Zm.: uchwała w sprawie pomocy uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.

Monitor Polski

M.P.1988.12.99

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 1988 r.

UCHWAŁA Nr 50
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 marca 1988 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 110 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1983 r. w sprawie pomocy uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg (Monitor Polski Nr 31, poz. 167 i Dz. U. z 1987 r. Nr 23, poz. 132) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1 wyrazy "w porozumieniu" zastępuje się wyrazami "w uzgodnieniu",
b)
w ust. 5 wyrazy "do 5 lat" zastępuje się wyrazami "o 5 lat",
c)
ust. 8 skreśla się;
2)
po § 2 dodaje się § 2a-2d w brzmieniu:

"§ 2a. 1. Zakład pracy realizujący wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe może, uwzględniając warunki technologiczne i stan zaawansowania robót, przyjmować wnioski pracowników (przyszłych najemców) co do sposobu wykończenia i wyposażenia mieszkań, a w szczególności kolorystyki ścian i podłóg, rodzaju materiałów podłogowych, usytuowania punktów świetlnych, urządzeń sanitarnych, punktów czerpania wody, grzejników centralnego ogrzewania i ścianek działowych.

2. Wkład pracy własnej, o którym mowa w § 2 ust. 2, może być wnoszony przez przyszłych najemców w formie wykończenia i wyposażenia mieszkań we własnym zakresie.

3. Zakład pracy, o którym mowa w ust. 1, po ustaleniu wykazu mieszkań przewidzianych dla przyszłych najemców, powinien ich poinformować, w jakim zakresie i na jakich warunkach mogą przystąpić do wykańczania mieszkań.

§ 2b. 1. Wniosek w sprawie wykończenia i wyposażenia mieszkania powinien zawierać określenie zmian w zakresie wykończenia i wyposażenia mieszkania lub robót, które przyszły najemca podejmie się wykonać we własnym zakresie.

2. Zakład pracy na podstawie wniosków, o których mowa w § 2a ust. 1, określa w szczególności:

1) zmiany w zakresie wykończenia i wyposażenia mieszkań w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji technicznej budynku,

2) kwotę, jaka z tytułu ograniczenia zakresu rzeczowego robót wykończeniowych przypadnie na każde z mieszkań wykańczanych przez przyszłych najemców.

3. Jeżeli wielorodzinne budownictwo zakładowe realizuje się w systemie zleconym, ustaleń, o których mowa w ust. 2, dokonuje się w uzgodnieniu z wykonawcą robót; w takim wypadku strony powinny określić w umowie zakres rzeczowy robót i termin ich odbioru.

§ 2c. Do wykończenia we własnym zakresie przez przyszłych najemców mogą być udostępnione mieszkania wyłącznie w budynkach podłączonych do sieci energetycznych, gazowych, cieplnych, wodnokanalizacyjnych oraz wyposażonych w instalacje wewnętrzne.

§ 2d. 1. Zakład pracy, na podstawie umowy, udostępnia przyszłemu najemcy mieszkanie nie w pełni wykończone, w celu wykonania przez niego robót wykończeniowych we własnym zakresie, w terminie, który nie powinien przekroczyć 6 miesięcy.

2. Zakres i sposób wykonania robót wykończeniowych nie może powodować obniżenia standardu przewidzianego w dokumentacji technicznej budynku.

3. Zakład pracy, w miarę posiadanych możliwości, powinien zapewnić przyszłym najemcom przystępującym do wykonania robót wykończeniowych na zasadach określonych w uchwale niezbędną pomoc organizacyjną i techniczną, a w szczególności powierzyć przyszłym najemcom, podejmującym się wykonania robót wykończeniowych we własnym zakresie, odpowiednią ilość i rodzaje materiałów budowlanych, niezbędnych do wykończenia mieszkań.";

3)
w § 5:
a)
ust. 2 skreśla się,
b)
w ust. 4 wyrazy "w porozumieniu" zastępuje się wyrazami "w uzgodnieniu";
4)
§ 6 i 8 skreśla się;
5)
w § 7 w ust. 4 wyrazy "w porozumieniu" zastępuje się wyrazami "w uzgodnieniu";
6)
w § 9 po wyrazach "z rozwojem tego budownictwa" stawia się kropkę, a pozostałą część zdania skreśla się.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.