Warunki wykonywania powszechnych usług pocztowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.5.34

Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 9 stycznia 2004 r.
w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych 2

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa warunki wykonywania powszechnych usług pocztowych, zwanych dalej "usługami", przez operatora publicznego, zwanego dalej "operatorem", dotyczące:
1)
sposobu świadczenia usług;
2)
wymagań w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek i przekazów pocztowych, w tym:
a)
warunków przyjmowania przesyłek oraz przekazów pocztowych,
b)
sposobu postępowania z przesyłkami uszkodzonymi, nieopłaconymi lub opłaconymi w kwocie niższej niż należna,
c)
dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych lub przekazów pocztowych,
d)
terminów odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych z placówki operatora,
e)
wymagań w zakresie opakowania i wymiaru przesyłek;
3)
minimalnych wymagań w zakresie jakości usług dotyczących:
a)
wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym,
b)
liczby i sposobu rozmieszczenia placówek operatora,
c)
procentowego udziału nadawczych skrzynek pocztowych umieszczanych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności skrzynek instalowanych w placówkach operatora lub na nieruchomościach użytkowanych przez te placówki;
4)
terminów, po upływie których wymagania określone w pkt 3 lit. a i c zostaną osiągnięte.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
granicznej wartości przesyłki lub przekazu pocztowego - rozumie się przez to równowartość kwoty stanowiącej 120 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym nastąpiło nadanie przesyłki lub przekazu pocztowego, ogłoszonego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", i zaokrąglonej w górę do pełnych setek PLN;
2)
miejscowym obszarze pocztowym - rozumie się przez to obszar obejmujący granice administracyjne miejscowości, w której usytuowane są co najmniej jedna placówka nadawcza i jedna placówka oddawcza;
3)
placówce nadawczej - rozumie się przez to placówkę operatora, w której zawierana jest umowa o świadczenie usługi;
4)
placówce oddawczej - rozumie się przez to placówkę operatora, która doręcza adresatowi przesyłkę albo przekaz pocztowy;
5)
regulaminie - rozumie się przez to regulamin świadczenia powszechnych usług pocztowych, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe, zwanej dalej "ustawą".

Sposób świadczenia usług

§  3.
W przypadku przesyłek rejestrowanych i przekazów pocztowych umowę o świadczenie usługi uważa się za zawartą z chwilą wydania nadawcy przez operatora dowodu przyjęcia przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego, zwanego dalej "potwierdzeniem nadania".
§  4.
Operator wycofuje i zwraca nadawcy przesyłkę rejestrowaną lub przekaz pocztowy w przypadku, gdy nadawca złożył w placówce nadawczej, w której przesyłka została nadana, pisemne żądanie odstąpienia od umowy o świadczenie usługi. Żądanie to powinno być złożone przed doręczeniem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego.
§  5.
Operator przyjmuje od nadawcy pisemne żądanie zmiany umowy o świadczenie usługi w zakresie adresu lub adresata przesyłki:
1)
w placówce nadawczej - w przypadku przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego;
2)
w każdej placówce operatora - w przypadku przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną, o ile na wykonanie tego żądania pozwala technologia świadczenia usługi przez operatora.
§  6. 3
 
1.
Operator przyjmuje, we właściwej placówce oddawczej, od adresata pisemne żądanie przesyłania przesyłek lub przekazów pocztowych pod adres wskazany w tym żądaniu.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku przesyłek, o których mowa w § 27 ust. 2.
§  7.
1.
Operator może stosować, określone w regulaminie, własne wzory formularzy lub blankietów niezbędne do świadczenia usług.
2.
Operator może odmówić świadczenia usługi:
1)
jeżeli formularz lub blankiet został wypełniony przez nadawcę nieczytelnie lub niekompletnie, a także jeżeli zawiera skreślenia, zamazania lub inne poprawki;
2)
w przypadku zastosowania przez nadawcę innych formularzy lub blankietów niż stosowane przez operatora.
§  8.
Operator pobiera od nadawcy z góry opłatę za:
1)
przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki,
2)
realizowanie przekazu pocztowego,
3)
przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki lub przekazu pocztowego nadanych na poste restante,
4)
traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej,
5)
traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością,
6)
potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego,

chyba że w umowie o świadczenie usługi uzgodnił z nadawcą inny sposób uiszczenia opłaty.

