Serbia i Czarnogóra-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Warszawa.2006.04.20.

Monitor Polski

M.P.2006.75.750

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2010 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, *
sporządzona w Warszawie dnia 20 kwietnia 2006 r.

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów Serbii i Czarnogóry, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", kierując się pragnieniem promowania i pogłębiania współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Serbią i Czarnogórą postanowiły, co następuje:

1.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Radzie Ministrów Serbii i Czarnogóry kredytu w wysokości 12,3 mln EUR (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy euro), zwanego dalej "Kredytem", na finansowanie realizowanych w Republice Czarnogóry projektów inwestycyjnych w zakresie rolnictwa i infrastruktury. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 95 % (słownie: dziewięćdziesiąt pięć procent) wartości kontraktów na dostawy z Rzeczypospolitej Polskiej do Serbii i Czarnogóry maszyn, urządzeń i materiałów wyprodukowanych w Rzeczpospolitej Polskiej, jak również usług, włączając technologie. Poszczególne kontrakty w ramach projektów będą zawierane po dniu wejścia w życie niniejszej umowy.
2. 1
Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 grudnia 2009 r. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.
1.
Niniejsza umowa, jak również wszystkie poszczególne projekty finansowane w ramach tej umowy, jest zgodna z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej, zdefiniowanymi w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych i w innych odpowiednich dokumentach OECD.
2.
Rada Ministrów Serbii i Czarnogóry potwierdza gotowość wykorzystywania Kredytu zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i oferuje Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej swoje wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności z wyżej wymienionymi przepisami OECD.
3.
Rzeczpospolita Polska notyfikuje OECD niniejszą umowę, jak również wszystkie projekty finansowane w ramach Kredytu. Umawiające się Strony zgadzają się na notyfikację OECD niniejszej umowy, wszystkich projektów finansowanych na jej podstawie oraz indywidualnych kontraktów w ramach poszczególnych projektów. Niniejsza umowa oraz projekty finansowane na jej podstawie nie mogą być zakwestionowane przez OECD co do ich zgodności z wymogami Porozumienia w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych.
4.
Projekty notyfikowane OECD zgodnie z procedurą zawartą w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych, do których OECD zgłosiło zastrzeżenia, nie będą finansowane w ramach niniejszej umowy bez względu na fakt, że indywidualne kontrakty w ramach poszczególnych projektów zostały zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z artykułem 3 ustęp 4.
5.
Umawiające się Strony poinformują przedsiębiorców obu Stron o wymogach i procedurach obowiązujących w OECD w zakresie pomocy wiązanej.
1.
Indywidualne kontrakty wdrażające poszczególne projekty, finansowane Kredytem, muszą być zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Wszystkie dokumenty prezentowane przez stronę kontraktu powinny zawierać klauzulę "w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej z dnia 20 kwietnia 2006 r.".
2.
Kontrakty, o których mowa w artykule 1 ustęp 1, będą zawierane przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "polskimi przedsiębiorcami", uprawnionych do zawierania i realizacji takich kontraktów z importerami z Serbii i Czarnogóry w terminie roku od daty wejścia w życie niniejszej umowy.
3.
Załącznik, stanowiący integralną część niniejszej umowy, zawiera listę projektów inwestycyjnych, które będą finansowane w ramach Kredytu.
4.
Kontrakty, o których mowa w ustępie 1, muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z następującą procedurą:
a)
Ministerstwo Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej Serbii i Czarnogóry poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o każdym kontrakcie, który został zaaprobowany przez właściwe władze Serbii i Czarnogóry;
b)
następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej przekaże do Ministerstwa Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej Serbii i Czarnogóry pisemną akceptację kontraktów a Ministerstwo Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej Serbii i Czarnogóry bezzwłocznie poinformuje Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o dacie otrzymania;
c)
kontrakty wejdą w życie w terminie 15 dni od daty otrzymania przez Ministerstwo Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej Serbii i Czarnogóry pisemnej akceptacji kontraktów, przekazanej przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej;
d)
procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 30 dni dla każdej ze stron.
1.
Wartość dostaw maszyn, urządzeń i materiałów z Rzeczypospolitej Polskiej do Serbii i Czarnogóry oraz usług, włączając technologie, finansowanych w ramach niniejszej umowy, nie będzie przekraczać kwoty 12,915 mln EUR (słownie: dwanaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy euro).
2.
Płatności z tytułu podpisanych i realizowanych kontraktów będą dokonywane w następujący sposób:
a)
5 % (słownie: pięć procent) wartości kontraktów będzie płatne w euro przez importerów z Serbii i Czarnogóry w gotówce, stosownie do warunków poszczególnych kontraktów;
b)
pozostałe płatności dla polskich przedsiębiorców będą dokonywane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Ministra Finansów za pośrednictwem banku upoważnionego do obsługi Kredytu zgodnie z artykułem 10 ustęp 1 niniejszej umowy ze środków budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do warunków poszczególnych kontraktów.

Datą każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie data wypłaty środków kredytowych dla polskiego przedsiębiorcy zgodnie z warunkami poszczególnych kontraktów oraz Porozumieniem Bankowym, o którym mowa w artykule 10 ustęp 2 niniejszej umowy.

