictwie inwentarskim
44953Propaganda budownictwa ognioodpornego na wsi
44954Zaopatrzenie wsi w wodę pitną
44955Zabezpieczenie upraw od powodzi i innych klęsk żywiołowych
44956Propaganda zoohigieny i profilaktyki weterynaryjnej
44957Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie
44958Zaopatrzenie wsi w wodę dla celów gaśniczych
60951Diagnostyka samochodowa
60952Likwidacja niebezpiecznych odcinków dróg lokalnych
60953Badania psychofizjologiczne kierowców
60954Rozbudowa środków łączności na wsi
60955Propaganda zapobiegania wypadkom
76951Techniczne zaplecze straży pożarnych
76952Szkolenie przeciwpożarowe
76953Propaganda przeciwpożarowa
76954Inne akcje przeciwpożarowe
76955Likwidacja niebezpiecznych odcinków dróg w miastach
82951Obiekty do nauki ruchu drogowego oraz zabezpieczenie przed wypadkami w szkołach
85951Ośrodki zdrowia na wsi
85952Rehabilitacja pourazowa i kardiologiczna
88951Bezpieczeństwo w miejscach kąpielowych
Klasyfikację paragrafową kosztów stosuje się zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1979 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych (Monitor Polski Nr 8, poz. 55).