§  9.
Operator może pobrać dodatkową opłatę:
1)
od nadawcy przesyłki lub przekazu pocztowego za przyjęcie zgłoszeń i realizację żądań, o których mowa w § 4 i 5,
2)
od adresata przesyłki lub przekazu pocztowego za:
a)
przyjęcie zgłoszenia i realizację żądania, o których mowa w § 6,
b)
przechowanie przesyłki lub przekazu pocztowego po terminie odbioru, o którym mowa w § 38 ust. 1 i 2,
c)
przepakowanie lub dodatkowe opakowanie paczki pocztowej,
d)
przyjęcie zastrzeżenia, o którym mowa w § 12 ust. 1

- o ile określił taką opłatę w cenniku.

§  10.
1.
Operator świadczy usługę w sposób umożliwiający uzyskanie potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego, wyłącznie na pisemne żądanie nadawcy.
2.
Potwierdzenie odbioru polega na doręczeniu nadawcy formularza z pokwitowaniem adresata odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego. Do doręczenia formularza stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ustawy.
3.
Operator przyjmuje w placówce nadawczej od nadawcy żądanie, o którym mowa w ust. 1, na odpowiednio wypełnionym formularzu dołączonym do przesyłki lub przekazu pocztowego, opatrzonym napisem "Potwierdzenie odbioru".
§  11.
Operator przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia przesyłkę lub przekaz pocztowy nadane na poste restante, jeżeli na opakowaniu przesyłki lub na blankiecie przekazu pocztowego nadawca umieścił:
1)
imię i nazwisko lub nazwę adresata;
2)
napis "Poste restante";
3)
oznaczenie placówki operatora, wraz z pocztowym numerem adresowym, zwanym dalej "kodem pocztowym", do której adresat ma się zgłosić po odbiór przesyłki lub przekazu pocztowego.
§  12.
1.
Operator przyjmuje od adresata pisemne zastrzeżenie w zakresie niedoręczania przesyłek rejestrowanych lub przekazów pocztowych osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z adresatem.
2.
Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, operator przyjmuje we właściwej placówce oddawczej.
§  13. 4
W przypadku przesyłek z zadeklarowaną wartością i przekazów pocztowych przekraczających graniczną wartość przesyłki lub przekazu pocztowego doręczenie może być dokonane poprzez pozostawienie zawiadomienia o nadejściu przesyłki lub przekazu pocztowego wraz z informacją o terminie ich odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka lub przekaz pocztowy są przechowywane.
§  14.
1. 5
Jeżeli w chwili doręczania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego stwierdzi się nieobecność adresata lub innych osób uprawnionych do ich odbioru, o których mowa w art. 26 ustawy, zawiadomienie o próbie doręczenia wraz z informacją o terminie ich odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka lub przekaz pocztowy są przechowywane, operator pozostawia w oddawczej skrzynce pocztowej adresata.
1a. 6
Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku doręczania przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną, której wymiary lub kształt nie pozwalają na umieszczenie jej w oddawczej skrzynce pocztowej adresata.
2.
W miastach liczących powyżej 100.000 mieszkańców operator, pozostawiając zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki rejestrowanej, powinien umożliwić jej odbiór w placówce oddawczej w tym samym dniu. Nie dotyczy to paczki pocztowej, której odbiór operator zapewnia w dniu następnym.
§  15.
1.
Przesyłki polecone mogą być doręczane do oddawczej skrzynki pocztowej adresata, jeżeli złożył on we właściwej miejscowo placówce oddawczej operatora pisemne żądanie w tej sprawie.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli umowa o świadczenie usługi obejmuje uzyskanie potwierdzenia odbioru przesyłki poleconej.
§  16.
1. 7
W przypadku przyjętych do przemieszczenia i doręczenia poza miejscowym obszarem pocztowym:
1)
paczek pocztowych o masie przekraczającej 2.000 g lub
2)
przesyłek obciążonych należnościami celnymi

- doręczenie może być dokonane poprzez pozostawienie w oddawczej skrzynce pocztowej adresata zawiadomienia o nadejściu przesyłki wraz z informacją o terminie jej odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka jest przechowywana.

