Współdziałanie organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i... - Dz.U.1963.8.47 - OpenLEX

Współdziałanie organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.8.47

Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 1981 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 lutego 1963 r.
w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych.

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 72, poz. 357) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) zarządza się, co następuje:
Państwowy Zakład Ubezpieczeń, zwany dalej "PZU", prowadzi na całym obszarze Państwa działalność ubezpieczeniową oraz finansowaną z funduszu prewencyjnego działalność zapobiegawczą mającą na celu zapobieganie powstawaniu szkód losowych.
1.
Terenowe organy administracji państwowej współdziałają z PZU w zakresie działalności ubezpieczeniowej i działalności zapobiegawczej finansowanej z funduszu prewencyjnego.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o działalności zapobiegawczej, należy przez to rozumieć działalność zapobiegawczą finansowaną z funduszu prewencyjnego utworzonego zgodnie z przepisami art. 32 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91).
3.
Przepisy rozporządzenia dotyczące:
1)
wojewody - stosuje się odpowiednio do prezydenta miasta stopnia wojewódzkiego,
2)
naczelnika gminy - stosuje się odpowiednio do prezydenta innego miasta niż określone w pkt 1, naczelnika miasta, naczelnika dzielnicy oraz naczelnika miasta i gminy.
1.
W zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych naczelnicy gmin wykonują czynności zlecone w rozporządzeniach Rady Ministrów ustalających zakres i warunki obowiązkowych ubezpieczeń oraz w zarządzeniach organów nadrzędnych.
2.
Naczelnicy gmin współdziałają z PZU w zakresie realizacji obowiązkowych ubezpieczeń budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych, w szczególności przez:
1)
ewidencjonowanie zmian w budynkach i obszarach gruntów poszczególnych gospodarstw rolnych,
2)
przeprowadzanie rejestracji bydła i koni,
3)
dokonywanie wymiaru i inkasa składek,
4)
przyjmowanie zgłoszeń szkód,
5)
wstępne czynności likwidacyjne z obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarskich.
3.
Do współdziałania, o którym mowa w ust. 2, mają zastosowanie przepisy dotyczące obsługi obowiązkowych ubezpieczeń budynków i mienia w gospodarstwach rolnych.
4.
Wojewodowie współdziałają w organizowaniu likwidacji szkód losowych, zwłaszcza szkód masowych, występujących na terenie województw, oraz sprawują nadzór nad wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1.
Centrala PZU sporządza roczny plan działalności zapobiegawczej i przedkłada go do uchwalenia Radzie Ubezpieczeniowej w PZU.
Po uchwaleniu - na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych - planu działalności zapobiegawczej przez Radę Ubezpieczeniową, PZU zawiadamia właściwe instytucje i organy administracji państwowej o wysokości przyznanych im sum na działalność zapobiegawczą w danym roku kalendarzowym wraz z jednoczesnym określeniem zadań, na które środki te zostały przyznane, oraz przekazuje im te sumy.
(skreślony).
Jeżeli z innych przepisów nie wynika inaczej, urządzenia z zakresu działalności zapobiegawczej wykonane z funduszu prewencyjnego na terenie poszczególnych gmin pozostają w zarządzie naczelników gmin.
W dokumentacjach i publikacjach dotyczących urządzeń z zakresu działalności zapobiegawczej należy zaznaczać, że urządzenie zostało wykonane ze środków funduszu prewencyjnego PZU.
1.
Niezależnie od kontroli wykonywanej przez inne organy, działalność zapobiegawcza finansowana ze środków funduszu prewencyjnego podlega kontroli PZU, którego organy mają prawo badania stanu realizacji zadań oraz wglądu do zapisów księgowych i do dokumentów dotyczących działalności zapobiegawczej.
2.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie gospodarowania przekazanymi przez PZU środkami funduszu prewencyjnego, PZU zawiadamia o tym organy nadrzędne instytucji i organów, o których mowa w § 5, i występuje z wnioskiem o wstrzymanie dokonywania dalszych wypłat do czasu usunięcia nieprawidłowości.
Minister Finansów określi szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego PZU oraz zasady sprawozdawczości w tym zakresie.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1956 r. w sprawie organizacji i finansowania działalności zapobiegania szkodom ogniowym i szkodom w pogłowiu zwierząt gospodarczych (Dz. U. Nr 49, poz. 217).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów oraz terenowym organom administracji państwowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1964 r.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 czerwca 1975 r. (Dz.U.75.20.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1975 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 czerwca 1975 r. (Dz.U.75.20.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1975 r.
3 § 6 skreślony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 marca 1981 r. (Dz.U.81.6.27) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 1981 r.
4 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 czerwca 1975 r. (Dz.U.75.20.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1975 r.
5 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 12 czerwca 1975 r. (Dz.U.75.20.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1975 r.