Uchylenie uchwały w sprawie pomocy uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.

Monitor Polski

M.P.1990.2.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 1990 r.

UCHWAŁA Nr 9
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 stycznia 1990 r.
uchylająca uchwałę w sprawie pomocy uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Uchyla się uchwałę 110 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1983 r. w sprawie pomocy uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg (Monitor Polski Nr 31, poz. 167, Dz. U. z 1987 r. Nr 23, poz. 132 i Monitor Polski z 1988 r. Nr 12, poz. 99).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.