Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.5.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 2009 r.

Rozdział  2

Sposób świadczenia usług

§  3. W przypadku przesyłek rejestrowanych i przekazów pocztowych umowę o świadczenie usługi uważa się za zawartą z chwilą wydania nadawcy przez operatora dowodu przyjęcia przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego, zwanego dalej "potwierdzeniem nadania".
§  4. Operator wycofuje i zwraca nadawcy przesyłkę rejestrowaną lub przekaz pocztowy w przypadku, gdy nadawca złożył w placówce nadawczej, w której przesyłka została nadana, pisemne żądanie odstąpienia od umowy o świadczenie usługi. Żądanie to powinno być złożone przed doręczeniem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego.
§  5. Operator przyjmuje od nadawcy pisemne żądanie zmiany umowy o świadczenie usługi w zakresie adresu lub adresata przesyłki:
1) w placówce nadawczej - w przypadku przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego;
2) w każdej placówce operatora - w przypadku przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną, o ile na wykonanie tego żądania pozwala technologia świadczenia usługi przez operatora.
§  6. 3  
1. Operator przyjmuje, we właściwej placówce oddawczej, od adresata pisemne żądanie przesyłania przesyłek lub przekazów pocztowych pod adres wskazany w tym żądaniu.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku przesyłek, o których mowa w § 27 ust. 2.
§  7.
1. Operator może stosować, określone w regulaminie, własne wzory formularzy lub blankietów niezbędne do świadczenia usług.
2. Operator może odmówić świadczenia usługi:
1) jeżeli formularz lub blankiet został wypełniony przez nadawcę nieczytelnie lub niekompletnie, a także jeżeli zawiera skreślenia, zamazania lub inne poprawki;
2) w przypadku zastosowania przez nadawcę innych formularzy lub blankietów niż stosowane przez operatora.
§  8. Operator pobiera od nadawcy z góry opłatę za:
1) przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki,
2) realizowanie przekazu pocztowego,
3) przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki lub przekazu pocztowego nadanych na poste restante,
4) traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej,
5) traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością,
6) potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego,

chyba że w umowie o świadczenie usługi uzgodnił z nadawcą inny sposób uiszczenia opłaty.

§  9. Operator może pobrać dodatkową opłatę:
1) od nadawcy przesyłki lub przekazu pocztowego za przyjęcie zgłoszeń i realizację żądań, o których mowa w § 4 i 5,
2) od adresata przesyłki lub przekazu pocztowego za:
a) przyjęcie zgłoszenia i realizację żądania, o których mowa w § 6,
b) przechowanie przesyłki lub przekazu pocztowego po terminie odbioru, o którym mowa w § 38 ust. 1 i 2,
c) przepakowanie lub dodatkowe opakowanie paczki pocztowej,
d) przyjęcie zastrzeżenia, o którym mowa w § 12 ust. 1

- o ile określił taką opłatę w cenniku.

