Warunki wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1026 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego 2

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa warunki wykonywania usług powszechnych, zwanych dalej "usługami", przez operatora wyznaczonego obejmujące:
1)
wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym;
2)
wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym:
a)
warunki przyjmowania przesyłek,
b)
sposób postępowania z przesyłkami uszkodzonymi,
c)
sposób dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych,
d)
terminy odbioru przesyłek z placówki pocztowej operatora wyznaczonego,
e)
wymagania w zakresie opakowania przesyłek,
f)
sposób rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu, informacji o opłacie pocztowej oraz innych oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej;
3)
sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego;
4)
minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego umieszczanych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce pocztowej lub na nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę;
5)
sposób świadczenia usług.
§  2.  [Definicje]
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
cenniku - rozumie się przez to obowiązujący cennik usług, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe;
2)
granicznej wartości przesyłki pocztowej - rozumie się przez to równowartość kwoty stanowiącej 120% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym nastąpiło nadanie przesyłki pocztowej, ogłoszonego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", i zaokrąglonej w górę do pełnych setek złotych;
3)
miejscowym obszarze pocztowym - rozumie się przez to obszar obejmujący granice administracyjne miejscowości, w której usytuowane są co najmniej jedna placówka nadawcza i jedna placówka oddawcza;
4)
placówce nadawczej - rozumie się przez to placówkę pocztową operatora wyznaczonego, w której zawierana jest umowa;
5)
placówce oddawczej - rozumie się przez to placówkę pocztową operatora wyznaczonego, która doręcza adresatowi przesyłkę pocztową;
6)
regulaminie - rozumie się przez to regulamin świadczenia usług, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe;
7)
umowie - rozumie się przez to umowę o świadczenie usługi pocztowej, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, której przedmiotem jest świadczenie usługi;
8)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

Wymagania w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym

§  3.  [Czas przebiegu przesyłek pocztowych]
1. 
Przesyłki pocztowe doręcza się z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym.
2. 
Czas przebiegu przesyłek pocztowych określany jest jako D + n, gdzie:
1)
"D" oznacza dzień zawarcia umowy:
a)
w przypadku przesyłek rejestrowanych - jest to ten sam dzień albo dzień następny, jeżeli umowa została zawarta po godzinie, podanej przez operatora wyznaczonego do publicznej wiadomości, po której traktuje on umowę jako zawartą w dniu następnym,
b)
w przypadku przesyłek niebędących przesyłkami rejestrowanymi jest to ten sam dzień albo dzień następny, jeżeli wrzucenie przesyłki listowej do nadawczej skrzynki pocztowej nastąpiło po podanym na niej czasie ostatniego wyjmowania przesyłek pocztowych z tej skrzynki;
2)
"n" oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania do dnia doręczenia przesyłki pocztowej.
3. 
Do czasu przebiegu przesyłek pocztowych nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
4. 
Wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych

§  4.  [Wzory formularzy lub blankietów]
1. 
Operator wyznaczony stosuje jednolite wzory formularzy lub blankietów niezbędnych do świadczenia usług.
2. 
Operator wyznaczony podaje do publicznej wiadomości wzory formularzy lub blankietów, o których mowa w ust. 1.
§  5.  [Formularz nadawczy w przypadku nadawania większej ilości przesyłek rejestrowanych]
Przesyłki rejestrowane nadawane jednorazowo w liczbie co najmniej dziesięciu sztuk są przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia w kolejności wpisu na formularzu nadania.
§  6.  [Przyjmowanie do przemieszczenia i doręczenia przedmiotów wartościowych]
Operator wyznaczony przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia przesyłkę pocztową zawierającą monety, banknoty, papiery wartościowe, wartości dewizowe, platynę, złoto, srebro, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i inne przedmioty wartościowe pod warunkiem, że jest ona nadawana jako przesyłka z zadeklarowaną wartością.
§  7.  [Podanie kwoty deklarowanej wartości na przesyłce z zadeklarowaną wartością]
Przesyłka z zadeklarowaną wartością jest przyjmowana do przemieszczenia i doręczenia, gdy kwota deklarowanej wartości, podana w złotych, cyframi i słownie, bez skreśleń, zamazywań i innych poprawek, jest naniesiona przez nadawcę w sposób trwały na opakowaniu, bezpośrednio poniżej informacji identyfikującej nadawcę.
§  8.  [Maksymalna wartość przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością]
1. 
Operator wyznaczony przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia przesyłkę listową z zadeklarowaną wartością, której wartość nadawca określił w kwocie nieprzekraczającej maksymalnej wartości przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością, określoną w cenniku.
2. 
Podaną masę przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością ustala się z tolerancją do 1 g rzeczywistego wskazania wagi.
§  9.  [Maksymalna wartość paczek pocztowych z zadeklarowaną wartością]
1. 
Operator wyznaczony przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia paczki pocztowe nadawane jako paczki z zadeklarowaną wartością, jeżeli wartość tę nadawca określił w kwocie nieprzekraczającej maksymalnej wartości paczki z zadeklarowaną wartością określoną w cenniku,
2. 
Masę paczki pocztowej z zadeklarowaną wartością, ważącej nie więcej niż 2000 g, ustala się z tolerancją do 1 g rzeczywistego wskazania wagi, a w pozostałych przypadkach - z tolerancją do 0,2% rzeczywistego wskazania wagi.
§  10.  [Wliczenie do masy przesyłki pocztowej jej opakowania i zabezpieczenia]
Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki pocztowej wlicza się do jej masy.
§  11.  [Kartka pocztowa]
Przesyłka listowa w formie pojedynczej kartki wykonanej ze sztywnego papieru, nadana bez opakowania, z wydzieloną prawą częścią strony adresowej przeznaczoną na oznaczenie adresata i jego adres, oraz opatrzona znakiem opłaty pocztowej jest traktowana przez operatora wyznaczonego jako kartka pocztowa.
§  12.  [Przesyłki dla ociemniałych]
1. 
Do przemieszczenia i doręczenia operator wyznaczony przyjmuje, jako przesyłkę dla ociemniałych, przesyłkę oznaczoną przez nadawcę na stronie adresowej symbolem, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, oraz oznaczeniem nadawców, o których mowa w art. 26 ustawy, i ich adresami.
2. 
Przesyłkę dla ociemniałych nadawaną przez nadawców, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz odsyłaną przez osoby niewidome lub ociemniałe do tych podmiotów operator wyznaczony przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia opakowaną w woreczek z materiału zabezpieczony odciskiem pieczęci nadawcy, a w przypadku zwrotu przesyłki przez osobę niewidomą lub ociemniałą - pieczęcią placówki nadawczej operatora wyznaczonego. Dopuszcza się inny sposób opakowania i zabezpieczenia tej przesyłki, o ile został on uzgodniony z operatorem wyznaczonym.
§  13.  [Przesyłki zawierające obowiązkowe egzemplarze biblioteczne]
Do przemieszczenia i doręczenia operator wyznaczony przyjmuje jako przesyłkę zawierającą obowiązkowe egzemplarze biblioteczne przesyłkę oznaczoną przez nadawcę na stronie adresowej napisem "Obowiązkowe egzemplarze biblioteczne".
§  14.  [Paczki pocztowe podlegające przemieszczeniu na warunkach szczególnych]
1. 
Nie są przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia na warunkach świadczenia usług powszechnych paczki pocztowe, które ze względu na zawartość podlegają przemieszczeniu na warunkach szczególnych.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przemieszczania paczek pocztowych zawierających:
1)
pszczoły lub pisklęta ptactwa domowego, jeżeli nadawca zabezpieczył przesyłkę w sposób gwarantujący utrzymanie funkcji życiowych przemieszczanych zwierząt;
2)
próbki z mlekiem, jeżeli nadawca umieścił je w nietłukącym się opakowaniu i zabezpieczył przed wylaniem zawartości.

Do paczek, o których mowa w pkt 1 i 2, stosuje się przepisy § 10 i 18.

3. 
Paczki pocztowe, o których mowa w ust. 2, są przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia jako przesyłki najszybszej kategorii.
4. 
Paczki pocztowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia jako przesyłki niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, pod warunkiem że nadawca zabezpieczył je przed zepsuciem przez zastosowanie środka konserwującego.
§  15.  [Przyjmowanie przesyłek przez listonosza w celu ich nadania]
Na obszarach wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie przesyłki polecone i nierejestrowane mogą być przyjmowane przez listonosza w celu ich nadania w placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
§  16.  [Opakowanie przesyłki pocztowej]
1. 
Do przemieszczenia i doręczenia jest przyjmowana przesyłka pocztowa opakowana:
1)
odpowiednio do zawartości, formy, masy i wielkości, a także w sposób zapewniający zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi, niepowodujący uszkodzeń przemieszczanych przesyłek oraz niezagrażający zdrowiu, życiu, mieniu i środowisku naturalnemu;
2)
przy użyciu materiałów umożliwiających wyraźne i trwałe umieszczenie oznaczenia adresata, adresu oraz innych niezbędnych informacji.
2. 
Nie jest przyjmowana do przemieszczenia i doręczenia przesyłka pocztowa, na której opakowaniu umieszczono metalowe lub plastikowe klamry, spinacze, zszywki i inne podobne materiały.
3. 
Do przemieszczenia i doręczenia jest przyjmowana przesyłka pocztowa bez opakowania, jeżeli przesyłana rzecz:
1)
nie jest narażona na uszkodzenie lub zaginięcie części składowych;
2)
nie może uszkodzić innych przesyłek;
3)
nie zagraża środowisku naturalnemu;
4)
została oznaczona w sposób trwały i czytelny informacją identyfikującą w sposób jednoznaczny adresata i nadawcę oraz ich adresami wraz z właściwymi kodami pocztowymi; wymóg oznaczenia informacją identyfikującą nadawcę nie dotyczy kartki pocztowej.
4. 
Do przemieszczenia i doręczenia jest przyjmowana przesyłka z zadeklarowaną wartością, której opakowanie:
1)
jest wykonane z nieprzezroczystego materiału;
2)
uniemożliwia dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów;
3)
umożliwia umieszczenie dodatkowych zabezpieczeń w postaci pieczęci lakowych, plomb, nalepek samoprzylepnych, taśmy samoprzylepnej lub innego skutecznego środka.
§  17.  [Oznaczenie przesyłki pocztowej]
1. 
Do przemieszczenia i doręczenia, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3, jest przyjmowana przesyłka pocztowa oznaczona przez:
1)
naniesienie w sposób trwały i czytelny na jej opakowaniu informacji identyfikujących w sposób jednoznaczny adresata i nadawcę oraz ich adresy wraz z właściwymi kodami pocztowymi;
2)
umieszczenie znaku opłaty pocztowej lub oznaczenia służącego do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej.
2. 
W przypadku przesyłki listowej opakowanej w kopertę:
1)
znak opłaty pocztowej lub oznaczenie służące do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej powinny być umieszczone w górnej prawej części strony adresowej przesyłki pocztowej w polu prostokątnym o wysokości 40 mm z tolerancją 2 mm, licząc od górnej krawędzi, i długości 74 mm, licząc od prawej krawędzi;
2)
informacja identyfikująca adresata powinna być umieszczona w dolnej prawej części strony adresowej przesyłki pocztowej w polu prostokątnym umieszczonym co najmniej w odległości 40 mm od górnej krawędzi koperty, z tolerancją 2 mm, i 15 mm od prawej krawędzi oraz 15 mm od dolnej krawędzi i w maksymalnej odległości 140 mm od prawej krawędzi;
3)
informacja identyfikująca nadawcę powinna być umieszczona w górnej lewej części strony adresowej przesyłki pocztowej;
4)
dolna część strony adresowej przesyłki pocztowej o wysokości 15 mm od dolnej krawędzi zarezerwowana jest na oznaczenia kodowe nanoszone przez operatora wyznaczonego.
3. 
W przypadku kartki pocztowej - co najmniej połowa strony adresowej kartki pocztowej jest przeznaczona na oznaczenie adresata i jego adres wraz z właściwym kodem pocztowym, znak opłaty pocztowej i oznaczenia kodowe nanoszone przez operatora wyznaczonego. Znaki opłaty pocztowej umieszcza się w prawym górnym rogu tej połowy, a dolna część strony adresowej kartki pocztowej o wysokości 15 mm zarezerwowana jest na oznaczenie kodowe nanoszone przez operatora wyznaczonego.
4. 
W przypadku stosowania jako opakowania przesyłki listowej koperty z przezroczystym okienkiem adresowym, do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest wyłącznie przesyłka pocztowa, której zawartość złożona jest w taki sposób, aby oznaczenie adresata i jego adres wraz z właściwym kodem pocztowym pozostawał całkowicie widoczny w polu okienka, nawet jeśli zawartość przesunie się wewnątrz koperty.
5. 
W przypadku stosowania koperty jako opakowania przesyłki pocztowej stronę adresową przesyłki stanowi jej przednia część bez sklejeń, w innych przypadkach - gładka część opakowania o największej powierzchni.
§  18.  [Strona adresowa paczki pocztowej]
Strona adresowa paczki pocztowej nie może być mniejsza od minimalnych wymiarów określonych dla strony adresowej przesyłki listowej wynoszących 90 x 140 mm.
§  19.  [Zabezpieczenie przesyłki pocztowej w razie stwierdzenia uszkodzenia jej opakowania]
1. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki pocztowej operator wyznaczony powinien niezwłocznie zabezpieczyć ją w odpowiedni sposób, a w przypadku znacznych uszkodzeń przesyłki rejestrowanej - sporządzić protokolarny opis jej stanu, bez wglądu w jej zawartość, z zastrzeżeniem ust, 2,
2. 
W przypadku stwierdzenia, że w wyniku uszkodzenia przesyłki rejestrowanej może wystąpić dalsze uszkodzenie lub ubytek jej zawartości, operator wyznaczony może otworzyć tę przesyłkę w celu sprawdzenia stanu jej zawartości i zabezpieczenia przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem lub ubytkiem, sporządzając protokół z przeprowadzonej czynności.
3. 
Przed doręczeniem przesyłki, o której mowa w ust. 2, placówka oddawcza pisemnie zawiadamia adresata o:
1)
stanie przesyłki;
2)
możliwości sprawdzenia zawartości przesyłki;
3)
możliwości odbioru przesyłki, z zastrzeżeniem roszczenia o odszkodowanie;
4)
terminie odbioru przesyłki.
4. 
Uszkodzoną przesyłkę rejestrowaną wydaje się wyłącznie w placówce oddawczej.
5. 
Sprawdzenie zawartości uszkodzonej przesyłki rejestrowanej na wniosek adresata powinno nastąpić w jego obecności. Sprawdzenie to powinno być potwierdzone protokołem. Adresat może odmówić pokwitowania odbioru uszkodzonej przesyłki.
6. 
Jeżeli adresat odmówił pokwitowania odbioru uszkodzonej przesyłki rejestrowanej lub nie zgłosił się po jej odbiór w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 37, przesyłka zwracana jest nadawcy.
§  20.  [Komisyjne zniszczenie zawartości paczki pocztowej]
1. 
W razie stwierdzenia, że zawartość paczki pocztowej uległa zepsuciu w stopniu uniemożliwiającym dalsze jej przemieszczanie, operator wyznaczony może komisyjnie zniszczyć zepsutą zawartość, sporządzając protokół z przeprowadzonej czynności.
2. 
O zniszczeniu zawartości paczki pocztowej operator wyznaczony zawiadamia pisemnie nadawcę.
§  21.  [Pokwitowanie odbioru przesyłki rejestrowanej]
1. 
Przesyłki rejestrowane doręcza się zgodnie z art. 37 ustawy za pokwitowaniem odbioru, po stwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru.
2. 
Doręczający przesyłkę może odstąpić od żądania okazania jednego z dokumentów, o których mowa w § 22, jeżeli osoba uprawniona do odbioru jest osobiście znana doręczającemu.
3. 
Pokwitowanie odbioru przesyłki rejestrowanej powinno zawierać czytelny podpis odbiorcy i datę odbioru.
3a. 
Jeżeli odbiorca nie może pokwitować odbioru przesyłki rejestrowanej, doręczający przesyłkę sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała przesyłkę, i przyczynę braku jej podpisu.
4. 
Jeżeli adresatem przesyłki rejestrowanej jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, pokwitowanie odbioru powinno zawierać czytelny podpis odbiorcy, datę odbioru i odcisk stempla firmowego, a w przypadku braku stempla firmowego - informację o dokumencie potwierdzającym uprawnienie do odbioru przesyłki.
§  22.  [Stwierdzenie tożsamości osób uprawnionych do odbioru przesyłek rejestrowanych]
1. 
Stwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do odbioru przesyłek rejestrowanych dokonuje się na podstawie jednego z następujących dokumentów:
1)
dowodu osobistego;
2)
paszportu;
3)
prawa jazdy;
4)
innego dokumentu z fotografią, odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisem jego posiadacza;
5)
w przypadku cudzoziemców nieposiadających żadnego z dokumentów, o których mowa w pkt 1-4, innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2. 
Stwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do odbioru przesyłek rejestrowanych można dokonać również na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), przez okazanie tego dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego osobie stwierdzającej tożsamość.
§  23.  [Odmowa pokwitowania odbioru przesyłki rejestrowanej]
1. 
Odmowę pokwitowania odbioru przesyłki rejestrowanej uważa się za odmowę jej przyjęcia. W takiej sytuacji przesyłka rejestrowana zwracana jest nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem operator wyznaczony pobiera od nadawcy opłatę nie wyższą jednak niż opłata pobierana za przyjęcie, sortowanie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki tego samego rodzaju.
2. 
Nie traktuje się jako odmowy przyjęcia przesyłki rejestrowanej odmowy pokwitowania odbioru przez osobę pełnoletnią zamieszkałą wraz z adresatem, a niebędącą jego pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym. Przepis § 34 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego oraz minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych umieszczonych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej

§  24.  [Lokalizacja placówek pocztowych operatora wyznaczonego]
1. 
Jedna stała placówka pocztowa operatora wyznaczonego, licząc średnio w skali kraju, przypada na 6000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich.
2. 
Jedna placówka pocztowa operatora wyznaczonego, licząc średnio w skali kraju, przypada na 85 km2 powierzchni w gminach wiejskich.
3. 
W każdej gminie powinna być uruchomiona co najmniej jedna stała placówka pocztowa operatora wyznaczonego.
4. 
Wskaźniki, o których mowa w ust. 1-3, nie obejmują nadawczych skrzynek pocztowych.
5. 
Lokalizacja placówek pocztowych operatora wyznaczonego, o których mowa w ust. 1-3, uwzględnia występujące na danym obszarze zapotrzebowanie na usługi.
§  25.  [Dni funkcjonowania placówek pocztowych operatora wyznaczonego]
Placówki pocztowe operatora wyznaczonego powinny być czynne we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa.
§  26.  [Liczba nadawczych skrzynek pocztowych]
1. 
Procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych umieszczonych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności skrzynek instalowanych w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego lub na nieruchomościach użytkowanych przez te placówki, w ogólnej liczbie nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w miejscowym obszarze pocztowym przez operatora wyznaczonego nie może być niższy niż 95%.
2. 
Liczba nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych przez operatora wyznaczonego w miejscowym obszarze pocztowym umieszczonych w sposób, o którym mowa w ust. 1, powinna być dostosowana do potrzeb lokalnej społeczności.

Sposób świadczenia usług

§  27.  [Chwila zawarcia umowy w przypadku przesyłek rejestrowanych]
W przypadku przesyłek rejestrowanych umowę uważa się za zawartą z chwilą wydania nadawcy przez operatora wyznaczonego dowodu przyjęcia przesyłki rejestrowanej.
§  28.  [Żądanie odstąpienia od umowy przed doręczeniem przesyłki rejestrowanej]
Operator wyznaczony wycofuje i zwraca nadawcy przesyłkę rejestrowaną w przypadku, gdy nadawca złożył w placówce nadawczej, w której przesyłka została nadana, pisemne żądanie odstąpienia od umowy. Żądanie to powinno być złożone przed doręczeniem przesyłki rejestrowanej.
§  29.  [Zmiana umowy w zakresie adresu lub adresata przesyłki pocztowej]
Operator wyznaczony przyjmuje od nadawcy pisemne żądanie zmiany umowy w zakresie adresu lub adresata przesyłki pocztowej:
1)
w placówce nadawczej - w przypadku przesyłki rejestrowanej;
2)
w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego - w przypadku przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką rejestrowaną, o ile na wykonanie tego żądania pozwala technologia świadczenia usługi przez operatora wyznaczonego.
§  30.  [Żądanie przesyłania przesyłek pocztowych pod wskazany adres]
1. 
Operator wyznaczony przyjmuje, w każdej swojej placówce pocztowej, od adresata pisemne żądanie przesyłania przesyłek pocztowych pod adres wskazany w tym żądaniu, w terminie określonym w regulaminie.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku przesyłek pocztowych, o których mowa w § 14 ust. 2.
3. 
Na wniosek adresata operator wyznaczony wydaje potwierdzenie przyjęcia żądania, o którym mowa w ust. 1.
§  31.  [Dokument potwierdzający odbiór przesyłki rejestrowanej]
1. 
Operator wyznaczony świadczy usługę w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej, wyłącznie na pisemne żądanie nadawcy.
2. 
Uzyskanie dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej polega na doręczeniu nadawcy formularza, w postaci papierowej, na którym adresat pokwitował odbiór przesyłki rejestrowanej, albo dostarczenie nadawcy na jego wniosek informacji o doręczeniu przesyłki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile formę taką dopuszcza operator wyznaczony. Do doręczenia formularza stosuje się odpowiednio przepisy art. 37 ustawy.
3. 
Operator wyznaczony przyjmuje w placówce nadawczej od nadawcy żądanie, o którym mowa w ust. 1, na odpowiednio wypełnionym formularzu w postaci papierowej dołączonym do przesyłki, opatrzonym napisem "Potwierdzenie odbioru" albo, na wniosek nadawcy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile formę taką dopuszcza operator wyznaczony.
§  32.  [Zastrzeżenie w zakresie niedoręczania przesyłek rejestrowanych określonej osobie]
1. 
Operator wyznaczony przyjmuje od adresata pisemne zastrzeżenie w zakresie niedoręczania przesyłek rejestrowanych osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z adresatem.
2. 
Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, operator wyznaczony przyjmuje we właściwej dla miejsca doręczenia placówce oddawczej.
3. 
Na wniosek adresata operator wyznaczony wydaje potwierdzenie przyjęcia zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1.
§  33.  [Zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej z zadeklarowaną wartością]
W przypadku przesyłek z zadeklarowaną wartością, w rozumieniu art. 3 pkt 26 ustawy, przekraczających graniczną wartość przesyłki pocztowej, doręczenie może być dokonane przez pozostawienie zawiadomienia o nadejściu przesyłki pocztowej wraz z informacją o terminie jej odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka ta jest przechowywana.
§  34.  [Awizo pocztowe]
1. 
Jeżeli w chwili doręczania przesyłki rejestrowanej stwierdzono nieobecność adresata lub innych osób uprawnionych do jej odbioru, o których mowa w art. 37 ustawy, zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki rejestrowanej wraz z informacją o terminie jej odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka ta jest przechowywana, operator wyznaczony pozostawia w oddawczej skrzynce pocztowej adresata. Zawiadomienie to ma postać papierową.
2. 
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być na wniosek nadawcy lub adresata przekazane adresatowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile formę taką dopuszcza operator wyznaczony.
3. 
W miastach liczących powyżej 100 000 mieszkańców operator wyznaczony, pozostawiając zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki rejestrowanej, powinien umożliwić jej odbiór w placówce oddawczej w tym samym dniu, chyba że godzina powrotu doręczającego do placówki oddawczej, wynikająca z przyjętej organizacji pracy w tej placówce, to uniemożliwia. Nie dotyczy to paczki pocztowej, której odbiór operator wyznaczony zapewnia w dniu następnym.
§  35.  [Zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką rejestrowaną w przypadku braku możliwości umieszczenia jej w skrzynce pocztowej]
1. 
W przypadku przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką rejestrowaną, której wymiary lub kształt nie pozwalają na umieszczenie jej w oddawczej skrzynce pocztowej adresata, zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej wraz z informacją w postaci papierowej o terminie jej odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka pocztowa jest przechowywana, operator wyznaczony pozostawia w oddawczej skrzynce pocztowej adresata.
2. 
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być przekazane adresatowi na wniosek nadawcy lub adresata przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile formę taką dopuszcza operator wyznaczony.
§  36.  [Zawiadomienie o nadejściu przesyłki o masie ponad 2kg lub obciążonej należnościami celnymi]
1. 
W przypadku przyjętych do przemieszczenia i doręczenia poza miejscowym obszarem pocztowym:
1)
paczek pocztowych o masie przekraczającej 2000 g albo
2)
przesyłek pocztowych obciążonych należnościami celnymi

- doręczenie może być dokonane przez pozostawienie w oddawczej skrzynce pocztowej adresata zawiadomienia w postaci papierowej o nadejściu przesyłki wraz z informacją o terminie jej odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka jest przechowywana.

2. 
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być na wniosek nadawcy lub adresata przekazane adresatowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile formę taką dopuszcza operator wyznaczony.
3. 
Informację o trybie doręczenia, o którym mowa w ust. 1, operator wyznaczony umieszcza w regulaminie.
§  37.  [Termin odbioru przesyłek pocztowych]
1. 
Przesyłki pocztowe operator wyznaczony wydaje adresatowi w placówce oddawczej w terminie 14 dni, zwanym dalej "terminem odbioru".
2. 
Termin odbioru przesyłek pocztowych, o których mowa w § 14 ust. 2, wynosi 48 godzin.
3. 
Bieg terminu odbioru rozpoczyna się od dnia następnego po dniu doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w § 33, § 34 ust. 1, § 35 ust. 1 oraz § 36 ust. 1, a dla przesyłek pocztowych, o których mowa w § 14 ust. 2 - od godziny następnej po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w § 34 ust. 1.
4. 
Placówka oddawcza może przechowywać przesyłkę pocztową przez okres wskazany przez operatora wyznaczonego w regulaminie, z wyłączeniem przesyłek pocztowych, o których mowa w § 14 ust. 2, oraz przesyłek pocztowych nadawanych i doręczanych w sposób, na zasadach i w trybie określonym w przepisach szczególnych, po upływie terminu odbioru, jeżeli adresat złoży w tym zakresie pisemne żądanie.
5. 
Przesyłka pocztowa nieodebrana w terminie odbioru jest zwracana nadawcy.
§  38.  [Wydawanie przesyłek rejestrowanych w placówce oddawczej]
Przesyłki rejestrowane mogą być wydawane w placówce oddawczej, jeżeli umowa obejmuje dodatkowo uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki.
§  39.  [Umieszczenie daty doręczenia i podpisu doręczającego na przesyłce rejestrowanej]
1. 
Operator wyznaczony, doręczając przesyłkę rejestrowaną, na żądanie adresata zgłoszone w chwili jej odbioru, umieszcza na opakowaniu przesyłki pocztowej datę doręczenia i podpis doręczającego.
2. 
Jeżeli przesyłka z zadeklarowaną wartością jest wydawana w placówce oddawczej, operator wyznaczony, na żądanie odbiorcy, sprawdza jej masę.
§  40.  [Zwrot nadawcy przesyłki przyjętej do doręczenia jako przesyłka najszybszej kategorii]
1. 
Przesyłka pocztowa przyjęta do przemieszczenia i doręczenia jako przesyłka najszybszej kategorii zwracana jest nadawcy jako przesyłka pocztowa niebędąca przesyłką najszybszej kategorii w przypadku:
1)
o którym mowa w art. 33 ust. 8 ustawy,
2)
o którym mowa w § 23 ust. 1, § 28 lub § 37 ust. 5,
3)
zgonu adresata

- chyba że nadawca zgłosił, w formie określonej przez operatora wyznaczonego w regulaminie, żądanie zwrotu takiej przesyłki jako przesyłki najszybszej kategorii.

2. 
Przesyłki pocztowe, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1, zwracane są nadawcy wyłącznie jako przesyłki najszybszej kategorii.

Przepis końcowy

§  41.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3   4

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WSKAŹNIKI CZASU PRZEBIEGU PRZESYŁEK POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM

Rodzaj przesyłekCzas przebiegu przesyłek pocztowychWskaźnik czasu przebiegu przesyłek pocztowych*)
123
Przesyłki listowe najszybszej kategoriiD+182%
D+290%
D+394%
Przesyłki listowe niebędące przesyłkami listowymi najszybszej kategoriiD+385%
D+597%
Paczki pocztowe najszybszej kategoriiD+180%
Paczki pocztowe niebędące paczkami pocztowymi najszybszej kategoriiD+390%
______

*) Udział liczby przesyłek pocztowych doręczonych w określonym terminie liczonym od dnia nadania do dnia doręczenia (liczba przesyłek pocztowych doręczonych w określonym terminie i w terminach go poprzedzających) do ogólnej liczby nadanych przesyłek pocztowych, wyrażony w procentach. W odniesieniu do przesyłek rejestrowanych za dzień doręczenia uważa się także pozostawienie w skrzynce oddawczej adresata zawiadomienia o próbie doręczenia, jeżeli w chwili doręczenia takiej przesyłki stwierdzono nieobecność adresata lub innych osób uprawnionych do odbioru przesyłki.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR SYMBOLU OZNACZENIA PRZESYŁEK DLA OCIEMNIAŁYCH

wzór
1.
Znak graficzny jest koloru białego na czarnym tle.
2.
Wymiary znaku wynoszą 52 mm x 65 mm.
1 Obecnie działem administracji rządowej - łączność kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257)
2 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz. Urz. WE L 15 z 21.01.1998, str. 14, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 3, str. 71, z późn. zm.).
3 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 maja 2013 r.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. poz. 34 i 719, z 2005 r. poz. 1039 oraz z 2009 r. poz. 1370), które zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.