Art. 12. - Serbia i Czarnogóra-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Warszawa.2006.04.20.

Monitor Polski

M.P.2006.75.750

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2010 r.
Artykuł  12
1.
Wszelkie rozbieżności między Umawiającymi się Stronami dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między Umawiającymi się Stronami.
2.
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji określonych w ustępie 1 w ciągu sześciu miesięcy, każda u Umawiających się Stron może wnioskować o oddanie rozstrzygnięcia rozbieżności jakiemukolwiek arbitrażowi międzynarodowemu lub trybunałowi arbitrażowemu ad hoc, utworzonemu zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Komisji Narodów Zjednoczonych do Spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL).