Prawo budżetowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.

USTAWA
z dnia 1 lipca 1958 r.
o prawie budżetowym.

Zasady ogólne.

1.
Budżet Państwa obejmuje budżet centralny i budżety terenowe.
2.
Budżet centralny określa dochody i wydatki naczelnych organów państwowych oraz jednostek im podległych.
3.
Budżety terenowe określają dochody i wydatki rad narodowych oraz jednostek im podległych.
4.
Każda rada narodowa prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu jednostkowego.
5.
Wojewódzkie i powiatowe rady narodowe oraz rady narodowe miast podzielonych na dzielnice uchwalają obok własnych budżetów jednostkowych także budżety zbiorcze województw, powiatów i miast. Budżet zbiorczy obejmuje budżet jednostkowy danej rady oraz budżety działających w jej zasięgu terytorialnym rad narodowych bezpośrednio niższego stopnia.
1.
Rada Ministrów przedkłada Sejmowi projekt budżetu Państwa równocześnie z uchwałą w sprawie Narodowego Planu Gospodarczego.
2.
Sejm uchwala corocznie budżet Państwa w drodze ustawy.
3.
Jeżeli Rada Ministrów nie przedłoży Sejmowi projektu budżetu Państwa na miesiąc przed początkiem okresu budżetowego, obowiązana jest w tym terminie przedłożyć projekt ustawy o prowizorium budżetowym.
1.
Prezydia rad narodowych przedkładają swym radom narodowym projekty jednostkowych i zbiorczych budżetów terenowych równocześnie z projektami terenowych planów gospodarczych.
2.
Rady narodowe uchwalają jednostkowe i zbiorcze budżety terenowe równocześnie z terenowymi planami gospodarczymi najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego okres budżetowy.

Okresem budżetowym jest rok kalendarzowy.

Przy opracowywaniu budżetu oraz przy jego uchwalaniu i wykonywaniu należy przestrzegać zgodności budżetu z Narodowym Planem Gospodarczym oraz zasady zrównoważenia dochodów i wydatków budżetowych.

1.
Wszelkie dochody i wydatki państwowe powinny być objęte budżetem.
2.
Wyjątki od zasady ustalonej w ust. 1 określają przepisy niniejszej ustawy.
3.
Nie stanowią dochodów ani wydatków budżetowych sumy depozytowe ani inne sumy obce, które określa Minister Finansów.
1.
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może tworzyć w obrębie budżetu fundusze celowe, przeznaczając na nie określone dochody i wskazując wydatki, które mogą być pokryte z tych funduszów.
2.
Pozostałość środków pieniężnych funduszu przechodzi na następny okres budżetowy.
1.
Źródła dochodów budżetu centralnego określają ustawy.
2.
Wpływy z zaciąganych przez Państwo pożyczek oraz ich spłata i oprocentowanie są objęte budżetem.
1.
Wydatki budżetów terenowych są pokrywane z dochodów rad narodowych.
2.
Źródła dochodów rad narodowych określają ustawy.
3.
Jeżeli planowane wydatki budżetu terenowego nie mogą być pokryte z jego dochodów - rada narodowa otrzymuje w celu zrównoważenia dotacje wyrównawcze z budżetu centralnego lub budżetu terenowego wyższego stopnia.
4.
Prócz dotacji wyrównawczej mogą być udzielane z budżetu centralnego lub budżetu terenowego wyższego stopnia dotacje celowe na finansowanie zadań określonych w Narodowym Planie Gospodarczym. Dotacje te będą udzielane na zasadach określonych przez Radę Ministrów.
5.
Rada Ministrów może w uzasadnionych przypadkach zarządzić finansowanie niektórych zadań rad narodowych z budżetu centralnego.
1.
Państwowe jednostki organizacyjne, których dochody i wydatki objęte są budżetem w pełnej wysokości, są jednostkami budżetowymi.
2.
Działalność uboczna lub część działalności podstawowej jednostek budżetowych może być finansowana bezpośrednio z dochodów uzyskiwanych z tej działalności:
1)
w formie gospodarstwa pomocniczego - jeżeli działalność ta wymaga wyodrębnienia organizacyjnego,
2)
w formie środków specjalnych - jeżeli działalność ta nie wymaga takiego wyodrębnienia.
3.
Nadwyżki lub niedobory gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych są dochodami lub wydatkami budżetowymi.
1.
Państwowe jednostki organizacyjne, których rodzaj działalności uzasadnia uzależnienie wydatków tych jednostek od ich dochodów, mogą być uprawnione do zużywania tych dochodów na wydatki wynikające z ich działalności.
2.
Jednostki, o których mowa w ust. 1, są zakładami budżetowymi.
3.
Nadwyżki lub niedobry zakładów budżetowych są dochodami lub wydatkami budżetowymi.
4.
Minister Finansów określi w drodze zarządzenia na wniosek właściwego ministra jednostki organizacyjne, które są zakładami budżetowymi.
1.
Przedsiębiorstwa i inne państwowe jednostki organizacyjne działające według zasad rozrachunku gospodarczego - zwane dalej "przedsiębiorstwami" - gospodarują w oparciu o własne przychody i dokonują wpłat do budżetu lub otrzymują dotacje z budżetu na zasadzie odrębnych przepisów.
2.
Organizacje spółdzielcze mogą w poszczególnych gospodarczo uzasadnionych przypadkach określonych przez Radę Ministrów korzystać z dotacji budżetowych.
1.
Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz przedsiębiorstwa państwowe prowadzą gospodarkę finansową na podstawie planów finansowych określających ich zadania w zakresie dochodów i wydatków oraz wpłaty i wypłaty z budżetu.
2.
Minister Finansów określi w drodze zarządzenia, które plany finansowe będą załącznikami do budżetów.
1.
Organizacje społeczne mogą korzystać z dotacji budżetowych.
2.
Rada Ministrów w trybie rozporządzenia określi zasady udzielania dotacji dla organizacji wymienionych w ust. 1 oraz zasady kontroli wykorzystywania tych dotacji.

