Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.5.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 2009 r.

Rozdział  5

Przepisy końcowe

§  47. Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie warunków korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym (Dz. U. Nr 40, poz. 173). 22
§  48. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem załącznika nr 2 do rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2004 r.
22 Przepisy § 64-73 rozporządzenia utraciły moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1795), tj. z dniem 12 listopada 2003 r.