Uznanie stowarzyszenia "Liga Przyjaciół Żołnierza" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.36.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 czerwca 1954 r.
w sprawie uznania stowarzyszenia "Liga Obrony Kraju" za stowarzyszenie wyższej użyteczności. 1

Na podstawie art. 46 i art. 47 prawa o stowarzyszeniach oraz art. 7 ustawy z dnia 26 lutego 1951 r. o organizacji władz w dziedzinie komunikacji (Dz. U. Nr 14, poz. 108 i Nr 41, poz. 310) zarządza się, co następuje:
Stowarzyszenie "Liga Obrony Kraju" uznaje się za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Stowarzyszeniu "Liga Obrony Kraju" nadaje się statut.
1.
Majątek stowarzyszeń: Liga Obrony Kraju (dawniejsza nazwa "Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza"), Ligi Lotniczej i Ligi Morskiej przekazuje się stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".
2.
Stowarzyszenie wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju" przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wymienionych w ust. 1 stowarzyszeń.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji (Dz. U. z 1951 r. Nr 14, poz. 111, Nr 41, poz. 315 i z 1952 r. Nr 11, poz. 69, Nr 13, poz. 79, Nr 19, poz. 115) - w § 2 ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) nadzór państwowy nad działalnością Ligi Przyjaciół Żołnierza w sprawach kontroli cywilnych statków powietrznych i ich urządzeń pomocniczych, zakładania, uruchamiania i inspekcji lotnisk cywilnych i pomocniczych urządzeń naziemnych, wyszkolenia lotniczego w zakresie wiadomości niezbędnych dla cywilnego personelu lotniczego odpowiednich klas oraz w zakresie stosowania przepisów obowiązujących w lotnictwie cywilnym".

Tracą moc rozporządzenia Rady Ministrów:
1)
z dnia 28 listopada 1946 r. o uznaniu "Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza" za stowarzyszenie wyższej użyteczności i rozwiązaniu stowarzyszenia "Polski Biały Krzyż" (Dz. U. z 1947 r. Nr 2, poz. 6);
2)
z dnia 21 sierpnia 1947 r. o uznaniu "Ligi Lotniczej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności i o rozwiązaniu stowarzyszenia "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej" (Dz. U. Nr 60, poz. 333);
3)
z dnia 25 lipca 1946 r. o uznaniu stowarzyszenia "Liga Morska" za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 47, poz. 267).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i zainteresowanym ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie zmiany nazwy stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza" na "Liga Obrony Kraju" oraz w sprawie zmiany statutu tego stowarzyszenia (Dz.U.64.10.64) z dniem 14 marca 1964 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie zmiany nazwy stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza" na "Liga Obrony Kraju" oraz w sprawie zmiany statutu tego stowarzyszenia (Dz.U.64.10.64) z dniem 14 marca 1964 r.
3 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie zmiany nazwy stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza" na "Liga Obrony Kraju" oraz w sprawie zmiany statutu tego stowarzyszenia (Dz.U.64.10.64) z dniem 14 marca 1964 r.
4 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie zmiany nazwy stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza" na "Liga Obrony Kraju" oraz w sprawie zmiany statutu tego stowarzyszenia (Dz.U.64.10.64) z dniem 14 marca 1964 r.