§ 2. - Pomoc uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.

Monitor Polski

M.P.1983.31.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1988 r.
§  2.
1. 1
Zakładowe budownictwo mieszkaniowe może być realizowane z udziałem pracowników na podstawie decyzji rady pracowniczej podjętej w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym, według zasad i warunków określonych w umowach zawieranych przez zakład pracy z zainteresowanymi pracownikami.
2.
Udział, o którym mowa w ust. 1, może być wnoszony w formie pieniężnej przed zasiedleniem mieszkania lub stanowić wartość wkładu pracy własnej w realizację budowy.
3.
Udział, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższy niż 10% kosztów budowy mieszkania.
4.
W uzasadnionych wypadkach zakład pracy może zwrócić pracownikowi (wypłacić) ze środków zakładowego funduszu mieszkaniowego równowartość jego udziału w kosztach budowy mieszkania po przepracowaniu 10 lat w danym zakładzie pracy - w wysokości 50%, a po przepracowaniu 15 lat - pozostałą część, pomniejszoną o wysokość kaucji mieszkaniowej.
5. 2
Okresy pracy, o których mowa w ust. 4, należy liczyć od dnia zawarcia umowy określonej w ust. 1, z tym że w stosunku do pracowników, którzy do dnia zawarcia umowy przepracowali w danym zakładzie co najmniej 10 lat, okresy te mogą być skrócone o 5 lat.
6.
W razie zwolnienia mieszkania przez pracownika przed upływem terminów określonych w ust. 4 udział pracownika, pomniejszony o wysokość kaucji mieszkaniowej, podlega zwrotowi.
7.
Zasady określone w ust. 4-6 powinny być zamieszczone w umowach, o których mowa w ust. 1.
8. 3
(skreślony).
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.
2 § 2 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.
3 § 2 ust. 8 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. c) uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.