Art. 4. - Serbia i Czarnogóra-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Warszawa.2006.04.20.

Monitor Polski

M.P.2006.75.750

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2010 r.
Artykuł  4
1.
Wartość dostaw maszyn, urządzeń i materiałów z Rzeczypospolitej Polskiej do Serbii i Czarnogóry oraz usług, włączając technologie, finansowanych w ramach niniejszej umowy, nie będzie przekraczać kwoty 12,915 mln EUR (słownie: dwanaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy euro).
2.
Płatności z tytułu podpisanych i realizowanych kontraktów będą dokonywane w następujący sposób:
a)
5 % (słownie: pięć procent) wartości kontraktów będzie płatne w euro przez importerów z Serbii i Czarnogóry w gotówce, stosownie do warunków poszczególnych kontraktów;
b)
pozostałe płatności dla polskich przedsiębiorców będą dokonywane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Ministra Finansów za pośrednictwem banku upoważnionego do obsługi Kredytu zgodnie z artykułem 10 ustęp 1 niniejszej umowy ze środków budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do warunków poszczególnych kontraktów.