§ 3. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. - M.P.1981.9.76 - OpenLEX

§ 3. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

Monitor Polski

M.P.1981.9.76

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1981 r.
§  3.
1.
Dysponenci bezpośredni, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c), zgłaszają projekty planów w zakresie działalności zapobiegawczej właściwym inspektoratom PZU. Projekty te inspektoraty PZU przekazują do oddziałów wojewódzkich PZU wraz z własnymi wnioskami co do potrzeb w zakresie działalności zapobiegawczej.
2.
Dysponenci bezpośredni, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b), zgłaszają projekty planów w zakresie działalności zapobiegawczej do oddziałów wojewódzkich PZU. Oddziały wojewódzkie PZU na podstawie projektów planów i wniosków otrzymanych z inspektoratów PZU (ust. 1), projektów planów zgłoszonych przez dysponentów bezpośrednich, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b), oraz własnych potrzeb w zakresie działalności zapobiegawczej opracowują projekty planów wojewódzkich i przekazują je do Centrali PZU.
3.
Dysponenci bezpośredni, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a), przekazują projekty planów w zakresie działalności zapobiegawczej do Centrali PZU.
4.
Centrala PZU na podstawie projektów planów wojewódzkich i projektów planów, o których mowa w ust. 3, opracowuje roczny projekt planu działalności zapobiegawczej, uwzględniając przy tym:
1)
analizy statystyczno-ubezpieczeniowe dotyczące rodzajów i częstotliwości szkód,
2)
możliwości wykonawcze dysponentów bezpośrednich,
3)
wysokość środków finansowych z funduszu prewencyjnego, przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań,
4)
własne potrzeby w zakresie działalności zapobiegawczej.