Zm.: rozporządzenie z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz w dziedzinie komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.52.233

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 listopada 1956 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 26 lutego 1951 r. o organizacji władz w dziedzinie komunikacji (Dz. U. Nr 14, poz. 108 i Nr 41, poz. 310) zarządza się, co następuje:
W § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji (Dz. U. Nr 14, poz. 11 z późniejszymi zmianami) po wyrazach "i stoczni rzecznych" dodaje się wyrazy "oraz badań hydrologicznych, meteorologicznych i Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego".
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Żeglugi.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1956 r.