Zakres działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.14.111

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lutego 1951 r.
w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 26 lutego 1951 r. o organizacji władz w dziedzinie komunikacji (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 108) zarządza się, co następuje:
Zakres działania Ministra Kolei obejmuje:
1)
naczelny zarząd przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe oraz kierowanie działalnością przedsiębiorstw produkcyjnych, budowlanych, projektowych i handlowo-usługowych, związanych z budową i eksploatacją kolei, tudzież zatwierdzanie planów gospodarczych tych przedsiębiorstw;
2)
wydawanie dla podległych przedsiębiorstw normatywów technicznych i technologicznych;
3)
opracowywanie dokumentacji technicznej w zakresie budownictwa kolejowego;
4)
ustalanie typów konstrukcji budowli, taboru, urządzeń kolejowych, łączności i sygnalizacji oraz urządzeń ładunkowych dla kolei użytku publicznego, tudzież zatwierdzanie ich dla kolei użytku niepublicznego;
5)
wydawanie przepisów dotyczących budowy, utrzymania i eksploatacji kolei;
6)
organizację i nadzór nad ochroną porządku na kolejach użytku publicznego oraz zapewnianie bezpieczeństwa obiektów i mienia kolejowego lub powierzonego kolei;
7)
wydawanie taryf dla przewozu osób, bagażu i towarów oraz na pozaprzewozowe usługi kolejowe;
8)
wydawanie przepisów przewozu kolejami poczty, transportów wojskowych i organów bezpieczeństwa publicznego;
9)
wydawanie w ramach obowiązujących ustaw przepisów regulujących warunki sanitarne i weterynaryjne w przewozach kolejowych;
10)
organizację i nadzór nad wykonywaniem kolejowej służby zdrowia w ramach obowiązującego ustawodawstwa;
11) 1
sprawy kadr w dziedzinach związanych z budową i eksploatacją kolei oraz współdziałanie z właściwymi ministrami w sprawach programów nauczania, kształcenia i zatrudnienia tych kadr;
12) 2
organizowanie badań naukowych, nadzorowanie podległych instytutów naukowo-badawczych.
1.
Zakres działania Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego obejmuje:
1)
kierowanie działalnością podległych przedsiębiorstw transportowych, produkcyjnych, budowlanych, projektowych i handlowo-usługowych oraz zatwierdzanie planów gospodarczych tych przedsiębiorstw;
2)
wydawanie, nadzór i kontrolę wykonania przepisów:
a)
budowy, utrzymania i eksploatacji dróg publicznych,
b)
porządku i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c)
rejestracji samochodów i wydawania praw jazdy,
d)
racjonalnej gospodarki samochodowej,
e)
przewozowych dla transportu drogowego i lotniczego,
f) 4
(skreślona),
g)
lotniczo-sygnalizacyjnych;
3)
ustalanie dla podległych przedsiębiorstw normatywów technicznych i technologicznych;
4)
opracowywanie dokumentacji technicznej i typowych projektów w zakresie budownictwa drogowego oraz lotnictwa cywilnego;
5)
organizowanie publicznego transportu drogowego i jego obsługi technicznej oraz cywilnego transportu lotniczego;
6)
koordynowanie przewozów samochodowych;
7)
ustalanie zasad utrzymania i eksploatacji pojazdów mechanicznych;
8)
współdziałanie w organizowaniu krajowej produkcji w dziedzinie transportu samochodowego;
9)
sprawy wydawania zezwoleń na zarobkowy przewóz osób i towarów w publicznym transporcie drogowym oraz na prowadzenie zakładów technicznej obsługi transportu drogowego;
10)
prowadzenie rejestru cywilnych statków powietrznych i rejestru pilotów;
11)
wydawanie przepisów o przewozie poczty w publicznym transporcie samochodowym i lotniczym;
12)
sprawy kadr w zakresie wymienionym w pkt 1 oraz sprawy kadr gospodarki samochodowej w zakresie zleconym przez Prezesa Rady Ministrów;
13)
współdziałanie z właściwymi ministrami w sprawach programów nauczania, kształcenia i zatrudnienia kadr w dziedzinie transportu drogowego i lotniczego oraz budownictwa drogowego i sportu lotniczego;
14) 5
nadzór państwowy nad działalnością Ligi Przyjaciół Żołnierza w sprawach kontroli cywilnych statków powietrznych i ich urządzeń pomocniczych, zakładania, uruchamiania i inspekcji lotnisk cywilnych i pomocniczych urządzeń naziemnych, wyszkolenia lotniczego w zakresie wiadomości niezbędnych dla cywilnego personelu lotniczego odpowiednich klas oraz w zakresie stosowania przepisów obowiązujących w lotnictwie cywilnym;
15)
organizowanie badań naukowych i nadzorowanie podległych instytutów naukowo-badawczych;
16) 6
(skreślony);
17)
