§ 1. - Zakres działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.14.111

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1956 r.
§  1.
Zakres działania Ministra Kolei obejmuje:
1)
naczelny zarząd przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe oraz kierowanie działalnością przedsiębiorstw produkcyjnych, budowlanych, projektowych i handlowo-usługowych, związanych z budową i eksploatacją kolei, tudzież zatwierdzanie planów gospodarczych tych przedsiębiorstw;
2)
wydawanie dla podległych przedsiębiorstw normatywów technicznych i technologicznych;
3)
opracowywanie dokumentacji technicznej w zakresie budownictwa kolejowego;
4)
ustalanie typów konstrukcji budowli, taboru, urządzeń kolejowych, łączności i sygnalizacji oraz urządzeń ładunkowych dla kolei użytku publicznego, tudzież zatwierdzanie ich dla kolei użytku niepublicznego;
5)
wydawanie przepisów dotyczących budowy, utrzymania i eksploatacji kolei;
6)
organizację i nadzór nad ochroną porządku na kolejach użytku publicznego oraz zapewnianie bezpieczeństwa obiektów i mienia kolejowego lub powierzonego kolei;
7)
wydawanie taryf dla przewozu osób, bagażu i towarów oraz na pozaprzewozowe usługi kolejowe;
8)
wydawanie przepisów przewozu kolejami poczty, transportów wojskowych i organów bezpieczeństwa publicznego;
9)
wydawanie w ramach obowiązujących ustaw przepisów regulujących warunki sanitarne i weterynaryjne w przewozach kolejowych;
10)
organizację i nadzór nad wykonywaniem kolejowej służby zdrowia w ramach obowiązującego ustawodawstwa;
11) 1
sprawy kadr w dziedzinach związanych z budową i eksploatacją kolei oraz współdziałanie z właściwymi ministrami w sprawach programów nauczania, kształcenia i zatrudnienia tych kadr;
12) 2
organizowanie badań naukowych, nadzorowanie podległych instytutów naukowo-badawczych.
1 § 1 pkt 11 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 marca 1952 r. (Dz.U.52.13.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1952 r.
2 § 1 pkt 12 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 marca 1952 r. (Dz.U.52.13.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1952 r.