Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.177.1370

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 20 października 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 i Nr 76, poz. 719 oraz z 2005 r. Nr 124, poz. 1039) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 27a dodaje się § 27b w brzmieniu:

"§ 27b. Przesyłki polecone i nierejestrowane mogą być przyjmowane na terenach wiejskich lub o rozproszonej zabudowie przez listonosza obsługującego dany teren.";

2)
§ 44 otrzymuje brzmienie:

"§ 44. 1. Na terenie kraju powinno być uruchomione co najmniej 8.240 placówek operatora rozmieszczonych z uwzględnieniem występującego na danym obszarze zapotrzebowania na usługi.

2. Jedna stała placówka operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 7.000 mieszkańców na terenie miast.

3. Jedna placówka operatora, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 85 km2 powierzchni na obszarach wiejskich.

4. W każdej gminie, z zastrzeżeniem ust. 5, powinna być uruchomiona co najmniej jedna stała placówka operatora.

5. Dopuszcza się objęcie gminy wiejskiej liczącej poniżej 5.000 mieszkańców obszarem działania stałej placówki operatora znajdującej się na terenie sąsiedniej gminy lub uruchomienie placówki ruchomej, pod warunkiem że:

1) lokalizacja taka zapewni sprawniejszą obsługę klientów zamieszkałych na terenie obsługiwanym przez tę placówkę;

2) lokalizację taką uzgodniono z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).

6. Wskaźniki, o których mowa w ust. 1-5, nie obejmują nadawczych skrzynek pocztowych.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).