Czarnogóra-Polska. Porozumienie o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych. Podgorica.2009.04.23.

Monitor Polski

M.P.2011.74.739

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2010 r.

POROZUMIENIE
między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych,
zawarte w Podgoricy dnia 23 kwietnia 2009 r.

Przekład

Czarnogóra

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Nota nr 011-64/108-2

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czarnogóry przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Podgoricy i ma zaszczyt potwierdzić odbiór Noty nr 22-4/08 z dnia 17 lipca 2008 roku dotyczącej propozycji zawarcia Porozumienia między Czarnogórą a Rzecząpospolitą Polską o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, o następującej treści:

"Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Podgoricy przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Czarnogóry i w nawiązaniu do przeprowadzonych rozmów na temat sukcesji umów dwustronnych w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą, zawartych między Rzecząpospolitą Polską (Polska Rzeczpospolita Ludowa) oraz Czarnogórą (Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców; SFRJ; Federalna Republika Jugosławii) w okresie od 1922 roku do 2006 roku, mając na względzie istotne zmiany polityczne i prawne wynikające z Deklaracji Niepodległości Republiki Czarnogóry z dnia 3 czerwca 2006 roku oraz dążąc do określenia zakresu stosunków traktatowych między obydwoma Państwami i ich umocnienia, ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, zawarcie Porozumienia o sukcesji Czarnogóry w stosunku do umów obowiązujących między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą.

Z chwilą wejścia w życie Porozumienia o sukcesji, moc obowiązującą w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą zachowują umowy dwustronne wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej noty. Umowy dwustronne wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszej noty utracą moc obowiązującą z dniem wejścia w życie Porozumienia o sukcesji.

Jeżeli Strona czarnogórska zaakceptuje powyższą propozycję, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby niniejsza nota wraz z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Czarnogóry na nią stanowiły Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, które wejdzie w życia z dniem otrzymania późniejszej noty dyplomatycznej informującej o spełnieniu przez Państwa wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do jego wejścia w życia.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Podgoricy korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Czarnogóry wyrazy najwyższego szacunku.

Podgorica, dnia 17 lipca 2008 roku

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz umów dwustronnych, które zachowują moc obowiązującą

1.
Umowa o Komunikacji Lotniczej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisana w Warszawie dnia 14 listopada 1955.
2.
Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisana w Belgradzie dnia 6 lipca 1956 roku.
3.
Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii o współpracy w dziedzinie wykorzystania energii jądrowej dla celów pokojowych, podpisane w Warszawie dnia 4 kwietnia 1957 roku.
4.
Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, podpisane w Warszawie dnia 20 października 1957 roku.
5.
Umowa o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii wraz z Protokołem Dodatkowym, podpisana w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 roku.
6.
Porozumienie w sprawie wykonania Umowy o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, zawartej w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 roku, podpisane w Belgradzie dnia 12 listopada 1961 roku.
7.
Umowa o współpracy w dziedzinie polityki społecznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, podpisana w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 roku.
8.
Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 6 lutego 1960 roku.
9.
Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisane w Warszawie dnia 9 maja 1967 roku.
10.
Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 roku.
11.
Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o współpracy w zakresie turystyki, podpisane w Belgradzie dnia 9 grudnia 1969 roku.
12.
Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wieloletniej współpracy w dziedzinie transportu, podpisana w Warszawie dnia 25 października 1979 roku.
13.
Konwencja Konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Związkową Radą Wykonawczą Skupsztyny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, podpisana w Warszawie dnia 2 grudnia 1982 roku.
14.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, podpisana w Belgradzie dnia 3 września 1996 roku.
15.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 roku.
16.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Warszawie dnia 20 kwietnia 2006 roku.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz umów dwustronnych, które tracą moc obowiązującą

1.
Traktat Koncyliacyjno-Arbitrażowy między Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisany w Genewie dnia 18 września 1926 roku.
2.
Umowa w sprawie ruchu telekomunikacyjnego między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisana w Belgradzie dnia 7 marca 1956 roku.
3.
Umowa w sprawie ruchu pocztowego między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisana w Belgradzie dnia 7 marca 1956 roku.
4.
Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii w sprawie utworzenia Polsko-Jugosłowiańskiego Komitetu Współpracy Gospodarczej, podpisane w Warszawie dnia 20 lutego 1958 roku.
5.
Uzgodnienie między Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie wzajemnych ułatwień w praktyce udzielania wiz obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i Federalnej Republiki Jugosławii, zawarte w formie wymiany not z dnia 2 i 3 września 1996 roku.
6.
Umowa między Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Rolnictwa Federalnej Republiki Jugosławii o współpracy w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej, podpisana w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 roku.
7.
Program współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federalnym Federalnej Republiki Jugosławii na lata 2002, 2003, 2004 i 2005, podpisany w Warszawie dnia 28 stycznia 2003 roku."