Zamieszczenie w budżecie dochodów z określonych tytułów lub wydatków na określone zadania nie stwarza obowiązków ani podstaw do roszczeń Państwa wobec osób trzecich ani tych osób wobec Państwa.

Opracowywanie i uchwalanie budżetu.

1.
Rada Ministrów ustala wytyczne do opracowania budżetu Państwa równocześnie z wytycznymi do opracowania Narodowego Planu Gospodarczego.
2.
Minister Finansów wydaje szczegółowe przepisy o trybie opracowania projektu budżetu centralnego i budżetów terenowych.
1.
Na podstawie wytycznych, o których mowa w art. 16 ust. 1, prezydia wojewódzkich rad narodowych ustalają wytyczne do opracowania jednostkowego budżetu wojewódzkiego i budżetów niższego stopnia równocześnie z wytycznymi do opracowania terenowych planów gospodarczych.
2.
Prezydia powiatowych rad narodowych dokonują analogicznych ustaleń w stosunku do budżetów niższego stopnia.
1.
Budżet centralny oraz jednostkowe budżety terenowe ustala się w następującej szczegółowości:
1)
w częściach - określających organy państwowe uprawnione do dokonywania wydatków i obowiązane do pobierania dochodów,
2)
w działach - określających wydatki na zadania państwowe według głównych rodzajów tych zadań i podstawowe źródła dochodów z punktu widzenia ich charakteru gospodarczego,
3)
w rozdziałach - określających wydatki na szczegółowe zadania lub ich grupy oraz szczegółowe źródła dochodów,
4)
w paragrafach - określających dalszy szczegółowy podział dochodów i wydatków.
2.
Rada Ministrów może w przypadkach uzasadnionych ważnymi względami państwowymi wprowadzać odchylenia od zasady ustalonej w ust. 1 w przedkładanym Sejmowi projekcie budżetu.

Prezydia rad narodowych uchwalają projekty budżetów jednostkowych oraz zbiorczych i wnoszą je pod obrady rad narodowych w celu uchwalenia.

Rady narodowe uchwalają budżety terenowe w następującej kolejności:

1)
w gromadzkie rady narodowe, rady narodowe osiedli i miast nie stanowiących powiatów miejskich oraz dzielnicowe rady narodowe,
2)
powiatowe rady narodowe,
3)
wojewódzkie rady narodowe.
1.
Uchwały budżetowe rad narodowych ustalają:
1)
w zakresie budżetu jednostkowego - dochody i wydatki w szczegółowości określonej w art. 18 oraz etaty osobowe organów władzy i administracji państwowej,
2)
w zakresie budżetu zbiorczego - ogólne kwoty dochodów i wydatków budżetu jednostkowego i budżetów rad narodowych niższego stopnia oraz dotacje celowe i wyrównawcze, jak również ogólną ilość etatów osobowych organów administracji państwowej.
2.
W budżecie jednostkowym może być uchwalona rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości nie przekraczającej 1,5% tego budżetu. Rezerwa ta w uzasadnionych przypadkach może być uchwalona w wyższym procencie za zgodą prezydium rady narodowej wyższego stopnia.
3.
Przy uchwalaniu budżetów zbiorczych rady narodowej mogą w uzasadnionych przypadkach zobowiązać rady narodowe niższego stopnia do wprowadzenia zmian w ich budżetach.

