Art. 2. - Serbia i Czarnogóra-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Warszawa.2006.04.20.

Monitor Polski

M.P.2006.75.750

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2010 r.
Artykuł  2
1.
Niniejsza umowa, jak również wszystkie poszczególne projekty finansowane w ramach tej umowy, jest zgodna z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej, zdefiniowanymi w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych i w innych odpowiednich dokumentach OECD.
2.
Rada Ministrów Serbii i Czarnogóry potwierdza gotowość wykorzystywania Kredytu zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i oferuje Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej swoje wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności z wyżej wymienionymi przepisami OECD.
3.
Rzeczpospolita Polska notyfikuje OECD niniejszą umowę, jak również wszystkie projekty finansowane w ramach Kredytu. Umawiające się Strony zgadzają się na notyfikację OECD niniejszej umowy, wszystkich projektów finansowanych na jej podstawie oraz indywidualnych kontraktów w ramach poszczególnych projektów. Niniejsza umowa oraz projekty finansowane na jej podstawie nie mogą być zakwestionowane przez OECD co do ich zgodności z wymogami Porozumienia w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych.
4.
Projekty notyfikowane OECD zgodnie z procedurą zawartą w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych, do których OECD zgłosiło zastrzeżenia, nie będą finansowane w ramach niniejszej umowy bez względu na fakt, że indywidualne kontrakty w ramach poszczególnych projektów zostały zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z artykułem 3 ustęp 4.
5.
Umawiające się Strony poinformują przedsiębiorców obu Stron o wymogach i procedurach obowiązujących w OECD w zakresie pomocy wiązanej.