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czarnogóry ma zaszczyt poinformować, że Strona czarnogórska wyraża zgodę na treść powyższej noty i przyjmuje propozycję Ambasady, aby przytoczona wyżej nota oraz niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Czarnogórą a Rzecząpospolitą Polską o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, które wejdzie w życie z dniem otrzymania późniejszej noty dyplomatycznej informującej o spełnieniu przez Państwa wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do jego wejścia w życie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czarnogóry korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Podgoricy wyrazy swojego najwyższego szacunku.

Podgorica, dnia 23 kwietnia 2009 roku

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

Podgorica

Przekład

NOTA nr 22-4 / 08

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Podgoricy przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Czarnogóry i w nawiązaniu do przeprowadzonych rozmów na temat sukcesji umów dwustronnych w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą, zawartych między Rzecząpospolitą Polską (Polska Rzeczpospolita Ludowa) oraz Czarnogórą (Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców; SFRJ; Federalna Republika Jugosławii) w okresie od 1922 roku do 2006 roku, mając na względzie istotne zmiany polityczne i prawne wynikające z Deklaracji Niepodległości Republiki Czarnogóry z dnia 3 czerwca 2006 roku oraz dążąc do określenia zakresu stosunków traktatowych między obydwoma Państwami i ich umocnienia, ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, zawarcie Porozumienia o sukcesji Czarnogóry w stosunku do umów obowiązujących między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą.

Z chwilą wejścia w życie Porozumienia o sukcesji, moc obowiązującą w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą zachowują umowy dwustronne wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej noty. Umowy dwustronne wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszej noty utracą moc obowiązującą z dniem wejścia w życie Porozumienia o sukcesji.

Jeżeli Strona czarnogórska zaakceptuje powyższą propozycję, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby niniejsza nota wraz z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Czarnogóry na nią stanowiły Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, które wejdzie w życia z dniem otrzymania późniejszej noty dyplomatycznej informującej o spełnieniu przez Państwa wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do jego wejścia w życia.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Podgoricy korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Czarnogóry wyrazy najwyższego szacunku.

Podgorica, dnia 17 lipca 2008 roku

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czarnogóry

Podgorica

Załączniki: 2

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

Wykaz umów dwustronnych, które zachowują moc obowiązującą

1.
Umowa o Komunikacji Lotniczej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisana w Warszawie dnia 14 listopada 1955.
2.
Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisana w Belgradzie dnia 6 lipca 1956 roku.
3.
Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii o współpracy w dziedzinie wykorzystania energii jądrowej dla celów pokojowych, podpisane w Warszawie dnia 4 kwietnia 1957 roku.
4.
Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, podpisane w Warszawie dnia 20 października 1957 roku.
5.
Umowa o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii wraz z Protokołem Dodatkowym, podpisana w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 roku.
6.
Porozumienie w sprawie wykonania Umowy o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, zawartej w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 roku, podpisane w Belgradzie dnia 12 listopada 1961 roku.
7.
Umowa o współpracy w dziedzinie polityki społecznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, podpisana w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 roku.
8.
Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 6 lutego 1960 roku.
9.
Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisane w Warszawie dnia 9 maja 1967 roku.
10.
Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 roku.
11.
Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o współpracy w zakresie turystyki, podpisane w Belgradzie dnia 9 grudnia 1969 roku.
12.
Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wieloletniej współpracy w dziedzinie transportu, podpisana w Warszawie dnia 25 października 1979 roku.
13.
Konwencja Konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Związkową Radą Wykonawczą Skupsztyny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, podpisana w Warszawie dnia 2 grudnia 1982 roku.
14.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, podpisana w Belgradzie dnia 3 września 1996 roku.
15.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 roku.
16.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Warszawie dnia 20 kwietnia 2006 roku.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

Wykaz umów dwustronnych, które tracą moc obowiązującą

1.
Traktat Koncyliacyjno-Arbitrażowy między Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisany w Genewie dnia 18 września 1926 roku.
2.
Umowa w sprawie ruchu telekomunikacyjnego między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisana w Belgradzie dnia 7 marca 1956 roku.
3.
Umowa w sprawie ruchu pocztowego między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisana w Belgradzie dnia 7 marca 1956 roku.
4.
Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii w sprawie utworzenia Polsko-Jugosłowiańskiego Komitetu Współpracy Gospodarczej, podpisane w Warszawie dnia 20 lutego 1958 roku.
5.
Uzgodnienie między Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie wzajemnych ułatwień w praktyce udzielania wiz obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i Federalnej Republiki Jugosławii, zawarte w formie wymiany not z dnia 2 i 3 września 1996 roku.
6.
Umowa między Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Rolnictwa Federalnej Republiki Jugosławii o współpracy w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej, podpisana w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 roku.
7.
Program współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federalnym Federalnej Republiki Jugosławii na lata 2002, 2003, 2004 i 2005, podpisany w Warszawie dnia 28 stycznia 2003 roku.