§ 4. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. - M.P.1981.9.76 - OpenLEX

§ 4. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

Monitor Polski

M.P.1981.9.76

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1981 r.
§  4.
1.
Centrala PZU w terminie do dnia 20 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy, zawiadamia oddziały wojewódzkie PZU, ministerstwa i urzędy centralne oraz podległe im jednostki i zakłady budżetowe oraz zjednoczenia podległe ministrom o wysokości przyznanych środków finansowych.
2.
Oddziały wojewódzkie PZU dzielą przyznane środki funduszu prewencyjnego w porozumieniu z urzędami wojewódzkimi i urzędami miast stopnia wojewódzkiego między inspektoraty PZU oraz dysponentów bezpośrednich, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b).
3.
Inspektoraty PZU w porozumieniu z urzędami miejskimi, urzędami miast i gmin oraz urzędami gmin dzielą środki funduszu prewencyjnego między dysponentów bezpośrednich, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c).
4.
Zjednoczenia podległe ministrom oraz zjednoczenia podporządkowane radom narodowym stopnia wojewódzkiego dzielą środki funduszu prewencyjnego pomiędzy zgrupowane przedsiębiorstwa w zależności od potrzeb i ze wskazaniem zadań prewencyjnych, zawiadamiając o tym podziale właściwe jednostki organizacyjne PZU.
5.
Podział środków funduszu prewencyjnego powinien być dokonany do dnia 15 stycznia roku, którego plan dotyczy.
6.
Jednostki organizacyjne PZU oraz dysponenci bezpośredni (§ 2 pkt 2) opracowują roczne plany realizacji zadań prewencyjnych stosownie do przyznanych na ten cel środków funduszu i podziału rzeczowego zadań.