2.
Informację o trybie doręczenia, o którym mowa w ust. 1, operator umieszcza w cenniku.
§  17.
1.
Operator doręczający przesyłkę rejestrowaną lub przekaz pocztowy, na żądanie adresata zgłoszone w chwili ich odbioru, umieszcza na opakowaniu przesyłki lub na odcinku blankietu przekazu pocztowego przeznaczonym dla adresata datę doręczenia i podpis doręczającego.
2.
Jeżeli przesyłka z zadeklarowaną wartością jest wydawana w placówce oddawczej, pracownik operatora, na żądanie odbiorcy, sprawdza jej masę.
§  18.
1.
Operator doręcza przesyłki lub przekazy pocztowe osobie upoważnionej przez adresata na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych oraz na podstawie pełnomocnictwa do odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych, zwanego dalej "pełnomocnictwem pocztowym".
2.
Pełnomocnictwa pocztowego adresat udziela, składając pisemne oświadczenie woli w obecności upoważnionego pracownika operatora w placówce oddawczej operatora lub, w przypadku gdy adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, w miejscu jego pobytu, okazując jeden z dokumentów, o których mowa w § 36.
3.
Przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego jest odpłatne, o ile opłata za tę czynność została określona w cenniku.
4.
Pełnomocnictwo pocztowe może być odwołane w każdym czasie. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  18a. 8
 
1.
Przesyłka przyjęta do przemieszczenia i doręczenia jako przesyłka najszybszej kategorii zwracana jest do nadawcy jako przesyłka niebędąca przesyłką najszybszej kategorii w przypadku:
1)
o którym mowa w art. 27 ust. 9 ustawy,
2)
o którym mowa w § 4, § 37 ust. 1 lub § 38 ust. 5,
3)
zgonu adresata

- chyba że nadawca zgłosił w formie określonej przez operatora żądanie zwrotu takiej przesyłki jako przesyłki najszybszej kategorii.

2.
Przesyłki, o których mowa w § 27 ust. 2 pkt 1, zwracane są do nadawcy wyłącznie jako przesyłki najszybszej kategorii.

Wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek i przekazów pocztowych

§  19. 9
Przesyłki rejestrowane lub przekazy pocztowe nadawane jednorazowo w liczbie co najmniej dziesięciu sztuk oraz przesyłki reklamowe przyjmowane są do przemieszczenia i doręczenia w kolejności wpisu na formularzu nadania, według wzoru określonego przez operatora.
§  20.
Operator przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia przesyłkę zawierającą monety, banknoty, papiery wartościowe, wartości dewizowe, platynę, złoto, srebro, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i inne przedmioty wartościowe pod warunkiem, że jest ona nadawana jako przesyłka z zadeklarowaną wartością.
§  21.
Przesyłka z zadeklarowaną wartością jest przyjmowana do przemieszczenia i doręczenia, gdy kwota deklarowanej wartości, podana w PLN, cyframi i słownie, bez skreśleń, zamazywań i innych poprawek, jest naniesiona przez nadawcę w sposób trwały na opakowaniu, bezpośrednio poniżej informacji identyfikującej nadawcę.
§  22.
1.
Operator przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia przesyłkę listową z zadeklarowaną wartością, której wartość nadawca określił w kwocie nieprzekraczającej maksymalnej wartości przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością, określonej w cenniku.
2.
Podaną masę przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością ustala się z tolerancją do 1 g rzeczywistego wskazania wagi.
§  23.
1.
Operator przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia paczki pocztowe nadawane jako paczki z zadeklarowaną wartością, jeżeli wartość tę nadawca określił w kwocie nieprzekraczającej maksymalnej wartości paczki z zadeklarowaną wartością określonej w cenniku.
2.
Masę paczki pocztowej z zadeklarowaną wartością, ważącej nie więcej niż 2.000 g, ustala się z tolerancją do 1 g rzeczywistego wskazania wagi, a w pozostałych przypadkach - z tolerancją do 0,2 % rzeczywistego wskazania wagi.
§  24.
Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.
§  25.
Widokówka, kartka okolicznościowa i kartka korespondencyjna z wydzieloną prawą częścią strony adresowej przeznaczoną na informację identyfikującą adresata, odpowiadająca wymiarom określonym w § 41 ust. 3, nadana bez opakowania oraz opatrzona znakiem opłaty pocztowej, traktowana jest przez operatora jako kartka pocztowa.
§  26.
1.
Do przemieszczenia i doręczenia operator przyjmuje jako przesyłkę dla ociemniałych przesyłkę oznaczoną przez nadawcę na stronie adresowej symbolem, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz informacją identyfikującą nadawców, o których mowa w art. 30 ustawy.
2.
Przesyłkę dla ociemniałych nadawaną przez nadawców, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy, oraz odsyłaną przez osoby niewidome lub ociemniałe do tych podmiotów, operator przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia opakowaną w woreczek z materiału zabezpieczony odciskiem pieczęci nadawcy, a w przypadku zwrotu przesyłki przez osobę niewidomą lub ociemniałą - pieczęcią placówki nadawczej operatora. Dopuszcza się inny sposób opakowania i zabezpieczenia tej przesyłki, o ile został on uzgodniony z operatorem.
§  26a. 10
Do przemieszczenia i doręczenia operator przyjmuje jako przesyłkę zawierającą obowiązkowe egzemplarze biblioteczne przesyłkę oznaczoną przez nadawcę na stronie adresowej napisem: "Obowiązkowe egzemplarze biblioteczne".
§  27.
1.
Nie są przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia paczki pocztowe zawierające płyny, gazy, rzeczy łamliwe i kruche, żywe rośliny i zwierzęta, rzeczy wymagające specjalnego traktowania podczas przemieszczania, a także rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu.
2. 11
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przemieszczania paczek pocztowych zawierających:
1)
pszczoły lub pisklęta ptactwa domowego, jeżeli nadawca zabezpieczył przesyłkę w sposób gwarantujący utrzymanie funkcji życiowych przemieszczanych zwierząt;
2)
próbki z mlekiem, jeżeli nadawca umieścił je w nietłukącym się opakowaniu i zabezpieczył przed wylaniem zawartości.

