Organizacja władz w dziedzinie komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.14.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1957 r.

USTAWA
z dnia 26 lutego 1951 r.
o organizacji władz w dziedzinie komunikacji.

 (uchylone).

 Wydawanie przepisów o ruchu i bezpieczeństwie lotniczym należy do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej, który wydaje je w porozumieniu z Ministrem Transportu Drogowego i Lotniczego. Nadzór nad wykonaniem tych przepisów sprawuje Minister Obrony Narodowej.

 (uchylony).

 Pracownicy, zatrudnieni dotychczas w działach służby, przekazanych właściwości Ministrów: Kolei oraz Transportu Drogowego i Lotniczego, przechodzą do służby w odpowiednich działach zarządu państwowego.

 W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 43, poz. 312) uchyla się art. 16-18, 21 i 22 ust. 2-4 oraz skreśla się: w art. 20 ust. 1 wyrazy: "na wniosek dyrektora generalnego kolei państwowych" i w art. 23 ust. 2 wyrazy: "i dyrektorowi generalnemu".

 Tracą moc:

1)
ustawa z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 580, z 1928 r. Nr 25, poz. 214, z 1930 r. Nr 76, poz. 599, z 1934 r. Nr 110, poz. 976 i z 1938 r. Nr 29, poz. 257),
2)
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. Nr 97, poz. 567 i z 1934 r. Nr 110, poz. 976),
3)
dekret z dnia 21 września 1950 r. o powołaniu Głównego Komitetu Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 397).

 Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

 Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1-5 uchylone przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz.U.57.17.86) z dniem 5 kwietnia 1957 r.
2 Art. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 3 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. (Dz.U.51.41.310) zmieniającego nin. ustawę z dniem 8 sierpnia 1951 r.
3 Art. 7 uchylony przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz.U.57.17.86) z dniem 5 kwietnia 1957 r.
4 Art. 8 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 4 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. (Dz.U.51.41.310) zmieniającego nin. ustawę z dniem 8 sierpnia 1951 r.
5 Art. 9 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 4 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. (Dz.U.51.41.310) zmieniającego nin. ustawę z dniem 8 sierpnia 1951 r.
6 Art. 10 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 4 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. (Dz.U.51.41.310) zmieniającego nin. ustawę z dniem 8 sierpnia 1951 r.
7 Art. 11 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 4 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. (Dz.U.51.41.310) zmieniającego nin. ustawę z dniem 8 sierpnia 1951 r.
8 Art. 12 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 4 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. (Dz.U.51.41.310) zmieniającego nin. ustawę z dniem 8 sierpnia 1951 r.