Art. 3. - Serbia i Czarnogóra-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Warszawa.2006.04.20.

Monitor Polski

M.P.2006.75.750

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2010 r.
Artykuł  3
1.
Indywidualne kontrakty wdrażające poszczególne projekty, finansowane Kredytem, muszą być zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Wszystkie dokumenty prezentowane przez stronę kontraktu powinny zawierać klauzulę "w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej z dnia 20 kwietnia 2006 r.".
2.
Kontrakty, o których mowa w artykule 1 ustęp 1, będą zawierane przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "polskimi przedsiębiorcami", uprawnionych do zawierania i realizacji takich kontraktów z importerami z Serbii i Czarnogóry w terminie roku od daty wejścia w życie niniejszej umowy.
3.
Załącznik, stanowiący integralną część niniejszej umowy, zawiera listę projektów inwestycyjnych, które będą finansowane w ramach Kredytu.
4.
Kontrakty, o których mowa w ustępie 1, muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z następującą procedurą:
a)
Ministerstwo Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej Serbii i Czarnogóry poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o każdym kontrakcie, który został zaaprobowany przez właściwe władze Serbii i Czarnogóry;
b)
następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej przekaże do Ministerstwa Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej Serbii i Czarnogóry pisemną akceptację kontraktów a Ministerstwo Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej Serbii i Czarnogóry bezzwłocznie poinformuje Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o dacie otrzymania;
c)
kontrakty wejdą w życie w terminie 15 dni od daty otrzymania przez Ministerstwo Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej Serbii i Czarnogóry pisemnej akceptacji kontraktów, przekazanej przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej;
d)
procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 30 dni dla każdej ze stron.