Do paczek, o których mowa w pkt 1 i 2, stosuje się przepisy § 24 i 42.

3. 12
Paczki pocztowe, o których mowa w ust. 2, są przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia jako przesyłki najszybszej kategorii.
4. 13
Paczki pocztowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia jako przesyłki niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, pod warunkiem że nadawca zabezpieczył je przed zepsuciem poprzez zastosowanie środka konserwującego.
§  27a. 14
Przesyłki reklamowe nie mogą być przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia za pośrednictwem nadawczych skrzynek pocztowych.
§  27b. 15
Przesyłki polecone i nierejestrowane mogą być przyjmowane na terenach wiejskich lub o rozproszonej zabudowie przez listonosza obsługującego dany teren.
§  28.
Przekazy pocztowe są przyjmowane w placówce operatora, a na terenach wiejskich lub o rozproszonej zabudowie - również przez listonosza.
§  29.
1.
Kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym powinna być wyrażona w PLN, cyframi i słownie.
2.
W przypadku przekazania kwoty pieniężnej, określonej w przekazie pocztowym, w formie gotówkowej pracownik placówki operatora lub listonosz przyjmuje ją od nadawcy łącznie z wypełnionym blankietem przekazu pocztowego.
3.
Jeżeli przekaz pocztowy jest przyjmowany przez listonosza w formie gotówkowej, określona w nim kwota pieniężna nie może przekraczać granicznej wartości przekazu pocztowego.
§  30.
1.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki operator powinien niezwłocznie zabezpieczyć ją w odpowiedni sposób, a w przypadku znacznych uszkodzeń przesyłki rejestrowanej - sporządzić protokolarny opis jej stanu, bez wglądu w jej zawartość, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W przypadku stwierdzenia, że w wyniku uszkodzenia przesyłki rejestrowanej może wystąpić dalsze uszkodzenie lub ubytek jej zawartości, operator może otworzyć przesyłkę w celu sprawdzenia stanu jej zawartości i zabezpieczenia przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem lub ubytkiem, sporządzając protokół z przeprowadzonej czynności.
3.
Przed doręczeniem przesyłki, o której mowa w ust. 2, placówka oddawcza pisemnie zawiadamia adresata o:
1)
stanie przesyłki;
2)
możliwości sprawdzenia zawartości przesyłki;
3)
możliwości odbioru przesyłki, z zastrzeżeniem roszczenia o odszkodowanie;
4)
terminie odbioru przesyłki.
4.
Uszkodzone przesyłki rejestrowane wydaje się wyłącznie w placówce oddawczej.
5.
Sprawdzenie zawartości przesyłki rejestrowanej na wniosek adresata powinno nastąpić w jego obecności, po uprzednim pokwitowaniu odbioru przesyłki i uiszczeniu obciążających ją należności. Sprawdzenie to powinno być potwierdzone protokołem.
6.
Jeżeli adresat nie zgłosił się w określonym terminie po odbiór uszkodzonej przesyłki rejestrowanej, przesyłka zwracana jest do nadawcy.
§  31.
1.
W razie stwierdzenia, że zawartość paczki pocztowej uległa zepsuciu w stopniu uniemożliwiającym kontynuowanie jej przemieszczania, operator może komisyjnie zniszczyć zepsutą zawartość, sporządzając protokół z przeprowadzonej czynności.
2.
O zniszczeniu zawartości paczki pocztowej zawiadamia się pisemnie nadawcę.
§  32.
1.
Przyjętą do przemieszczenia i doręczenia nieopłaconą przesyłkę listową niebędącą przesyłką rejestrowaną operator zwraca nadawcy w celu:
1)
uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki i odbioru przesyłki albo
2)
uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki oraz opłaty ustalonej za ponowne przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki - w przypadku ponownego przekazania operatorowi przesyłki do przemieszczenia i doręczenia.
