Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".

Monitor Polski

M.P.1985.3.19

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 22 stycznia 1985 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie zmiany nazwy stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza" na "Liga Obrony Kraju" oraz w sprawie zmiany statutu tego stowarzyszenia (Dz. U. Nr 10, poz. 64) zarządza się, co następuje:
Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju". Tekst statutu zostanie ogłoszony w odrębnym wydawnictwie.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 stycznia 1979 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju" (Monitor Polski Nr 1, poz. 6).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.