§ 2b. - Pomoc uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.

Monitor Polski

M.P.1983.31.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1988 r.
§  2b. 5
 
1.
Wniosek w sprawie wykończenia i wyposażenia mieszkania powinien zawierać określenie zmian w zakresie wykończenia i wyposażenia mieszkania lub robót, które przyszły najemca podejmie się wykonać we własnym zakresie.
2.
Zakład pracy na podstawie wniosków, o których mowa w § 2a ust. 1, określa w szczególności:
1)
zmiany w zakresie wykończenia i wyposażenia mieszkań w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji technicznej budynku,
2)
kwotę, jaka z tytułu ograniczenia zakresu rzeczowego robót wykończeniowych przypadnie na każde z mieszkań wykańczanych przez przyszłych najemców.
3.
Jeżeli wielorodzinne budownictwo zakładowe realizuje się w systemie zleconym, ustaleń, o których mowa w ust. 2, dokonuje się w uzgodnieniu z wykonawcą robót; w takim wypadku strony powinny określić w umowie zakres rzeczowy robót i termin ich odbioru.
5 § 2b dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 50 z dnia 28 marca 1988 r. (M.P.88.12.99) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 kwietnia 1988 r.