2.
Jeżeli na opakowaniu przesyłki, o której mowa w ust. 1, nie jest podany adres nadawcy, przesyłkę taką operator doręcza adresatowi. Przed doręczeniem adresatowi nieopłaconej przesyłki listowej niebędącej przesyłką rejestrowaną operator pobiera od adresata opłatę ustaloną za tego rodzaju przesyłkę.
3.
Opłata za zwrot przesyłki, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż połowa opłaty pobieranej za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki.
§  33.
1.
Przesyłkę listową niebędącą przesyłką rejestrowaną, opłaconą w kwocie niższej od należnej, operator doręcza adresatowi, pobierając dopłatę do wysokości określonej w cenniku opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie tej przesyłki.
2.
W przypadku odmowy adresata stosuje się odpowiednio przepisy § 32 ust. 1.
§  34.
W przypadku pobrania przez operatora niższej od należnej opłaty za przemieszczenie i doręczenie przesyłki rejestrowanej lub za realizację przekazu pocztowego, operator świadczy usługę bez prawa żądania dopłaty od nadawcy lub adresata.
§  35.
1.
Przesyłki rejestrowane i przekazy pocztowe doręcza się zgodnie z art. 26 ustawy za pokwitowaniem odbioru, po stwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru.
2.
Pracownik operatora doręczający przesyłkę lub przekaz pocztowy może odstąpić od żądania okazania jednego z dokumentów, o których mowa w § 36, jeżeli osoba uprawniona do odbioru jest mu znana osobiście.
3.
Pokwitowanie odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego powinno zawierać czytelny podpis odbiorcy i datę odbioru.
4.
Jeżeli adresatem przesyłki lub przekazu pocztowego jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, pokwitowanie odbioru powinno zawierać czytelny podpis odbiorcy, datę odbioru i odcisk stempla firmowego, a w przypadku braku stempla firmowego - informację o dokumencie potwierdzającym uprawnienie do odbioru przesyłki.
§  36.
Stwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do odbioru przesyłek rejestrowanych lub przekazów pocztowych dokonuje się na podstawie jednego z następujących dokumentów:
1)
dowodu osobistego;
2)
tymczasowego dowodu osobistego;
3)
paszportu;
4)
prawa jazdy;
5)
innego dokumentu z fotografią, odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisem jego posiadacza;
6)
w przypadku cudzoziemców nieposiadających żadnego z dokumentów, o których mowa w pkt 1-4, innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
§  37.
1.
Odmowę pokwitowania odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego uważa się za odmowę ich przyjęcia. W takiej sytuacji przesyłka rejestrowana lub przekaz pocztowy zwracane są do nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem operator pobiera od nadawcy opłatę nie wyższą jednak niż opłata pobierana za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki tego samego rodzaju lub za realizację przekazu pocztowego.
2. 16
Nie traktuje się jako odmowy przyjęcia przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego odmowy pokwitowania odbioru przez osobę pełnoletnią zamieszkałą wraz z adresatem, a niebędącą jego pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym. Przepis § 14 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  38.
1.
Przesyłki lub przekazy pocztowe operator wydaje adresatowi w placówce oddawczej w terminie 14 dni, zwanym dalej "terminem odbioru", z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Termin odbioru przesyłek, o których mowa w § 27 ust. 2, wynosi 48 godzin.
3.
Bieg terminu odbioru rozpoczyna się:
1)
dla przesyłek i przekazów pocztowych nadanych na poste restante - od dnia następnego po dniu nadejścia przesyłki lub przekazu pocztowego do placówki oddawczej;
2)
dla przesyłek i przekazów pocztowych innych niż wymienione w pkt 1 - od dnia następnego po dniu doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w § 14 ust. 1;
3)
dla przesyłek, o których mowa w § 27 ust. 2 - od godziny następnej po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w § 14 ust. 1.
4. 17
Placówka oddawcza może przechowywać przesyłkę, z wyłączeniem przesyłek, o których mowa w § 27 ust. 2, lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym po upływie terminu odbioru, jeżeli adresat zgłosi w tym zakresie pisemne żądanie.
5.
Przesyłka lub kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym nieodebrana w terminie odbioru zwracana jest do nadawcy.
§  39.
1.
Do przemieszczenia i doręczenia, z zastrzeżeniem ust. 3, przyjmowana jest przesyłka opakowana:
1)
odpowiednio do zawartości, formy, masy i wielkości, a także w sposób zapewniający zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi, niepowodujący uszkodzeń przemieszczanych przesyłek oraz niezagrażający zdrowiu, życiu, mieniu i środowisku naturalnemu;
2)
przy użyciu materiałów dających możliwość wyraźnego i trwałego umieszczenia adresu oraz innych niezbędnych oznaczeń.
2.
Nie jest przyjmowana do przemieszczenia i doręczenia przesyłka, na której opakowaniu umieszczono metalowe lub plastikowe klamry, spinacze, zszywki i inne podobne materiały.
3.
Do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest przesyłka bez opakowania, jeżeli przesyłana rzecz:
1)
nie jest narażona na uszkodzenie lub zaginięcie części składowych;
2)
nie może uszkodzić innych przesyłek;
3)
nie zagraża środowisku naturalnemu;
4)
została oznaczona w sposób trwały i czytelny informacją identyfikującą w sposób jednoznaczny adresata i nadawcę oraz opatrzona właściwymi kodami pocztowymi; wymóg oznaczenia informacją identyfikującą nadawcę nie dotyczy kartki pocztowej.
4.
Do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest przesyłka z zadeklarowaną wartością, której opakowanie:
1)
jest wykonane z nieprzezroczystego materiału;
2)
uniemożliwia dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów;
3)
umożliwia umieszczenie dodatkowych zabezpieczeń w postaci pieczęci lakowych, plomb, nalepek samoprzylepnych, taśmy samoprzylepnej lub innego skutecznego środka.
§  40.
1.
Do przemieszczenia i doręczenia, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3, przyjmowana jest przesyłka oznaczona poprzez:
1)
naniesienie w sposób trwały i czytelny na jej opakowaniu informacji identyfikujących w sposób jednoznaczny adresata i nadawcę wraz z właściwymi kodami pocztowymi;
2)
umieszczenie znaku opłaty pocztowej lub oznaczenia służącego do potwierdzenia wniesienia opłaty za usługę.
2. 18
W przypadku przesyłki listowej opakowanej w kopertę:
1)
znak opłaty pocztowej lub oznaczenie służące do potwierdzenia wniesienia opłaty za usługę powinny być umieszczone w górnej prawej części strony adresowej przesyłki, zwanej "polem znaczkowym",
2)
informacja identyfikująca adresata powinna być umieszczona w dolnej prawej części strony adresowej przesyłki, zwanej "polem adresowym",
3)
informacja identyfikująca nadawcę powinna być umieszczona w górnej lewej części strony adresowej przesyłki, zwanej "polem nadawcy",
4)
dolna część strony adresowej przesyłki, zwana "strefą szyfrową", zarezerwowana jest na oznaczenia kodowe nanoszone przez operatora

