Gnela Bogusława (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne

Monografie
Opublikowano: Oficyna 2007
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Profesor Jan Kufel (1944-2004), doktor habilitowany nauk prawnych, był kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w latach 1999-2004. Jego aktywność naukowa i organizacyjna przyczyniła się do ugruntowania wysokiej rangi przedmiotów prawniczych wykładanych na uczelniach ekonomicznych w całym kraju. Profesor był człowiekiem niezwykle aktywnym zawodowo, autorem ponad 200 oryginalnych publikacji, w tym wielu prac o charakterze dydaktycznym, stanowiących cenne pomoce naukowe do nauczania przedmiotów prawniczych. Pionierski podręcznik Prawo gospodarcze dla ekonomistów, przygotowany wspólnie z docentem W. Siudą, doczekał się kilkunastu wydań i był przez lata ogólnopolskim kanonem nauczania tego ważnego przedmiotu, wykładanego na studiach ekonomicznych. Publikowany dorobek naukowy Profesora Jana Kufla obejmuje niemal 200 pozycji. Składa się na nie ponad 30 publikowanych prac twórczych (w tym dwie monografie), ponad 20 podręczników i skryptów oraz ponad 100 innych publikacji (artykułów, glos, recenzji). Ponadto Profesor Jan Kufel był inspiratorem, redaktorem i współautorem kilku zbiorowych prac monograficznych, wydawanych w Wydawnictwie Uczelnianym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i innych wydawnictwach ogólnopolskich.

W zasadzie wszystkie publikowane prace Profesora Jana Kufla mieszczą się w problematyce szeroko rozumianego prywatnego prawa gospodarczego. Po początkowym zainteresowaniu umową agencji, co naturalnie wiązało się z przygotowywaną przez niego dysertacją doktorską, skierował uwagę na umowę sprzedaży profesjonalnej i jej problematykę zarówno naukową, jak i praktyczną występującą w obrocie gospodarczym. Efektem tych zainteresowań były komentarze do ogólnych warunków umów sprzedaży i dostawy, wielokrotnie wznawiane i uzupełniane w ramach wydawnictw uczelnianych i towarzystw naukowych, w szczególności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Zainteresowania Profesora Jana Kufla stopniowo zaczęły się koncentrować na cywilistycznych zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami gospodarczymi, czego rezultatem były liczne publikacje.

Wobec znaczenia tego dorobku nazwisko Profesora Jana Kufla od początku lat dziewięćdziesiątych zaczęto utożsamiać z nauką ubezpieczeń, a jego cyklicznie wydawane przeglądy orzecznictwa sądowego w sprawach ubezpieczeń zyskały trwałe uznanie na rynku. Były one publikowane najpierw w czasopiśmie Studia Ubezpieczeniowe, a od 1994 r. - w kwartalniku Prawo Asekuracyjne. Zwieńczeniem tych zainteresowań stała się fundamentalna praca Ubezpieczenia gospodarcze worzecznictwie sądowym, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2002. Książka ta spotkała się z niezwykle pozytywnym przyjęciem na rynku, zarówno ze strony prawników, jak i przedstawicieli nauki o ubezpieczeniach, czego dowodem było wiele bardzo przychylnych recenzji. Publikacja ta została także wysoko oceniona przez praktyków.

Obok zakreślonych powyżej obszarów badawczych Profesor Jan Kufel koncentrował swoją uwagę także na zagadnieniach prawnej ochrony konsumentów i problematyce prawa handlowego, w szczególności po uchwaleniu nowego kodeksu spółek handlowych. Także tej tematyce poświęcił on swoje prace autorskie (Kodeks spółek handlowych zkrótkim komentarzem, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2002) lub publikowane w pracach zbiorowych wypowiedzi, w których często występował jako redaktor (Nowe prawo spółek, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003).

W związku z przedmiotem swoich zainteresowań badawczych Profesor Jan Kufel opublikował także wiele glos i recenzji. Są one nacechowane wnikliwością badawczą Profesora i bardzo często przytaczane w opracowaniach innych autorów jako ważny głos w naukowej dyskusji.

Aktywność Profesora Jana Kufla przejawiała się również w organizowaniu cyklicznych konferencji katedr i zakładów prawniczych uczelni ekonomicznych i udziale w nich. Jego osoba była wówczas zawsze wyraźnie dostrzegalna, zarówno w prezentowanych wystąpieniach, jak i podczas przygotowywania publikacji z dorobku konferencyjnego.

Niezwykła osobowość Profesora Jana Kufla wyrażała się najlepiej w kontaktach z ludźmi. Był on zawsze do wszystkich bardzo życzliwie usposobiony, w każdej sytuacji służył innym pomocą, angażując wiele własnego czasu, którego przecież nigdy nie miał za wiele. Jego energia oddziaływała silnie na innych, motywując ich do pracy naukowej i organizacyjnej.

Profesor Jan Kufel odszedł od nas przedwcześnie, będąc u szczytu swoich możliwości twórczych. Niniejsza publikacja niech będzie hołdem, oddanym osobie wybitnego Profesora, a dla wielu z nas - także przyjaciela.

Autorzy

Autor fragmentu:

Zagadnienia ogólne dotyczące konsumenta

Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym i prawie polskim

1.Wprowadzenie

Określenie pojęcia konsumenta w prawie wspólnotowym i wewnętrznym prawie polskim jest niezbędne do ustalenia zakresu podmiotowego wspólnotowego prawa konsumenckiego oraz do stwierdzenia, czy będące efektem procesu harmonizacji prawo polskie jest w tym zakresie zgodne z prawem wspólnotowym. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, wobec tego ma nie tylko obowiązek prawidłowej implementacji dyrektyw dotyczących prawa konsumenckiego, ale również obowiązek stosowania zharmonizowanych przepisów w duchu prawa wspólnotowego.

W związku z tym ustalenie, czy polski ustawodawca i organy stosujące prawo wywiązują się należycie ze wspomnianych wyżej obowiązków, mieści w sobie także odpowiedź na pytania, czy pojęcie konsumenta w polskich aktach normatywnych będących efektem harmonizacji jest zgodne z prawem wspólnotowym oraz czy musi być "literalnie" zgodne z tym prawem. Niniejsze rozważania warto zatem zacząć od analizy pojęcia konsumenta w prawie wspólnotowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX