Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.5.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 2009 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Rozporządzenie określa warunki wykonywania powszechnych usług pocztowych, zwanych dalej "usługami", przez operatora publicznego, zwanego dalej "operatorem", dotyczące:
1) sposobu świadczenia usług;
2) wymagań w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek i przekazów pocztowych, w tym:
a) warunków przyjmowania przesyłek oraz przekazów pocztowych,
b) sposobu postępowania z przesyłkami uszkodzonymi, nieopłaconymi lub opłaconymi w kwocie niższej niż należna,
c) dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych lub przekazów pocztowych,
d) terminów odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych z placówki operatora,
e) wymagań w zakresie opakowania i wymiaru przesyłek;
3) minimalnych wymagań w zakresie jakości usług dotyczących:
a) wskaźnika terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym,
b) liczby i sposobu rozmieszczenia placówek operatora,
c) procentowego udziału nadawczych skrzynek pocztowych umieszczanych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności skrzynek instalowanych w placówkach operatora lub na nieruchomościach użytkowanych przez te placówki;
4) terminów, po upływie których wymagania określone w pkt 3 lit. a i c zostaną osiągnięte.
§  2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) granicznej wartości przesyłki lub przekazu pocztowego - rozumie się przez to równowartość kwoty stanowiącej 120 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym nastąpiło nadanie przesyłki lub przekazu pocztowego, ogłoszonego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", i zaokrąglonej w górę do pełnych setek PLN;
2) miejscowym obszarze pocztowym - rozumie się przez to obszar obejmujący granice administracyjne miejscowości, w której usytuowane są co najmniej jedna placówka nadawcza i jedna placówka oddawcza;
3) placówce nadawczej - rozumie się przez to placówkę operatora, w której zawierana jest umowa o świadczenie usługi;
4) placówce oddawczej - rozumie się przez to placówkę operatora, która doręcza adresatowi przesyłkę albo przekaz pocztowy;
5) regulaminie - rozumie się przez to regulamin świadczenia powszechnych usług pocztowych, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe, zwanej dalej "ustawą".