Sprzedaż niektórych samochodów osobowych nabywcom indywidualnym.

Monitor Polski

M.P.1956.43.527

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO
z dnia 18 maja 1956 r.
w sprawie sprzedaży niektórych samochodów osobowych nabywcom indywidualnym.

Na podstawie art. 2 pkt 1, 4 i 8 dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o organizacji administracji i gospodarki motoryzacyjnej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) oraz § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) i d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji (Dz. U. z 1951 r. Nr 14, poz. 111, Nr 41, poz. 315, z 1952 r. Nr 11, poz. 69, Nr 13, poz. 79, Nr 19, poz. 115, z 1954 r. Nr 36, poz. 152, Nr 51, poz. 258 i z 1956 r. Nr 3, poz. 17) zarządza się, co następuje:
1.
Sprzedaż nowych samochodów osobowych zbywanych przez Państwo nabywcom indywidualnym odbywa się tylko za pośrednictwem Centralnego Zarządu Zaopatrzenia Transportu Samochodowego "Motozbyt".
2.
Wnioski o nabycie określonych w ust. 1 samochodów składa się do CZZTS "Motozbyt". Do wniosku należy dołączyć opinię wydaną przez ministerstwo, centralny urząd, centralną instytucję lub organizację, z którą związana jest działalność wnioskodawcy.
1.
W umowie kupna-sprzedaży zamieszcza się warunki, że w okresie 3 lat od daty kupna samochód:
1)
może być zbyty osobom trzecim w wyjątkowych przypadkach i tylko za pośrednictwem CZZTS "Motozbyt";
2) 1
(skreślony).
2.
Samochody zbyte z naruszeniem warunków określonych w ust. 1 pkt 1 nie będą przerejestrowywane na nowego nabywcę i dopuszczane do ruchu.
W uzasadnionych przypadkach spłata należności za nabyty samochód może być rozłożona na raty.
(skreślony).
Zarządzenie nie dotyczy samochodów nabywanych w ramach akcji eksportu wewnętrznego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 pkt 2 skreślony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1956 r. (M.P.56.104.1201) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 grudnia 1956 r.
2 § 4 skreślony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1956 r. (M.P.56.104.1201) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 grudnia 1956 r.