1.
Wszystkie ceny, ustalone zgodnie z rynkowymi cenami światowymi, oraz wartość kontraktów będą wyrażone w euro.
2.
Udział towarów i usług polskiego pochodzenia w dostawach, finansowanych w ramach niniejszej umowy, nie może być niższy niż 80 % (słownie: osiemdziesiąt procent). Umawiające się Strony mogą zażądać od eksportera przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących tego udziału i/lub dostarczenia oficjalnego świadectwa pochodzenia.
3.
Towary eksportowane z Rzeczypospolitej Polskiej do Serbii i Czarnogóry w ramach niniejszej umowy nie mogą stać się przedmiotem reeksportu do innych krajów bez pisemnej zgody Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie następowała w 35 równych, półrocznych, kolejnych ratach, płatnych w euro, w dniu 15 czerwca i 15 grudnia danego roku (po upływie dwuletniego okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu).
2.
Pierwsza rata jest płatna w pierwszym terminie płatności (po upływie dwuletniego okresu karencji od daty wykorzystania Kredytu).
1.
Kredyt wykorzystany zgodnie z artykułem 5 będzie oprocentowany w wysokości 0,75 % (słownie: zero przecinek siedemdziesiąt pięć procent) rocznie.
2.
Odsetki będą płatne w euro, w półrocznych, kolejnych ratach, od daty wykorzystania Kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 czerwca i 15 grudnia danego roku.
3.
Pierwsza płatność odsetek z tytułu każdorazowego wykorzystania Kredytu przypada w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.
4.
Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę efektywną liczbę dni (365 [366]/360).
5.
W przypadku gdyby Rada Ministrów Serbii i Czarnogóry nie dokonała płatności wynikających z niniejszej umowy zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 2 % (słownie: dwa procent) rocznie ponad stopę podstawową przyjętą w ustępie 1.
6.
Karne odsetki będą naliczane za okres od terminu zapadalności do daty rzeczywistej spłaty.
7.
W przypadku zwłoki w zapłacie należnych kwot wynikających z realizacji niniejszej umowy lub w przypadku ich spłat w niepełnej wysokości spłacona kwota będzie zaliczana chronologicznie i w pierwszej kolejności na poczet spłaty odsetek karnych, następnie na spłaty odsetek kontraktowych, a w ostatniej kolejności - na spłaty kapitału wymagalnego.

Jeżeli termin płatności wynikający z warunków niniejszej umowy nie przypada na dzień roboczy w kraju, przez który płatność będzie dokonywana, płatność ta zostanie dokonana pierwszego roboczego dnia następującego po pierwotnie wyznaczonym terminie płatności. Dla celów niniejszej umowy za dzień roboczy uważa się dzień, w którym banki w danym kraju są otwarte dla dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.

1.
W celu umożliwienia dokonania płatności w ramach niniejszej umowy Bank Gospodarstwa Krajowego, działający w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w euro na imię Crnogorska komercijalna banka o nazwie "Kredyt w pomocy wiązanej dla Rady Ministrów Serbii i Czarnogóry" dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz spłat kapitałowych i odsetek. Crnogorska komercijalna banka działający w imieniu Rady Ministrów Serbii i Czarnogóry, otworzy rachunek lustrzany na imię Banku Gospodarstwa Krajowego. Prowadzone rachunki kredytowe będą wolne od wszelkich opłat.
2.
Bank Gospodarstwa Krajowego i Crnogorska komercijalna banka zawrą, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej umowy, Porozumienie Bankowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
1.
Z zastrzeżeniem ustępu 2, wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, jakie mogą powstać w związku z realizacją kontraktów zawartych w celu wykonania niniejszej umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim państwie i nie będą finansowane w ciężar Kredytu.
2.
Wszelkie podatki dochodowe będą ponoszone zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 r.
3.
Wszelkie prowizje bankowe, jak również ewentualne inne opłaty, należne z tytułów związanych z płatnościami w ramach niniejszej umowy, będą płatne przez każdą ze stron kontraktu w swoim państwie, poza Kredytem.
4.
Wszelkie spłaty rat kapitału i odsetek zgodnie z umową nie będą pomniejszane o żadne opłaty i podatki nałożone przez władze Serbii i Czarnogóry.
1.
Wszelkie rozbieżności między Umawiającymi się Stronami dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między Umawiającymi się Stronami.
2.
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji określonych w ustępie 1 w ciągu sześciu miesięcy, każda u Umawiających się Stron może wnioskować o oddanie rozstrzygnięcia rozbieżności jakiemukolwiek arbitrażowi międzynarodowemu lub trybunałowi arbitrażowemu ad hoc, utworzonemu zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Komisji Narodów Zjednoczonych do Spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL).

Zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze wymiany not między Umawiającymi się Stronami. Zmiany do umowy wchodzą w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie niniejszej umowy uważa się datę otrzymania noty późniejszej. Umowa niniejsza pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niej wynikających.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 20 kwietnia 2006 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, serbskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

ZAŁĄCZNIK 

LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH, KTÓRE BĘDĄ PRZEDMIOTEM KONTRAKTÓW ZAWIERANYCH W RAMACH UMOWY:

1.Modernizacja infrastruktury kolejowej w Republice Czarnogóry, w tym modernizacja taboru i sprzętu oraz naprawa linii kolejowych6.457.000 EUR
2.Modernizacja w dziedzinie rolnictwa w Republice Czarnogóry; w szczególności w celu poprawy konkurencyjności rolnictwa i standardów higieny produkcji rolnej, oraz modernizacja infrastruktury w społecznościach lokalnych6.458.000 EUR
Razem12.915.000 EUR
* Z dniem 9 lipca 2010 r. nin. umowa zachowuje moc obowiązującą w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą, zgodnie z pkt 16 załącznika nr 1 do Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, zawartego w Podgoricy dnia 23 kwietnia 2009 r. (M.P.11.74.739).
1 Art. 1 ust. 2 zmieniony przez Porozumienie z dnia 22 października 2008 r. (M.P.09.9.93) zmieniające nin. umowę z dniem 22 października 2008 r.