Pomoc uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.

Monitor Polski

M.P.1983.31.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1988 r.

UCHWAŁA Nr 110
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 sierpnia 1983 r.
w sprawie pomocy uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.

W celu zwiększenia roli zakładów pracy w poprawie warunków mieszkaniowych pracowników i zapewnienia stabilizacji zatrudnienia, wykorzystywania istniejących rezerw materiałowo-technicznych oraz możliwości organizowania pracy załóg w dni wolne od pracy na rzecz budownictwa mieszkaniowego Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Zakłady pracy powinny wpływać na poprawę warunków mieszkaniowych swoich pracowników przez realizację budownictwa zakładowego oraz udzielanie pomocy pracownikom przystępującym do spółdzielni mieszkaniowych, zespołom pracowniczym i młodzieżowym, a także poszczególnym pracownikom budującym domy jednorodzinne (lokale).
1. 1
Zakładowe budownictwo mieszkaniowe może być realizowane z udziałem pracowników na podstawie decyzji rady pracowniczej podjętej w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym, według zasad i warunków określonych w umowach zawieranych przez zakład pracy z zainteresowanymi pracownikami.
2.
Udział, o którym mowa w ust. 1, może być wnoszony w formie pieniężnej przed zasiedleniem mieszkania lub stanowić wartość wkładu pracy własnej w realizację budowy.
3.
Udział, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższy niż 10% kosztów budowy mieszkania.
4.
W uzasadnionych wypadkach zakład pracy może zwrócić pracownikowi (wypłacić) ze środków zakładowego funduszu mieszkaniowego równowartość jego udziału w kosztach budowy mieszkania po przepracowaniu 10 lat w danym zakładzie pracy - w wysokości 50%, a po przepracowaniu 15 lat - pozostałą część, pomniejszoną o wysokość kaucji mieszkaniowej.
5. 2
Okresy pracy, o których mowa w ust. 4, należy liczyć od dnia zawarcia umowy określonej w ust. 1, z tym że w stosunku do pracowników, którzy do dnia zawarcia umowy przepracowali w danym zakładzie co najmniej 10 lat, okresy te mogą być skrócone o 5 lat.
6.
W razie zwolnienia mieszkania przez pracownika przed upływem terminów określonych w ust. 4 udział pracownika, pomniejszony o wysokość kaucji mieszkaniowej, podlega zwrotowi.
7.
Zasady określone w ust. 4-6 powinny być zamieszczone w umowach, o których mowa w ust. 1.
8. 3
(skreślony).
 
1.
Zakład pracy realizujący wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe może, uwzględniając warunki technologiczne i stan zaawansowania robót, przyjmować wnioski pracowników (przyszłych najemców) co do sposobu wykończenia i wyposażenia mieszkań, a w szczególności kolorystyki ścian i podłóg, rodzaju materiałów podłogowych, usytuowania punktów świetlnych, urządzeń sanitarnych, punktów czerpania wody, grzejników centralnego ogrzewania i ścianek działowych.
2.
Wkład pracy własnej, o którym mowa w § 2 ust. 2, może być wnoszony przez przyszłych najemców w formie wykończenia i wyposażenia mieszkań we własnym zakresie.
3.
Zakład pracy, o którym mowa w ust. 1, po ustaleniu wykazu mieszkań przewidzianych dla przyszłych najemców, powinien ich poinformować, w jakim zakresie i na jakich warunkach mogą przystąpić do wykańczania mieszkań.
 
1.
Wniosek w sprawie wykończenia i wyposażenia mieszkania powinien zawierać określenie zmian w zakresie wykończenia i wyposażenia mieszkania lub robót, które przyszły najemca podejmie się wykonać we własnym zakresie.
2.
Zakład pracy na podstawie wniosków, o których mowa w § 2a ust. 1, określa w szczególności:
1)
zmiany w zakresie wykończenia i wyposażenia mieszkań w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji technicznej budynku,
2)
kwotę, jaka z tytułu ograniczenia zakresu rzeczowego robót wykończeniowych przypadnie na każde z mieszkań wykańczanych przez przyszłych najemców.
3.
Jeżeli wielorodzinne budownictwo zakładowe realizuje się w systemie zleconym, ustaleń, o których mowa w ust. 2, dokonuje się w uzgodnieniu z wykonawcą robót; w takim wypadku strony powinny określić w umowie zakres rzeczowy robót i termin ich odbioru.
Do wykończenia we własnym zakresie przez przyszłych najemców mogą być udostępnione mieszkania wyłącznie w budynkach podłączonych do sieci energetycznych, gazowych, cieplnych, wodnokanalizacyjnych oraz wyposażonych w instalacje wewnętrzne.
 