Projekt budżetu Państwa opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów Minister Finansów na podstawie projektów części budżetu centralnego, przedłożonych przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz na podstawie zbiorczych budżetów województw, uchwalonych przez rady narodowe. Minister Finansów włącza ponadto do projektu budżetu Państwa projekty części budżetu dotyczące Sejmu, Rady Państwa i Najwyższej Izby Kontroli.

1.
Ustawa budżetowa ustala:
1)
w zakresie budżetu centralnego - kwoty dochodów i wydatków w szczegółowości określonej w art. 18 oraz etaty osobowe organów władzy i administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,
2)
w zakresie budżetów terenowych - ogólne kwoty dochodów i wydatków zbiorczych budżetów województw oraz dotacje celowe i wyrównawcze, jak również ogólną ilość etatów osobowych organów administracji państwowej.
2.
W budżecie centralnym może być uchwalona rezerwa na nieprzewidziane wydatki.
1.
Prezydia rad narodowych wprowadzają do budżetów terenowych zmiany wynikające z ustawy budżetowej lub uchwał budżetowych rad narodowych wyższego stopnia.
2.
Uchwała prezydium rady narodowej, o której mowa w ust. 1, powinna być przedłożona radzie narodowej na najbliższej sesji do zatwierdzenia.

Wykonywanie budżetu.

Zasady ogólne.

1.
Rada Ministrów czuwa nad wykonywaniem budżetu Państwa.
2.
Przy wykonywaniu budżetu należy dokonywać wydatków w granicach ustalonych w budżecie i w planach finansowych w sposób najbardziej gospodarny oraz w miarę realizacji zadań planowych.
1.
Kredyty budżetowe wygasają z dniem 31 grudnia każdego roku.
2.
Nie wykorzystane do końca roku dotacje celowe dla budżetów terenowych podlegają zwrotowi na rzecz budżetu, z którego udzielono dotacji.
3.
Rada Ministrów w trybie rozporządzenia może określić wyjątki od zasad wyrażonych w ust. 1 i 2.

Kasowe wykonywanie budżetu centralnego i budżetów terenowych należy do Narodowego Banku Polskiego.

1.
W toku wykonywania budżetu mogą być dokonywane przeniesienia (zwiększenia i zmniejszenia) kredytów budżetowych.
2.
W trybie przeniesienia kredytów nie można w obrębie budżetu centralnego lub jednostkowego budżetu terenowego:
1)
zwiększać ogólnej sumy kredytów na fundusz płac,
2)
zwiększać ani zmniejszać ogólnej sumy kredytów przeznaczonych na inwestycje scentralizowane,
3)
zmniejszać łącznej sumy kredytów na remonty kapitalne oraz na inwestycje zdecentralizowane.
3.
Ograniczeń wymienionych w ust. 2 nie stosuje się w przypadkach:
1)
zwiększenia wydatków z rezerwy budżetu centralnego, a w zakresie funduszu płac również z rezerw budżetów terenowych, z tym że zwiększenie funduszu płac administracji wymaga zgody prezydium rady narodowej wyższego stopnia, a dla budżetu województwa - zgody Ministra Finansów,
2)
przenoszenia kredytów na podstawie uchwał Rady Ministrów.
4.
Rada Ministrów może wprowadzić dalsze ograniczenia w przenoszeniu kredytów.
1.
Zwiększenie ogólnej sumy wydatków budżetu centralnego wymaga ustawy o dodatkowych kredytach.
2.
Rada Ministrów może przyznać dodatkowe kredyty, jeżeli dokonano na podstawie obowiązujących przepisów prawnych zmiany cen, marż lub płac. Kredyty te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm w drodze ustawy.

Rada Ministrów na wniosek Ministra Finansów może zwiększać etaty ustalone w budżecie Państwa, jeżeli to nie powoduje zwiększenia ogólnej sumy wydatków budżetowych.