- zgodnie z podziałem i rezerwacją strony adresowej kopert listowych i kartek pocztowych określonymi w normie PN-T-85004.

3.
W przypadku kartki pocztowej do podziału i rezerwacji strony adresowej stosuje się przepisy ust. 2, z wyjątkiem pkt 3.
4. 19
W przypadku stosowania jako opakowania przesyłki listowej koperty z przezroczystym okienkiem adresowym, do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest wyłącznie przesyłka, której zawartość złożona jest w taki sposób, aby adres pozostawał całkowicie widoczny w polu okienka, nawet jeśli zawartość przesunie się wewnątrz koperty.
5.
W przypadku stosowania koperty jako opakowania przesyłki stronę adresową przesyłki stanowi jej przednia część bez sklejeń, w innych przypadkach - gładka część opakowania o największej powierzchni.
§  41.
1.
Wymiary przesyłki listowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, powinny wynosić:
1)
maksymalnie - suma długości, szerokości i wysokości (grubości) - 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm;
2)
minimalnie - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm.
2.
Wymiary przesyłki listowej nadawanej w formie rulonu powinny wynosić:
1)
maksymalnie - suma długości plus podwójna średnica - 1.040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm;
2)
minimalnie - suma długości plus podwójna średnica - 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm.
3.
Wymiary kartki pocztowej powinny wynosić:
1)
maksymalnie - 120 x 235 mm;
2)
minimalnie - 90 x 140 mm.
4.
Wymiary, o których mowa w ust. 1-3, przyjmuje się z tolerancją do 2 mm.
§  42.
1.
Największy wymiar paczek pocztowych przyjmowanych przez operatora do przemieszczenia i doręczenia nie może przekroczyć 1.500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie może przekroczyć 3.000 mm.
2.
Strona adresowa paczki pocztowej nie może być mniejsza od minimalnych wymiarów określonych dla strony adresowej przesyłki listowej, o których mowa w § 41 ust. 1 pkt 2.

Minimalne wymagania w zakresie jakości usług

§  43.
1.
Przesyłki powinny być doręczane z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń.
2.
Termin doręczenia określany jest jako D+n, gdzie:
1) 20
"D" oznacza dzień zawarcia umowy o świadczenie usługi polegającej na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki:
a)
w przypadku przesyłek rejestrowanych jest to ten sam dzień albo dzień następny, jeżeli umowa została zawarta po godzinie, podanej przez operatora do publicznej wiadomości, po której traktuje on umowę jako zawartą w dniu następnym,
b)
w przypadku przesyłek niebędących przesyłkami rejestrowanymi jest to ten sam dzień albo dzień następny, jeżeli wrzucenie przesyłki listowej do nadawczej skrzynki pocztowej nastąpiło po podanym na niej czasie ostatniego wyjmowania przesyłek z tej skrzynki;
2)
"n" oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania do dnia doręczenia przesyłki.
3.
Dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót nie wlicza się do terminów, o których mowa w ust. 2.
4.
Wskaźniki terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  44. 21
 
1.
Na terenie kraju powinno być uruchomione co najmniej 8.240 placówek operatora rozmieszczonych z uwzględnieniem występującego na danym obszarze zapotrzebowania na usługi.
2.
Jedna stała placówka operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 7.000 mieszkańców na terenie miast.
3.
Jedna placówka operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 85 km2 powierzchni na obszarach wiejskich.
4.
W każdej gminie, z zastrzeżeniem ust. 5, powinna być uruchomiona co najmniej jedna stała placówka operatora.
5.
Dopuszcza się objęcie gminy wiejskiej liczącej poniżej 5.000 mieszkańców obszarem działania stałej placówki operatora znajdującej się na terenie sąsiedniej gminy lub uruchomienie placówki ruchomej, pod warunkiem że:
1)
lokalizacja taka zapewni sprawniejszą obsługę klientów zamieszkałych na terenie obsługiwanym przez tę placówkę;
2)
lokalizację taką uzgodniono z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).
6.
Wskaźniki, o których mowa w ust. 1-5, nie obejmują nadawczych skrzynek pocztowych.
§  45.
Placówki operatora powinny być czynne we wszystkie dni robocze, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa.
§  46.
1.
Procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych umieszczonych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności skrzynek instalowanych w placówkach operatora lub na nieruchomościach użytkowanych przez te placówki, w ogólnej liczbie nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w miejscowym obszarze pocztowym przez operatora oraz terminy jego osiągnięcia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2.
Liczba nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych przez operatora w miejscowym obszarze pocztowym umieszczonych w sposób, o którym mowa w ust. 1, powinna być dostosowana do potrzeb lokalnej społeczności.

