§ 2. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. - M.P.1981.9.76 - OpenLEX

§ 2. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

Monitor Polski

M.P.1981.9.76

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1981 r.
§  2.
Działalność zapobiegawczą, finansowaną z funduszu prewencyjnego, prowadzą:
1)
Centrala, oddziały wojewódzkie i inspektoraty PZU, zwane dalej "jednostkami organizacyjnymi PZU", wykonujące zadania prewencyjne bezpośrednio oraz działające jako dysponent główny funduszu prewencyjnego w zakresie zadań wykonywanych przez dysponentów bezpośrednich,
2)
dysponenci bezpośredni:
a)
ministerstwa, urzędy centralne i podległe ministrom zjednoczenia, przedsiębiorstwa oraz jednostki i zakłady budżetowe,
b)
urzędy wojewódzkie i urzędy miast stopnia wojewódzkiego oraz podporządkowane radom narodowym stopnia wojewódzkiego zjednoczenia, przedsiębiorstwa, jednostki i zakłady budżetowe,
c)
urzędy miejskie, urzędy miast i gmin oraz urzędy gmin, a także podporządkowane radom narodowym stopnia podstawowego przedsiębiorstwa, jednostki i zakłady budżetowe.