Ministerstwa, wydziały i równorzędne organy prezydiów rad narodowych oraz podległe im jednostki i zakłady budżetowe są obowiązane prowadzić rachunkowość wykonywania budżetu.

Wykonywanie budżetu centralnego.

1.
Minister Finansów wykonuje budżet centralny.
2.
W szczególności Minister Finansów:
1)
zabezpiecza terminowe wpłacanie dochodów budżetowych,
2)
zabezpiecza finansowanym z budżetu jednostkom - w miarę realizacji zadań planowych - środki pieniężne na pokrycie ich potrzeb przewidzianych w budżecie,
3)
czuwa nad legalnym dokonywaniem wydatków przez jednostki finansowane z budżetu.
3.
Obowiązek wykonywania poszczególnych zadań w zakresie dochodów i wydatków budżetu centralnego ciąży na właściwych ministrach i kierownikach urzędów centralnych.
1.
Rada Ministrów:
1)
dysponuje rezerwą budżetu centralnego,
2)
dokonuje przeniesień kredytów budżetowych między częściami budżetu centralnego.
2.
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, Rada Ministrów może w określonym zakresie przenosić na Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Finansów, jeżeli uprawnienia te nie wynikają z dalszych przepisów niniejszej ustawy.
1.
Minister Finansów może przenosić na wniosek właściwego ministra kredyty między działami i rozdziałami budżetu.
2.
Przeniesień kredytów między poszczególnymi paragrafami budżetu dokonuje właściwy minister. O dokonanych przeniesieniach właściwy minister zawiadamia niezwłocznie Ministra Finansów.
3.
Prezes Rady Ministrów może ustalić, że przeniesienia kredytów między niektórymi paragrafami wymagają zgody Ministra Finansów.
4.
Uprawnienia Ministra Finansów określone w ust. 1 przysługują Prezydium Sejmu, Radzie Państwa i Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli w zakresie odpowiednich części budżetu.

Wykonywanie budżetów terenowych.

1.
Prezydium rady narodowej kieruje wykonywaniem budżetu jednostkowego i nadzoruje wykonywanie budżetów niższego stopnia.
2.
Wydział finansowy prezydium rady narodowej wykonuje budżet jednostkowy oraz kontroluje przebieg wykonania budżetów niższego stopnia.
3.
W szczególności wydział finansowy:
1)
gromadzi środki pieniężne zabezpieczając terminowe wpłacanie dochodów budżetowych,
2)
zabezpiecza w miarę realizacji zadań planowych finansowanym z budżetu jednostkom środki pieniężne na pokrycie ich przewidzianych w budżecie potrzeb,
3)
czuwa nad legalnym dokonywaniem wydatków przez jednostki finansowane z budżetu.
4.
Obowiązek wykonywania poszczególnych zadań w zakresie dochodów i wydatków budżetu terenowego ciąży na właściwych wydziałach i równorzędnych organach prezydiów rad narodowych.
5.
Postanowienia prezydium rady narodowej, powodujące zmiany w budżecie lub inne skutki finansowe, wymagają uprzedniej opinii wydziału finansowego.
6.
Budżety gromad, osiedli i miast nie stanowiących powiatów miejskich wykonują prezydia właściwych rad narodowych przy pomocy podległych im organów.

Minister Finansów nadzoruje prawidłowość wykonywania budżetów terenowych.

