Art. 1. - Serbia i Czarnogóra-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Warszawa.2006.04.20.

Monitor Polski

M.P.2006.75.750

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2010 r.
Artykuł  1
1.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Radzie Ministrów Serbii i Czarnogóry kredytu w wysokości 12,3 mln EUR (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy euro), zwanego dalej "Kredytem", na finansowanie realizowanych w Republice Czarnogóry projektów inwestycyjnych w zakresie rolnictwa i infrastruktury. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 95 % (słownie: dziewięćdziesiąt pięć procent) wartości kontraktów na dostawy z Rzeczypospolitej Polskiej do Serbii i Czarnogóry maszyn, urządzeń i materiałów wyprodukowanych w Rzeczpospolitej Polskiej, jak również usług, włączając technologie. Poszczególne kontrakty w ramach projektów będą zawierane po dniu wejścia w życie niniejszej umowy.
2. 1
Kredyt będzie wykorzystany do dnia 31 grudnia 2009 r. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą obu Umawiających się Stron.
1 Art. 1 ust. 2 zmieniony przez Porozumienie z dnia 22 października 2008 r. (M.P.09.9.93) zmieniające nin. umowę z dniem 22 października 2008 r.