Czarnogóra-Polska. Porozumienie o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Warszawie dnia 20 kwietnia 2006 r.

Monitor Polski

M.P.2009.9.93

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 2008 r.

POROZUMIENIE
z dnia 22 października 2008 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Warszawie dnia 20 kwietnia 2006 r.

Przekład
Warszawa, dnia 18 września 2008 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT-II-2262-25-2008/KP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Czarnogóra

Podgorica

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej składa wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Czarnogóry i powołując się na artykuł 13 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Warszawie dnia 20 kwietnia 2006 r., ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie następującej zmiany do wyżej wymienionej umowy:

W artykule 1 ustęp 2 umowy: zdanie "Kredyt będzie wykorzystany w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej umowy." zastąpić zdaniem: "Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 grudnia 2009 r.".

W przypadku gdy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czarnogóry potwierdzi, że Rząd Czarnogóry akceptuje zmianę, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej będzie uważało, że niniejsza nota wraz z notą będącą odpowiedzią Rządu Czarnogóry będą stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej z dnia 20 kwietnia 2006 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej rozumie przez to, że wyżej wymienione porozumienie wejdzie w życie zgodnie z artykułem 13 wspomnianej umowy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nadzieję na szybką odpowiedź i korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Czarnogóry zapewnienie o swoim najwyższym szacunku.

Przekład

Podgorica, dnia 22 października 2008 r.

Czarnogóra

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Nr 06/3-2551/5

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czarnogóry składa wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty numer DPT-II-2262-25-2008/KP z dnia 18 września 2008 r., która odnosi się do zmiany do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej dnia 20 kwietnia 2006 r., zaproponowanej przez Stronę polską, o następującej treści:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej składa wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Czarnogóry i powołując się na artykuł 13 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Warszawie dnia 20 kwietnia 2006 r., ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie następującej zmiany do wyżej wymienionej umowy:

W artykule 1 ustęp 2 umowy: zdanie "Kredyt będzie wykorzystany w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej umowy." zastąpić zdaniem: "Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 grudnia 2009 r.".

W przypadku gdy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czarnogóry potwierdzi, że Rząd Czarnogóry akceptuje zmianę, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej będzie uważało, że niniejsza nota wraz z notą będącą odpowiedzią Rządu Czarnogóry będą stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej z dnia 20 kwietnia 2006 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej rozumie przez to, że wyżej wymienione porozumienie wejdzie w życie zgodnie z artykułem 13 wspomnianej umowy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nadzieję na szybką odpowiedź i korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Czarnogóry zapewnienie o swoim najwyższym szacunku.

Warszawa, dnia 18 września 2008 r.".

Strona czarnogórska ma zaszczyt zgodzić się z powyższym i zaakceptować propozycję Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, by wyżej wspomniana nota i ta odpowiedź stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej dnia 20 kwietnia 2006 r., które wejdzie w życie zgodnie z artykułem 13 wyżej wymienionej umowy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czarnogóry korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zapewnienie o swoim najwyższym szacunku.