Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.5.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 2009 r.

Rozdział  4

Minimalne wymagania w zakresie jakości usług

§  43.
1. Przesyłki powinny być doręczane z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń.
2. Termin doręczenia określany jest jako D+n, gdzie:
1) 20 "D" oznacza dzień zawarcia umowy o świadczenie usługi polegającej na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki:
a) w przypadku przesyłek rejestrowanych jest to ten sam dzień albo dzień następny, jeżeli umowa została zawarta po godzinie, podanej przez operatora do publicznej wiadomości, po której traktuje on umowę jako zawartą w dniu następnym,
b) w przypadku przesyłek niebędących przesyłkami rejestrowanymi jest to ten sam dzień albo dzień następny, jeżeli wrzucenie przesyłki listowej do nadawczej skrzynki pocztowej nastąpiło po podanym na niej czasie ostatniego wyjmowania przesyłek z tej skrzynki;
2) "n" oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania do dnia doręczenia przesyłki.
3. Dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót nie wlicza się do terminów, o których mowa w ust. 2.
4. Wskaźniki terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  44. 21  
1. Na terenie kraju powinno być uruchomione co najmniej 8.240 placówek operatora rozmieszczonych z uwzględnieniem występującego na danym obszarze zapotrzebowania na usługi.
2. Jedna stała placówka operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 7.000 mieszkańców na terenie miast.
3. Jedna placówka operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 85 km2 powierzchni na obszarach wiejskich.
4. W każdej gminie, z zastrzeżeniem ust. 5, powinna być uruchomiona co najmniej jedna stała placówka operatora.
5. Dopuszcza się objęcie gminy wiejskiej liczącej poniżej 5.000 mieszkańców obszarem działania stałej placówki operatora znajdującej się na terenie sąsiedniej gminy lub uruchomienie placówki ruchomej, pod warunkiem że:
1) lokalizacja taka zapewni sprawniejszą obsługę klientów zamieszkałych na terenie obsługiwanym przez tę placówkę;
2) lokalizację taką uzgodniono z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).
6. Wskaźniki, o których mowa w ust. 1-5, nie obejmują nadawczych skrzynek pocztowych.
§  45. Placówki operatora powinny być czynne we wszystkie dni robocze, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa.
§  46.
1. Procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych umieszczonych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności skrzynek instalowanych w placówkach operatora lub na nieruchomościach użytkowanych przez te placówki, w ogólnej liczbie nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w miejscowym obszarze pocztowym przez operatora oraz terminy jego osiągnięcia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. Liczba nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych przez operatora w miejscowym obszarze pocztowym umieszczonych w sposób, o którym mowa w ust. 1, powinna być dostosowana do potrzeb lokalnej społeczności.
20 § 43 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
21 § 44 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 października 2009 r. (Dz.U.09.177.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 listopada 2009 r.