Świadczenie przez zakłady remonotowo-budowlane usług budowlanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych pracowników jednostek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1985.4.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 maja 1985 r.
w sprawie świadczenia przez zakłady remontowo-budowlane usług budowlanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych pracowników jednostek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej

W związku z art. 212 § 1 kodeksu karnego wykonawczego oraz uchwały nr 110 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1983 r. w sprawie pomocy uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg (Monitor Polski z 1983 r. Nr 31, poz. 167) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zakłady remontowo-budowlane okręgowych zarządów zakładów karnych zatrudniające skazanych powinny świadczyć usługi budowlane na rzecz spółdzielni mieszkaniowych założonych przez pracowników jednostek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, zarejestrowanych zgodnie z przepisami w rejestrze spółdzielni.
§  2.
1.
Usługi, o których mowa w § 1, mogą być świadczone wyłącznie w ramach wolnych mocy produkcyjnych zakładów remontowo-budowlanych, po przyjęciu zadań inwestycyjnych i remontowych zlecanych przez jednostki resortu sprawiedliwości.
2.
Do usług świadczonych przez zakłady remontowo-budowlane stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu robót budowlano-montażowych i remontowo-budowlanych na rzecz jednostek resortu sprawiedliwości, ze zmianami wynikającymi z zarządzenia.
§  3.
1.
Zezwolenia na świadczenie usług udziela Dyrektor Centralnego Zarządu Zakładów Karnych na wniosek zarządu spółdzielni, zaopiniowany przez dyrektora okręgowego zarządu zakładów karnych, któremu podległy zakład remontowo-budowlany ma świadczyć usługi, oraz rady albo komisje pracownicze zainteresowanych jednostek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości i Służby Więziennej.
2.
Do wniosku powinien być dołączony dowód stwierdzający fakt wpisania spółdzielni do rejestru spółdzielni oraz lista jej członków.
§  4.
1.
Dyrektor okręgowego zarządu zakładów karnych na podstawie udzielonego zezwolenia zawiera z zarządem spółdzielni umowę o świadczenie usług.
2.
Jeden egzemplarz umowy przesyła się do Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, któremu powierza się prowadzenie ewidencji zawieranych umów.
§  5.
Umowa powinna określać rodzaj, zakres i wartość usług, okres ich wykonywania, a ponadto ustalać obowiązki stron, w szczególności w zakresie:
1)
zapewnienia właściwego frontu robót, urządzeń, narzędzi i materiałów niezbędnych do ich wykonania,
2)
zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, odzieży ochronnej i roboczej, sprzętu ochrony osobiste j oraz nadzoru w tym zakresie,
3)
sprawowania nadzoru budowlanego,
4)
ubezpieczenia skazanych,
5)
zasad i terminów płatności należności z tytułu świadczonych usług, korzystania z urządzeń, narzędzi i środków transportu oraz za przewóz i dozorowanie skazanych.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.