nadzór państwowy w zakresie planowania, produkcji, finansowania, inwestycji, zaopatrzenia, zbytu i dystrybucji, organizacji przedsiębiorstw i ich jednostek nadrzędnych, szkolenia, zatrudnienia, płac i kadr - nad działalnością gospodarczą spółdzielczości pracy podejmującej się usług transportowo-spedycyjnych, obsługi i napraw pojazdów samochodowych, produkcji sprzętu samochodowego oraz prowadzącej handel samochodowy;
18)
sprawy administracji przemysłowej, wykonywanej w ramach prawa przemysłowego w stosunku do wytwórczych i usługowych przedsiębiorstw spółdzielczych rzemieślniczych i przemysłu prywatnego, działających w dziedzinie określonej w pkt 17;
19)
sprawy ustanawiania przymusowego zarządu państwowego nad wytwórczymi i usługowymi przedsiębiorstwami przemysłu prywatnego, działającymi w dziedzinie określonej w pkt 17.
2.
Uprawnienia Ministra Przemysłu i Handlu przewidziane w ustawie z dnia 21 maja 1948 r. o centralach spółdzielczo-państwowych (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 200), przekazane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 410) Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, przechodzą do zakresu działania Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego w dziedzinie określonej w ust. 1 pkt 17.
Do zakresu działania Prezesa Rady Ministrów należy ogólny nadzór nad turystyką.
1.
Do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej należy wydawanie przepisów o ruchu i bezpieczeństwie lotniczym oraz nadzór i kontrola nad ich wykonywaniem. Przepisy te wydaje Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Transportu Drogowego i Lotniczego.
2.
Na podstawie przepisów wymienionych w ust. 1 Minister Obrony Narodowej jak również Ministrowie Bezpieczeństwa Publicznego oraz Transportu Drogowego i Lotniczego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej wydają - każdy w swoim zakresie działania - przepisy szczegółowe w sprawie wykonywania lotów nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla podległych sobie rodzajów lotnictwa.
Do zakresu działania Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego przechodzą sprawy, zastrzeżone dotychczas właściwości Ministra Komunikacji w zakresie koordynacji działalności przewozowej różnych środków komunikacji.
Do zakresu działania Ministra Żeglugi przechodzą sprawy, zastrzeżone dotychczas właściwości Ministra Komunikacji w zakresie budowy i utrzymania dróg oraz budowli wodnych, ich eksploatacji, żeglugi śródlądowej i stoczni rzecznych oraz badań hydrologicznych, meteorologicznych i Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 11 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 marca 1952 r. (Dz.U.52.13.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1952 r.
2 § 1 pkt 12 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 marca 1952 r. (Dz.U.52.13.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1952 r.
3 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1952 r. (Dz.U.52.19.115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1952 r.
4 § 2 pkt 2 lit. f) skreślona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 1951 r. (Dz.U.51.41.315) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 sierpnia 1951 r.
5 § 2 ust. 1 pkt 14 zmieniony przez § 4 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Liga Przyjaciół Żołnierza" za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz.U.54.36.152) z dniem 12 sierpnia 1954 r.
6 § 2 pkt 16 skreślony przez § 2 rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1956 r. (Dz.U.56.3.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 1956 r.
7 § 2a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 marca 1952 r. (Dz.U.52.13.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1952 r.
8 § 3 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 1951 r. (Dz.U.51.41.315) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 sierpnia 1951 r.
9 § 4 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 1951 r. (Dz.U.51.41.315) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 sierpnia 1951 r.
10 § 5:

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 1951 r. (Dz.U.51.41.315) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 sierpnia 1951 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1956 r. (Dz.U.56.52.233) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1956 r.

11 § 6 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 1951 r. (Dz.U.51.41.315) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 sierpnia 1951 r.
12 § 7 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 1951 r. (Dz.U.51.41.315) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 sierpnia 1951 r.