§ 2. - Zakres działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.14.111

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1956 r.
§  2. 3
1.
Zakres działania Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego obejmuje:
1)
kierowanie działalnością podległych przedsiębiorstw transportowych, produkcyjnych, budowlanych, projektowych i handlowo-usługowych oraz zatwierdzanie planów gospodarczych tych przedsiębiorstw;
2)
wydawanie, nadzór i kontrolę wykonania przepisów:
a)
budowy, utrzymania i eksploatacji dróg publicznych,
b)
porządku i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c)
rejestracji samochodów i wydawania praw jazdy,
d)
racjonalnej gospodarki samochodowej,
e)
przewozowych dla transportu drogowego i lotniczego,
f) 4
(skreślona),
g)
lotniczo-sygnalizacyjnych;
3)
ustalanie dla podległych przedsiębiorstw normatywów technicznych i technologicznych;
4)
opracowywanie dokumentacji technicznej i typowych projektów w zakresie budownictwa drogowego oraz lotnictwa cywilnego;
5)
organizowanie publicznego transportu drogowego i jego obsługi technicznej oraz cywilnego transportu lotniczego;
6)
koordynowanie przewozów samochodowych;
7)
ustalanie zasad utrzymania i eksploatacji pojazdów mechanicznych;
8)
współdziałanie w organizowaniu krajowej produkcji w dziedzinie transportu samochodowego;
9)
sprawy wydawania zezwoleń na zarobkowy przewóz osób i towarów w publicznym transporcie drogowym oraz na prowadzenie zakładów technicznej obsługi transportu drogowego;
10)
prowadzenie rejestru cywilnych statków powietrznych i rejestru pilotów;
11)
wydawanie przepisów o przewozie poczty w publicznym transporcie samochodowym i lotniczym;
12)
sprawy kadr w zakresie wymienionym w pkt 1 oraz sprawy kadr gospodarki samochodowej w zakresie zleconym przez Prezesa Rady Ministrów;
13)
współdziałanie z właściwymi ministrami w sprawach programów nauczania, kształcenia i zatrudnienia kadr w dziedzinie transportu drogowego i lotniczego oraz budownictwa drogowego i sportu lotniczego;
14) 5
nadzór państwowy nad działalnością Ligi Przyjaciół Żołnierza w sprawach kontroli cywilnych statków powietrznych i ich urządzeń pomocniczych, zakładania, uruchamiania i inspekcji lotnisk cywilnych i pomocniczych urządzeń naziemnych, wyszkolenia lotniczego w zakresie wiadomości niezbędnych dla cywilnego personelu lotniczego odpowiednich klas oraz w zakresie stosowania przepisów obowiązujących w lotnictwie cywilnym;
15)
organizowanie badań naukowych i nadzorowanie podległych instytutów naukowo-badawczych;
16) 6
(skreślony);
17)
nadzór państwowy w zakresie planowania, produkcji, finansowania, inwestycji, zaopatrzenia, zbytu i dystrybucji, organizacji przedsiębiorstw i ich jednostek nadrzędnych, szkolenia, zatrudnienia, płac i kadr - nad działalnością gospodarczą spółdzielczości pracy podejmującej się usług transportowo-spedycyjnych, obsługi i napraw pojazdów samochodowych, produkcji sprzętu samochodowego oraz prowadzącej handel samochodowy;
18)
sprawy administracji przemysłowej, wykonywanej w ramach prawa przemysłowego w stosunku do wytwórczych i usługowych przedsiębiorstw spółdzielczych rzemieślniczych i przemysłu prywatnego, działających w dziedzinie określonej w pkt 17;
19)
sprawy ustanawiania przymusowego zarządu państwowego nad wytwórczymi i usługowymi przedsiębiorstwami przemysłu prywatnego, działającymi w dziedzinie określonej w pkt 17.
2.
Uprawnienia Ministra Przemysłu i Handlu przewidziane w ustawie z dnia 21 maja 1948 r. o centralach spółdzielczo-państwowych (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 200), przekazane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 410) Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, przechodzą do zakresu działania Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego w dziedzinie określonej w ust. 1 pkt 17.
3 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1952 r. (Dz.U.52.19.115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1952 r.
4 § 2 pkt 2 lit. f) skreślona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 1951 r. (Dz.U.51.41.315) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 sierpnia 1951 r.
5 § 2 ust. 1 pkt 14 zmieniony przez § 4 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Liga Przyjaciół Żołnierza" za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz.U.54.36.152) z dniem 12 sierpnia 1954 r.
6 § 2 pkt 16 skreślony przez § 2 rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1956 r. (Dz.U.56.3.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 1956 r.