§ 1. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. - M.P.1981.9.76 - OpenLEX

§ 1. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

Monitor Polski

M.P.1981.9.76

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1981 r.
§  1.
1.
Fundusz prewencyjny Państwowego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), utworzony na podstawie art. 22 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91), jest przeznaczony na finansowanie bądź udział w finansowaniu działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu szkód i ograniczenie ich rozmiarów, w szczególności na budowę urządzeń zapobiegawczych i inne przedsięwzięcia, które mają na celu wzmożenie ochrony osób lub mienia przed szkodami i które wiążą się z wykorzystaniem inicjatywy społecznej (czyny społeczne), oraz na powszechne akcje szkoleniowe i propagandowe w zakresie zapobiegania szkodom lub zmniejszenia ich rozmiarów.
2.
Środki funduszu prewencyjnego mogą być wydatkowane tylko na realizację tych zadań prewencyjnych, na które zostały przyznane.