1.
Rada narodowa ustala stały zapas środków pieniężnych budżetu jednostkowego (rezerwę kasową) w wysokości co najmniej 5% wydatków budżetu, zmniejszonych o kwotę dotacji celowych.
2.
Rezerwę kasową tworzy się z nadwyżki budżetowej poprzedniego okresu budżetowego oraz z dochodów budżetowych.
1.
Minister Finansów - na wnioski prezydiów wojewódzkich rad narodowych - może ze środków kasowych budżetu centralnego przyznawać zwrotne zasiłki kasowe na rzecz jednostkowych budżetów wojewódzkich z zastrzeżeniem zwrotu w tym samym okresie budżetowym.
2.
Prezydia rad narodowych mogą przyznawać zwrotne zasiłki kasowe na rzecz budżetów niższego stopnia z zastrzeżeniem zwrotu w tym samym okresie budżetowym.
3.
Minister Finansów i prezydia rad narodowych mogą zarządzić przekazanie na swoją rzecz odpowiedniej kwoty z rachunków budżetowych prezydiów rad narodowych niższego stopnia, jeżeli przyznane na rzecz budżetów tych rad zasiłki kasowe nie zostały zwrócone w ustalonym terminie.
1.
Przeniesień kredytów w budżecie terenowym dokonują:
1)
między częściami i działami - rada narodowa,
2)
między rozdziałami i paragrafami - prezydium rady narodowej.
2.
Przeniesień kredytów z rezerwy budżetu jednostkowego dokonuje prezydium rady narodowej.
3.
Rady narodowe mogą upoważnić prezydia rad narodowych do dokonywania przeniesień kredytów określonych w ust. 1 pkt 1.
4.
Prezydia rad narodowych mogą upoważnić wydziały finansowe do dokonywania przeniesień między paragrafami.
5. 1
Przeniesienie kredytów między częściami, działami i rozdziałami wymaga uprzedniego zaopiniowania przez właściwe komisje rady narodowej.
1.
Rady narodowe mogą zwiększyć z nadwyżki budżetowej poprzedniego okresu i z dochodów ponadplanowych ogólną sumę wydatków budżetowych w drodze uchwały o dodatkowych kredytach.
2.
Prezydia rad narodowych uchwalają w ramach dotacji wyrównawczej z budżetu centralnego albo z budżetu rady narodowej wyższego stopnia kredyty dodatkowe na zadania określone przez Radę Ministrów lub przez prezydium rady narodowej wyższego stopnia.
3.
Prezydia rad narodowych mogą również uchwalać dodatkowe kredyty na wykonanie ponadplanowych świadczeń usługowych w zakresie działalności gospodarczej, kulturalnej albo socjalnej - do wysokości ponadplanowych dochodów, uzyskanych w związku z tymi świadczeniami.

Jeżeli wskutek zmiany przepisów prawnych:

1)
wprowadzono nowe źródła dochodów albo zniesiono źródła dotychczasowe,
2)
nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie dochodów ze źródeł istniejących, względnie zwiększenie lub zmniejszenie wydatków budżetowych

- Minister Finansów i prezydia rad narodowych mogą w ciągu okresu budżetowego zmniejszać lub zwiększać ustalone na rzecz budżetu jednostkowego oraz budżetów niższego stopnia dotacje wyrównawcze i celowe.

1.
W przypadku przeniesienia zadań z budżetu centralnego na budżety terenowe lub z budżetów terenowych na budżet centralny albo między budżetami terenowymi w trybie uregulowanym odrębnymi przepisami, Minister Finansów zwiększy lub zmniejszy dotacje wyrównawcze i celowe na rzecz budżetów terenowych albo spowoduje przekazanie na rzecz budżetu centralnego odpowiednich środków budżetów terenowych.
2.
Zmiany określone w ust. 1 następują na wnioski właściwych ministrów uzgodnione z prezydiami wojewódzkich rad narodowych lub na uzgodnione wnioski zainteresowanych prezydiów.
3.
Uprawnienia Ministra Finansów, o których mowa w ust. 1, przysługują odpowiednio prezydiom rad narodowych w stosunku do budżetów terenowych objętych budżetem zbiorczym, przy czym przepis ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie.

Prezydia rad narodowych powinny na najbliższej sesji złożyć sprawozdanie radom narodowym o dokonanych na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40-42 zmianach w budżecie.

Dyscyplina budżetowa.

Przy opracowywaniu i wykonywaniu budżetu należy przestrzegać zasad dyscypliny budżetowej, a w szczególności:

1)
przepisów prawnych w zakresie budżetu i finansów,
2)
ustalonych etatów, stawek i funduszu płac.
1.
Rada Ministrów ustanowi w drodze rozporządzenia kary porządkowe za naruszenie dyscypliny budżetowej, określając równocześnie zasady i tryb nakładania tych kar.
2.
Kara porządkowa nie może przekraczać trzykrotnej wysokości przeciętnej płacy miesięcznej pracownika z okresu ostatnich trzech miesięcy.
3.
Odpowiedzialność porządkowa według przepisów ust. 1 i 2 zachodzi niezależnie od odpowiedzialności karnej i cywilnej prawem przewidzianej.
1.
Jeżeli uchwała rady narodowej lub jej prezydium narusza zasady dyscypliny budżetowej (art. 44) oraz powoduje szkodę dla gospodarki państwowej, wydział finansowy przedstawia prezydium rady narodowej na piśmie uwagi w tej sprawie wraz z wnioskiem co do wstrzymania wykonania uchwały.
2.
Wydział finansowy wykonuje uchwałę, jeżeli prezydium rady narodowej potwierdzi na piśmie polecenie jej wykonania.
3.
Jednocześnie wydział finansowy zawiadamia o wykonaniu uchwały wydział finansowy prezydium rady narodowej wyższego stopnia (Ministra Finansów).
1.
Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przez wydziały finansowe oraz jednostki i zakłady budżetowe podlega systematycznej rewizji dokumentalnej ze strony nadrzędnych jednostek organizacyjnych, wydziałów finansowych oraz Ministerstwa Finansów.
2.
Rada Ministrów ustali zasady rewizji dokumentalnej oraz prawa i obowiązki głównych księgowych budżetu oraz jednostek i zakładów budżetowych.

Organy powołane do dokonywania rewizji dokumentalnej (art. 47) są uprawnione do całkowitego lub częściowego wstrzymywania otwarć kredytów oraz do uzależnienia wypłat z rachunków bankowych od zgody tych organów w przypadkach zaniedbań w prawidłowym lub terminowym opracowywaniu i wykonywaniu budżetu albo prowadzeniu rachunkowości.

Sprawozdawczość i kontrola wykonywania budżetu.

1.
Wykonywanie budżetu Państwa podlega kontroli Sejmu.
2.
Sejm zatwierdza roczne sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu Państwa, dotyczące budżetu centralnego oraz zbiorczych budżetów województw.
3.
Roczne sprawozdania z wykonania budżetu Państwa sporządza Minister Finansów i przedkłada je Radzie Ministrów.
4.
Rada Ministrów uchwala roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa i przedstawia je Sejmowi do zatwierdzenia najpóźniej do dnia 1 października następnego okresu budżetowego, przesyłając je równocześnie Najwyższej Izbie Kontroli.
1.
Wykonywanie budżetów terenowych podlega kontroli rad narodowych.
2.
Sprawozdanie z wykonania budżetu terenowego obejmuje wykonanie dochodów i wydatków budżetu jednostkowego danej rady i budżetów niższego stopnia, objętych budżetem zbiorczym.
3.
Rady narodowe zatwierdzają roczne sprawozdania z wykonania budżetu. Zatwierdzone sprawozdania przesyła się radzie narodowej wyższego stopnia.
4.
Sprawozdania zatwierdzone przez wojewódzkie rady narodowe przesyła się do Ministerstwa Finansów i Najwyższej Izby Kontroli, a w odpowiednim zakresie do właściwych ministrów, w ciągu czterech miesięcy po upływie okresu budżetowego.

Przepisy końcowe.

Minister Finansów wyda szczegółowe przepisy w zakresie prawa budżetowego, w szczególności w sprawach:

1)
gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych i zakładów budżetowych,
2)
planów finansowych przedsiębiorstw, jednostek i zakładów budżetowych,
3)
klasyfikacji dochodów i wydatków,
4)
rachunkowości, sprawozdawczości i obsługi kasowej budżetu.
1.
Przepisy dotyczące ministrów mają zastosowanie do kierowników urzędów i instytucji posiadających odrębną część w budżecie centralnym.
2.
Przepisy dotyczące wojewódzkich rad narodowych mają zastosowanie do rad narodowych miast wyłączonych z województw.
3.
Przepisy dotyczące powiatowych rad narodowych mają zastosowanie do rad narodowych miast stanowiących powiaty miejskie.
1.
Tracą moc:
1)
art. 3 ust. 2 i 3 i art. 12 ust. 2 zdanie pierwsze oraz w zdaniu drugim wyraz "innych" dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49, poz. 439),
2)
dekret z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu Państwa (Dz. U. z 1952 r. Nr 50, poz. 334, z 1954 r. Nr 25, poz. 94 i Nr 56, poz. 278 oraz z 1957 r. Nr 1, poz. 5).
2.
Do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie niniejszej ustawy pozostają w mocy dotychczasowe przepisy w tym zakresie, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. W szczególności pozostają w mocy przepisy:
1)
wydane na podstawie dekretu wymienionego w ust. 1 pkt 2,
2)
o utworzeniu funduszów celowych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 39 ust. 5 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1963 r. o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U.63.28.164) z dniem 5 lipca 1963 r.