§ 5. - Pomoc uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.

Monitor Polski

M.P.1983.31.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1988 r.
§  5.
1.
Pomoc zakładów pracy może być udzielana w formie finansowej, organizacyjnej, materiałowej, sprzętowo-transportowej, wykonawstwa budowlanego, uzbrojenia terenów oraz produkcji materiałów budowlanych na podstawie umów zawartych z pracownikami przez zakład pracy.
2. 9
(skreślony).
3.
Pomoc zakładu pracy może obejmować również:
1)
odprzedaż po cenach detalicznych zbędnych materiałów budowlanych,
2)
obsługę inwestorską (np. opracowanie dokumentacji, przygotowanie terenu, nadzór budowlany) realizowaną przez własną służbę inwestycyjną,
3)
udostępnianie sprzętu budowlano-montażowego i transportowego,
4)
świadczenie usług budowlanych przez własne grupy budowlano-montażowe.
4. 10
Usługi wymienione w ust. 3 pkt 2-4 są rozliczane według zasad określonych przez radę pracowniczą w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym, w wysokości nie niższej niż koszty uzasadnione.
5.
Na podstawie umów zawartych z terenowymi organami administracji państwowej zakłady pracy udzielają pomocy w uzbrajaniu terenów pod budownictwo mieszkaniowe wykonywane na rzecz pracowników zakładu. Pomoc ta może dotyczyć udziału finansowego (z zakładowego funduszu mieszkaniowego), materiałowego, wykonawstwa oraz udostępniania sprzętu.
6.
Zakłady pracy mogą podjąć produkcję materiałów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego dla pracowników.
9 § 5 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. a) uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.
10 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.