§  10.
1. Operator świadczy usługę w sposób umożliwiający uzyskanie potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego, wyłącznie na pisemne żądanie nadawcy.
2. Potwierdzenie odbioru polega na doręczeniu nadawcy formularza z pokwitowaniem adresata odbioru przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego. Do doręczenia formularza stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ustawy.
3. Operator przyjmuje w placówce nadawczej od nadawcy żądanie, o którym mowa w ust. 1, na odpowiednio wypełnionym formularzu dołączonym do przesyłki lub przekazu pocztowego, opatrzonym napisem "Potwierdzenie odbioru".
§  11. Operator przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia przesyłkę lub przekaz pocztowy nadane na poste restante, jeżeli na opakowaniu przesyłki lub na blankiecie przekazu pocztowego nadawca umieścił:
1) imię i nazwisko lub nazwę adresata;
2) napis "Poste restante";
3) oznaczenie placówki operatora, wraz z pocztowym numerem adresowym, zwanym dalej "kodem pocztowym", do której adresat ma się zgłosić po odbiór przesyłki lub przekazu pocztowego.
§  12.
1. Operator przyjmuje od adresata pisemne zastrzeżenie w zakresie niedoręczania przesyłek rejestrowanych lub przekazów pocztowych osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z adresatem.
2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, operator przyjmuje we właściwej placówce oddawczej.
§  13. 4 W przypadku przesyłek z zadeklarowaną wartością i przekazów pocztowych przekraczających graniczną wartość przesyłki lub przekazu pocztowego doręczenie może być dokonane poprzez pozostawienie zawiadomienia o nadejściu przesyłki lub przekazu pocztowego wraz z informacją o terminie ich odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka lub przekaz pocztowy są przechowywane.
§  14.
1. 5 Jeżeli w chwili doręczania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego stwierdzi się nieobecność adresata lub innych osób uprawnionych do ich odbioru, o których mowa w art. 26 ustawy, zawiadomienie o próbie doręczenia wraz z informacją o terminie ich odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka lub przekaz pocztowy są przechowywane, operator pozostawia w oddawczej skrzynce pocztowej adresata.
1a. 6 Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku doręczania przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną, której wymiary lub kształt nie pozwalają na umieszczenie jej w oddawczej skrzynce pocztowej adresata.
2. W miastach liczących powyżej 100.000 mieszkańców operator, pozostawiając zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki rejestrowanej, powinien umożliwić jej odbiór w placówce oddawczej w tym samym dniu. Nie dotyczy to paczki pocztowej, której odbiór operator zapewnia w dniu następnym.
§  15.
1. Przesyłki polecone mogą być doręczane do oddawczej skrzynki pocztowej adresata, jeżeli złożył on we właściwej miejscowo placówce oddawczej operatora pisemne żądanie w tej sprawie.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli umowa o świadczenie usługi obejmuje uzyskanie potwierdzenia odbioru przesyłki poleconej.
§  16.
1. 7 W przypadku przyjętych do przemieszczenia i doręczenia poza miejscowym obszarem pocztowym:
1) paczek pocztowych o masie przekraczającej 2.000 g lub
2) przesyłek obciążonych należnościami celnymi

- doręczenie może być dokonane poprzez pozostawienie w oddawczej skrzynce pocztowej adresata zawiadomienia o nadejściu przesyłki wraz z informacją o terminie jej odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka jest przechowywana.

2. Informację o trybie doręczenia, o którym mowa w ust. 1, operator umieszcza w cenniku.
§  17.
1. Operator doręczający przesyłkę rejestrowaną lub przekaz pocztowy, na żądanie adresata zgłoszone w chwili ich odbioru, umieszcza na opakowaniu przesyłki lub na odcinku blankietu przekazu pocztowego przeznaczonym dla adresata datę doręczenia i podpis doręczającego.
2. Jeżeli przesyłka z zadeklarowaną wartością jest wydawana w placówce oddawczej, pracownik operatora, na żądanie odbiorcy, sprawdza jej masę.
§  18.
1. Operator doręcza przesyłki lub przekazy pocztowe osobie upoważnionej przez adresata na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych oraz na podstawie pełnomocnictwa do odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych, zwanego dalej "pełnomocnictwem pocztowym".
2. Pełnomocnictwa pocztowego adresat udziela, składając pisemne oświadczenie woli w obecności upoważnionego pracownika operatora w placówce oddawczej operatora lub, w przypadku gdy adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, w miejscu jego pobytu, okazując jeden z dokumentów, o których mowa w § 36.
3. Przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego jest odpłatne, o ile opłata za tę czynność została określona w cenniku.
4. Pełnomocnictwo pocztowe może być odwołane w każdym czasie. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  18a. 8  
1. Przesyłka przyjęta do przemieszczenia i doręczenia jako przesyłka najszybszej kategorii zwracana jest do nadawcy jako przesyłka niebędąca przesyłką najszybszej kategorii w przypadku:
1) o którym mowa w art. 27 ust. 9 ustawy,
2) o którym mowa w § 4, § 37 ust. 1 lub § 38 ust. 5,
3) zgonu adresata

- chyba że nadawca zgłosił w formie określonej przez operatora żądanie zwrotu takiej przesyłki jako przesyłki najszybszej kategorii.

2. Przesyłki, o których mowa w § 27 ust. 2 pkt 1, zwracane są do nadawcy wyłącznie jako przesyłki najszybszej kategorii.
3 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
4 § 13:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.76.719) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.

5 § 14 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
6 § 14 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
7 § 16 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.
8 § 18a dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.124.1039) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2005 r.