Przepisy końcowe

§  47.
Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie warunków korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym (Dz. U. Nr 40, poz. 173). 22
§  48.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem załącznika nr 2 do rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2004 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SYMBOL OZNACZENIA PRZESYŁEK DLA OCIEMNIAŁYCH

wzór

1. Znak graficzny powinien być koloru białego na czarnym tle.

2. Wymiary znaku powinny wynosić 52 mm x 65 mm.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WSKAŹNIKI TERMINOWOŚCI DORĘCZEŃ PRZESYŁEK W OBROCIE KRAJOWYM

Rodzaj przesyłekTermin doręczeniaCel w zakresie terminowości doręczeń*
123
Przesyłki listowe najszybszej kategoriiD+182 %
D+290 %
D+394 %
Przesyłki listowe niebędące przesyłkamiD+385 %
listowymi najszybszej kategoriiD+597 %
Paczki pocztowe najszybszej kategoriiD+180 %
Paczki pocztowe niebędące paczkami pocztowymi najszybszej kategoriiD+390 %
* Udział liczby przesyłek doręczonych w określonym terminie liczony od dnia nadania do dnia doręczenia (liczba przesyłek doręczonych w określonym terminie i w terminach go poprzedzających) do ogólnej liczby nadanych przesyłek wyrażony w procentach. W odniesieniu do przesyłek rejestrowanych za dzień doręczenia uważa się także pozostawienie w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienia o próbie doręczenia, jeżeli w chwili doręczenia takiej przesyłki stwierdzono nieobecność adresata lub innych osób uprawnionych do odbioru przesyłki.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PROCENTOWY UDZIAŁ NADAWCZYCH SKRZYNEK POCZTOWYCH UMIESZCZONYCH W SPOSÓB I W MIEJSCU UMOŻLIWIAJĄCYM KORZYSTANIE Z NICH OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ, PORUSZAJĄCEJ SIĘ ZA POMOCĄ WÓZKA INWALIDZKIEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI SKRZYNEK INSTALOWANYCH W PLACÓWKACH OPERATORA LUB NA NIERUCHOMOŚCIACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ TE PLACÓWKI, W OGÓLNEJ LICZBIE NADAWCZYCH SKRZYNEK POCZTOWYCH INSTALOWANYCH W MIEJSCOWYM OBSZARZE POCZTOWYM PRZEZ OPERATORA ORAZ TERMINY JEGO OSIĄGNIĘCIA

Udział wyrażony w procentachTermin osiągnięcia
80 %dzień wejścia w życie rozporządzenia
85 %do dnia 31 grudnia 2004 r.
90 %do dnia 31 grudnia 2005 r.
95 %do dnia 31 grudnia 2006 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).
2 Niniejsze rozporządzenie dokonuje transpozycji dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty i poprawy jakości usług (Dz. Urz. WE L 015 z 21.01.1998 r., str. 14 i n.) zmienionej dyrektywą 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług pocztowych (Dz. Urz. WE L 176 z 05.07.2002 r., str. 21 i n.).
3 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
4 § 13:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.76.719) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.

5 § 14 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
6 § 14 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
7 § 16 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
8 § 18a dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
9 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
10 § 26a dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
11 § 27 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.76.719) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.
12 § 27 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
13 § 27 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
14 § 27a dodany przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
15 § 27b dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 października 2009 r. (Dz.U.09.177.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 listopada 2009 r.
16 § 37 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
17 § 38 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
18 § 40 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
19 § 40 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
20 § 43 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
21 § 44 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 października 2009 r. (Dz.U.09.177.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 listopada 2009 r.
22 Przepisy § 64-73 rozporządzenia utraciły moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1795), tj. z dniem 12 listopada 2003 r.