Zm.: rozporządzenie z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.3.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 stycznia 1956 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 26 lutego 1951 r. o organizacji władz w dziedzinie komunikacji (Dz. U. Nr 14, poz. 108 i Nr 41, poz. 310) zarządza się, co następuje:
Kierownictwo i nadzór nad działalnością Polskiego Związku Motorowego należy do Głównego Komitetu Kultury Fizycznej w zakresie właściwości Komitetu.
W § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji (Dz. U. z 1951 r. Nr 14, poz. 111, Nr 41, poz. 315, z 1952 r. Nr 11, poz. 69, Nr 13, poz. 79, Nr 19, poz. 115 i z 1954 r. Nr 36, poz. 152 i Nr 51, poz. 258) skreśla się pkt 16.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Transportu Drogowego i Lotniczego i Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.