Zmiana nazwy stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza" na "Liga Obrony Kraju" oraz zmiana statutu tego stowarzyszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.10.64

Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 marca 1964 r.
w sprawie zmiany nazwy stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza" na "Liga Obrony Kraju" oraz w sprawie zmiany statutu tego stowarzyszenia.

Na podstawie art. 47 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
Stowarzyszeniu "Liga Przyjaciół Żołnierza", uznanemu na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1954 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 152) za stowarzyszenie wyższej użyteczności, zmienia się nazwę na "Liga Obrony Kraju" oraz nadaje się statut, który ustala i ogłasza Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zainteresowanym ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.