§ 5. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. - M.P.1981.9.76 - OpenLEX

§ 5. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

Monitor Polski

M.P.1981.9.76

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1981 r.
§  5.
1.
Dysponenci bezpośredni funduszu prewencyjnego, będący jednostkami i zakładami budżetowymi, stosują w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, a ponadto klasyfikację tytułów ustaloną w załączniku do zarządzenia.
2.
Dysponenci bezpośredni będący przedsiębiorstwami stosują ewidencję szczegółową ustaloną dla funduszy specjalnych.