1.
Zakład pracy, na podstawie umowy, udostępnia przyszłemu najemcy mieszkanie nie w pełni wykończone, w celu wykonania przez niego robót wykończeniowych we własnym zakresie, w terminie, który nie powinien przekroczyć 6 miesięcy.
2.
Zakres i sposób wykonania robót wykończeniowych nie może powodować obniżenia standardu przewidzianego w dokumentacji technicznej budynku.
3.
Zakład pracy, w miarę posiadanych możliwości, powinien zapewnić przyszłym najemcom przystępującym do wykonania robót wykończeniowych na zasadach określonych w uchwale niezbędną pomoc organizacyjną i techniczną, a w szczególności powierzyć przyszłym najemcom, podejmującym się wykonania robót wykończeniowych we własnym zakresie, odpowiednią ilość i rodzaje materiałów budowlanych, niezbędnych do wykończenia mieszkań.
Ponadnormatywne wyposażenie i wykończenie mieszkań w budynkach zakładowych, przekraczające zakres ustalony w wytycznych wyposażenia i wykończenia mieszkań i budynków mieszkalnych, oraz budowa garaży są dokonywane ze środków przyszłych mieszkańców.
(uchylony).
1.
Pomoc zakładów pracy może być udzielana w formie finansowej, organizacyjnej, materiałowej, sprzętowo-transportowej, wykonawstwa budowlanego, uzbrojenia terenów oraz produkcji materiałów budowlanych na podstawie umów zawartych z pracownikami przez zakład pracy.
2. 9
(skreślony).
3.
Pomoc zakładu pracy może obejmować również:
1)
odprzedaż po cenach detalicznych zbędnych materiałów budowlanych,
2)
obsługę inwestorską (np. opracowanie dokumentacji, przygotowanie terenu, nadzór budowlany) realizowaną przez własną służbę inwestycyjną,
3)
udostępnianie sprzętu budowlano-montażowego i transportowego,
4)
świadczenie usług budowlanych przez własne grupy budowlano-montażowe.
4. 10
Usługi wymienione w ust. 3 pkt 2-4 są rozliczane według zasad określonych przez radę pracowniczą w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym, w wysokości nie niższej niż koszty uzasadnione.
5.
Na podstawie umów zawartych z terenowymi organami administracji państwowej zakłady pracy udzielają pomocy w uzbrajaniu terenów pod budownictwo mieszkaniowe wykonywane na rzecz pracowników zakładu. Pomoc ta może dotyczyć udziału finansowego (z zakładowego funduszu mieszkaniowego), materiałowego, wykonawstwa oraz udostępniania sprzętu.
6.
Zakłady pracy mogą podjąć produkcję materiałów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego dla pracowników.
(skreślony).
1.
W celu ułatwienia pracownikom szybszego zgromadzenia środków na wkłady mieszkaniowe oraz uzyskania dodatkowych środków na zwiększenie funduszu mieszkaniowego z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe Minister Finansów udzieli zakładom pracy sfery produkcyjnej i usług materialnych, podejmującym pracę w wolne soboty i inne dni ustawowo wolne od pracy, ulgi w podatku od płac w zakresie wynagrodzeń należnych za pracę w te dni w wysokości 60% obowiązującej stawki podatkowej od tych wynagrodzeń.
2.
Środki powstałe z zastosowania ulgi, o której mowa w ust. 1, przeznacza się w całości na zakładowy fundusz mieszkaniowy.
3.
Do korzystania z części zakładowego funduszu mieszkaniowego, pochodzącej ze środków powstałych z zastosowania ulgi w podatku od płac, są uprawnieni w pierwszej kolejności pracownicy, którzy podjęli pracę w wolne soboty i inne dni ustawowo wolne od pracy.
4. 12
Szczegółowe zasady korzystania z funduszu, o którym mowa w ust. 3, ustala kierownik zakładu pracy i rada pracownicza w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym działającym w tym zakładzie.
(skreślony).
Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego udzielą szerokiej pomocy zakładom pracy w realizacji budownictwa mieszkaniowego, w tym również jednorodzinnego, oraz spowodują wyznaczenie komórek organizacyjnych urzędów wojewódzkich i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego do koordynowania całości zagadnień związanych z rozwojem tego budownictwa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.
2 § 2 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.
3 § 2 ust. 8 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. c) uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.
4 § 2a dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.
5 § 2b dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.
6 § 2c dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.
7 § 2d dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.
8 § 4 uchylony przez § 22 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U.87.23.132) z dniem 1 stycznia 1988 r.
9 § 5 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. a) uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.
10 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.
11 § 6 skreślony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.
12 § 7 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.
13 § 8 skreślony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.
14 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.